U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Važnost Džume

Kratki sadržaj

 

Huzur je citirao ajete 10-12 iz sure Al Džuma:
“O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio
dana, pođite žurno da spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je
bolje za vas, da znate.
A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od
Allahove blagodati, i mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli.
No, kad oni budu vidjeli neku trgovinu ili zabavu, potrčat će prema
tome i ostavit će tebe samog da stajiš. Ti reci: ‘Ono što je kod Allaha
puno je bolje od zabave i trgovine, i Allah najbolje opskrbljuje.’’
i u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o valjanosti džume.
Huzur je ukazao na pogrešnu praksu većine muslimana širom svijeta
da samo prisustvuju džumi zadnjeg petka mjeseca ramazana – da, tako
reći, traže oprost, dok potpuno zanemaruju sve druge petke tokom
godine. On je objasnio da ovaj petak nema poseban značaj u islamu,
nigdje nije navedeno u Časnom Kur’anu ili spomenuto od Časnog
Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da su srećom Ahmadi muslimani sigurni
od ove novotarije u religiji. Časni Poslanik s.a.v.s. je naredio neprestalnu
pobožnost i njegovo kazivanje razjašnjava da je redovan namaz, redovno
prisustvo džumi i redovan post tokom mjeseca ramazana ono što vodi
prema slijedu izmirivanja za bilo kakve greške koje je osoba možda na
mahove napravila, sve ovo uz uvjet da u međuvremenu izbjegava velike
grijehe. Među drugim ‘prepoznatim’ velikim grijesima Huzur je naglasio
izbjegavanje zakidanja drugih, stvaranje nesloge između ljudi i rekao
da su ovo isto toliko veliki grijesi kao krađa, ubojstvo itd.
Citirajući hadis Huzur je rekao da tokom džume pogotovo tokom
namaza – dolazi takav trenutak u toku kojeg Allah prima šta god
muslimani traže. Ovakav je položaj džume o kojem nas je izvijestio
Poslanik s.a.v.s.
Objašnjavajući Kur’anske ajete proučene na početku Huzur je rekao
da ako osoba prisustvuje džumi zanemarujući ovosvjetske dobiti i onda
se vraća svojoj trgovini ili zaposlenju itd., Allah blagoslovljava tu trgovinu
ili zaposlenje. Što se tiče onih koji se ne obaziru na ovo nakon što im je
bilo naređeno, oni su u ovom ajetu bili nazvani licemjerima. Huzur je
rekao da u ovo vrijeme i doba sa raširenim materijalizmom većina
muslimana svoj namaz obavljaju samo svakog bajrama ili možda zadnjeg
petka ramazana i ovi ajeti nose značajnu poruku za njih. Huzur je dalje
naveo nekoliko hadisa da objasni valjanost prisustvovanja džumi. Časni
Poslanik s.a.v.s. koji je bio krajnje blage i sažaljive naravi toliko je pažnje
pridavao prisustvovanju džumi da je rekao da želi da zapali kuće onih
koji nisu prisustvovali džumi. Huzur je rekao da je ovaj izraz rođen iz
simpatije koju je on imao za svoj narod i njegove brige za njih, da će
propustiti priliku kad su Božija milost i dobrotvornost tako obilato
udijeljeni.
Huzur je rekao da čak ako mali broj Ahmadi mislimana teže
oponašanju drugih i smatraju da je zadnji petak ramazana od bilo kakvog
većeg značaja u smislu opraštanja grijeha onda su oni u krajnjoj greški.
Međutim, ako oni prisustvuju zadnjem petku zato što žele da traže
njegovu dobrotvornost da budu redovni u svom prisustvu na džumi,
onda je to izvrsno.
Huzur je rekao da je ovo doba doba Mesije, u skladu sa pretskazanjima
Časnog Poslanika s.a.v.s. i u skladu sa oni na što upućuje kur’anski ajet
4 iz sure Džuma koji govori o skupini ljudi kasnijeg doba. Huzur je
rekao da je ovo radosna vijest o skupini ljudi istinskog i revnog poklonika
Časnog Poslanika s.a.v.s. i vijest o tome da će on formirati zajednicu;
njegov dolazak se zaista dogodio i mi smo sretni da smo odgovorili i
prihvatili ga. Naravno kad smo jednom došli u ovu zajendicu naše
odgovornosti i obaveze su se u velikoj mjeri povećale, naša džuma ne
može biti obična džuma, u tome da naši napori ne mogu biti površni,
naš zadatak je da ‘čuvamo’ svoju džumu i džumu naše buduće generacije
jer je naša obaveza da okupimo ljude pod zastavu istinske religije.
Huzur je rekao da mu neke žene pišu tražeći da čini dove za njihove
muževe da budu redoviti u namazu i džumi. Dok Huzura veseli da ima
takvih Allahovih robova/žena u zajednici, on osjeća zabrinutost da, ako
njihovi muževi ne poprave svoje puteve, to može imati negativan uticaj
na djecu. Huzur je rekao da je danas tako mnogo vrsta ‘dokolica’ na
raspolaganju u svijetu da ga zabrinjava da, nedaj Bože, djeca Zajednice
ne budu pometena do te mjere da njihov ‘povratak’ bude težak. Pozivajući
se na ranije citirani hadis Huzur je rekao da treba da tokom džume
činimo dove za svoje buduće naraštaje nadajući se da uhvatimo taj
blagoslovljeni trenutak kad je molitvama poklonjeno primanje.
Oni Ahmadi muslimani čiji su preci bili ashabi Obećanog Mesije a.s.
i koji su odatle (prema tome, zbog toga) postigli visoki duhovni položaj
koji Kur’an usklađuje (izjednačuje) sa položajem ‘ranijih ljudi’ mogu
dobro (u redu) biti ponosni o ovome, međutim, ovaj osjećaj ponosa nije
od koristi ako njihove porodice ne proizvedu (postignu, izvrše) čiste
promjene u sebi. Ovo je bila stvar velike zabrinutosti, Huzur je dodao.
Huzur je rekao da je Allahovo obećanje da će se svijet okupiti pod
zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. da je to suđeno da se dogodi, međutim,
naš je zadatak da vodimo računa da nadvladamo svoje slabosti, da
ispunimo prava prema Allahu tako da možemo imati udjela u ovom
revolucionarnom preobražaju.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je ovo doba u kojem sve vjere treba
da budu okupljene na jednom stanovištu i zadatak propagiranja vjere
treba da bude potpuno izveden. Huzur je rekao da je ovo zaista doba u
kojem ljudi svih religija i oni koji nemaju nikakvih religiskih vjerovanja
odvode ljude od vjere. Za Ahmadijat je izazov iz svih pravaca, međutim,
pobjeda je također u njegovoj sudbini. Obećani Mesija a.s. je također
rekao da što veći broj izuma bude u svijetu to će biti obimniji
(sveobuhvatniji) zadat propagiranja. Huzur je rekao da nam je u sadašnje
doba MTA – internacionalna satelitska stanica obezbjedila mogućnost
za ovaj posao.
Poslije ovoga je Huzur kazao cijeli niz usrdnih molbi Allahu da nas
osposobi da provedemo ovaj zadatal na doličan način, on je rekao da je
preostalo tek nekoliko sati ramazana, potrošite ih u spominjanju Allaha
i molite da Allah primi sve naše napore napravljene tokom ramazana.
Huzur je savjetovao da činimo dove za one koji su bolesni, koji su
bespomoćni, za one koji služe vjeri, vakfee zindagi (koji su cijeli život
posvetili vjeri), za djecu koja nemaju roditelja, muslimanski ummet i
ljudski rod; da Allah svakoga čuva sigurnim od svih teškoća i štete.
Zatim je Huzur prenio vijest da je prošlog petka umro Malik Khalil
ur Rahman Sahib. On je bio odan član Zajednice i od početka MTA je
obavljao prevod govora Hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. i također
Huzurove govore na engleski jezik. Prošlog petka on je bio spreman na
izađe iz kuće i krene na džumu ali je doživio srčani udar i umro. Huzur
je odao poštovanje njegovoj poniznoj naravi, njegovim raznim uslugama
Zajednici i njegovoj duhovnosti. Huzur je molio da mu bude poklonjen
uzvišen položaj u Džennetu da ga njegova djeca slijede u pobožnosti i
da ucvijeljenoj porodici bude poklonjena ustrajnost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp