U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačka

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao u Manhajm-u (Mannheim), Njemačka, otvarajući
đelsa salanu ove zemlje svojom hudbom. Huzur je rekao da ove godine zbog
proslavljanja Stoljetnice Halifata svaka zemlja pravi velike aranžmane za godišnji skup
(đelsa salanu) u besprimjernim razmjerima, uveliko inspirisani đelsa salanom u Gani.
Huzur je rekao da je đelsa salana Njemačke sedma đelsa ove godine koju je uveličao
svojim prisustvom.
Rekao je da se đelsa salana Njemačke održava vrlo uspješno svake godine i nadat se je da
će to biti još bolje ove godine, i da će svaka osoba koja prisustvuje izvući korist iz toga
nakon što shvate njen duh. Razlog za okupljanje na đelsi treba uvijek da vam bude na
umu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je uveo đelsa salanu zato da svi iskreni ljudi
(‘muhlisiin’) budu okupljeni u duhovnom okruženju koje će pomoći da u srcima ohladi
ljubav prema ovom svijetu i ljubav prema Bogu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. će
nadvladati. Huzur je rekao svaki Ahmadi musliman treba da obrati pažnju da je Obećani
Mesija a.s. mislio na one koji njegov zavjet daju sa dragom riječi ‘muhlisiin’. On nam je
dao ovaj položaj ili je od nas očekivao da se trudimo da postignemo ovaj položaj. Huzur
je rekao da ako budemo držali na umu atribute koje je Allah naveo, zaista će se ohladiti
ljubav prema ovom svijetu. U suri Jusuf Allah kaže da je hazeti Jusuf a.s. odbacio ženin
poziv prema zlu zbog svog straha od Allaha i svoje istinske pronicljivosti (razumijevanja)
i shvatanja Allaha i Allah kaže:
Zaista je on bio od Naših odabranih sluga. (12:25).
Hazreti Jusufa a.s. je spasila njegova čista priroda. Huzur je rekao da je ovaj strah od
Boga i čistoća ono što spašava čovjeka, inače je šejtan otvoreno rekao da će on zavoditi
ljude čineći da im stvari izgledaju primamljive i rekao je da će ljudi zaboraviti Boga osim
onih za koje je priznao:
Osim Tvojih odabranih robova između njih. (15:41 i 38:84).
Huzur je rekao oni koji su dali zavjet (bai’at) Imamu ovog doba treba da se bore i stave
uvjete bai’ata u praksu bez obzira koliko ih šejtan zavodi i mami. Pozivajući se na ajet 37
do 41 iz sure Al Saffat
I govorili: ”Zar da napustimo naše bogove zbog jednog ludog pjesnika?” Ne, doista on je
došao s Istinom i potvrdio je sve poslanike. Vi ćete sigurno kušati bolnu kaznu. I vama
neće biti data nagrada osim za ono što ste radili – a stvar odabranih Allahovih robova je
drukčija;(37:37-41)
Huzur je objasnio da kad su nevjernici rekli neke podle stvari o Poslaniku s.a.v.s. bilo je
objavljeno da je ovaj Poslanik bio tako plemenit i uzvišen da ne samo da je donio istinu
nego je također svjedočio istinitosti svih ranijih poslanika i da je vjerovanje u njega jedini
put za spas. Huzur je rekao da ovo objašnjava da sada vjerovanje u njega i njegovog
istinskog i revnog predanika (Obećanog Mesiju) je jedini put spasa. Mi smo krajnje sretni
kao Ahmadi muslimani da smo bili osposobljeni da vjerujemo u njega i da smo zato bili
blagoslovljeni. Naša je obaveza da cijenimo i poštujemo ovaj blagoslov. Allah proglašava
da je On uzvišen i daleko iznad onog što oni pridružuju s Njim, i da će samo oni
napredovati koji Njega iskreno obožavaju. Huzur je rekao da u ovo vrijeme i doba ima
mnogih koji ne vjeruju u Boga, i nama je rečeno da će njihov kraj biti isti. Zbog toga mi
treba da ovo uvijek pamtimo a ne samo kad imamo neku potrebu.
(Molim vas da obatite pažnju da je u svim naprijed navedenim ajetima riječ ‘muhsiniin’
bila upotrijebljena u odnosu na Allaha i skupa sa riječi ‘ibad’ (robovi). Ona je zato
prevedena kao ‘izabrani robovi’ u prijevodu Hazreti Maulvi Sher Alija.)
Kad je Obećani Mesija a.s. rekao da će za njegove ‘muhlisiin’ ljubav prema Poslaniku i
prema Bogu prevladati nad ljubavi prema ovom svijetu, on je od njih očekivao da u svako
doba nadjačaju i odbace sva zla svijeta. Huzur je rekao da treba da svoju pažnju
usmjerimo na to da nastojimo i dođemo do potrebnog uzora u skladu očekivanja istinskog
i revnog predanika Časnog Poslanika s.a.v.s., da se borimo da slijedimo Božije naredbe i
sunnet Poslanika, da obratimo pažnju da spoznamo Boga, da obratimo pažnju ka tome da
razvijamo svoju vjerske i duhovne stepene i povećavamo svoje obožavanje Boga sa
bogobojaznšću (‘takvom’) – samo onda ćemo biti u stanju da korisno doprinesemo
Zajednici. Takvi ljudi su ti na koje se Allah poziva kao na ‘odabrane robove’ u Časnom
Kur’anu.
Citirajući ajet 3:32
Ti reci: ”Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše
grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je. (3:32)
Huzur je rekao da ljubav prema Časnom Poslanku s.a.v.s. nije samo izvor postizanja
Božije ljubavi nego također čovjeka odrješava grijeha i spašava ga od činjenja grijeha u
budućnosti. Zbog toga oni koji sebe nazivaju Ahmadi muslimanima i koji su se okupili na
tri dana zbog đelse čisto radi Allaha treba da posvete posebnu pažnju na ovo jer je učešće
na đelsi također izvor povećanja čovjekove iskrenosti. Huzur je pročitao isječke iz
plemenitog pisanja Obećanog Mesije a.s. koji preporučuju i savjetuju o pobožnosti i
rekao da samo možemo biti uključeni među ‘muhlisiin’ posvajanjem ovog savjeta. Huzur
je rekao da su se svi okupili zbog đelse da održe proslave značaja Stoljetnice Halifata.
Zbog toga đelsa treba biti to što nas podsjeća o blagoslovu Halifata i našem istinskom
zahvaljivanju za ovaj blagoslov će biti kad nastojimo da postignemo čiste promjene u
svom ‘nafsu’ (svom ‘ja’). Da bi postigli ljubav prema Bogu treba da slijedimo
blagoslovljeni model Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je za nas ostavio uzor u svakom
aspektu. On je zaista bio utjelovljeni Kur’an. Allah naređuje vjernicima u Kur’anu
Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte
milost (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. (33:57)
da prizivaju blagoslove i pozdrave (salavate) na Poslanika. Huzur je rekao da u toku
dana đelse, dok je neophodno da posvetimo posebnu pažnju na namaz i dove, također je
važno da prizivamo salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s. tako da Allah primi naše
molitve i popravi našu situaciju i učini nas Svojim iskrenim robovima. Da nas Allah
osposobi da Ga obilato spominjemo i da slijedimo Časnog Poslanika s.a.v.s. i da
ispunimo dužnosti prema ljudima i da odbacimo zla o kojima nas Obećani Mesija a.s.
upozorio.
Huzur je rekao da je najsavršeniji od odabranih Allhovih robova naravno bio Časni
Poslanik s.a.v.s. Njegove dove i usdrne molbe Bogu nadilaze sve druge molitve; njegovi
standardi obožavanja Boga su bili najviše izvanrednosti. Takav položaj ne može niko
postići; međutim, Allah kaže u Kur’anu.
Zaista vam je u poslaniku lijep primjer, za onog ko se nada Allahu i Sudnjem danu i ko
Allaha mnogo spominje. (33:22).
Zbog toga za one koji spominju Allaha neophodno je da slijede Časnog Poslanika s.a.v.s.
Za one koji su u Zajednici Obećanog Mesije a.s. iznad svega je da slijede ovog Poslanika.
Svaki Ahmadi musliman treba da nastoji prema svojim krajnjim mogućnostima da
poveća standard obožavanja Boga tako da njihova tvrdnja ne ostane samo tvrdnja.
Čitajući isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji veličaju vrijednosti namaza Huzur je
rekao da obožavanje Boga nije propisno sve dok čovjek nije oslobođen od svih načina
skrivenog širka (pripisivanja partnera sa Allahom) i sve dok čovjek nije krajnje ponizan, i
slobodan od bilo koje vrste nečistog planiranja i egoizma. Oni koji proklamuju Tevhid
(Božije jedinstvo) ne mogu tražiti ovosvjetska sredstva kad im to odgovara, otimati prava
drugih i govoriti arogantno. Obećani Mesija a.s. je rekao istinski klanjač je onaj ko
utemeljuje prava stvorenja.
Huzur je citirao neke hadise da dalje objasni ovaj predmet. Časni Poslanik s.a.v.s. je
rekao da što više Božiji rob oprašta to Allah više uvećava njegovu čast i što više
poniznosti posvaja, od Allaha mu je poklonjen viši položaj. Huzur je rekao da ovih dana
bračna neslaganja su također i ovdje svakidašnja kao i na drugim mjestima. Niti muškarci
niti žene nemaju samokontrolu koja se očekuje od vjernika. Prije rekao da iako općenito
govoreći većina krivnje leži kod muškaraca, neke žene su jednako krive. Da obadvije
strane imaju kontrolu nad svojim emocijama, da posvoje bogobojaznost onda se ništa od
ovoga ne bi desilo. Zaista je Časni Poslanik s.a.v.s. naredio da ako vidite grešku (u
svojim bračnim drugovim) sigurno možete vidjeti i dobre stvari također. Huzu je rekao u
dane đelse kad je tu ambijent duhovnosti ljudi treba da sebe preispituju i razmisle nad
svojim namazom, svojom uljudnošću i nikada ne treba da misle o otimanju prava drugih.
Huzur je rekao da osnovni morali ne mogu biti održani ukoliko čovjek nema straha od
Boga. Ako osoba ovo može usaditi ona može biti slobodna od svih zala. Takav Ahmadi
musliman onda može postići standard za koji je Obećani Mesija a.s. želio da mu težimo.
Huzur je rekao imajući u vidu svrhu đelse svaka osoba treba da uzdigne ‘muzaki’ (čistoća)
unutar sebe. Huzur je objasnio da će ova đelsa imati mnoge akademske i učene govore s
pozivanjem na Stoljetnicu hilafeta; on je činio dove da svaki govornik bude blagoslovljen
i da oni koji slušaju traže duhovnu korist iz ovih govora. Čitajući isječak iz pisanja
Obećanog Mesije a.s. Huzur je naredio da izbjegavamo grijeh, da obožavamo Boga i
posvojimo pobožnost. Ovo naš pravi cilj i da Allah ospsobi svaku osobu koja prisustvuje
đelsi da ovo postigne i da svaka osoba dobije korist blagoslova uspjeha koji će ako Bog
da biti naš, u skladu sa Božijim obećanjem.
Zatim je Huzur rekao da je prošle godine on stavio neka ograničenja na žensku
organizaciju (Leđna) u Njemačkoj. Međutim, slijedeći mnoga pisma izvinjenja on je
uklonio ovo ograničenje. Međutim on je podsjetio da obećanje koje su one dale treba biti
ispunjeno. Rekao je da su mnoge druge ženske organizacije širom svijeta naučile pouku
iz ovog događaja i stavile su to u praksu. Na đelsi u Gani je bio prisutno oko 50 000 žena.
Od nih su 25 000 do 30 000 dolazile na sabah namaz. Tamo nikada nije bilo nikakve
galame u toku namaza, hudbe ili u toku govora uprkos vrućine i činjenice da nije bilo
odvojenog aranžmana za djecu. Huzur je rekao da će nacije koje su se pridružile na
kasnijem stadiju ali utemeljuju takve uzore nadmašiti, zaista s pravom. On podsjeća o
ovome da članovi ženske organizacije ne bi zaboravile da treba da slušaju sve programe
sa strpljenjem, samo onda će tražiti dobrobit od đelse Stoljetnice halifata. Huzur je rekao:
nastavite da povećavate svoje standarde, da Allah osposobi svakog pojedinca.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp