U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odličnost uzvišenog mjeseca ramazana

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao ajete 184 do 187 iz sure Al Bakara
O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da
biste postali bogobojazni.
Određeni broj dana, a ko god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj
drugih dana; a onima koji ne mogu (da poste) otkup (fidija) je da nahrane jednog
siromaha. A ko god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite,
to je bolje za vas, da samo znate.
Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u
kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine). Zato, ko god
je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. A ko god je bolestan ili je na putu, neka
ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas, i želi da
upotpunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da budete zahvalni.
A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu
molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili
upućeni. (2:184-187)
i dao izlaganje o odličnosti uzvišenog mjeseca ramazana. Huzur je rekao ovih dana,
Božijom milošću mi doživljavamo blagoslovljeni mjesec ramazana u kojem je propisan
post da povećamo bogobojaznost (takvu) i da dalje napredujemo u duhovnosti tako da
nam bude poklonjena Božija blizina. On je također kurs obuke za ovo i da imamo svijest
prihvatanja molitvi. Prvi od citiranih ajeta spominje da je post propisan tako da
posvojimo bogobojaznost i dođemo u Allahovo utočište da budemo zaštićeni od svakog
zla. Zaista je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Post je štit’. Huzur je rekao kad čovjek post
pravi svojim štitom onda će Allah Lično štititi takvog čovjeka osposobljavajući ga da
izbjegava sve grijehe i da čini dobro. Međutim, uvjet je da se post obavlja sa svim svojim
zahtjevima, u kojima čovjekove uši, jezik, oči, ruke i svi drugi dijelovi tijela ‘poste’. Taj
‘štit’ će samo biti koristan kad čovjek zna kako da se njime koristi. Putnik i onaj ko je
bolestan ne treba da poste u toku ramazana i njima je naređeno da ispune post kad budu u
stanju. Bogobojaznost je u pridržavanju Božijim naredbama a ne u gladovanju. Zaista je
također neophodno učenje Časnog Kur’ana i stavljanje njegovih učenja u praksu. Hadise
Kudsi navodi da Allah proglašava da je On Lično nagrada posta.
Huzur je objasnio da je ‘štit’ posta koristan kad čovjek – dok svoj ‘nafs’ (svoje ‘ja’) dovodi
na odgovornost – zaštićuje svoje uši i oči od onoga što je zabranjeno. Muškarcima je
naređeno da spuste oči (ghadd al basr) kao i ženama. Huzur je rekao: ako ove prakse
budu usađene u toku ramazana nadat se je da će se dobrotvornost postignuta u ramazanu
nastaviti i kasnije. ‘Post jezika’ će biti da na svaki verbalni napad odgovorimo riječima
hadisa: ‘Ja postim’ i da ništa više ne kažemo. ‘Post ruku’ će biti da ne radimo ništa nepravo
svojim rukama za sebe ili za drugog. Na primjer musliman neće jesti svinjsko meso niti
piti alkohol ali serviranje toga drugima sačinjava nepokoravanje. Post će biti štit kad
čovjek provodi sva ograničenja koja je Allah stavio na vjernika u toku posta i tako će
primiti ‘trening’ koji uči čovjeka da koristi ‘štit’ koji je post.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da ako vjernik ne obavlja post sa svim njegovim
zahtjevima onda Allah nema nikakve potrebe za bilo kim da gladuje. U ovim
blagoslovljenim danima mi treba da tražimo trening tako da svoj život potrošimo u
12
skladu sa onim što je naređeno i što je zabranjeno, što će onda služiti kao naš ‘štit’. U toku
ramazana ne samo da vjernici nastoje i trude se da odbace ono što je zabranjeno nego oni
također izbjegavaju neke odobrive aspekte radi Allahovog zadovoljstva i da usade
disciplinu u sebe. Ovo postaje izvor duhovnog napretka i Božije blizine. Ovo je predmet
koji je naveden u zadnjem citiranom ajetu. Sa spominjanjem posta proglas riječi: ‘Ja sam
blizu’ je jasan znak da kad se čovjek bori da postigne Božiju blizinu kroz dobrotvornost
ovih dana (ramazana) onda on može biti siguran da je Allah Lično nagrada jer On dolazi
vrlo blizu.
Huzur je naveo hadis da je neka žena trčala okolo zaboravljajući o svom okruženju
(bojnom polju) tražeći svoje dijete. Ona je prilazila svakom djetetu na koje je naišla,
zagrlila ga i poljubila i onda išla dalje. Časni Poslanik s.a.v.s. i njegovi drugovi su gledali
ovu ženu koja je tražila svoje izgubljeno dijete. Na kraju kad ga je našla zagrlila ga je i
sjela s djetetom potpuno mirna. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da baš kao što je ova žena
tražila svoje dijete krajnje uznemirena, zaboravljajući o svim prisutnim opasnostima, i
nakon što ga je našla sjela je zadovoljan i sretna, Allah je još više zadovoljan od ovoga
kad se Njegov rob bori da postigne Njegovu blizinu i privučen je da čini dobro. Huzur je
rekao: zašto da mi onda također ne napravimo napor za ovo. Jedna majka može samo
obezbjediti ograničen mir i sigurnost svom djetetu, naš Bog je Gospodar svih svjetova i
Svemoguć. Kad je On zadovoljan sa Svojim robom i prigrli ga, šta On ne može uraditi i
zaista radi. Mi zato treba da Njega molimo u toku ovih dana više nego prije i da plačemo
Njemu i usrdno Ga zaklinjemo i preklinjemo. Naš plač ne treba da bude samo kad smo u
potrebi nego treba da plačemo da postignemo Njegovu blizinu. Šta je Njegova blizina?
Da navedem ajet 187 iz sure Al Bakara
Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene ‘ (2:187)
Samo verbalno vjerovanje nije dovoljno, zapravo Allah želi da se naše vjerovanje u
Njega i Njegovog Poslanika nastavi razvijati jer samo onda vjernik može biti smatran da
ima savršenu vjeru. Zato je naređeno obožavanje Boga, tako da čovjek nastavi da se bori
i čini napore i također pravi napredak. Ramazan je također veza u ovom lancu borbe i
napora koji vjernik treba da u potpunosti iskoristi. Ako je plač vjernika iskren onda ovaj
ajet kazuje: ‘Ja odgovaram’. Ovo će čovjeka voditi dalje duhovnom napretku i prihvatanje
molitve će biti u skladu sa stalnim duhovnim razvojem.
Huzur je pročitao isječak iz pisanja obećanog Mesija (a.s.) koji objašnjava ajet (2:187) i u
kojem Obećani Mesija a.s. spominje postepeno uklanjanje vela ili pregrade između
čovjeka i Boga, i rekao je da nam u ovim blagoslovljenim danima ramazana Allah daje
priliku da nastojimo da uklonimo ovaj veo i napravimo napor da postignemo Božiju
blizinu. Ono što treba da izbjegnemo je da ovaj veo ne dođe natrag kad ramazan prođe.
Molitva (namaz) je značajan da postignemo podizanje ovog zastora i molitva koja je
najvrijednija spomena je da molimo za pobjedu religije, da molimo za svijet da se okupe
pod zastavom Časnog Poslanika s.a.v.s. Ova molitva će sigurno privući Allahovu ljubav i
također će, u skladu sa Njegovim obećanjem ispuniti naše lične potrebe. Ahmadi
muslimani treba da svesrdno i revno mole za pobjedu vjere i za svakog od nas da
ostanemo čvrsti u vjeri.
Danas je prvi petak ramazana, i ovog blagoslovljenog dana mi imamo dvije prilike da
molimo Boga. Zaista u toku namaza petkom, dolazi trenutak kad su sve molitve
13
primljene, uz to u toku vremena Asr (ikindije) i Magrib (akšama) također postoji takav
trenutak. Pošto se nikakav nafila (dobrovoljni namaz) ne može klanjati između Asr i
Magrib namaza to vrijeme možemo potrošiti u spominjanju Allaha. Molite za nepovoljne
okolnosti s kojima se Zajednica suočava u nekim dijelovima svijeta, jer samo Allahova
milost će ukloniti naše teškoće i bit ćemo svjedoci primanja molitvi, inša Allah. Huzur je
rekao da mi treba da činimo posebne molitve da nas Allah učini svjedocima pobjede
islama i Ahmadijata u toku našeg života. Da Allah prekrije naš nemar, da nam On pokaže
puteve ka Njegovoj blizini i učini da traženje Njegove blizine bude naš cilj. Mi smo vrlo
slabi ali mi možemo sudjelovati u nekom udjelu iz Božijeg obećanja Obećanom Mesiji
a.s.: ‘Ti si bio pomognut ugledom…’ Allah je obećao Obećanom Mesiji a.s. da će oni koji
ga ismijavaju dobiti svoju pravednu zahladu. On je primio objavu: ‘Mi ćemo tebi biti
dovoljni za one koji se tebi rugaju.’ Mi smo se osvjedočili u to šta se događa onima koji
se rugaju i ismijavaju, međutim, mi treba da vodimo računa da zbog naših slabosti i naših
grešaka dani ispunjenja Božijih obećanja ne budu odlagani. Da Allah prekrije naše
propuste i nedostatke i za nas pokaže Svoju slavu za Obećanog Mesiju a.s. Da budemo
istinski uzori njegovih sluga u svakom naselju i gradu svijeta i da nas naše slabosti i naš
nemar nikada ne udalje od Boga. Da našim slabim tijelima bude poklonjena snaga da
dadnemo svaku žrtvu za vjeru.
Citirajući molitvu Časnog Poslanika s.a.v.s.:
‘O Allahu, ja tebe molim da mi pokloniš Svoju ljubav, i ljubav
onih koji Tebe vole, i vladanje koje će me voditi da
pridobijemo Tvoju ljubav, i učini da mi moja
ljubav prema Tebi bude draža od mene samog, moje
porodice, i hladne svježe vode.’
Huzur je rekao da je ovo vrsta ljubavi koja će svaki naš postupak učiniti povodom
postizanja Allahovog zadovoljstva. Mi ćemo obuzdati sebične egoistične želje radi
Allaha.
Neka vas vaš imetak i vaša djeca ne učine nemarnim prema spominjanju Allaha.(63:10)
Mi treba da molimo za pobjedu vjere sa potpunom iskrenošću i također za Božiju blizinu.
Ovo će povećati našu bogobojaznost i svaka osoba može biti u stanju da u ovom
ramazanu čuje glas: zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove
i bude tako upućen.
Obraćajući se Zajednici Huzur je rekao. ‘O, sluge Mesije Muhammeda, vi, kojima su od
Allaha bili pokazani putevi upute, koji ste bili proganjani u nekim zemljama ovog svijeta,
Bog vam je dao ovu priliku da molite s iskrenošću u ramazanu sa svim naprijed
spomenutim upućivanjima. Ovo je prvi ramazan drugog stoljeća Ahmadija halifata, s
molitvama i dovama učinite ga ramazanom koji će odrediti nove puteve, proizvesti
molitve koje će privući Božiju ljubav. Uspjeh Mesije Muhammeda je samo kroz molitvu.
Bog se spušta sa sedmog neba u toku ramazana, da (nam Allah dadne da) nas On uzme u
svoj zagrljaj i da doživimo ispunjenje Njegovih obećanja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp