U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana u Njemačkoj

Kratki sadržaj

 

Huzur je rekao da se, Allahovom milošću, prije par dana vratio iz svoje posjete
Njemačkoj, poslije završetka đelse u Njemačkoj u nedelju. Rekao je da je mislio da dadne
izlaganje danas (u svojoj hudbi) na drugu temu ali kad je počeo da pravi bilješke uvidio je
da držeći se tradicije treba da spomene svoju nedavnu posjetu drugoj zemlji, zbog toga
treba da govori o Njemačkoj đelsi. Također je bilo neophodno da to uradi s ciljem da
zahvali svim radnicima đelse – uz to ako on ne bude spomenuo đelsu, držeći se svoje
uobičajene tradicije, džemat Njemačke možda bude osjećao zabrinutost da Huzur opet
nije zadovoljan s njima.
Obećani Mesija a.s. je uveo đelsu za pobožni, moralni i duhovni razvoj Zajednice i sada
je ova đelsa postigla značaj u godišnjim kalendarima svih džemata u svijetu. Kao što je
Huzur prije spomenuo, ove godine pogotovu, pozivajući se na Stoljetnicu halifata đelsa je
dobila veliku važnost i da Huzur nije naveo o Njemačkoj đelsi tu bi bio lanac pisama.
Džemat Njemačke je visoko razvijen u iskenosti i odanosti i bilo kakav takav prigovor od
njih bi bio opravdan.
Allah je poklonio Zajednicu Obećanom Mesiji a.s. izvanredno iskrenih ljudi. Baš kao što
je Huzur opazio da Ahmadi širom svijeta povećavaju svoju iskrenost i predanost, on je
uvidio da je Njemački džemat isti. Spomnuo mladiće koji prave napredak u smislu
predanosti i obavljanja namaza. Svijet Ahmadijata vidi kroz MTA da se đelsa Njemačke
završila s Allahovim blagoslovima. Prisustvo na đelsi je nadmašilo sva očekivanja sa
brojem prisutnih većim od 37 000. Zajednica prema kojoj su protivnici bili čvrsto odlučni
da je iskorijene, dan za danom postaje sve jača, međutim oni ipak ne razumiju. Mi jedino
možemo činiti dove i mi zaista molimo Allaha da im dadne osjećaj. Huzur je rekao
uprkos ogromnog broja općenito su aranžmani bili vrlo dobri, programi su također bili
vrlo dobri. Govornička vještina i također predmeti govora su bili vrlo dobrog standarda i
slušani su sa velikom pažnjom. Huzur je rekao da je povremeno gledao neke programe na
MTA i opazio koncentraciju i osjećaj predanosti sa kojima su ljudi slušali govore na temu
halifata. Đelsa Njemačke među svojim uobičajenim programima ove godine imala je
dodatni program gdje se on susreo sa ne-Ahmadi muslimanima i nemuslimanima koji su
došli iz drugih zemalja. Ovom prilikom je Huzur govorio o džihadu prema učenjima
Časnog Kur’ana; o tome šta Kur’an govori u smislu borbe u odbrani i govorio je o
učenjima Oećanog Mesije a.s. o džihadu u sadašnjem dobu. Huzur je rekao da je ovaj
govor bio vrlo dobro primljen i kasnije su neki gosti spomenuli Huzuru o dobrom dojmu
koji su imali i kako su neka pogrešna razumijevanja o islamu bila uklonjena. Neki
novinari gosti su rekli da će se vratiti u svoju zemlju i da će pisati pozivajući se na đelsu
kao i na Huzurov govor. Oni su izgledali zadovoljni i da im se dopadalo, da Allah učini
da tako bude – da oni budu u stanju da pišu kako su rekli da će pisati, jer ponekad
novinari moraju sebe kompromitirati. Tamo su bli gosti iz Estonije, Islanda, Albanije,
Malte i Bugarske itd. Huzur je rekao da se džemat u Bugarskoj suočava sa opozicijom.
Muslimani Bugarske nemaju znanja o islamu ali su naklonjeni da slijede svoje takozvane
nadzornike islama, hodže. Vlada Bugarske je osnovala vijeće koje je izdalo potvrdu
vjerske vjerodostojnosti za neku zajednicu da bi funkcionisala. Potvrda našeg Džemata je
bila opozvana i napravljeni su naporu u ovom pogledu. Članovi delegacije iz Bugarske su
rekli Huzuru da oni sada shvataju da Ahmadija zajednica sigurno predstavlja istinski
islam. Huzur je rekao da im je kazao da uklone pogrešno shvatanje koje su im dale hodže
i da, kad se vrate kući kažu o svemu što su vdjeli u Njemačkoj. On je također naložio da
članovima delegacije bude data literatura Džemata na Bugarskom jeziku. Ahmadi
muslimani Bugarske su krajnje iskreni i odani i da se izražavaju krajnje emotivno. Huzur
je rekao da je zapanjujuće kako Allah ispuni iskrenošću srca onih koji prihvate istinu.
Kao i prošle godine također je bio program susreta sa muškarcima i ženama Njemcima.
Na sastanku sa ženama jedna mlada gospođa u kasnim dvadesetim zamolila je, pošto je
bila tako inspirisana programom đelse, da je željela da dadne zavjet odanosti (bai’at) i bez
oklijevanja je dala bai’at. Slično na sastanku sa muškarcima jedan čovjek iz Grčke je
rekao da je u kontaktu sa Džematom i da je također čitao knjige. Na Huzurovo ispitivanje
on je rekao da je poslije čitanja knjige ‘Filozofija učenja islama’ bio siguran da je našao
istinu i onda dodao emotivno da je poslije susreta sa Huzurom odlučio da postane
Ahmadi musliman. On je također želio da bez oklijevanja dadne bai’at. Huzur je rekao da
je jedan drugi mladić 16 ili 17 godina star, prijatelj Ahmadi muslimana iz Pakistana, koji
je učestvovao u bai’atu i izgledao je kao Ahmadi musliman po svojoj odjeći, prišao
Huzuru i rekao da želi postati Ahmadi musliman. Nakon što ga je Huzur pitao on je
odgovorio da je bio kršćanin. Huzur mu je rekao da je mlad i da možda njegovim
roditeljima neće biti drago da on napravi takvu odluku ali on je rekao da je tragao za
istinom i da je na to gledao sa svih aspekata. Ambijent u vrijeme bai’ata bio je krajnje
emotivan. Gospodin iz Grčke je dao svoj bai’at ponavljajući riječi bai’ata jecajući. Huzur
je rekao da, ako poruka islama stigne do onih koji nemaju unutrašnji mir, oni će naći mir.
Radi ovoga mi moramo posvetiti pažnju na svoje vlastito stanje, popraviti se i također se
usredsrediti na tablih. Kad ova poruka stigne do osobe pobožne prirode ona opaža
praktični model (islama) i to ih sigurno privlači islamu. Poziv Ahmadi muslimana je
jedinstven poziv. Da nije bio jedinstven ne bi privukao pažnju koju privlači. Ove emocije
su bile iražene od svakog novog Ahmadi muslimana.
Đelsa salana Njemačke kao i drugih zemalja ove godine imala je poseban stil i
privlačnost. Broj prisutnih je bio ogroman, aranžmni su bili veliki i radnici dobrovoljci su
vrlo dobro upravljali aranžmanima. Sa Allahovom milošću sada je džemat svake zemlje
vrlo dobro obučen i prošireni aranžamni ih ne zbunjuju. Na zapadu velika skala
aranžamana znači da vlasti takođe postanu budne. Pitanje zdravlja i sigurnosti je bilo
jedna takva stvar u Njemačkoj. Radnici su nastojali koliko god su mogli da vlastima ne
daju priliku da podignu ni najmanji prigovor, da ih Allah čuva sigurnim od bilo koje
buduće brige (i nemira). Huzur je rekao da je spomenuo prošle godine o ‘daig’ mašini za
čišćenje (velikih posuda za kuhanje) koju su izumili Ahmadi u Njemačkoj. Ove godine
oni su to još doradili i napravili automatsku mašinu. Prljave posude budu stavljene na
pokretnu traku koja ih odnosi do potpuno kompjuterizovanog dijela za pranje koji čak
ima opremu za struganje zagoretine – i poslije dvije minute pojavi se čista posuda. Ovu
mašinu izumili dvojica braće, Ata ul Manan Haq, Wadood Haq i njihov treći brat im se
sada pridružio. Niko od njih nema inžinjersku kvalifikaciju ali njihov osjećaj predanosti
je istinski. Oni sada rade na tome da ovu mašinu prilgode za Kadian pošto je oblik
posuda u Kadianu malo drugačiji. Oni su odlučni da tu verziju za Kadian imaju spremnu
na vrijeme. Da ih Allah održi čvrstim u iskrenosti i dalje ih osposobi da služe i da ih
također održi črstim u poniznosti. Ponekad se arogantnost uvuče u ljude, da Allah poveća
poniznost u svakom Ahmadi muslimanu.
Hvaleći predanost radnika na đelsi u Njemačkoj Huzur je rekao da oni sami također
postavljaju šatore za đelsu. Oni koji nisu vješti također budu povrijeđeni u tom procesu.
Neki od ovih volontera ne spavaju po 36 sati. Poslije đelse je također velika dužnost sve
vratiti na mjesto. Da Allah nagradi sve on koji su krajnje teško radili, svi oni zaslužuju da
im se zahvali. Kad se đelsa završi prisutni odlaze i ne uviđaju koliko je mnogo vremena i
napora potrebno poslije toga. Ovi volonteri su vojnici Zajednice Obećanog Mesije a.s.
koji su postigli ovu prepoznatljivu narav. Ovo su ljudi koji uvijek odgovaraju bez
oklijevanja na svaki poziv Halifata. Da ih Allah obilato blagoslovi. Baš kao u VB i na
drugim mjestima u svijetu, gosti ovdje su također izrazili svoje divljnje nad vedrom
predanošću s kojom mladi i stari jednako služe u toku đelse. Ljudi izvana su također bili
impresionirani uzajamnom ljubavi i bratstvom Ahmadi muslimana. Ovo je zaista
jedinstveno za Ahmadi muslimane i bio je jedan od ciljeva Obećanog Mesije a.s. za
održavanje đelse. Huzur je rekao da je jedan od gostiju primjetio da je zadivljujće da na
ovako velikom nije bila prisutna policija. Kako da im kažemo da je sve ovo rođeno iz
čiste revolucionarne promjene koju je proizveo Obećani Mesija a.s. koji je neprestalno
skretao pažnju na to da usadimo ovo stanje i poslije njega njegove halife čine isto. Huzur
je pročitao neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji naređuju njegovanje
visokog morala.
Huzur je rekao da je primio dobre izvještaje iz ženskog šatora đelse. One su imale priliku
da čine istighfar nakon što im je stavljeno ograničenje prošle godine. One su pisale
srčana, tužna pisma Huzuru i općenito vladanje većine ove godine je dokazalo da su
njihova pisma bila iskrena. Ovo skreće čovjekovu pažnu da hvali i veliča Allaha da je On
podario tako dragu Zajednicu Obećanom Mesiji a.s. koja ustaje i sjeda na poziv Halife.
Niko drugi osim Boga Koji je Svemoćan ne može okrenuti srca na ovaj način. Huzur je
rekao da su emocije izražene zadnjeg dana đelse i od muškaraca i od žena bile veće nego
ikada i vrhunski svesrdne. Jedan Ahmadi je rekao Huzuru da je ove godine povezanost sa
Halifatom izgledala osobita. Huzur je pitao jednog Njemca Ahmadi muslimana je li on
osjećao ikakvu razliku ove godine i on je rekao da je za njega cijenjenje i shvatanje
službe halifata i čovjekove povezanosti s tim bilo ove godine najviše istaknuto. U
proslavljanju Stoljetnice halifata ljudi su bili u stanju da imaju duboko razumijevanje
halifata i bili su posebno privučeni ovom predmetu. Da Allah nastavi da povećava ovo
traganje .Općenito govoreći Njemačka đelsa salna poručila posebne blagoslove, da Allah
nagradi sve radnike, poveća njihovu iskrenost i pokloni im napredak u bogobojaznosti
tako da budu u stanju da cijene cilj svog postojanja.
Zatim je Huzur skrenuo pažnju na stvar koja zahtijeva posebne dove. U Hyderabadu u
Indiji su bili stvoreni nemiri u toku proslave Stoljetnice halifata. Nedavno su u
Saharanpuru u Indiji napravljeni napadi na Ahmadi muslimane, bili su pretučeni i njihovi
domovi su bili oštećeni. Ovo nije oblast gdje živi hindu većina i ovi kriminali su bili
počinjeni na zapovjed takozvanih muslimana u ime islama. Neki Ahmadi muslimani –
koji su novi Ahamdi – povrijeđeni su i poslani u bolnicu. Njihova vjera je jaka. Ahmadi
muslimani su bili odvedeni na sigurno mjesto ali je njihov imetak oštećen. Ugnjetač je
mislio da će ovi Ahmadi, pošto su novi, iz straha napustiti Ahmadijat. Međutim, ono što
se dogodilo u tom slučaju je da su tamo gdje je samo jedan član porodice bio Ahmadi
musliman koji je bio progonjen, ostali članovi familije su došli u Ahmadijat također.
Njihov stepen vjere je tako inspirisao njihve familije. Ima drugih oblasti sa
muslimanskom većinom u većini u Indiji gdje su Ahmadi proganjani. Slične vijesti
dolaze iz Pakistana. Svo ovo neprijateljstvo je zbog činjenice da uprkos masivne
opozicije Zajednica pravi napredak. Neko mu je rekao da u Lahoru, u Pakistanu, kad je
bila planirana proslava Stoljetnice halifata jedan od Jama’at-a islamskih političkih vođa
rekao: ‘Ako im bude dozvoljeno da proslave svoj jubilej mi ćemo biti smanjeni do statusa
psa (‘galli ka kutta’, doslovno prevedeno znači ulični pas). Mi nismo koristili nikakvu
uvredljivu riječ za njih, to je njihova vlastita tvrdnja. Njihovo stajalište je zaista ono što
oni mogu jasno opaziti iz onog što je očito ili Allah zna šta će On njima dodijeliti.
Ahmadi muslimani su čvrsti u svom vjerovanju i naši protivnici su mogli također slušati
o tome kad je ova Zajednica bila kao krhka biljka Allah ju je zaštitio i sada je ova biljka
izrasla u drvo i dalje je pod zaštitom Allaha i u buduće će je, inšallah, Allah zaštititi.
Zajednica je prošla kroz kušnje uspješno prije i ona će – s Allahovom milošću – proći
kroz teška vremena u budućnosti. Međutim, trebate zapamtiti da će vaši tragovi biti
izbrisani. Nemojte mamiti uništenje i pustošenje. Da im Allah dadne osjećaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp