U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Aziz (Moćni)

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao jedanaesti ajet iz sure Al Fatir (35:11), čiji prevod
glasi:
“Ko god želi veličinu, pa sva veličina pripada Allahu. Njemu se uzdiže
lijepa riječ, a dobra djela ih vode u visinu. A one koji zlo planiraju
čeka oštra kazna; i spletkarenje ovakvih bit će bezuspješno”
Huzur je rekao da je jedan od Allahovih atributa atribut Al Aziz
(Moćni). On je bio spomenut u Časnom Kur’anu otprilike stotinu puta u
raznim ajetima u vezi sa različitim predmetima i, sa jednim ili dva
izuzetka, on je uvijek spomenut zajedno sa drugim Božijim atributom.
Imam Ragib je riječ Aziz objasnio da označava Biće koje prevladava
ali ne može biti nadvladano. Komentarišući dio ajeta 63:9 Imam Ragib
je rekao da je zaista čast koju Allah, Njegov Poslanik i vjernici imaju,
čast koja je stalna (neprestalna), trajna. Dok ajet 35:11 ukazuje na to
da, ko god želi da postigne čast, mora je tražiti od Allaha.
Prema leksikonu izraz Aziz je opisan kao jedan Allahov atribut –
objašnjavajući da je to Biće kojem dostup nije moguć, i također Biće
koje je Silno i Moćno.
Huzur je rekao da je ukratko Aziz jedno Božije ime, i na osnovu svog
savršenstva i svoje sveobuhvatnosti je jedino primjereno na Allaha.
Prema tome, jedino povezanost s Bogom čovjeku može dati moć i snagu.
Imam Razi je objasnio da je poslanstvo uzvišeni položaj i samo može
biti poklonjen od Moćnog Bića. Zbog toga Allah u ajetu 10 u suri Sad
(38:10) proglašava – u odgovoru na ispitivanje nevjernika – da je On
taj Ko posjeduje svu moć da udijeli Svojim stvorenjima.
Huzur je rekao da su danas isti prigovori izneseni protiv Obećanog
Mesije a.s. o tome kako objava i poslanstvo mogu biti dati Mirzi Ghulam
Ahmadu. Huzur je objasnio da ga je jedna gospođa kršćanka ispitivala
u Njemačkoj o tome kako je osoba iz malog mjesta u dalekom Punadžabu
bila određena Mesihom. Huzur joj je rekao da je ona sama odgovorila
na svoje pitanje u tom smislu da je ispitivala o njemu u Njemačkoj.
Njegova poruka je prenesena širom svijeta sa Ahmadijatom utemeljenim
u 189 zemalja. Huzur je dodao da neki pitaju kako može ne Arapu biti
poklonjen ovaj položaj, kako može građanin Pundžaba biti Mesija. Oni
ovo pitaju u vezi sa očitim značenjem hadisa i bez poštivanja poruke u
njemu.
Huzur je rekao da je, naravno, takva situacija zadesila sve prethodne
Božije poslanike i u sadašnjem dobu se događa sa istinskim i revnim
poklonikom Časnog Poslanika s.a.v.s. Međutim, Allah tvrdi da je on
Moćni, Darovalac i Gospodar riznica milosti i niko drugi.
Huzur je molio da Allah dadne da muslimani razumiju ovu poruku.
Naravno Allah je također iznio da kad se Njegova milost spušta na nekoga
Njegova pomoć također dolazi, kao što je rečeno u 58:22.
Objašnjavajući misiju Božijih poslanika, Huzur je rekao da u smislu
nadmoćnosti njihove misije dovoljno je da je njihova poruka utemeljena
u toku njihovog života. Čitajući iz raznih isječaka Huzur je objasnio da
ova svrha džihada kao što je objašnjeno u ovim pisanjima nije primjerena
onima koji čine džihad upotrebom sile i to je razlog zašto muslimani ne
postižu uticaj u svijetu danas. U njihovoj namjeri je nevaljaština (zlo) i
zato posljedice nisu pozitivne. Međutim, Zajednica Obećanog Mesije
a.s. vodi ovu bitku sa dokazima i argumentovanjem, i kao rezultat su
ljudi iz svih uglova svijeta naklonjeni prema ovoj poruci. Zaista, Allah
je obavijestio Obećanog Mesiju a.s. kroz mnoge objave da će on biti
pobjednik bez obzira na bilo šta.
Objašnjavajući 58:22 Obećani Mesija a.s. je rekao da je Allah odredio
da će On i Njegovi Poslanici uvijek prevladati i da je Obećani Mesija bio
poslanik koji je došao bez ikakvog Šerijata i u pokornosti Časnom
Poslaniku s.a.v.s., i kao njegova manifestacija. On je rekao da će, upravo
kako je ovaj ajet bio dokazan istinitim za sve ranije poslanike, od Adema
a.s. do Časnog Poslanika s.a.v.s., isto biti i za njega. On je rekao da kad
su maulvis (hodže) počeli da ga odbijaju on nije imao ni jednu osobu u
svom bai’atu (zavjetu) a u vrijeme pisanja je imao 7o ooo ljudi u svom
bai’atu. On je rekao da se sve ovo dogodilo tako reći samo po sebi. Sve
vrste planova i šema su bili snovani da dokrajče njegovu misiju,
uključujući lažni sudski postupak za ubojstvo, bezbrojne fetve da je
nevjernik itd., ali su svi doživjeli neuspjeh. Da je ova misija bila pokrenuta
od čovjeka bila bi uništena ovim naporima, a ona nije bila. Samo ovo je
veličanstven znak njene istinitosti. Obećani Mesija a.s. je rekao da je
njegovo vjerovanje na objavi – koja ga je obavijestila da je Isa a.s. zaista
umro i da je on bio taj čiji je dolazak bio pretskazan – isto toliko sigurno
kao njegovo vjerovanje u Časni Kur’an. On se izjasnio o tome govoreći
zar da se okrene od nebeskih znakova koji su mu pokazani? On je rekao
da više voli smrt nego da se okrene od Boga Koji mu Se manifestovao sa
svim Svojim sjajem i ljepotom. On se zakleo Moćnim Bogom da on nije
brinuo za bilo kakve prijetnje i dodao da baš kao što čovjek ne može
poricati svjetlo dana nakon što ga opazi, on ne može poreći duhovno
svjetlo koje mu je bilo pokazano.On je rekao da mu je hiljade znakova
bilo manifestovano da ga zadovolje i da su svi oni bili od Boga. On je
rekao da nakon što mu je bilo dato znanje Kur’ana i značenje (smisao)
i značaj hadisa kako on može odabrati put uništenja. On je rekao da
Onaj Bog koji mu otkriva znanje nevidljivog, Moćna ruka koja mu
pomaže u svako doba teškoće je ista Božija ruka koja je pomogla sve
ranije poslanike u vrjeme njihove teškoće. On je taj Koji je u kasnijem
dobu (prema pretskazanju) njemu manifestovao veličanstveno svjetlo.
Huzur je objasnio da je nakon ovog proglašavanja Obećani Mesija
a.s. živio mnogo godina i, prema Božijem obećanju, niko ga nije mogao
povrijediti.
Huzur je rekao da danas Bog i dalje pruža Svoju pomoć, i napredak
Ahmadija zajednice je samo dokaz ovoga. Međutim naši protivnici
nastavljaju da nam se suprotstavljaju kao što su i prije. Mi slušamo o
nasilju protiv Ahmadi muslimana na raznim mjestima, također je
nekoliko ljudi ubijeno, međutim niko ne može naštetiti onog ko iskreno
slijedi Obećanog Mesiju a.s. u tome da njihova vjera ostaje nepokolebljivo
čvrsta.
Huzur je rekao da mi treba da prizivamo Moćnog i Silnog Boga.
Danas će On ponovo ispuniti Svoje obećanje pobjede, On ga zaista
ispunjava. Svi naši uspjesi su povezani sa našim odnosom sa Obećanim
Mesijom a.s. zato što je on istinski i revni poklonik Časnog Poslanika
s.a.v.s. i vezivanje s njim je vezivanje sa Časnim Poslanikom s.a.v.s.
Iskrena i istinska veza sa Mesijom i Mehdijem će naša djela dovesti do
višeg stupnja, i što se tiče onih koji su proganjani, oni treba da zapamte
da njihove žrtve uzdižu njihov položaj.
Huzur je rekao da je naš zadatak da damo sve od sebe da
oslobodimo nevine iz kandži bezbožnih, koji su uhvaćeni u zamke zbog
pogrešnog razumijevanja, i da pomognemo da ih povežemo sa Moćnim
i Snažnim Bogom. Da nas Allah osposobi za ovaj zadatak.
Huzur je nalagao da činimo dove za Pakistan. On je rekao da egoizam
političara zemlje je stavio cijelu zemlju pod ogroman rizik. Da imaju
sažaljenja i zaustave besmislenu smrt hiljada, radije nego da igraju svoje
političke igre. Huzur se pozvao na jučerašnju samoubilačku bombu u
kojoj je smrtni danak bio više od stotine ljudi. Da Allah dadne čulo
ovim političarima i da On dadne čulo ljudima tako da nastoje i izbjegnu
njihove klopke.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp