U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Sattar: prekriva slabosti i nedostatke

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju hudbu petkom održao na temu prekrivanja propusta
drugih.
Među Allahovim imenima, Sattar je jedno od njih. To je ono Biće
koje je skriveno i prikriveno i Koje prikriva slabosti i nedostatke drugih,
i također voli djelo prekrivanja mana. Hadis objašnjava da Allah voli
prikrivanje nedostataka i skromnost, i prekriva čovjekove slabosti i
greške. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će Bog, prikrivajući čovjeka
sa Svojom milošću, pitati ga je li uradio takvo i takvo djelo. Čovjek će
priznati da jeste, uradio je. Bog će reći: Ja sam prikrio tvoju manu tog
dana i Ja ponovo prikrivam tvoju manu. Ovo je Bog Koji voli i oprašta,
i prekriva slabosti.
Obećani Mesija a.s. je rekao da u drugim religijama nema nikakvog
koncepta ove Božije osobine, inače ne bi bilo teorije iskupljenja u
kršćanstvu. Samo islam predstavlja koncept Boga da je Prekrivač mana.
Međutim, ovo sigurno ne znači da, zato što Bog voli da prekriva propuste
i oprašta, ljudi treba da postanu nekontrolisani i nemaju nikakve
predstave o pravom i pogrešnom pošto je osiguran oprost. Hadis nas
obavještava da Bog prikriva vjernika u bezbrojne pokrivače. Svaki put
kad vjernik čini grijeh, pokrivač bude pocijepan dok ne preostane
nikakvog pokrivača. Ovo je kad Bog kaže Svojim melekima da Njegovog
roba prikriju sa svojim krilima. Ako se vjernik pokaje nakon što bude
prikriven od meleka, Allah ponovo uspostavlja prekrivače; zapravo On
ih uspostavlja mnogostruko. Međutim, ako se vjernik ne pokaje Bog
kaže melekima da ga napuste. Ovo je kad svi propusti i grijesi osobe
budu učinjeni očitim. Huzur je rekao da svaki vjernik treba uvijek da se
bori da bude onaj koji se kaje, traži Božiji oprost i tako postigne mjeru
Božije osobine Sattar.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je zahtjev Božijeg atributa – da je
‘Gospodar Sudnjeg dana’ – da Bog daje Svojim robovima da uspiju. Da
kroz Njegov atribut Rahiimijat (odlika da je Milostiv) On prikriva mane
i propuste Svojih robova. Bog islama je Rahman (Najmilostiviji) i On
prema tome blagoslovljava bez obzira na bilo kakav napor napravljen
od strane čovjeka. Pošto je On ‘Gospodar Sudnjeg dana’ , On prikriva
nedostatke i slabosti Svojih robova. Ovosvjetska vlada nikada ne bi bila
obavezana takvom stvari, ali Božije upravljanje je neograničeno i On
dodjeljuje na bilo koga ko čini dobra djela i On prikriva slabosti. Njemu
su poznate hiljade propusta ljudi ali ih On ne otkriva.
Bog voli skromnost, ali ovo ne znači da je On skroman da nešto
iznese, radije On zaštićuje Svoje robove od bilo kakve potencijalne
sramote. Međutim, kad i ako je dostignut stepen gdje je čovjek bestidan
i ne koristi se od Božijeg prikrivanja nedostataka, on onda bude ponižen.
Zaista, Bog ne zaštićuje sramotu onih koji su nepopravljivi i njihovi
najskriveniji i prikriveniji grijesi budu također otkriveni. Huzur je rekao
da mi treba da neprestalno molimo Boga da nas čuva u omotima Svojih
prekrivača.
Huzur je rekao Časni Poslanik s.a.v.s. je uvijek molio Boga u pogledu
ovoga iako mu je Bog obećao svaku vrstu zaštite i Poslanik s.a.v.s. je
rekao da je čak njegov šejtan postao musliman. Međutim, njegove
molitve su načinjene da nas savjetuju. Da nas Allah osposobi da ih
stavimo u praku. Jedna od njegovih dova je:
“O Alahu, prekri moje propuste i preokreni moje strahove u mir. O
Allahu zaštiti me od opasnosti koje su ispred mene i onih koje su iza
mene i onih koje su mi s desna i onih koje su mi s lijeva i onih koje
su iznad mene. Ja sam došao u utočište Tvoje veličanstvenosti od
onih opsanosti koje me mogu uhvatiti ispod mene.”
Huzur je također pročitao dovu Obećanog Mesije a.s. čiji prijevod
glasi:
“O moj Dobročinitelju i moj Bože. Ja sam beskoristan rob Tvoj,
griješan i nehatan. Ti si me vidio da činim nepravdu za nepravdom
i poklonio si mi blagoslov za blagoslovom, i vidio si me da činim
grijeh za grijehom i udijelio si mi naklonost za naklonošću. Ti si
uvijek prikrivao moje nedostatke i dao mi nebrojene blagoslove. Ja
Te molim, sada, također, da imaš milosti na ovu bespomoćnu i
griješnu osobu i oprostiš moju odvažnost (bezočnost) i moju
nezahvalnost, i pokloniš mi spas od moje tuge jer nema niko drugi
nego Ti da može pomoći.” Amin, amin.
Druga dova Obećanog Mesije a.s. je:
“O Gospodaru svih svjetova, ja ne mogu (dovoljno) izraziti zahvalnost
za Tvoje blagoslove. Ti si izuzetno Milostiv i Dobrotvoran, i Ti si
meni podario nebrojene blagoslove. Oprosti mi moje grijehe tako da
ne budem uništen. Stavi Svoju čistu ljubav u moje srce tako da
postignem život i prekri moje nedostatke i učini da radim takva
djela s kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Ja tražim utočište kod Tebe da
me ne stigne Tvoj gnjev. Imaj milosti i zaštiti me od patnje ovog
svijeta i Ahireta, jer sva milost i blagoslov je u Tvojoj ruci.”
Huzur je rekao da treba da rutinski učimo ove dove. Huzur je objasnio
odgovornost koju je Časni Poslanik s.a.v.s. stavio na vjernike s ciljem da
izvuku Božije dorotvorstvo, Sattar. Hadis navodi da će Allah zaštititi
osobu od vatre koja prikriva čast muslimaske žene. Huzur je rekao da
je pogotovu citirao ovaj hadis pozivajući se na situaciju kad bračni odnosi
budu zategnuti i obje strane prave optužbe jedna protiv druge. Ponekad
se njihove pojedinačne familije udruže u ovome, neke od ovih optužbi
imaju neke osnove ali su druge potpuno neosnovane. Muškarčeva strana
ponekad pravi optužbe koje su uvredljive (ponižavajuće). Časni Poslanik
s.a.v.s. je sigurno naredio da prekrivamo čast muslimanske žene. Huzur
je rekao da ponekad uzajamna podudarnost ne može biti postignuta u
braku, tako da ako ljudi žele da se rastave oni to mogu učiniti. Međutim,
ovo može biti postignuto bez pravljenja optužbi. Ahmadi treba uvijek
da ovo izbjegavaju. U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Vjernik
koji vidi nedostatke svoga brata ali ih prikriva bit će mu od Allaha poklonjen
ulazak u Džennet.’
Huzur je rekao da, kad su formirani novi odnosi čovjek sazna privatne
stvari, ako su ove prikrivene i ako je održana tajnost onda Bog obećava
Džennet. Prvi hadis citira ne samo zaštitu od kazne nego također i
bagoslov. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je musliman brat drugom
muslimanu i zbog toga prema njemu nije nepošten i ne napušta ga. On
je rekao da Bog uvijek zadovolji potrebe onoga ko zadovoljava potrebe
svoga brata i na Sudnjem danu Allah će prikriti nedostatke onoga ko
prikriva nedostatke muslimana. Huzur je rekao ovo treba da budu
standardi svakog Ahmadi muslimana.
Huzur je citirao iznošenje koje je naveo Obećani Mesija a.s.: Jedanput
je nekog kralja koji je volio da piše Kur’an posjetio neki hodža koji je
kralju ukazao na to da je određeni ajet napisao netačno. Kralj je nacrtao
krug oko ajeta i rekao da će to kasnije provjeriti. Kad je hodža otišao
kralj je uklonio krug. Kad je bio zapitan zašto je tako učinio kralj je
odgovorio da je hodža pogriješio ali je on ipak nacrtao krug kao utjehu
za njega. Huzur je rekao uprkos toga što je imao vlast kralj je prikrio
grešku ovog hodže.
Citirajući ajet 13 iz sure Al-Hudžurat:
“O vi koji vjerujete! Čuvajte se pretjeranog sumnjičenja; jer neke
sumnje su zaista grijeh. I ne uhodite, i ne ogovarajte jedni druge.”
(49:13)
Huzur je rekao da ovaj ajet govori o izbjegavanju negativnih sumnji
i lošem mišljenju o drugima – ova osobina je prva u širenju zla u svijetu.
Ovaj ajet također naređuje da ne zabadamo nos (zavirujemo) u stvari
drugih ljudi jer ovo vodi ogovaranju. Ovo može izazvati ozloglašenost
za druge, a Bog je Prikrivač nedostataka. Huzur je rekao hadis koji je
citirao ranije a koji govori o Božijoj kazni za one koji ne prikrivaju
nedostatke drugih ilustruje da osim od izazivanja ozloglašenosti ovo
također izaziva nered u društvu. Kad su tajne ljudi otkrivene povećava
se neprijateljstvo. Bog naređuje da živimo s ljubavlju i naklonošću. Huzur
je rekao da se neki upuštaju u strašnu naviku obavještavanja ljudi da
njihov takav i takav drug ili takav i takav rođak je rekao to i to o njemu.
Huzur je rekao ako je bilo šta rečeno zašto onda ta osoba nije savjetovala
drugu tu i tamo? Ako oni nisu imali sposobnosti da savjetuju, zašto
nisu činili dovu za tu osobu i sada ponavljanjem događaja osoba čini
grijeh ogovaranja, čini grijeh ne prikrivanja nedostatka drugog i povod
je stvaranja nereda, a Bog je iznio da je nered gori nego ubistvo. Časni
Kur’an kaže:
“Za one koji vole da se bestidnost širi među vjernicima bolna je kazna
na ovom svijetu i na ahiretu. A Allah zna, a vi ne znate.” (24:20)
Bog voli prikrivanje nedostataka; međutim, oni koji žele da izlože
nedostatak drugih i promovišu bestidnost među vjernicima prenošenjem
zla imat će kaznu na ovom svijetu i na drugom svijetu. Huzur je rekao
u zapadnom svijetu ostaje malo koncepta skromnosti. Televizija i
sredstva informisanja su raširila ovaj nedostatak skromnosti i bestidnost
u buduću generaciju i tužno je da je mali broj Ahmadi muslimana također
uključen u ovo i ovo je razlog zašto islam naglašava pokrivanje i
skromnost. Huzur je rekao da ako neko otkrije nedostatak u drugom i
osoba je vrlo loša, onda ovo treba izvjestiti upravi Zajednice i također
činiti dove za tu osobu. Kad neko da u javnost zlo on se ne drži
bogobojaznosti (takve). U situacijama gdje su nečiji propusti otkriveni
i dok se ta osoba pokajala i popravila svoje puteve drugi nastavljaju da
to daju u javnost, ne samo da izlože nedostatke drugog, oni se također
upuštaju u ogovaranje. S ciljem da spasimo društvo od nereda i sebe
od Džehennema neophodno je prikrivanje nedostataka drugih. Ako je
popravljanje cilj, onda obavijestite upravu Zajednice. U takvom slučaju
to onda postaje odgovornost nosioca dužnosti da ispune ovu dužnost
sa najvećom tajnošću.
Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ljudi naše Zajednice treba da čine dove
za brata kad primijete bilo kakav propust kod njega. Međutim, ako oni ne
čine dove i to spomenu drugima tako to odnoseći dalje, onda oni čine
grijeh. Koji propust je takav da ne može biti pobijeđen? Ovo je zato što
osoba uvijek treba da pomogne bratu moleći (Boga) za njega.’ On je
također rekao: “Neki ljudi su slabi, baš kao neko ko se oporavlja od teške
bolesti. Neki su postigli neku snagu. Ono što je potrebno je da osoba privatno
savjetuje svakoga koga uvidi da je slab. Ako se osoba ne povinuje, onda
činite dove za njega. Ako oba ova postupka nisu od koristi onda smatrajte
da je stvar predodređena… to sigurno nije učenje Časnog Kur’ana da
primijetimo nedostatak i raširimo to i nastavljamo da to citiramo… Allah
Uzvišeni je Sattar, vi treba da ‘odražavate visoke Allahove morale, (posvojite
Njegove atribute na ljudskom stepenu) mi ne mislimo da kažemo da čovjek
treba da pomaže propuste radije ih nemojte prenositi i nemojte ogovarati
zato što je to, prema Božijoj knjizi, grijeh.”
Huzur je rekao da su ovo aspekti koje treba da usadimo u našoj
Zajednici. Obećani Mesija a.s. je ponavljajući skretao pažnju Zajednice
prema molitvi i prikrivanju nedostataka drugih. Da nas Allah osposobi
da njegova učenja stavimo u praksu i tako uvijek sudjelujemo u nekoj
mjeri u Božijoj odliki da je Sattar. Da Bog, sa Svojom milošću, stavi u
naša srca gađenje (odvratnost) za sve zle stvari i da uvijek budemo
naklonjeni vrlinama i tako ispunimo cilj dolaska Obećanog Mesije a.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp