U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Valjanost posta u Ramazanu

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju hudbu održao u Bait ul Futuh džamiji u Londonu i
dao izlaganje o valjanosti posta u toku ramazana.
Citirajući ajet 184 iz sure Al Bakara:
“O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan
onima prije vas, da biste postali bogobojazni.” (2:184)
Huzur je rekao da smo Allahovom milošću ponovo u stanju da doživimo
najvrsniji aranžman za duhovno unapređivanje, odnosno post za ovih
nekoliko dana koliko traje ramazan.
Svaki Ahmadi musliman treba da učini najveći trud da unaprijedi
bogobojaznost (takvu), da traži Božiju blizinu, postigne primanje svojih
dova, i unaprijedi se u religijskim, moralnim i duhovnim putevima.
Napominjući značaj naredbe da postimo Huzur je rekao da je to isto
tako bilo obavezujuće za sljedbenike ranijih Božijih poslanika radi
čišćenja duše i među njima su samo oni postali primaoci blagoslova koji
su na ovoj naredbi ustrajali bez ikakvog prigovora, koji su stavili ovo
učenje u praksu i nadmašili u bogobojaznosti. Međutim, kad su odbili
ova učenja, izgubili su svoju ovosvjetsku slavu i norme njihove
duhovnosti su također naglo spale. Huzur je rekao da, zaista, kad Allah
naređuje sljedbenicima Božijih poslanika da posvoje bogobojaznost, On
proglašava da će ih to voditi blagoslovima ovog svijeta i Drugog svijeta,
kao što je rečeno u ajetu 47 iz sure Al Rahman (55:47). Huzur je rekao
da je najglavnije za svakog Ahmadi muslimana da spozna uzvišeni Božiji
položaj s ciljem da se unaprijedi u bogobojaznosti i da bude primalac
Njegovih blagoslova a ovo, dodao je, će se dogoditi kad se sa iskrenom
svrhom slijede Njegove naredbe. Jedna od ovih naredbi je post.
Mi smo sretni da smo poklonici savršene knjige, da smo poklonici
Šerijata za koji je obećano da će trajati do zadnjeg dana, da smo poklonici
zadnjeg Poslanika s.a.v.s. koji je donio Zakon, kojem je bila data odlika
nad svim drugim poslanicima budući da mu je bila data titula Khatam
un Nebijjin (Pečat svih poslanika). On nam je donio poruku Kur’ana da
nas osposobi da čvrsto stojima na bogobojaznosti, poruku koja je još
svježa danas i uvijek će ostati svježa. Huzur je postavio pitanje ‘šta
naredbe ove zadnje Knjige Zakona iščekuju od nas?’ Objašnjavajući ovo
Huzur je rekao one od nas očekuju da se trudimo za sticanje blagoslova
koji ova Knjiga spominje, da preuzmemo zadatak za koju su nam Bog i
Njegov Poslanik s.a.v.s. pokazali put.
Citirajući ajet 70 iz sure Al Ankabut:
“A one koji se trude radi Nas, Mi ćemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji čine dobro.” (29:70)
Huzur je rekao da je zaista Božije obećanje da On upućuje Sebi one koji
se primiču prema Njemu sa potpunom iskrenošću, On trči onima koji
barem idu prema Njemu. Veliko vrelo za postizanje blizine Bogu je post.
Hadis navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da Allah stavlja razdaljinu
više od 70% (arapski idiom koji znači veliku razdaljinu) između vatre i
lica osobe koja posti na način da traži Njegove blagoslove. Huzur je
rekao da je zaista najvažnije da postimo u potrazi za Allahovom milošću
i ako je postizanje Njegovog zadovoljstva jedini cilj, On ne samo da
spašava osobu od vatre nego poklanja Džennet Njegovog zadovoljstva
na ovom svijetu i na ahiretu.
Obećani Mesija a.s. je rekao da onaj ko čini ozbiljan trud da traži
Allaha nikada ne bude bez uspjeha. On je rekao da, ako mi možemo
osjećati sažaljenje za studenta koji teško radi za školske ispite kako Bog
može da nema milosti i sažaljenja da dopusti da onaj ko se trudi da
Njega traži ne dođe blizu Njega? Sigurno ne.
Navodeći hadis Qudsi, Huzur je rekao Allah proglašava da je svaki
čovjekov postupak za čovjeka, osim posta. Post je za Allaha i jedino je
Allah njegova nagrada. Drugi hadis stalno ponavlja ovu tačku da je post
učinjen za Allaha i samo Allah zna stvarnu nagradu osobe koja posti.
Huzur je objasnio da baš kao što su Allahovi atributi bezbrojni tako
je i veličina Njegove nagrade; međutim, On je postavio neka ograničenja
za postizanje Njegove nagrade. Na primjer u toku posta od čovjeka se
ne traži da tek izgladnjuje sebe, zapravo se od njega traži da učini trud
da odbaci sve vrste ovosvjetskih i tjelesnih želja, i samo onda se može
smatrati da je post jedino za Allaha. Slično uklanjanje od zala ne treba
da bude privremeno i kratko, zapravo to treba da bude neprekidni napor.
Zaista Allah zna šta je u čovjekovom srcu, on je upoznat sa namjerom
iza svakog djela, ima znanje o onom što je očito i onom što je skriveno,
ako čovjek posti sa Allahovim atributima na umu, onda će post biti
nagrađen.
Huzur je dalje rekao da kad osoba koja posti odgovara na uvredu
govoreći da pošto posti neće odgvoriti istom mjerom, to ne znači da su
ljudi slobodni da vrate milo za drago kad prekinu post; uopće ne. Huzur
je rekao da je post proces obuke u toku koje je osoba obučavana da se
za stalno kloni loših navika; to je razlog zašto hadis navodi da će čovjek
koji iskreno posti biti sretan kad sretne svog Gospodara. Nije samo
tridesetdnevni napor to što će mu dati sreću, on će zapravo biti sretan
zato što će imati priliku da se trudi da izbjegava loše navike i da će tako
dočekivati svaki ramazan svog života dok ne postigne položaj gdje će
biti primalac Allahovog zadovoljstva.
Objašnjavajući hadis koji za post kaže da je ‘štit’, Huzur je rekao da
je važna stvar da čovjek bude u stanju da upotrebi ovaj ‘štit’ da se
zaštiti od napada šejtana, najopasnijeg od svih neprijatelja. Vjernik može
biti siguran pomoću ovog ‘štita’ kroz obožavanje Boga i držeči se čvrsto
Njegovih naredbi.
Huzur je rekao da je učenje ranijih poslanika bilo privremeno, ono je
bilo za prolazni period vremena. S učenjem je oslabila njegova svježina
i oslabila je bogobojaznost. Učenje Časnog Kur’ana je trajno. U druge
religije su se uvukle ovosvjetske želje. Mi treba da se neprestalno trudimo
da održimo visoko standarde svoje bogobojaznosti. Svaki od nas treba

da nastoji koliko je najviše u njegovoj moći ili sposobnosti da postigne
ove visoke standarde. Nazivajući nas ‘Hair e Umma’ (najbolji od ummeta)
Allah nam je pokazao sve puteve (načine) i mi se samo možemo
opravdano zvati ‘Hair e Umma’ kad mognemo postići ove standarde.
Huzur je rekao da djela koja su učinjena da traže Allahovo zadovoljstvo
su zaista ono što je bogobojaznost.
Huzur je molio Allaha da nas osposobi da učinimo čvrsto nastojanje
da postignemo bogobojaznost. Obećani Mesija a.s. je rekao da je post
ustvari o napuštanju jedne vrste hrane da tražimo drugu vrstu hrane
koja je za dušu. Allah otvara puteve upute i duhovnog oštroumlja za
one koji Ga traže sa pravičnošću srca.
Da nas Allah osposobi da postimo sa ciljem postizanja Njegovog
zadovoljstva, da postignemo istinitost (pravičnost) da postane trajni
dio naših života i koja nas svakog trenutka unapređuje u bogobojaznosti.
Zatim je Huzur spomenuo imena nekih gospođa koje su nedavno
umrle i tražio da činimo dove za njih. Prva je bila Saida Begum Sahiba,
žena Đalal ud Din Šems Sahiba, pobožna i predana gospođa. Hazret
Muslih Maud r.a. joj je odao poštovanje u jednom od govora na đelsi
spominjući kako je sama i uz veliku žrtvu podigla porodicu male djece
pošto je njem muž otišao u inostranstvo da služi kao misionar za dugi
vremenski period, tako da je jednog dana jedno od njene male djece
došlo i pitalo je: ‘Šta se zove abba (otac)’ pošto nikada nije vidjela oca.
Vakil ul Tasneef Maulana Munir ud Din Šams Sahib je jedan od njenih
sinova.
Druga spomenuta gospođa je bila Saida Bugum Sahiba, žena Maulana
Abdul Ata Đahlandari, majka Imam Sahiba džamije u Londonu, Ata ul
Muđib Rašida. Huzur je rekao da je ona bila pobožna, predana gospođa
koja je imala veliku odanost prema Halifatu i pokazivala je ljubav,
iskrenost i odanost kad god bi došla da se sretne sa Huzurom.
Treća gospođa koja je bila spomenuta bila je Nasira Begum Sahiba,
žena Chaudri Muhammed Sarwer Sahiba. Huzur je rekao da je ona bila
neustrašivi borac za širenje islama.
Huzur je molio Boga da umrlim dadne uzvišene položaje u Džennetu
i molio je da njihove porodice budu u stanju da nastave sa i održe njihovu
pobožnost.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp