U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačka

Kratki sadržaj

 

Huzur je današnju hudbu održao u Mannheimu, Njemačka, na
početku dželsa salane Njemačkog džemata.
Huzur je rekao da je institucija dželsa salane blagoslov koji nam je
bio poklonjen kroz Obećanog Mesiju a.s. Ona nam omogućava da se
godišnje okupimo da se duhovno i moralno unaprijedimo kroz programe
planirane za povećanje takve (bogobojaznosti). Dželsa dani treba da budu
potrošeni s namjerom da popravimo svoj moral u pogledu uzajamnih
odnosa, da uzgajamo ljubav i harmoniju i da uklonimo zlobu, da
nastojimo da postignemo Allahovo zadovoljstvo i oslobodimo se svih
ispraznih stvari.
Huzur je rekao da je ovo nekoliko stvari koje ispunjavaju cilj života
za čovjeka. Svaki Ahmadi musliman koji dolazi na dželsu treba da vodi
računa da prisustvo na dželsi ima veliki cilj; ako nema težnje da se
postigne Božije zadovoljstvo, ako nema težnje da razvijete svoju
bogobojaznost, ako ne ispunjavate prava jedan drugog sa uljudnjošću
(susretljivošću) onda cilj za dolazak na dželsu nije ispunjen i nema smisla
da uopće dolazite.
Obećani Mesija a.s. je rekao da on nije jednostavno želio da okupi
svoje sljedbenike kao drugi takozvani sveci, zapravo je njegov stvani
cilj bio da reformiše ljude.
Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman koji prisustvuje dželsi svoje
zemlje ili oni koji su dovoljno sretni da također prisustvuju dželsama u
drugim zemljama, svi treba da imaju na umu cilj Obećanog Mesije a.s.
u pogledu pokretanja dželse. Obećani Mesija a.s. je izrazio gnušanje da
osoba propusti da unaprijedi svoju duhosnost kroz dželsu.
Huzur je rekao da sigurno ogroman broj ljudi koji prisustvuju dželsi
ne ispunjavaju cilj dolaska Obećanog Mesije a.s. On je rekao da je cilj
njegovog dolaska bio da ohladi ljubav ovog svijeta u srcima i da ljubav
prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. nadjača sve druge ljubavi i proizvede
takvo stanje duha da put ka Drugom svijetu ne izgleda težak. Huzur je
napomenuo da je ovo bilo ogromno očekivanje koje je Obećani Mesija
a.s. imao od nas. Zaista ideja nije da se čovjek isključi od svijeta i nastani
u džungli. Zapravo on treba da živi pun život, cijeneći sve balgoslove i
da savjesno vodi svoj posao ili kakvu god odgovornost ima, ali ljubav
prema Bogu i Njegovom Poslaniku treba da bude najviše izricana u srcu
Ahmadi muslimana.
Ovosvjetski blagoslovi ne treba da vas odvedu od držanja
bogobojaznosti i obožavanja Boga, ne treba da naglo i tajno odnesu vaš
moral i uljudnost, nego treba da ostajući čvrsto na visokim uzorima
bogobojaznosti idete putem koji je Allah odredio i koji je Časni Poslanik
s.a.v.s. prigrlio; i u ovom dobu najbolji uzor ovih vrijednosti je bio
predstavljen od Obećanog Mesije a.s. Ovo je cilj koji svaki Ahmadi
musliman treba da nastoji postići i da prisustvuje dželsi. Čisti ambijent
dželse omogućava nas sa idealnom atmosferom da usadimo promjene
na pojačanim korakom. Obećani Mesija a.s. je rekao da svi oni koji
umišljaju da su u ovoj Zajednici neće kod Boga biti ubrojani da su u njoj
dok dobro i istinski ne posvoje puteve bogobojaznosti, dok u svoja srca
ne usade Božiju uzvišenost, da ne samo riječima izražavaju Božije
jedninstvo nego to zapravo stave u praksu u životu.
Huzur je rekao da kao što primjećujemo, Obećani Mesija a.s. ubraja
samo one u svoju zajednicu koji imaju istinsku bogobojaznost i čistoću,
i koji se trude da budu evlija (prijatelji Bogu). Objašnjavajući koncept
evlija Huzur je rekao da su to oni koji se cijelo vrijeme trude da traže
Allahovo zadovoljstvo, koji se neprestalno bave spominjanjem Allaha,
čije su noći i dani potrošeni u obožavanju Allaha i koji nisu nemarni
prema spominjanju Allaha u toku svojih ovosvetskih poslova, čiji svaki
postupak odražava dojam Allahovog zadovoljstva.
Citirajući ajet 42 iz sure Al Ahzab (33:42) Huzur je rekao da ovo
treba da bude cilj svakog Ahmadi muslimana, da izvršavamo ono što je
Allah naredio i da izbjegavamo ono što je zabranio, i da obećamo da
ćemo ispunjavati zavjet koji smo dali Imamu ovog doba koji je vjeru
vratio natrag od udaljenih zvijezda i koji je Kur’ansko učenje ponovo
učinio dijelom života. Prema tome, Huzur je rekao, dželsa salana je
mogućnost koja pruža povoljnu priliku da se nad svim ovim ponovo
zamislimo i da nam omogući postizanje blizine Bogu što zauzvrat postiže
Allahovu samilost i naklonost.
Obraćajući se vršiocima dužnosti na dželsi, Huzur ih je posebno
savjetovao da se usredsrede na spominjanje Allaha u toku dželse i rekao
da bez ovoga cilj dželse nije ispunjen. Huzur je rekao da je zabrinjavajuće
ako samo posvetimo površnu pažnju predavanjima na dželsi. Nasuprot,
govori koje čujemo tokom dželse treba da nas probude, da nas potaknu
na činjenicu da nije važno koliko se javno izjašnjavamo da smo Ahmadi,
to nije od pomoći ukoliko nas Bog ne ubraja.
Huzur je posebno naglasio da obilato činimo dove u toku dželse, da
se usredsredimo na govore date na znanstvene teme i one za duhovno
i moralno popravljanje, da tražimo Allahovu pomoć i damo zavjet sebi
da smo došli ovdje samo radi reforme srca koja se ne može postići bez
Božije pomoći, zato molite Boga za Njegovu pomoć – da budemo u stanju
da izvršavamo šta god dobro budemo slušali ovdje. Huzur je rekao da,
kad nastojimo i tražimo Njegovo dobročinstvo sa čistom namjerom i
težnjom da stavimo u praksu sve dobro na što obatimo pažnju, samo
onda ćemo biti u stanju da budemo sudionici revolucionarne promjene
za koju se dogodio dolazak Obećanog Meisje a.s., i samo onda ćemo
biti u stanju da proizvedemo ovu revolucionarnu promjenu u svijetu.
Najosnovniji zahtjev za postizanje ovakve promjene je molitva i
spominjanje Allaha, što zauzvrat omogućuje osobi da također izvršava
sve ostale naredbe.
Rezimirajući kratko ciljeve dželse, Huzur je rekao da je jedan takav
cilj da omogućimo i unapredimo uzajamne i bratske veze, da se
odreknemo starih pakosti (ogorčenja) i oprostimo jedan drugom. Huzur
je rekao da je on rastužen kad mora poduzeti disciplinski postupak protiv
nekoga kad su podneseni progovori i dodao da, ako imamo istinsku
vezu sa Obećanim Mesijom a.s., treba da nastojimo koliko najviše
možemo da ponovno uspostavimo stare odnose i društvo (veze).
Huzur je rekao da ako činimo dove u toku dželse, i nastojimo da
stavimo u praksu ove naredbe sa savršenom pokornošću onda
jednostavno nije moguće pokazivati neudovoljavanje upravnom sistemu
Zajednice. Oni koji se okrenu Allahu sa čistom namjerom jednostavno
se ne mogu pretvarati na ovaj način. Dželsa dani pružaju čovjeku
mogućnost da takve stvari izbriše kroz molitvu. Huzur je rekao da vršioci
dužnosti Zajednice treba da pokazuju visoki moral više nego drugi;
njihovo nastojanje treba da bude da gaje elastičnost, praktikuju oprost
i budu uzor obožavanja Allaha i visokog morala i uljudnosti. Ako vršioci
dužnosti sebe smatraju radnicima određenim od Halife vremena, sve
će biti dobro.
Čitajući iz uzvišenog pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je upozorio
da izbjegavamo oholost. On je rekao da oholost koja čovjeka čini
nepokornim, potiče protiv vršioca dužnosti i huška ljude jednog protiv
drugog. Prijeko je potrebno da usadimo iskreno saosjećanje za ljude.
Huzur je rekao da su mnogi ljudi koji su dolazili u Kadian u toku vremena
Obećanog Mesije a.s. bili duboko dojmljeni visokim moralom i
uljudnošću ljudi i neki od njih su dali zavjet odanosti (baižat). Svaki od
nas treba da vodi računa da predstavljamo Ahmadijat, ne smije biti
nikakvog proturječja u našoj riječi i djelu, ne treba da imamo ikakvog
neprijateljstva prema drugom i da vodimo računa da Bog cijelo vrijeme
stražari nad nama. Huzur je rekao da slogani i tome slično nisu od
koristi. Čitajući drugi isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je
dao primjedbu da je on imao veliku brigu za svoju Zajednicu da usade
visoke norme i rekao je da je njegovo vjerovanje bilo da će njegova
molitva za ovo jednog dana biti ispunjena.
U zaključku je Huzur molio da Allah izvrši čistu promjenu u nama i
ispuni svaku dovu i želju Obećanog Mesije a.s. za nas. Da niko od nas
ne bude isključen iz Zajednice zbog svog nesretnog stanja. O Allahu,
uvijek nas čuvaj pod pokrivačem Tvog oprosta i pomilovanja, i čuvaj
nas uvijek vezanim za Zajednicu istinskog i revnog poklonika Časnog
Poslanika s.a.v.s., to jest Obećanog Mesije a.s., i učini naše buduće
generacije primaocima obećanja koje si Ti dao Obećanom Mesiji.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp