U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dolazak Imama Mahdija

Kratki sadržaj

 

“O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i poslaniku kad vas poziva
da vam dadne život, i znajte da Allah nastupa između čovjeka i
njegovog srca, i (znajte) da ćete se svi pred Njim zajedno okupiti.”
Sura Al Anfal (8:25)
Citirajući ajet 25 iz sure Al Anfal Huzur je u svojoj današnjoj hudbi
dao izlaganje na temu istinitog dolaska Obećanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman jasno spoznaje da
prihvatanjem Obećanog Mesije a.s. on ili ona valjano proglašava da je
taj koji ga prihvata kao Mesiju i Mehdija i koji se tako pridružuje grupi
ljudi na koje se gore spomenuti ajet poziva kao na one koji ‘odgovaraju
Allahu’. On ili ona proglašavaju da imaju vjeru u naredbe i pretskazanja
Kur’ana kao i u pretskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. i kroz ovaj proglas,
i obećanje da će to staviti u praksu nadaju se da nađu novi duhovni
život. Ako bilo šta drugo osim ovoga dođe na um takve osobe onda
njihova tvrdnja da prihvataju Obećanog Mesiju a.s. nije istinita.
Obećani Mesija a.s. je u uvjetima svog bai’ata (zavjeta odanosti/
svečana izjava pristupa) razjasnio da Ahmadijat nije ništa više nego
jednostavno pristajanje uz Allaha i Njegovog Poslanika, kao što navodi
u trećem uvjetu:
‘Da će on ili ona redovno obavljati pet dnevnih namaza u skladu sa
naredbama Božijim i naredbama Časnog Poslanika Muhammeda i
da će nastojati najviše što može da bude redovan/redovna u
obavljanju tahadžuda i prizivanju salavata na Časnog Poslanika
Muhammeda..’
Zatim je u petom uvjetu navedeno:
žDa će on/ona ostati odani Bogu u svim okolnostima životnim, u
žalosti i radosti, u bijedi i blagostanju, u uspjehu i kušnji…’
I u šestom uvjetu:
‘..da će se potpuno podvrći utjecaju Časnog Kur’ana, i da će Riječ
Božiju i izreke Časnog Poslanika Muhammeda učiniti svojim vodećim
principom u svakom svom životnom položaju.’
Huzur je rekao da je ukratko prihvatanje Obećanog Mesije a.s. to da
Allahove naredbe i naredbe Poslanika stavimo u praksu i da postignemo
novi duhovni život. Sretan je onaj ko se pridruži u ovom općem dobru
i ostane pri tome, sretni smo mi da smo u prihvatanju Obećanog Mesije
a.s. postupili prema Allahovom pozivu i pozivu Njegovog Poslanika i bit
ćemo u stanju da se duhovno oživimo. Zaista je potpuno lažna optužba
da smo mi, u prihvatanju Obećanog Mesije kao Mesije, Mehdija i
poslanika, Bože sačuvaj, umanjili položaj Časnog Poslanika s.a.v.s.
U objašnjavanju istinske ljubavi i revne odanosti Obećanog Mesije
a.s. za Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je pročitao slijedeći isječak iz
njegovih pisanja:
žČasni Poslanik je došao na svijet tako da dadne sluh gluhim, koji su
ostali u tom stanju stotinama godina. Ko je slijep i ko je gluh? Isti onaj ko
ne prihvata Božije jedinstvo i ko ne prihvata ovog Poslanika koji je oživio
Božije jedinstvo na zemlji; isti Poslanik koji je divljake promijenio u ljude
i onda ih promijenio u ljude koji posjeduju istinske moralne vrline, onda
ih obojio božanskom bojom onih koji uspostavljaju svoj odnos s Bogom;
isti Poslanik, sunce bogobojaznosti, pred čijim su nogama bili ponovo
oživljeni hiljade onih koji su umrli od mnogoboštva, i ateizma, i griješnog
življenja, i osvijestili se, i bio je pokazan ogled Sudnjeg dana.’
Huzur je pročitao drugi znamenit isječak koji je zemlju smatrao nalik
mrtvoj prije dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. koja je bila oživljena/
preobražena njegovim revolucionarnim učenjem i duhovnošću. Huzur
je napomenuo da nije postojao niko ko bi mu mogao biti ravan u takvoj
rječitosti i dubini izražavanja o Časnom Poslaniku s.a.v.s. i dodao da mi
vjerujemi da je Allah učinio Časnog Poslanika s.a.v..s izvorom postizanja
duhovnosti i Obećani Mesija a.s. je nejegov ponizni sluga i istinski i
revni poklonik, čiji se dolazak dogodio u potpunoj (bezupitnoj)
pokornosti Poslaniku tako da Zajednica bude okupljena na ruci ovog
Imama da ‘odgovara’ Allahu i Njegovom Poslaniku.
Huzur je rekao da je greška muslimana da smatraju da oni ne treba
da ikoga prihvate kad su povjerovali u Časnog Poslanika s.a.v.s., dodajući,
Huzur je rekao da je neophodno da prihvate Imama o kojem Časni Kur’an
pretskazuje i o kojem je Časni Poslanik rekao da dadnemo njegov selam
kad ga sretnemo. Prema tome, za duhovni razvoj i za ispunjenje vjere
neophodno je da prihvatimo Imama ovog doba. Pozivajući se na kur’anski
ajet Huzur je rekao da ponavljanje u njemu – da se okrenemo Allahu i
Poslaniku, poslije ‘vjerovanja,’ ukazuje na to da nije dovoljno da
napravimo verbalni proglas svoje vjere, zapravo vjera treba da uraste u
čovjekovom srcu.
Pozivajući se na suprotstavljanje protiv Zajednice Huzur je rekao da
muslimani treba da se zamisle nad riječima onog ko poziva u ovo doba,
šta on tvrdi o sebi i šta su njegovi pogledi o uzvišenom položaju Časnog
Poslanika s.a.v.s.
Huzur je pročitao drugi isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji
jasno izražava njegovu duboku vjeru u Boga i njegovu ljubav i odanost
za Poslanika s.a.v.s. U pogledu ovog dubokog vjerovanja u Boga i
Poslanika on je tvrdio da ako bi sve vjere ovog svijeta zajedno bile
stavljene na jednu stranu vage i njegova vjera na drugu stranu, Božijom
milošću, njegova strana bi bila teža.
Huzur je rekao da u pogledu pretskazanja od prije 1400 godina o
dolasku ovog istinskog i revnog poklonika, nije bilo promjene u stanju
stvari, kako je i bilo pretskazano od prije stotina godina kad su iskreni
muslimani svijeta bili zabrinuti. Zapravo se situacija pogoršala, i uprkos
toga što imaju vlast nad zemljama muslimani duhovno propadaju. Razlog
za ovo je očito njihovo odbijanje onog kome je Poslanik poslao svoj
selam. Huzur je rekao da su prethodno pojedini mulah (hodže) bili ti
koji nam se suprotstavljaju – no sada muslimanske vlade sarađuju protiv
nas – međutim prosvjetljenje koje je bilo zapaljeno od Allaha ne može
biti ugašeno ovim suprotstavljanjem.
Huzur je rekao da je Allah između čovjeka i njegovog srca, zato Ga
molite o ummetu o kojem je On rekao da su oni najbolji među ljudima,
međutim njihova očevidna situacija ne pristaje (tome). Kako će oni
reformisati druge kad se njihovo vlastito stanje pogoršava? Huzur je
rekao ako budemo iskreno molili Allah će slušati i jedini On može
ispravno uputiti. Huzur je rekao mi treba da molimo za njih zato što su
oni dovedeni u vezu sa imenom Poslanika s.a.v.s. mi treba da molimo
Allaha da očisti njihova srca, jer jedini On ima kontrolu nad njihovim
srcima, jer niko drugi ne može otvoriti njihove grudi. Da Allah stavi u
njihova srca to da tek veza (sa Poslanikom) neće ispuniti njihove živote,
zapravo se od osobe traži da ustraje na svim Božijim naredbama i
naredbama Poslanika s.a.v.s., da Allah ukloni hrđu iz njihovog srca –
nije dovoljno biti okaljano povezan sa imenom Poslanika – i da ih Allah
osposobi da prepoznaju Imama doba radije nego da mu se
suprotstavljaju. Huzur je rekao su da molitve činjene u ovom smislu
među obavezama Ahmadi muslimana.
Huzur je dodao da su takozvani vjerski učenjaci stvorili krajnje
zastrašujući scenario kroz svoju pogrešnu uputu; mnoge čiste duše žele
da se pridruže našoj Zajednici ali ostaju nijemi zbog straha od društva,
oni koji su hrabri i pridruže se uznemiravani su od ljudi oko njih.
Huzur je naveo primjer iz Švicarske gdje je neko studirao i shvatio
poruku Obećanog Mesije i želio da učini bai’at. Kad je kontaktirao svoju
rodbinu u Pakistanu oni su mu rekli neistinite i predaleko zahvatne
priče o Ahmadijatu. Huzur je rekao da je sve ovo rezultat pogrešnog
obaviještavanja raširenog od takozvanih vjerskih učenjaka koji su
slobodni da razglašavaju neistinu o nama. Međutim, nama s druge strane
nije dozvoljeno da kažemo bilo šta. U svakom slučaju, Huzur je rekao,
rodbina ove osobe iz Pakistana su mu rekli da ako on primi Ahmadijat
bit će prvi kojeg će tražiti da ga ubiju. Huzur je rekao zar ovi ljudi nisu
čuli hadis gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. ispitivao svog ashaba o
neprijatelju kojeg je nadvladao u toku bitke – da li je on (možda) rasporio
njegovo srce pa da vidi je li njegovo vjerovanje bilo stvarno ili nije.
Huzur je rekao da se oni kolebivog srca boje, no hrabri ptihvataju
istinu uprkos nevolje.
Huzur je citirao ajet 73 iz sure Ta Ha (73:20): ‘…Zato odredi šta
hoćeš da odrediš; ti možeš odrediti samo o ovom sadašnjem životu.’ Huzur
je rekao da su sretni oni koji koji odgovaraju faraonima ovog doba na
ovaj način. Zaista ovo je odgovor Ahmadi ubijenih muslimana iz
Pakistana i odgovor svakog Ahmadi muslimana starog i novog, koji ostaje
čvrsto na istini u krajnjoj opoziciji i treba da odgovori riječima: ‘…Allah
je Najbolji i Najstalniji.’ 20:74
Zatim je Huzur naveo izvještaj iz arapskog svijeta koji daje krajnje
obećavajuće i ohrabrujuće vijesti da čiste duše kontaktiraju Zajednicu.
Ovi ljudi su imali snove u kojima su vidjeli Obećanog Mesiju a.s. prije
nego što su očima vidjeli fotografiju. Ovi ljudi imaju duboko ubjeđenje
vjere i tvrde da oni ne trebaju nikakve dokaze ili argumente da ih ubijede.
Huzur je rekao da je prethodni izvještaj govorio da je većina ljudi
raspravljala, no od nedavno većina teže da se slažu i mnogi su već ‘vidjeli
Obećanog Mesiju’ u snovima.
Huzur je rekao da je naš zadatak da obilato molimo za njihovu uputu
– iako nam Allah, u skladu sa Svojim obećanjem, svaki dan pokazuje
manifestacije Svoje pomoći i potpore, naša je obaveza da ovu poruku
širimo koliko god je moguće tako da i mi također možemo sudjelovati u
blagoslovima koji su povezani sa i koji su u sudbini Zajednice Obećanog
Mesije.
Svaka osoba treba da svijetu uputi poruku Mesije uputi sa
obnovljenom snagom i žarom i dok to čini da ostaje pažljiv da zadatak
vjernika nije završen bez iskrenih molitvi. Huzur je rekao da je u zadnjih
blagoslovljenih deset dana ramazana najznačajnija molitva – koja će
postići prihvatanje za sve naše druge molitve – da iskreno (od srca)
činimo dove za stvorenja, usrdne dove za ummet i za propagiranje vjere.
Ako budemo molili za ovo za zabrinutošću i iskrenim osjećajima,
zasigurno će Allah prihvatiti sve naše druge potrebe.
Huzur je rekao da će iskrene i svesrdne molitve sigurno proizvesti
revolucionarne promjene, kao što Allah pokazuje ljudima arapskog
svijeta kroz snove i vizije. Sve ovo je rezultat molitvi onoga koji je bio
potpuno i krajnje zaokupljen Allahom, molitvi koje je on učinio prije
1400 godina. Ove molitve su ponovo oživjele stotine hiljada duhovno
mrtvih, danas, doba njegovog istinskog i revnog poklonika također ima
udjela od prihvatanja njegovih molitvi; molitvi učinjenih za ovo doba,
jer njegovo doba je započelo od njegovog dolaska i trajat će do Sudnjeg
dana.
Huzur je rekao ako mi učinimo napore i tražimo uspjeh nikada ne
treba da to pripisujemo svojoj veličini ili teškom radu ili nečem takvom.
Zapravo će to biti zbog ispunjenja Božijeg obećanja našem učitelju i
njegovom gorivom pokloniku, koje nam zauzvrat također poklanja
dobrotovrnost.
Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da obilato mole da islam
izvojuje pobjedu nad srcima, za duhovno oživljavanje ummeta, za naš
duhovni razvoj i za postizanje uzvišenog cilja života. Da nas Allah
osposobi za to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp