U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslov posta u Ramazanu

Kratki sadržaj

Huzur je u svojoj hudbi danas nastavio na temu blagoslova ramazana. Citirajući ajete 185-186 iz sure Aj Bakara: “Određeni broj dana, a ko god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana; a onima koji ne mogu (da poste) otkup (fidija) je da nahrane jednog siromaha. A ko god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite,to je bolje za vas, da samo znate.
Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine). Zato, ko god je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. A ko god je bolestan ili je na putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas, i želi da upotpunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da budete zahvalni.” (Časni Kur'an 2:185,186)

Huzur je rekao da je post u mjesecu ramazanu zaista (duhovna) borba i trud, i samo kroz takvu borbu (i trud) čovjek razvija bogobojaznost (takvu) i postiže blizinu Bogu. Huzur je rekao da ovaj ajet objašnjava da je samo mali broj dana ramazana i postali su obavezujući tako da može biti učinjen napor da postignemo svrhu života, a to je da postanemo istinski robovi Božiji. Bog nije nepravedan, iako je post borba (trud), koji katkad može izazvati neudobnost, on nije naumljen kao okrutnost, tako da su oni koji privremeno nisu u stanju da poste izuzeti od toga. Iako su oni koji imaju kratkotrajnu bolest ili moraju hitno da putuju izuzeti od posta u toku ramazana, međutim ako žele da napreduju u duhovnosti i bogobojaznosti i da traže Allahovo zadovoljstvo onda kad
budu bolje treba da poste ono što su propustili. Ovo je znak istinski bogobojazne osobe.

Huzur je rekao da bolest koja nas izuzima od posta ne treba da bude tek izgovor o bolesti, slično svakodnevno putovanje na posao nije putovanje s ovom suoznakom. Huzur je rekao da je ovo posebno spomenuo pošto ima sloj ljudi, pogotovu na mjestima sa oštrim vremenom koji nepotrebno traže izgovore. Zaista Allah brine za Svoje robove – one koji istražuju puteve da traže Njegovo zadovoljstvo. Iz ovog razloga bolestan i putnik imaju izuzeće. Uz to oni koji nemaju snage da poste mogu dati fidiju (otkup).

Oni koji mogu postiti kasnije mogu također dati fidiju, to je vrlina. Međutim neophodno je za njih da kasnije poste. Obećani Mesija a.s.je objasnio da su oni koji mogu da plate fidiju i budu izuzeti osobe koje se ne nadaju da će biti u stanju da poste kasnije, kao što su stariji ili trudnice, itd. Nije ovlašćujuće za druge da jednostavno plate fidiju i ne poste, umišljajući nesposobnost.
Iako je post bio propisan za razvijanje bogobojaznosti ipak, kako je islam religija koja se slaže sa prirodom, on zato daje opraštanja za situacije koje se prirodno rađaju u životu. Međutim, postizanje bogobojaznosti treba uvijek da bude cilj, tako, ako post nije moguć, treba ili da siromašna osoba bude nahranjena ili da se plati fidija.

Pozivajući se na hadis koji navodi da će namaz koji nije obavljen sa dobrom namjerom biti bačen natrag na klanjača., Huzur je rekao da će slično tome fidija koja je data sa lošom namjerom biti bačena natrag na tu osobu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je fidija za one koji nemaju snage ili sposobnosti da poste. On je rekao da religija koja nema nikakve borbe (truda) nije ništa. Kad osoba nastoji da nađe lahak izlaz kroz izgovore ona se okreće od vjere. Huzur je rekao da nam jeste zaista bila data odredba da propustimo post pod određenim uvjetima; no, najbolje je da ga propustimo samo u opravdanim situacijama.

Huzur je dodao da post nije samo duhovno koristan nego, kao što nauka sada pripoznaje, on također ima i fizičke koristi. Obećani Mesija a.s. je rekao da se osoba čije je srce obradovano na dolazak ramazana ali koja ne može postiti zbog bolesti, kod Boga smatra kao da je postila. On je rekao da čovjek uvijek treba da izbjegava opravdanja i izgovore.
Obećani Mesija je naveo da se, kad je postio bez prekida šest mjeseci, u viziji sreo sa grupom Božijih poslanika koji su učinili primjedbe što je sebe stavio kroz toliko mnogo teškoće. Huzur je rekao da je Časni Kur’an veliki izvor upute i ništa u njemu nije bez cilja naše koristi. On obuhvata uredbu da razvijemo duhovne i mloralne vrijednosti. On, zaista, također nosi u sebi aspekte svjetskog
znanja i iznosi znanje o kojem niko nije bio obaviješten prije 1400 godina a koje je sada dokazano. Objašnjavajući drugi ajet koji je citirao na početku Huzur je rekao da nam on govori da je Časni Kur’an bio objavljen u mjesecu ramazanu, to jest, njegova prva objava je bila u ramazanu (Časni Kur'an 96:2).

Huzur je rekao da sama prva objava pokazuje na činjenicu da je Bog stvaralac cijelog svemira i jedini On je vrijedan obožavanja. Huzur je rekao da se sura Al Alaq (sura 96) završava porukom da je jedino obožavanje Boga (sedžda) izvor da postignemo blizinu Njemu.

Huzur je rekao da je jedan način obožavanja, koji nadalje uljepšava obožavanje i čisti dušu, post u ramazanu. To je oblik obožavanja, žrtvovanja (borbe) koji ima Allaha kao svoju nagradu. Huzur je rekao da citirani ajet čini jasnim da je post obavezujući, zato vjernici ne treba da budu nemarni u razumijevanju ovoga. Takav je značaj posta da je on stalno spominjan. Huzur je rekao da ‘poštovanje’ posta može biti glavni povod popravljanja jer vjernik izbjegava mnoge poroke tokom posta, zapravo se vjernik u toku posta također odriče mnogih dopuštenih stvari radi Allaha i iz tog razloga Allah proglašava da bude nagrada za to.

Časni Kur’an koji je bio objavljen u ramazanu uputa je za sva vremena i doba, i sada nema zahtjeva za novi Šerijat (vjerski zakon). Onaj ko želi da traži ovu uputu sa dobrim namjerama naći će očite znakove u njemu koji će razlučiti istinu od neistine. Zaista, mi smo do kraja sretni da vjerujemo u ovu Knjigu. Njene naredbe su obuhvatne, potanko iznesene sa argumentom i rasuđivanjem, pobliže označavajući pozitivno i negativno. U doatak tome on također predstavlja izlaganje i argument svoje vlastite vjerodostojnosti kao i onog šta je neistinito. Onaj ko je blagoslovljen sa takvom knjigom treba da nastoji i ispuni sve njene naredbe, a jedna takva naredba je da postimo tokom ramazana, da razvijemo duhovnost, da postignemo Božiju blizinu i onda da
pripovijedamo Allahovu naklonost i milost.
Huzur je rekao da je Kur’an bio objavljen ne samo kao savršena uputa nego smo kroz ramazan neprestalno podsjećeni da je ova blagoslovenauputa bila prvo objavljena u ovom mjesecu. Ova činjenica koncentrira pažnju na podizanje standarda obožavanja tokom ovog mjeseca isto tako kao i porast moralnih/društvenih vrijednosti tako da čovjek bude udmaknut od zla svog ‘ja’ koliko je moguće.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ramazan proizvodi ‘sjaj/blistavilo’ srcu kroz koji se otvaraju vrata vizijama i čovjek može ‘iskusiti’ Božiju blizinu. Huzur je napomenuo da je tokom ovog mjeseca namaz posebno obavljen da istinski tražimo čišćenje svoga ‘ja’, svaki ovakav namaz je obavljen sa najvećom iskrenošću i potpuno je lišen bilo kakvog vanjskog uticanja, imajući na umu da Allah pomnjivo motri. Čišćenje svoga ‘ja’ je brzo kroz takav namaz i samo ga postižu oni koji se boje Allaha u tajnosti/ privatno.

Huzur je rekao da ambijent ramazana i obavljanje namaza proizvodi čišćenje duše koja brzo osposobljava čovjeka da se oslobodi ‘nafs e ammara’ (‘ja’ koje potiče na zlo) zato što su ovo dani kad je šejtan vezan u lance. Zaista naši iskreni napori tokom ramazana nas mogu odvesti od stanja ‘nafse lavvama’ (‘ja’ koje sebe prekorava) do ‘nafse mutmaina’ (duše u miru). Dodajući, Huzur je rekao da zaista Allah poklanja svakoj osobi u skladu sa njenom mogućnosti.

Huzur je rekao da je svakog ramazana u toku života Časnog Poslanika s.a.v.s. melek Džebrail ponovo ponavljao sav do tada objavljeni Kur’an sa Poslanikom. U toku zadnjeg ramazana on je Kur’an ponavio dva puta.
Ovo skreće našu pažnju na činjenicu da, dok postimo i obavljamo iskreni namaz, treba također da nastojimo da učimo Kur’an tokom ramazana. Naša Zajednica je organizovala ders u toku ramazana, i treba da ga slušate. Također treba da nastojimo i provedemo Kur’anske naredbe u svojim životima; samo onda ćemo biti u stanju da izvučemo istinsku korist iz toga i bit ćemo među onima koji su zahvalni.
Da nas Allah osposobi da budemo primaoci svih blagoslova ramazana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp