U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zahvalnost u pogledu sigurnog i valjanog završetka Dželsa salane

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu bazirao na temu zahvalnosti u
pogledu sigurnog i valjanog završetka 41. dželsa salane VB. Huzur je
rekao da već za neko vrijeme dželsa VB ima internacionalnu dimenziju i
sve dotle dok je Halifa smješten ovdje to će tako ostati. U pogledu ovoga
odgovornost džemata VB se mnogostruko povećala, i muškarci, žene,
djeca i stariji ovo dobro razumiju i ispunjavaju svoje obaveze.
Huzur je rekao da, kao što svi znaju i vidjeli su na MTA, vrijeme u VB
prije dželse i u toku dželse bilo je do izuzetno mokro. Dok su organizatori
morali da se bave nekim problemima zbog ovog oporog vremena, prisutni
su se također suočili sa nekim neugodnostima. Sistem parkiranja je zapao
u nered, međutim, osim nekoliko izuzetaka, ljudi nisu prigovarali. Huzur
je rekao da slučajevi pokazivanja nestrpljenja nekolicine koji su došli u
njegovu pozornost nisu ostavili dobar dojam na novopridošle Ahmadi
muslimane i na druge. Huzur je rekao da je slučaj naše Zajednice
karakteističan, nalik bijeloj platnenoj plahti. Svaki mali znak druge boje će
se pokazati na njoj. Postoji velika potreba da Ahmadi muslimani pokažu
uljudnost i pristojnost, jer ovo je naša prepoznatljivost, zaista, to treba da
bude naša prepoznatljivost. Najvažnije je da uvijek vodimo računa o svojoj
uspravnosti kao Ahmadi muslimani. Ako neki pokažu nestrpljenje i
netolerantnost drugi treba da ih posavjetuju podsjećajući ih da im cilj za
koji su došli na dželsu ne dozvoljava takav postupak. Huzur je rekao da oni
koji su izrazili negativne osobine treba da u obilju čine istikfar. Međutim,
većina ljudi su sarađivali i da Allah nagradi one koji su pokazali odvažnost
i elastičnost.
Huzur je rekao da je jedna prednost koju je loše vrijeme pokazalo to
da je pažnja organizatora dželse skrenuta na probleme koji se rađaju iz
ovakve situacije. Osim nekoliko prvih godina većina dželsi se održavalo
u Islamabadu uz veliku olakšicu što je vrijeme također ostalo blago.
Pored toga, zemlja je u Islamabadu dovoljno zbijena zbog stalne upotrebe
tokom godina. Prije dvije godine Rushmoor arena nam je omogućila
svrsishodno izgrađena mjesta za održavanje i kiša je padala samo u
danima dželse. Zbog toga razmišljanja nisu išla na najgori mogući scenario
s kojim smo se suočili. Ove godine, međutim, Allah je skrenuo
pažnju na mnoge organizacione aspekte. Amir Sahib VB i drugi
organizatori su bili izuzetno zabrinuti u toku dželse i nadamo se da će u
buduće bolje planirati. Šta god dođe od Allaha vodi čovjeka poboljšanju;
ne samo da će biti poboljšanje u specifičnim stvarima koje su se istakle
zbog krajnje lošeg vremena ove godine, nego kad, zapravo razmislimo,
pažnja će biti skrenuta na one aspekte koji imaju i najmanju mogućnost
da se ostvare.
Tačno je što neki kažu da nam je Allah ovako omogućio priliku da za
dželsu 2008. godine organizujemo i planiramo na najbolji mogući način.
Ako Britanske ambasade širom svijeta budu velikodušne u izdavanju
viza, vjerovatno je da će se prisustvo na dželsi slijedeće godine povećati
za deset hiljada ljudi uz redovno prisutne. Nije važno koliki je ukupan
broj gosta džemat VB može voditi brigu o njima. Međutim, neke slabe
tačke su sada ustanovljene i oni će ih popraviti.
Huzur je rekao da je ove godine bio obezbjeđen alternativni prostor
za parkiranje ali je bila greška dopustiti vozačima da daju svojim
putnicima da izađu na Hadiqatul Mehdi prije nego što se upute do
alternativnog mjesta za parkiranje odakle su trebali biti prevezeni
autobusima. Ovo istovaranje putnika je izazvalo ogroman red auta na
glavnoj cesti i policija je bila uzrujana, premda fudbalske utakmice i
njima slični događaji izazivaju slične saobraćajne gužve ali ovaj događaj
je uključivao muslimane tako da je njihova uzrujanost bila očita. Neka
auta su bila parkirana ispred kućnih izlaza ljudi i izazvali su uzbuđenje.
Bilo je neugodnosti i ovaj sistem se nije pokazao uspješan. Većina Ahmadi
muslimana su pokazali strpljenje i elastičnost ali je nekolicina izazvala
probleme i njihova grubost je izazvala uzbuđenje među muškarcima,
ženama i djecom i također među organizatorima, i svaki je imao priču
da ispriča. Ponašanje policije je također izazvalo zabrinutost.

Huzurov savjet je da su auta trebala biti odvezena pravo na alternativno
parkiralište gdje su bili obezbjeđeni osnovni uvjeti kao zahod i topli napitak
za goste i oni su onda mogli biti prevezeni do mjesta dželse. Huzur je rekao
da se saobraćajna disciplina nije mogla održati zbog nepropisno parkiranih
auta i prevoza vozača do mjesta dželse. Svaki Ahmadi musliman treba da
općenito cijelo vrijeme vodi računa i u toku okupljanja zajednice pogotovu,
da se njihov svaki postupak odražava na Zajednicu kao cjelinu. Huzur je
savjetovao da naredne godine treba da budu odgovarajući aranžmani za
parkiranje u Hadiqatul Mehdi i ako parking bude trebao da se uredi u
Islamabadu onda nekoliko hiljada auta može biti parkirano u Hadiqatul
Mehdi a drugi se mogu prevesti autobusima, što će biti brz i efikasan način
da se ljudi prevezu do Hadiqatul Mehdi. Huzur je rekao da ima nekoliko
stvari koje ne možemo provesti u Hadiqatul Mehdi, na primjer hrana za
dželsu se i dalje kuha u Islamabadu. U svakom slučaju naredne godine
dželsa će biti dželsa stogodišnjice halifata tako da organizatori kao i ljudi
treba da budu pripremljeni.
Huzur je rekao da je on dao primjere dželse u Pakistanu i Africi i da je
osjećao da su ljudi ovdje pokazali sličnu elastičnost i stajali su krajnje
strpljivo na kiši, neki čak nisu jeli. Videći ih u ovakvom stanju Huzur
kaže da je otišao k njima i zatekao ih potpuno opuštenim. Huzur je
rekao da je Zajednica Obećanog Mesije zaista izvanredna zajednica,
čovjek osjeća ogromnu ljubav prema njima. Huzur je rekao da je bio
krajnje zabrinut za goste i cijelu noć je činio istigfar za njih i molio
Allaha u njihovo ime. Kad je slijedećeg dana vidio ista lica bio je
razvedren. Huzur je rekao da je saznao da neki ljudi zbog hitne prirode
provedbe alternativnog planiranja nisu stigli da jedu, neki su čuli da je
dželsa u Islamabadu, neki da je u Bait tul Futuh džamiji a neki su čak
završili u Fazl džamiji.
Huzur je rekao da su se Amir Sahib VB i organizatori izvinuli za ove
neugodnosti i on je bio siguran da će svi gosti koji su bili u neugodnosti
na bilo koji način oprostiti i zaboraviti.
Huzur je rekao da se većina problema koji su izbili sa policijom ne bi
dogodili da je službenik na dužnosti bio drugačiji. Prošle godine policiski
službenik je bio čovjek mirne naravi. U svakom slučaju mi sada znamo da
treba da sve stvari pomno ispitamo i da se ne oslanjamo na pretpostavke i
treba da svoje planiranje baziramo sa najgorim mogućim scenarijem na
umu.
Uopćeno je organizacija dželse bila vrlo dobra. Većina prisutnih kao i
policajaca kasnije su ovo cijenili. Mi treba da budemo zahvalni Allahu
da je napravio aranžmane za našu obuku, zaista je zadatak zajenice
vjernika da se neprestalno popravljaju i budu sve bolji.
Huzur je rekao da je njegova tradicija da se kao znak zahvalnosti
zahvali svima onima koji su dobrovoljno radili da pomognu na dželsi.
Onima koji su kuhali, koji su prevozili hranu, koji su obezbjeđivali vodu
za piće, ljudima na prevovu, svaki dobrovoljac je obavio večanstven
posao i nije dopustio da krajnje loši vremenski uvjeti ometu njihov
zadatak. Oni koji su rođeni i odhranjeni ovdje – čiji roditelji su zabrinuti
o njihovim izgledima valjanog pristajanja uz Zajednicu – vrlo su se dobro
pokazali. Dobrovoljci pomagači su radili teže od radnika, neki od njih
možda nikada prije nisu vidjeli toliko blata u svom životu, pa ipak su
revno pomagali u guranju auta koja su se bila zaglavila u blatu,
zadovoljno odolijevajući zasipu blata pri tom.
Huzur je rekao da je jedan gost koji je bio vladin ministar u Ugandi
sa velikim poštovanjem primijetio kako su dobrovoljci radili bez obzira
na svoje obrazovanje ili društveni položaj i samo zato da postignu
Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da je rekao ministru da je ovo
zaista bila revolucionarna promjena koju je Obećani Mesija a.s. postigao.
Huzur je rekao da ovaj entuzijazam prevladava u Zajednici širom svijeta.
Ovdje su se radnici latili svojih dužnosti po kiši koja je padala cijeli dan
i cijelu noć ali nisu dopustili da njihov zadatak koji su imali trpi. Neki
čak nisu imali vodootpornu odjeću, i Huzur je pitao predsjednika
omladinske organizacije (Hudam ul Ahmadija) da im je obezbjedi ali
nisu uspjeli naći nikakvu. Sigurno, Huzur je rekao, svako je kupio

‘velington’ čizme (gumene) da može raditi u blatnim uvjetima i
prodavnice su bile ispražnjene.
Huzur je molio Allaha da pokloni izvanredne nagrade svim radnicima
i da im On uveća vjeru. U svjetlu hadisa, da onaj ko nije zahvalan ljudima
nije zahvalan Allahu, Huzur je rekao da se on zahvalio svim radnicimadobrovoljcima.
Huzur je rekao da su zahvalni Allahovi ljudi također zahvalni onima
koji su omogućili njihovu udobnost. Bilo je nekih dobrovoljaca na dželsi
koji jedva da su uopće spavali u toku 24 sata, svaki Ahmadi koji je
prisustvovao dželsi obavezan je da im bude zahvalan i da čini dove za
njih; male djevojčice, žene, muškarci, svi su radili nesebično. Radnici
također treba da budu zahvalni da su bili u mogućnosti da budu dio
armije Mesije i da služe druge. Izazov dželse naredne godine je ogroman
i svaki pojedinac treba da bude pripremljen za to i ne smije dopustiti da
se entuzijazam i gorivost ohlade.
Huzur je rekao da je MTA također služila dželsu na izvanredan način.
Ahmadi muslimani rašireni svuda širom svijeta, pogotovu oni u Pakistanu,
prevladani su osjećajem zahvalnosti za prenos uživo preko MTA za koji su
radnici MTA radili krajnje teško i zaslužili su zahvalnost svjetski raširene
Ahmadija zajendice. Mnogi MTA dobrovoljci – radnici su premoreni zbog
dugih sati potrošenih u pripremanju sistema prije dželse. Jedan primjer je
dobrovoljac koji je pao u blato zbog pukog umora i tamo zaspao. Huzur je
rekao da se takvi primjeri ne mogu sresti u ovosvjetskim poslovima.
Huzur je dodao da su svi uglednici koji su prisustvovali dželsi izrazili
poštovanje za aranžmane i program i primijetili su da je islam predstavljen
ovdje zaista istinski islam. Jedna osoba je opazila da izgleda da loše vrijeme
nije ispraznilo duh ljudi, dodajući da oni čak mogu obaviti svoj namaz na
otvorenom, u blatu, ako treba.
Huzur je rekao da sve ovo povećava naš osjećaj zahvalnosti. Članovi iz
džemata iz Amerike su rekli Huzuru da je ambijent ove dželse sve skupa bio
poseban. Neko je Huzuru spomenuo da zbog vremena možda žene neće
doći na dželsu na što je Huzur rekao da one koje se brinu o nakitu i odjeći
možda ne dođu, a ostale će sigurno doći.
Svaki Ahmadi koji je prisustvovao dželsi treba da bude zahvalan i treba
da nastavi da moli (Boga) da ostane zahvalan tako da budemo primaoci
Njegovog zadovoljstva. Da On možda prekrije naše greške. Organizatori
dželse VB će koristiti ‘crvenu knjigu’ u smislu onog što je dobro i o
propustima, međutim, drugi širom svijeta, pogotovu u zemljama gdje će
Huzur svojim prisustvom uveličati dželsu 2008. godine treba da ponovo
pregledaju situaciju. Treba da uvijek vodimo računa da sa razvijanjem
bogobojaznosti bude razvijen osjećaj zahvalnosti. Istinski je zahvalan onaj
ko se boji Boga i ova dželsa će biti od koristi samo ako težimo cilju zbog
kojeg se dogodio dolazak Obećanog Mesija a.s..
Huzur je rekao da će još jednom reći da svaki Ahmadi musliman treba
da bude zahvalan da je vidio doba Mesije i da su imali priliku da prisustvuju
dželsi koju je on započeo i da su vidjeli iskrenost radnika dobrovoljaca.
Da Allah omogući svakog pojednica da bude među onima koji
shvataju bit (suštinu) zahvalnosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp