U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Proširi svoju kuću

Kratki sadržaj

 

Bog ima neobičan način sa Svojim izabranim ljudima i poslanicima.
Dok oni više vole anonimnost i izabiru da svoje vrijeme troše privatno u
obožavanju Njega, On im naređuje da se pojave pred svijetom.
Najsavršeniji primjer ovoga je bio Časni Poslanik s.a.v.s. koji bi trošio
dane do kraja obožavajući Boga u osami brda Hira. On je bio ravnodušan
prema ovosvjetskim stvarima iako je u potpunosti preduzimao svoje
kućne odgovornosti. Suštinski element u njegovom životu je bila ljubav
prema Bogu i Njegovom obožavanju. Kad mu je Bog naredio da izađe iz
brda Hira i pozove ljude Jednom Bogu, Poslanik s.a.v.s. je bio najviši
izvanredni uzor pozivanja Bogu. Iako je bio jako proganjan zbog
upućivanja ove poruke ljudima, njegova samilost za Božije stvaranje je
bila takva da je nastavio da se usredsređuje na ovaj zadatak. Svakog
dana se njegova poruka širila dalje izvan i sve više ljudi je počelo da je
prihvata. I zaista, u toku njegovog života poruka islama se proširila
izvan Arabije. Kasnije, islam je stigao u Aziju, Afriku i Evropu. U skladu
sa njegovim pretskazanjem i Božijom odredbom duhovno stanje
muslimana pogodilo je krajnje nisku tačku i oni su izgubili upravljanje
u nekim zemljama. Međutim, baš kao što je Bog obećao da će ova
savršena religija ponovo oživjeti, ona je oživjela kroz istinskog i revnog
poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s.
Bog je poslao Hazreti Mirzu Ghulam Ahmada a.s. iz Kadiana radi
širenja Njegove zadnje religije kao Mesiju i Mehdija u savršenoj
podređenosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. kao poslanika koji nije donio
zakon. Od njegovog ranog života pa do kraja mi u životu Obećanog
Mesije a.s. vidimo veliku ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.. On
nije bio zainteresovan za svijet i samo je bio oduševljen obožavanjem
Boga i prizivanjem selama i blagoslova na svog učitelja, Poslanika islama.
Kao posljedica njegove duboke ljubavi prema Bogu i Poslaniku on je bio
uznemiren o strašnim škripcima u kojima su se muslimani nalazili. Molio
je Boga sa dubokom poniznošću i strašću u njihovo ime. Opet, odlikom
njegove strasti da utemelji Božije jedinstvo i iz svoje ljubavi prema
Poslaniku on je Časni Kur’an proučavao u dubinu i također je napravio
uporedno proučavanje drugih religija. On je predstavio mnoga
zapovjednička poređenja da dokaže nadmoćnost islama nad drugim
religijama.
Bog, Znalac nevidljivog bio je potpuno upoznat o ozbiljnoj samilosti
Obećanog Mesije a.s. za religiju islam, tako mu je naredio da izađe iz
skrivanja. On mu je naredio ne da jednostavno nastoji i popravi strašnu
situaciju muslimana unutar svoje vlastite sfere, ne samo da nastoji i
riješi problem sa svojim pisanjima, nego da proglasi da je zaista on bio
očekivani i Obećani Mesija i da mu je Bog ovo objavio. Ovo je stvorilo
takvu neprijateljsku situaciju u Kadianu da je Obećani Mesija a.s.
namjeravao da se iseli. Njegovih nekoliko sljedbenika su imali veliku
želju da mu pomognu u ovome i također su preuzeli odgovornost da ga
zaštite, ali situacija nije došla do ovoga. Ranije, kad je Obećani Mesija
a.s. pisao svoje remek djelo ‘Brahiin i Ahmadija’ Bog ga je utješio da će
okoknosti biti njemu naklonjene. On je ovo napisao u svojoj knjizi ‘Sirađ
e Munir’:
“Ja ću te uzdignuti prema sebi i Ja ću ti dati ljubav od Mene. To jest,
nakon što ljudi pokažu neprijateljstvo i zlobu (mržnju) one će biti
uzvraćene s ljubavlju pošto je to među znakovima Obećanog Mehdija.
Podaj radosne vijesti onima koji su povjerovali da oni imaju položaj
istinitosti kod svog Gospodara. Kazuj im ono što je tebi bilo objavljeno
od vašeg Gospodara. Nemoj biti arogantan prema Allahovim
stvorenjima i ne budi umoran od primanja posjetilaca. Ovo je slijedila
objava: Proširi svoju kuću. Ovo jasno znači da dolazi dan kad
će se broj posjetilaca toliko umnožiti da će biti teško sresti se sa
svakim pojedincem i ja sam bio upozoren da tada ne treba da budem
naljućen ili umoran od toga da se srećem s njima. Svet je Allah,
kako je veliko ovo pretskazanje koje je meni bilo preneseno prije
sedamnaest godina kad je samo dvoje ili troje ljudi došlo da me
posjeti i to također neredovno. Kako krasan dokaz ovoga je Božije
znanje o onome što je skriveno.” (Dio prijevoda uzetog iz Tadhkirah,
str. 77 i 791).
Huzur je rekao da nekoliko godina prije ovoga Obećani Mesija a.s.
nije imao mnogo u smislu ovosvjetskog imetka i njegovi životni troškovi
su bili zadovoljeni od strane njegovog oca. Njegov bi ga otac savjeovao
da pronađe sredstva za život da bi pomagao svoju buduću porodicu ali
je Obećani Mesija a.s. uvijek s poštovanjem odgovarao da je bio u službi
Sudije najboljeg među svim sudijama. Njegov otac ne bi rekao ništa u
odgovoru; on nije imao pojma da je Bog Lično preuzeo odgovornost
Obećanog Mesije – da će ne samo imati sredstva za život da pomaže
porodicu nego da će doći vrijeme kad će hiljade ljudi jesti s njegove
sofre. Kad je Bog obavijestio Obećanog Mesiju a.s. o bliskoj smrti
njegovog oca, on se osjećao zabrinut o svojim budućim finansijama.
Međutim, Bog mu je odmah poslao objavu: ‘Zar Allah nije dovoljan Svome
robu?’, (39:37) koja je rastjerala svaku brigu iz njegovog srca. Nakon
što je njegov otac umro Bog je Obećanom Mesiji dao čast i slavu među
desetinama hiljada i i za onoga koji nije imao nikakvog finansijskog
uticaja u toku života svog oca, primio je nevjerovatnu Božiju pomoć
poslije toga. Ne samo da je bio darežljivo (lijepo) obezbjeđen nego je
također, poslije, kad mu je naređeno ‘Proširi svoju kuću’ Bog Lično
u svakoj prilici olakšao aranžmane. Ova objava mu je došla mnogo puta
i svaki put je sjaj njenog širenja rastao.
Prvi put kad je ova objava došla bilo je prije njegove tvrdnje o
Mesijanstvu kad nije imao ništa u ovosvjetskom smislu. Međutim, to je
bila Božija naredba i morala je biti ispunjena. On je shvatio da nije
imao sredstava da proširi svoju kuću, tako da je odlučio da napravi
nekoliko slamnatih natkrovlja podignutih uz kuću. Bila su izgrađena tri
slamnata krova koji su tu ostali nekoliko godina. Obećani Mesija a.s. je
čvrsto vjerovao da mu je Bog poslao ovu objavu, i da će zato On također
omogućiti pomoć. Međutim, za njega je također bilo neophodno da ovu
naredbu izravno stavi u praksu u skladu sa svojim sredstvima.
U 1907. godini Bog je Obećanom Mesiji a.s. objavio: ‘Dobra vijest za
tebe u ovom životu. Dobro i pomoć i pobjeda, ako Bog da. Mi smo te
oslobodili tvog tereta, koji je skoro slomio tvoja leđa i uzdigli smo tvoje
ime. Ja sam s tobom. Ja se sjećam tebe, onda se i ti sjećaj Mene. Proširi
svoju kuću. Blizu je vrijeme kad ćeš biti pomognut i tvoje ime će biti
uzdignuto među ljudima. Ja sam s tobom, o Ibrahime. Ja sam s tobom i
članovima tvoje porodice. I ti i članovi tvoje porodice su saMnom. Ja sam
Jedan Najmilostiviji, onda čekaj. Reci mu (svom neprijatelju): Allah će
vas zgrabiti. Ja ću produžiti tvoje dane.’ (Prijevod uzet iz Tadhkirah, str.
878-879)
Huzur je rekao da je Obećanom Mesiji a.s. bila data objava: ‘Proširi
svoju kuću’ godinu prije njegove smrti i mi opažamo istinitost ove
objave do danas. Od vremena kad je mogao podići samo slamnata
natkrovlja da ispuni Božiju naredbu i onda je u toku svog života bio
svjedok prikladno podignutih građevina Zajednice. U doba prvog i
drugog halifata su bile dalje građevine. Poslije odvajanja od Indije
situacija u Kadianu se malo pogoršala ali je Zajednica zadržala ove
zgrade. Poslije posjete hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. Kadianu, počeo
je novi period ‘Proširi svoju kuću’. Bile su izgrađene privatne kuće
i zgrade Zajednice na velikoj skali. Onda, poslije Huzurovog putovanja
u Kadian 2005. godine u dodatku građevinama Zajednice mnogi džemati
širom svijeta su izgradili svoje kuće za goste u Kadianu. Izgrađena je
prelijepa zgrada za MTA, kao i izložbena sala i biblioteka. Fazl e Umer
Press je bila proširena, izgrađena je zgrada za žene (leđna) i kuhinja je
proširena. Slično, tu je nekoliko drugih novih gradnji, Majlis Aksa je
također proširen i sada ima kapacitet za 5000 klanjača. Huzur je rekao
sve su ove građevine napravljene u zadnjih tri do četiri godine. Pored u
Kadianu, uprkos protivničke situacije u Pakistanu, Bog nam omogućava
da ispunjavamo objavu ‘Proširi svoju kuću’.
Huzur je rekao da glas koji se digao iz Kadiana danas se, s Božijom
pomoći, raširio svuda širom svijeta i mi smo svjedoci globalnog
ispunjenja objave ‘Proširi svoju kuću.’ Huzur je rekao ova džamija
– Baitul Futuh, odakle Huzur održava svoju hudbu – također je dio tog
ispunjenja. Prije, to je bila mala Fazl džamija (u Londonu) a sada je
svako smješten u velikoj građevini Baitul Futuh. Slično, izgrađene su
druge džamije u VB koje su također ostvarenje ‘Proširi svoju kuću’.
Danas Zajednica ima preko 14 000 džamija i misionarskih kuća širom
svijeta. Broj izgleda ogroman ali kako je to bila Božija naredba ‘Proširi
svoju kuću’, Bog je Lično omogućio ove aranžmane.
Navodeći neke izvanredne događaje izgradnje džamija Huzur je rekao
u oblasti Kangra, Indija, muslimani su podigli velike prigovore na gradnju
naše džamije, kasnije su im se hindu također pridružili. Policijac na
dužnosti, također hindu, bio je pristojna osoba koja je savjetovala Ahmadi
muslimanima da džamiju grade noću da izbjegnu bilo kakvo
sukobljavanje. On je također poslao svog čovjeka da pomogne. Ovako
je, uz pomoć nemuslimana, naša džamija bila završena. U Haryana
oblasti Indije, opet su se muslimani i hindu zajedno suprotstavili gradnji
naše džamije. Lokalna omladinska organizacija džemata (Khudam) su
održali skup i donirali krv koja je bila dobro primljena od strane hindu
i oni su pomogli u izgradnji džamije i misionarske kuće. U Chenaju,
Indija, uz veliku cijenu izgrađena je dvospratna džamija sa stanovima.
Huzur je rekao da ju je otvorio u toku svoje posjete Indiji u decembru
2008. Od tada je jedan lokalni hodža bio nešto zapanjen. Huzur je rekao
da slučaj koji je on naveo prošle sedmice o iskopanom tijelu jedne
gospođe Ahmadi muslimanke također je dio zbunjenosti ovog hodže.
Međutim, Bog je otvorio avenije za širenje poruke kroz ovaj događaj i
ogroman broj lokalnih stanovnika su nas podržali. Lokalna TV stanica
je snimila program diskusije i ako Bog da kad on bude pokazan rodit će
se dalje prilike za prenošenje poruke. Huzur je rekao u Beninu, zapadna
Afrika, opet jedan hodža je bio pravo ratoboran od Huzurove posljednje
posjete. Kad je započela gradnja naše džamije u selu tamo, neki protivnici
su se okupili da prepadnu novopridošle u Ahmadijat. Oni su im ponudili
novac itd. ali su novi Ahmadi ostali odlučni. Jedan Nigerijski
univerzitetski profesor je vidio otvaranje naše džamije u Parizu,
Francuska i zapazio da, ako je ime islama uzdignuto na ovaj način iz
VB i Francuske, ono će jednog dana također biti uzdignuto iz Jerusalema.
Huzur je rekao ova objava ‘Proširi svoju kuću’ sada je znak
istinitosti Zajednice svuda širom svijeta. To povećava našu odgovornost
da budemo istinski Božiji robovi i budemo vrijedni druge objave
Obećanog Mesije a.s.; ‘A ti si saMnom baš kao što je tvoja porodica.’
Huzur je rekao s ciljem da budemo vrijedni da budemo njegova porodica
mi treba da utemeljimo praksu koju je on postavio za nas inače uprkos
krvnog srodstva sin hazreti Nuha a.s. nije bio smatran od Boga da je
njegova porodica. Da nas Allah osposobi da se neprestalno okrećemo
Njemu.
Zatim, na zahtjev Amir sahiba iz Kebabira, Huzur se obratio prisutnim
na godišnjem skupu u Kebabiru, koji je započeo danas. Huzur je rekao
da je njegova kratka poruka bila da pošto je izlaganje bilo na temu
‘Proširi svoju kuću’, naša džamija u Kebabiru je prelijepa i velika je
turistička atrakcija. U toku godine stoljtnice halifata džemat u Kebabiru
je želio da imaju izgrađenu salu u susjednom dvorištu. Huzur im je dao
odobrenje za to, međutim, oni su napravili pravo široke planove. Samo
Božijom milošću je njihov plan čudesno skoro dostigao završnu fazu.
Huzur je rekao da uvijek treba da vodimo računa da sa svakom Božijom
milošću toliko više budemo zahvalni i da mu se dalje okrećemo. Huzur
je rekao da je televizijska stanica Al Arabija uveliko povećala prilike za
prenošenje poruke i džemat Kebabira ima veliku ulogu u ovome. Drugi
Arapski džemati također učestvuju, da ih Allah nagradi. Huzur je rekao
da svaki Ahmadi musliman treba da vodi računa da ovi napori nisu
zbog bilo čije lične sposobnosti nego da su zbog Božije milosti i zbog
obećanja datog Mesiji i molitvi Časnog Poslanika s.a.v.s. za Mehdija
kasnijeg doba. Svi Ahmadi muslimani koji su prihvatili Imama ovog
doba, svi Arapi Ahmadi muslimani koji nisu dopustili da njihova
narodnost bude povod ponosa i koji su proglasili: ‘mi čujemo i mi se
pokoravamo’ (2:286), treba da zapamte da svaki novi dan treba da
donese napredak u bogobojaznosti (takvi) i vjeri, i da također zapamte
riječi Obećanog Mesije a.s. da ‘mi vidimo dan kroz strah (od Boga) i
trošimo noć sa bogobojaznošću.’
Huzur je rekao da se Ahmadi muslimani Kebabira trebaju svoje dane
u toku ovog skupa trošiti i vratiti se sa njega riješeni da će napraviti
čiste/pobožne promjene koje će preuzeti (poprimiti) u toku ovog skupa
i učiniti ih dijelom svojih života. Vodite računa da naš napredak ovisi o
širenju poruke i o molitvi. Učinite molitve dijelom svog života i činite
dove sa krajnjom iskrenošću. Takve molitve će proizvesti revolucionarnu
promjenu na nebesima. Doba Mehdija je doba molitvi. Bog je Arape
učinio velikim govornicima, ako s pobožnošću iskoriste ovu vještinu bit
će svjedoci Božije milosti. Danas je naša odgovornost da pokažemo
kršćanima izvor stvarnog spasa i ispravan put Jevrejima, i da ljudima
drugih vjera pokažemo puteve Božijeg zadovoljstva kao i onima koji ne
vjeruju u Stvaraoca.
Obraćajući se ovom skupu Huzur je rekao danas su Ahmadi muslimani
Kebabira i Palestine najorganizovanija zajednica u Arapskom svijetu,
oni treba da ustanu ka izazovu upućivanja ove poruke ostatku Arapskog
svijeta da je danas spas muslimana samo u prihvatanju Imama ovog
doba. Huzur je molio Boga za sve koji prisustvuju ovom godišnjem skupu.
Zatim je Huzur najavio da će klanjati dvije dženaze poslije džume za
Choudry Fazl Ahmad sahiba i dr. Ataul Rahman sahiba, obojicu iz
Pakistana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp