U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Kudus (Uzvišeni)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio na temu Božijeg atributa Al Kudus (Uzvišeni).

Huzur je počeo citiranjem ajeta 103 iz sure Al Nahl (16:103): ”Reci: ‘Uzvišeni duh je to snio od Gospodara s istinom, da On ojača one koji vjeruju, i kao radosne vijesti za muslimane.”’ Huzur je objasnio da baš kao i sa svim drugim Božijim atributima, njegovo posvajanje od ljudi i doista dobrobit (korist) od Kudus je bio na svom najvišem i najboljem u biću Časnog Poslanika s.a.v.s. On je savjetovao svoje sljedbenike da također traže ovu dobrobit i kroz njen blagoslov uklone bilo kakvu predrasudu koju možda gaje.
Objašnjavajući stvar sa pozivanjem na hadise Huzur je naveo dovu Časnog Poslanika s.a.v.s. koju je učio kad bi se sageo na ru’ku u namazu: ”Uzvišeni, Blagoslovljeni i Čisti; Stvaraoče i Koji održavaš meleke.” U toku vitr namaza Časni Poslanik s.a.v.s. bi učio suru Al A’ala na prvom rekatu, suru Al Kafiruun na drugom i suru Al Ihlas na trećem. Po završetku namaza on bi tri puta ponovio: ”Uzvišen je Onaj koji je vrhovni valdar i Sveti je.”
On je rekao: ”Smatrajte neophodnim tespih (veličanje Allaha), tehliil (da proglašavate Božije jedinstvo) i takdiis (da proglašavate nepovredivost i odliku da je Allah bez ikakve pogreške (mane) i da se čistite) i brojite ih ne jagodicama prsta. Jagodice vaših prsta će biti odgovorne na Sudnjem danu i one će odgovarati.”
Jednaput su neki drugovi Časnog Poslanika s.a.v.s. tražili od njega da ih odvoji od nekoga na što je on odgovorio zašto bi Allah uzrokovao njegov dolazak (ako je on trebao provoditi takve postupke)? Huzur je rekao da odlika da je Kudus korisna samo ako svaka osoba dobrog položaja, privilegovana i na rukovodećem položaju, i svaki vršioc dužnosti ispunjava prava onih na slabijem položaju i onih potčinjenih njima.
Jedanput su u toku ekspedicije drugovi Časnog Pslanika s.a.v.s. bili tako izmoreni glađu da su tražili njegovo odobrenje da zakolju svoje kamile za hranu. On im je dao odobrenje. Hazret Omer r.a. je saznao o ovom i otišao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekao: ”O, Božiji Poslaniče, ako oni zakolju svoje kamile neće im preostati nikakvog srestva prevoza.” Časni Poslanik s.a.v.s. je svima najavio da mu donesu svoje ostatke hrane. Onda je učinio dovu i Allah je blagoslovio oskudnu hranu i ashabi su napunili svoje posude. Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ja svjedočim da niko nije vrijedan obožavanja osim Allah i ja sam Allahov Poslanik.” Huzur je rekao da je to zaista bila Poslanikova moć uzvišenosti koja je postigla ovaj blagoslov.
Huzur je naveo događaj kad je naredba o zabrani uzimanja alkohola bila objavljena. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. primio ovu objavu poslao je jednog druga da to oglasi na ulicama Medine. Tačno u to vrijeme neki su pili. Neko je rekao hajde da vidimo je li ovo tačno, drugi je rekao: ”Prvo poslušaj, a onda ispituj. Dovoljno je da smo čuli proglas.” Kažu da su posude pune alkohola bile istog časa polomljene i piće je teklo ulicama Medine.
Jedanput je neki nevjernik bio grub prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. ali je on u odgovoru na to samo šutio. Sin te osobe, koji je bio musliman, čuo je događaj od ljudi i došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekao da ako Poslanik želi da ta osoba bude ubijena onda je on želio da ima priliku da ovo učini. Poslanik mu je odgovorio da to nije bio sluačj, da je on oprostio toj osobi. Huzur je objasnio da je sin ovog čovjeka bio uznemiren da se ne bi i on ne bi ponovo pridružio nevjernicima zbog svog oca, zato je proglasio da je bio spreman da ubije svog oca radi (zbog) Allaha i Poslanika, ali je Poslanik, koji je bio utjelovljenje sazaženja i ljubaznosti rekao da je on zaista oprostio ovom čovjeku. Huzur je rekao da je ovo zaista bio blagoslov moći uzvišenosti Poslanika s.a.v.s.
Zatim je Huzur pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji je bio istinski i revan štovalac i zaista sluga Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je imao vrhunsko shvatanje o Poslanikovoj dobrotvornosti uzvišenosti i koji je to nama saopćio.
Obećani Mesija a.s. slikovito prikazuje preobražaj koji je ova odlika Poslanikove uzvišenosti postigla u Arabiji. Ovaj Poslanik je bio stvoren od Allahovog svjetla, koji je raširio svoj miomiris da Allahovo dobročinstvo (dobrotvornost) uputi drugima. Koji je uklonio ono što je bilo neistinito i krajnje razumljivo pokazao u svojoj istini. On je uputio ljude koji su bili skoro mrtvih duša, učinio ih civilizovanim i doveo ih do uzvišenih položaja duhovnog oštroumlja.
Ovo su bili ljudi koji su imali idola za svaku stvar, za svaki aspekt u životu. Oni su bili izopačeni i razuzdani, i ponosili se time. Oni su dostigli položaj koji je bio daleko od svih aspekata ljudskosti. Oni su obilno trošili na svoju poročnost ali ništa nisu imali dati za milostinju (dobrotvorne svrhe) – Huzur je rekao da i sada ima ljudi koji obilno troše na ovosvjetske stvari ali izgledaju bespomoćni kad se od njih traži da daju na Allahovom putu.
Obećani Mesija a.s. je napisao da u to vrijeme ljudi Arabije nisu imali iskustva da slušaju govore (hudbe). U ovoj situaciji povečanog nereda Allah je poslao Poslanika u Meki. U svom neznanju, narod Meke ga je odbio. Poslanik je izdržao svako neprijateljstvo i s ljubavlju osujetio zlobu. On je bio sam dugo vremena i sa svime se borio kroz moć svog poslanstva.
Onda je došlo vrijeme kad su blagoslovljeni počeli da budu privučeni njemu i nastojali da postignu Allahovu blizinu svojim imetkom i svojim životima, i postavili su večičanstveni uzor žrtve. Njihove pijane noći su bile transformisane u noći obožavanja Boga a njihova pijana jutra su bila transformisana u jutarnju molitvu, tespih i istighfar (traženje oprosta od Allaha).
Učenje Časnog Kur’ana i uputa Časnog Poslanika s.a.v.s. su barbare pretvorili u ljudska bića, od osnovne ljudskosti ih dovela do visokog morala i od visokog morala ih dovela do Božije ljubavi i položaja gdje čovjek potpuno nestane od Božije ljubavi i ništa drugo ne ostaje. Ovo je kao kad nakon što ovaj svijet nestane samo Bog Al Kahhar (Vrhovni) ostane.
Obećani Mesija a.s. je napisao da je bez moći privlačnosti nemoguće privući toliko mnogo ljudi i Poslanik je imao ogromnu moć privlačnosti. Njegovo učenje je bilo jasno i jednostavno bez bilo kakve zamršenosti. Bez dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. i objave Časnog Kur’ana istina o ranijim poslanicima nam ne bi bila učinjena jasnom. Mi smo se držali (pristali uz) Poslanika koji je blizak Bogu i čija iskrena pokornost potpuno čisti čovjeka.
Pozivajući se na ajet 41 sure Al Ahzab (33:41) Obećani Meisja a.s. komentariše riječ ‘khatam’ (pečat) i kaže da pošto se ova riječ primjenjuje za Poslanika (khatam-un-nebijeen – pečata svih poslanika) ona se također primjenjuje za Časni Kur’an jer je on khatam ul kutub (pečat svih knjiga) i ima sve izvrsnosti u sebi. Baš kao što je moć uzvišenosti Časnog Poslanika s.a.v.s. bila najviša radi toga su sve izvrsnosti poslanstva dosegle vrhunac i isticale se u njemu, slično je izvrsnost Božije riječi dosegla vrhunac u Časnom Kur’anu.
Pozivajući se na ajet 2 iz sure Al Keuser (108:2) Obećani Mesija a.s. napisao da je ovo odgovoru nevjernicima koji su tvrdili da Poslanik nije imao bilo kakvog (muškog) potomka no Allah je rekao da će on imati duhovne potomke. Kad je ovaj ajet proučen zajedno sa surom Al Ahzab (33:41) on nas obavještava da je Poslaniku bilo dato obilje potomaka. Iz ovog razloga istinski vjernik treba da zna da je duhovno djelovanje ovog Poslanika za svakoga, i iz ovog razloga je Allah započeo ovu misiju (Ahmadijata).
Huzur je prokomentarisao kad bi samo naši protivnici shvatili ovu tačku. Trenutno je opozicija na mjestima rasprostranjena. Ovi ljudi sebe pridružuju onome koji je došao da širi mir, koji je uživao (sudjelovao u) jednu mjeru svetog duha i učinio ljude od ljudskih stvorenja nalik životinjama. Sada oni vraćaju ljude u ljudska stvorenja nalik životinjama.
Huzur je rekao dobrobit moći uzvišenosti Poslanika s.a.v.s. i danas ostaje neprekinuta i ona omogućuje one u kasnijem dobu koji čine dobro da se u položaju pridruže onim ‘ranijim’. Mi smo svjedoci manifestacija ovoga pojedinačno kao i zajednički.
Huzur je rekao da je prije četiri godine Allah očistio srca vjernika da dokaže istinitost Časnog Poslanika s.a.v.s. i učinio je da se riječi Obećanog Mesije a.s. obistine. On je očistio srca vjernika i ispunio ih posebno i isključivo iskrenom molitvom. Svaki vjernik je doživio čudesno stanje svog srca. Bez sumnje to je bila manifestacija moći uzvišenosti. Onda se svijet osvjedočio kako su ljudska srca bila puna ljubavi za Halifu ovog doba i Halifino srce ispunio ljubavlju za njih. Za osobu koja je poznavala samo mali broj, svaka osoba je učinjena najdražom. Osjećaji takve ljubavi koji su se razvili bili su izvan čovjekove zamisli. Ovo je zaista dobrotvornost ‘živog’ Poslanika koja povećava (pojačava) vjeru.
S ciljem da nastavimo primati dobrotvornost Božije odlike uzvišenosti mi ćemo morati neprestalno čistiti svoja srca, da nas Allah omogući u ovome.
Zatim je Huzur molio za dove za Mian Wasim Ahmad Sahiba, Nazir e Ala Kadian, koji je poslije srčanog udara vrlo slab zadnjih par dana. Da ga Allah blagoslovi i pokloni mu zdravlje, on je izuzetno nesebična osoba u brizi za druge.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp