U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islamska učenja o bračnim pitanjima i obavezama

Kratki sadržaj

 

Huzur je dao izlaganje o islamskim učenjima o bračnim pitanjima i
obavezama sa upućivanjem na Božiji atribut Al Vasi (Dobrotvoran,
Sveobuhvatan).
Huzur je rekao da će danas citirati razne predmete koji se odnose na
naš svakodnevni život kao i na naše moralno i duhovno stanje. Odlikom
Njegovog Sveobuhvatnog znanja Bog je upoznat o svakom našem
postupku i spominjanjem ovih predmeta On nas je uputio tako da
možemo, u skladu sa svojom pojedinačnom sposobnosti, učiniti napore
da postignemo dobrotvornost i tražiti Njegovo zadovoljstvo. Aspekti
koji nas upućuju protežu se od bračnih stvari do društvenih pitanja, do
reforme naših religijskih puteva, da prilagodimo svoje moralno i duhovno
stanje u skladu sa Božijim zadovoljstvom. On je također naredio čovjeku
da posvoji Njegove atribute na ljudskom nivou i prema tome nam naredio
da prigrlimo atribut Al Vasi da proširimo i uvećamo svoje duhovno stanje
da bi postigli Božije zadovoljstvo. On nas je također obavijestio da je
On zaista dobro upoznat o našoj sposobnosti i zbog toga, šta god nam
je On dodijelio (odredio) nije izvan naše sposobnosti. Zaista se
sposobnost razlikuje od osobe do osobe i Njegova naredba je također u
skladu s ovim, međutim, nije na čovjeku da odredi granice svoje
sposobnosti; ovo jedino Bog zna. Zato se ne može reći o Njegovim
naredbama da su izvan nečije sposobnosti. On je dao skrivenu sposobnost
svakom pojedincu i čovjekov je zadatak da to iznese i razvije tu
sposobnost.
Bog nam je također dao savršen uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i
naredio nam da idemo njegovim stopama. On je zaista bio samo savršen
čovjek koji je imao ogromne sposobnosti. Razmišljajući o bilo kojem
aspektu njegovog blagoslovljenog uzora vidimo izvanredno velike
standarde. Nama je naređeno da težimo da slijedimo njegov
blagoslovljeni uzor. Ovaj savršen i blagoslovljen uzor također obuhvata
bračne predmete i mi vidimo vrhunski izvanredne standarde koje je on
postavio u ovom pogledu. Jedanput je rekao: ‘Najbolji od vas je onaj koji
je najbolji svojim ženama, i ja sam najbolji od vas prema mojim ženama.’
On je također rekao ako postoji ikakva odlika koju muž ne voli kod
svoje žene on treba da vodi računa o drugoj odliki koju voli i tako stvori
sredinu u kojoj vlada sklad. Ova naredba vrijedi i za muškarce i za žene.
Blagoslovljene žene Časnog Poslanika s.a.v.s. su bile svjedoci činjenici
da je njegovo ponašanje s njima bilo krajnje izvanredno u svim aspektima
svakodnevnog života. Pa ipak je on molio Boga – da je On zaista bio
upoznat da, koliko ljudska ograničenja dozvoljavaju, on bio pravedan i
pošten sa svim svojim blagoslovljenim ženama. Međutim, on nije imao
kontrole nad svojim srcem, i ako je njegovo srce bilo naklonjeno jednoj
od njih veše nego drugima zbog posebne odlike, on je tražio Božiji oprost.
Objašnjavajući hazreti Ajši r.a. vrline hazreti Hatidže r.a., on je rekao da
je ona postala njegov saputnik kad je on bio posve sam i bespomoćan.
Ona mu je dala sav svoj imetak i rodila mu djecu. Kad ga je svijet odbio,
ona ga je potvrdila. Iako su tu bile žive i mlade njegove druge žene,
zaista prisustvo njegove voljene žene – koja mu je bila draga zato što je
on primio većinu svojih Božijih objava dok je bio u njenoj sobi – kad su
se druge čudile zašto je Poslanik često spominjao stariju Hatidžu, on je
odgovorio milo im govoreći da ne budu uskogrudne, da usade odvažnost
(smionost) i objasnio razloge zašto se prepuštao uspomenama o svojoj
prijašnjoj ženi.
Huzur je rekao: zar oni koji prave neosnovane optužbe na ‘mog
učitelja’ ne vide ovaj izvanredan uzor? Dok je njegovo očigledno
ponašanje sa njegovim vlastitim ženama bilo pošteno i jednako, bez
kontrole nad svojim srcem koje je bilo naklonjeno njegovoj ženi koja je
učinila ogromne žrtve u ranim danima, on je objasnio da je ovo bilo
zbog toga što je on bio onaj koji je znao cijeniti i da, da nije bio zahvalan
u ovom pogledu ne bi mogao biti zahvalan Božiji rob, Koji ga nikada
nije ostavio u naimaštini. Njegovo ljubazno i nježno držanje s njegovim
ženama je bilo u pokornosti Božijoj naredbi poštenja.
Huzur je objasnio da islamska naredba ženjenja više od jedne žene
je uvjetovana i nije okrutnost na žene kao što se uobičajeno zamišlja.
Huzur je citirao ajet četiri iz sure An Nisa:
“A ako se bojite da nećete postupati pravedno (da društvo neće
postupati) prema siročadima, onda oženite žene koje želite, po dvije,
i po tri, i po četiri. A ako se bojite da nećete postupati pravedno,
onda samo jedna (je dosta), ili one koje vaše desne ruke posjeduju.
To je najbliži (način) za vas da se čuvate od nepravednosti.” (4:4)
Huzur je rekao da ovaj ajet čuva siročad djevojčice i osigurava da se
vodi briga o njihovim emocijama poslije udaje i da ljudi ne smatraju da
nema nikog da pazi na njih. Objašnjavajući ovaj ajet i uzimanje više od
jedne žene Obećani Mesija a.s. je upotrijebio frazu ‘čak i ako se osjeća
potreba’, potvrđujući tako da lične potrebe osobe da uzme više od jedne
žene nisu značajne, zapravo, ključni aspekt je mir i sklad društva.
Huzur je rekao da ponekad prima prigovore da muškarci, uprkos što
imaju porodicu, žele da dovedu drugu ženu. Ako osoba ne može biti
poštena onda ne treba da ženi drugu ženu. Ako nema izbora nego da
oženi drugu ženu onda treba da vodi računa o prvoj ženi više nego prije
– za razliku od primjera o kojima čujemo gdje su prava prve žene polahko
razorena u očitoj nepokornosti Božijim naredbama. Zaista čovjek treba
da bude vrlo oprezan da tu nema nikakvog nepoštenja u finansijskim i
drugim pravima prve žene zato što je bilo kakva takva nepravda, od
Obećanog Mesije a.s., bila povezana sa kušnjom.
Huzur je neprestalno ponavljao da je Časni Poslanik s.a.v.s. molio
Boga da je, na očiglednom nivou on nastojao da ispuni prava svih svojih
žena, međutim, ako se zbog vrline neke žene, ponekad izrazio o tome,
on traži Božiji oprost. Huzur je rekao ovo je precizno u skladu sa ljudskom
prirodom i Bog zna sve, On je stvorio čovjeka i dao odobrenje više od
jednog braka i proglasio je da se može pojaviti situacija da čovjek bude
više naklonjen prema jednoj ženi. U takvom slučaju On naređuje da je
nužno da očita prava svih žena budu ispunjena. U ajetu 130 u suri An
Nisa rečeno je:
“A vi ne možete biti pravedni između žena, ma koliko vi to željeli.
Zato ne budite potpuno naklonjeni jednoj, a da (druga) ostane
zanemarena. A ako se popravite i budete bogobojazni, sigurno Allah
najviše prašta, (i) milostiv je.” (4:130)
Huzur je rekao zaista je briga o ženi potpuno obaveza muža. On je
rekao da prima prigovore od žena da muževi ne posvećuju pažnju
njihovim potrebama i da su skloni drugoj. U primjerima gdje je samo
jedna žena, muževi tvrde da neće ni ostaviti ženu niti je paziti. Onda se
stvari nepotrebno otežu kod kadija; neki ne daju razvod tako da u
očajanju žena traži ‘khula’ i muškarac tako izbjegne plaćanje haq mera
(dover). Sve ove stvari udaljavaju čovjeka od bogobojaznosti. Ako osoba
traži Božiju milost on treba da širi svoju milost. Huzur je rekao ajet koji
slijedi naprijed spomenuti kaže:
“A ako se oni rastave, Allah će svako od njih obogatiti prema njihovoj
sposobnosti; a Allah je Darovalac uvećanja (i) mudar.” (4:131)
Ovdje Bog naređuje da ako nema puta za pomirenje nemojte ih
ostaviti napuštenim, radije se rastavite na najbolji način. Hadis citira
razvod kao najviše neugodan postupak, međutim, ako odnos ne može
biti održan na bogobojaznosti, onda Bog zna šta je u srcima i ako se
traži odvajanje dok ste naklonjeni Njemu, Sveobuhvatni Bog čini obilne
aranžmane za sve kojih se tiče. Huzur je rekao ovaj ajet također
utemeljuje princip da bračni odnosi ne treba da budu odlučeni na
emocijama; radije treba da budu odlučeni poslije pažljivog razmatranja
i traženja Božije pomoći Koji je Sveobuhvatan. Takve stvari su od Boga
blagoslovljene i On ih odlikuje velikim opsegom.
Huzur je rekao kao što je ranije spomenuo, ponekad muškarci čine
da se stvari razvoda razvlače. Tu su jasne i izrazite naredbe u pogledu
prava žene poslije udaje koja je trajala neki period vremena i također
gdje su djeca. Međutim, Bog naređuje muškarcu da ispunjava prava
žene u situaciji razvoda čak gdje se ceremonija ‘ispita podudarnosti’
nije dogodila i bračni drugovi nisu imali bračnog odnosa. U suri Al Bakara
rečeno je:
“Na vama nije grijeh ako se razvedete od žena prije nego što ih
dotaknete, ili prije nego što odredite vjenčani dar (mehr). Ali
osigurajte za njih neku korist – bogat čovjek prema svojim
mogućnostima, a siromašan čovjek prema svojim mogućnostima –
na lijep način; ovo je obaveza za one koji hoće da čine dobro.” (2:237)
Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio krajnje određen o
ovoj stvari. Jedanput je stvar Ansari muškarca bila iznesena Poslaniku.
Čovjek je rekao da je razveo svoju ženu prije dogovora o haq meru i da
nisu imali bračni odnos. Poslanik ga je pitao je li išta platio ženi iz
ljubaznosti. Čovjek je odgovorio da nije imao ništa da dadne. Poslanik
mu je rekao da ako nema ništa da dadne onda joj treba dati kapu koju
je nosio. Ovo ilustruje značaj prava žena u braku. Ovo je naravno primjer
gdje haq mer nije bio dogovoren. U situaciji gdje je dogovoren ali bračni
drugovi nisu imali bračni odnos onda je naredba da se plati pola od
toga.
Huzur je rekao da su tu tako jasne i nedvojbene naredbe koje se
odnose na prava žena i djece kao i prava muževa. U citiranju ovih naredbi
Bog kaže da one nisu izvan sposobnosti pojedinca zbog toga treba da
budu ispunjene. Huzur je rekao tu je drugi detalj o ovome koji on neće
citirati; dvije stvari su dovoljne. Prvo, tu je blagoslovljeni uzor vrhunski
izvanrednog tretmana žena da ga slijedimo i drugo značaj toga da ovaj
blagoslovljeni uzor bude stavljen u praksu od svakog Ahmadi muslimana,
pogotovu obaveze date muškarcima.
Druga stvar, koja iako nije uobičajen, ali koja se može čuti na
pojedinim mjestima u našoj Zajednici u pitanju citiranom u ajetu 153
sure Al An’am:
“I ne približavajte se imetku siročeta, osim na najbolji način, dok
ono ne dostigne svoju zrelost. I dajite punu mjeru i vagajte pravično.
Mi nijednu dušu ne zadužujemo osim prema njenoj mogućnosti. I
kad govorite, držite se pravde, čak i ako vam bude (neko) blizak, i
ispunjavajte Allahov zavjet. To je ono što vam On naređuje, da
zapamtite.” (2:153)
Huzur je rekao da ovaj ajet proglašava da nikakva odgovornost nije
data nikome izvan njegove sposobnosti. Ajet naređuje da upravljamo
imanjem siročeta na dobar, ljubazan način. Oni u čiju brigu dolazi imanje
siročeta su njegovi povjerenici. Nekoliko ajeta koji prethode ovom ajetu
kažu da treba ulagati napor da se zaštiti imanje siročeta i njihovo
podizanje treba biti pribavljeno od onih koji paze na njih ali ako neko
to ne može priuštiti onda se krajnje pažljivo treba pomoći imanjem
siročeta za ovu svrhu. Zakoniti dugovi su u ovom slučaju plaćeni kad
osoba ima istu predodžbu o imanju siročeta kakvu ima o svom vlastitom
imanju. Oni koji su nepravedni u upravljanju imanjem siročeta treba da
zapamte da čineči tako nikada neće biti u stanju da uvećaju svoje imanje.
Čak ako naprave privremenu korist u ovom životu, oni će doći pod
upozorenje:
“Zaista, oni koji nepravedno jedu imetak siročeta samo gutaju vatru
svojim stomacima…” (4:11).
Zbog toga je to stvar o kojoj treba biti krajnje pažljiv. Ljudi koji pomažu
one koji uzurpiraju imetak siročadi također su krivi.
Čovjek treba da uvijek nastoji i ima takvo razmišljanje da šta god
nam Bog naređuje je unutar naše sposobnosti i sa ovim načinom mišljenja
osoba će činiti najbolje što može da stavi u praksu sve Božije naredbe.
Ako smo u stanju da ovo činimo možemo biti uključeni u ljude o kojima
Bog kaže:
“A oni koji vjeruju i čine dobra djela – a Mi (među njima) ne stavljamo
teret ni na jednu dušu preko njene mogućnosti – ovi ljudi su
stanovnici Dženneta; oni će zauvijek živjeti u njemu.” (7:43)
Da Allah učini tako da se uvijek okrećemo Njemu i pokoravamo Mu
se. Naše granice su očite ali On nam je naredio u skladu s tim – i Njegova
milost je neograničena, o kojoj nam je On dao radosnu vijest. Da
nastavimo da činimo dobra djela, da nas Bog osposobi da tako činimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp