U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Mumin (Darovalac sigurnosti)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio predavanje o Božijem
atributu Al Mumin (Darovalac sigurnosti), izlažući u glavnim crtama
odlike sadržane u Časnom Kur’anu koje istinski vjernik treba da posvoji.
On je citirao ajete 3 i 4 iz sure Al Bakara, koji izlažu uvjete koje vjernik
mora ispuniti, a oni su:
1. da vjeruje u nevidljivo
2. da obavlja namaz
3. da troši na Allahovom putu
4. da vjeruje u ono što je bilo objavljeno Časnom Poslaniku s.a.v.s.
5. da vjeruje u ono što je bilo objavljeno prije Časnog Poslanika s.a.v.s.
6. da vjeruje u ahiret.
Huzur je onda detaljno objasnio svaki od ovih uvjeta:
i. da vjerujemo u nevidljivo znači da imamo potpuno čvrstu vjeru u
postojanje Allaha. Ova potpuna vjera vodi vjernika prema otkrivanju
istina o Allahu. Slično tome, vjerovanje u nevidljivo povlači za sobom
vjerovanju u meleke, život poslije smrti, i tako dalje. Čovjek mora da se
drži ove vjere što je moguće pouzdanije zato što je ova vjera to što
zarađuje Božije zadovoljstvo a On u svakoj prilici može vidjeti stanje
srca svakog ljudskog bića.
ii. da obavljamo namaz je drugi zahtjev za vjernika,
*on se mora boriti da svoj namaz održava uz potpunu pažnju i
usredsređenošću prema Bogu;
*on treba da bude redovan u obavljanju namaza. Za neke ljude je
teško da ustanu na sabah, no oni treba da obavljaju ovaj namaz
kad god se probude. Neobavljanje ovog namaza na vrijeme će u
njihovim srcima pobuditi neku vrstu griže savjesti ili će se možda
osjećati postiđeni što pred ukućanima ovaj namaz obavljaju kasnije
od određenog vremena, i ovo će ih možda ohrabriti da učine napor
da se probude na vrijeme. Slično, često opažamo da ljudi koji
rade ne posvećuju dužnu pažnju u obavljanju zuhr (podne) i asr
(ikindije) namaza. Vjernik je onaj koji štiti i ostaje ustrajan u
obavljanju svog namaza (70:24), u tolikoj mjeri da njegov namaz
postaje vredniji od bilo koje vrijedne stvari na svijetu;
*vjernik obavlja svoj namaz na vrijeme (4:104);
*on namaz obavlja sa punom koncenracijom;
*on obavlja namaz u džematu i iz tog razloga nam jedan hadis
govori da su nagrade date za obavljanje namaza u skupu daleko
više nego kad ga sami obavljamo;
*vjernik ne čuva samo svoj namaz, nego motiviše svoju braću
muslimane također, i za uzvrat zarađuje Božiju nagradu za to.
Međutim, on treba da ima na umu da druge treba da motiviše s
ljubavlju i nježnoćšu (70:35 i 6:93);
iii) vjernik troši od onoga što mu je bilo dato, ne samo na Allahovom
putu, nego također da pomaže svojoj braći. Treba da imate na umu da
nije samo imetak ono što je naznačeno, nego također bilo koja vrsta
znanja i talenta koje su osobi date treba da ih dijeli. Ova nesebična
služba prema drugim ljudima stvara vezu između dva muslimana, tako
da su oni zauvijek ujedinjeni u odnosu jedinstva i sklada. Kao cjelina,
takva zajednica gdje postoji ljubav i mir postat će uzor društva, gdje će
žena ispunjavati dužnosti prema svom mužu i obratno, gdje će roditelji
gledati najbolje interese svoje djece i obratno, gdje će komšije pomagati
jedan drugog, gdje će bogati i isromašan omogućavati podršku jedan
drugom, i tako dalje i tako dalje, i sve ovo zato što vjernici slijede Božije
naredbe. Ovaj put vodi sveopćem napretku zajednice.
U vezi ovoga, Huzur je spomenuo jer je Džemat svjedok takvih
finansijskih žrtvovanja od Ahmadi muslimana širom svijeta. Nedavno,
u mjesecu junu, kad se završava budžetska godina, primijetili smo da
svaki ogranak zajednice nastoji ne samo da namiri nego da da nadiđe
svoj budžet, i ove godine ponovo, bile su učinjene mnoge žrtve da se
postignu ovi ciljevi. Huzur je opisao nemire s kojima se suočio džemat
u Karačiju (u Pakistanu) kad je buna izbila u maju i onda su prolomi
oblaka stvorili haos u mjesecu junu. Pa ipak su, čudom, ciljevi bili
postignuti, samo da pokažu da Bog dolazi da pomogne Svojoj zajednici,
što za uzvrat ojačava vjeru vjernika.
iv) Vjernik se čvrsto drži vjere u učenjima koja su bila objavljena
Časnom Poslaniku s.a.v.s., uključujući činjenicu da je on Pečat svih
Poslanika, i da je Časni Kur’an zadnja Knjiga koja donosi zakone.
v) Mi također moramo vjerovati u istinitost svih poslanika koji su
došli prije Časnog Poslanika s.a.v.s. (35:25). Ovaj ajet također
obavještava da su Upozorivači bili poslani svakom narodu, premda u
Časnom Kur’anu nisu svi spomenuti.
vi) Zatim, vjernik čvrsto drži vjerovanje u život poslije smrti. Značenje
života poslije smrti je dvostruko: jedno je da će biti poslanik poslije
Časnog Poslanika s.a.v.s., a drugo označava Sudnji dan. Huzur je pročitao
isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s., koji objašnjava ovo značenje
života poslije smrti, objašnjavajući da baš kao što su bile objave prije
Časnog Poslanika s.a.v.s., i onda su objave bile poslane lično Časnom
Poslaniku s.a.v.s., slično će se ova praksa isto tako nastaviti poslije smrti
Časnog Poslanika s.a.v.s. (pozivajući se na dolazak Obećanog Mesije).
vii) Vjernik mora voljeti Allaha iznad svega drugog (2:166). Njegov
cijeli život treba da se okreće oko postojanja Uzvišenog Boga. Sve
naprijed spomenute odredbe vjere mogu samo imati značaj ako postoji
ljubav prema Allahu. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio savršen primjer ove
ljubavi, u tolikoj mjeri da bi čak njegovi neprijatelji govorili da je
Muhammed istinski zaljubljenik u Allaha. S ciljem da postignemo ovu
ljubav, mi treba da se okrenemo Allahu i da Njega molimo da nam dadne
takvu sposobnost da Ga možemo voljeti.
viii) Istinski vjernik je onaj koji ima strah od Allaha u svom srcu kad
se Njegovo ime spomene (8:3). On mora postupati po Allahovim
naredbama s ciljem da postigne Njegovu blizinu. On je uvijek zabrinut
za svoj status u Božijim očima i nastavlja da se žrtvuje s ciljem da
napreduje u svojoj vjeri.
ix) Vjernik mora biti pokoran Allahovim riječima (24:52). Puko
verbalno ispovjedanje vjere nije dovoljno; čovjekova vjera je ispunjena
samo kad on posvoji ova učenja kao način života. Slično, vjernik treba
da slijedi upute halifa i poštuje upravu Džemata. On treba da srčano
prihvati odluke odbora sudija (kadija), bez ikakvog raspravljanja, čak
iako donesena odluka nije u njegovu naklonost. Čak i ako se ne slaže sa
odlukom, on u najmanju ruku treba da ne gaji nepovjerenje u namjere
onog koji donosi odluku, i s ciljem da izbjegne bilo kakve sukobe, on ne
treba da javno diskutuje ovakve stvari. Ako je donesena pogrešna odluka
protiv nekoga ko, u svojoj nevinosti i naivnosti, nije bio u stanju da
odbrani svoju tačku gledišta dok je druga strana bila u stanju da prešutno
propusti svoj način ka rezultatu u njihovu korist, čak i onda osoba koja
je vjernik treba da postupa prema odluci znajući dobro da mu je nanesen
gubitak. Allahova pomoć dolazi ovim ljudima na načine od kojih oni
najmanje očekuju i On je pravedan (32:16).
Vjernik se boji Boga i bori se da napreduje u svojoj vjeri. On je
okupiran u obožavanju i spominjanju Boga što mu zarađuje blizinu
Allahu. Slijeđenjem gornjih smjernica, svaki pojedinac doprinosi
jedinstvu i ojačavanju zajendice kao cjeline a na pojedinačnom stepenu,
njegov odnos s Bogom se poboljšava i postaje izvor postizanja duhovnih
nagrada.
Da Allah omogući svakog Ahmadi muslimana da požanje nagrade
koje je Allah obećao. Na kraju je Huzur pročitao isječak iz pisanja
Obećanog Mesije a.s., koji govori o istinskim karakteristikama vjernika.
Da nam Allah podari sposobnost da razvijemo ovu ljubav prema
Allahu, i da posvojimo ove odlike Mumina koje su Allahu ogodne. Da
nas Allah zaodjene obiljem nagrada kroz Svoju milost i Svoju dobrotu.
Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp