U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Malikijjat (odlika da je Gospodar)

Kratki sadržaj

 

U ovoj hudbi Huzur je objasnio Božiju odliku Malikijjata pozivajući se na razne hadise.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Svaki od vas je staratelj i odgovoran je za svoja zaduženja. Imam koji ima ovlaštenje nad ljudima, staratelj je i odgovoran za njih; čovjek je stratelj za svoju porodicu i odgovoran je za njih; žena je stratelj za muževu kuću i njegovu djecu, i odgovorna je za njih; sluga je stratelj imetka svog gazde i odgovoran je za to; tako ste svi od vas staratelji i odgovorni za svoja zaduženja.’
Dalje objašnjavajući Huzur je rekao da je ovdje za četvoro ljudi bilo naloženo da paze na onog za koga god su i za šta god su odgovorni, i na kraju se podsjećaju da će ih Onaj koji je Gospodar svega smatrati odgovornim za ono što je bilo stavljeno u njihovu dužnost.
Huzur je rekao da ovo nije mala stvar, za one koji vjeruju u Sudnji dan golemost ovoga čini da njihova srca strepe. Huzur je rekao da je prije svih spomenut Imam, i iz lične perspektive to izaziva jezu u njemu da ne bi bilo neke manjkavosti u odgovornosti koja je njemu data. Nikakav količina spretnosti, znanja ili mudrosti ne mogu pomoći u ispunjavanju ove dužnosti ako Allahova milost nije tu a Allahova milost samo može biti privućena kroz molitve.
Prije svega, Huzur je rekao, da on traži da mu pomognemo kroz molitve. On je rekao da on cijelo vrijeme čini dove za sve nas i želi da mi činimo dove za njega da ga Allah omogući da ispuni svoje odgovornosti na način kako Allah želi. Huzur je rekao da će uzajamne dove, kad su učinjene na ovakav način, privući Allahovu milost.
Huzur je rekao da, dok činimo dove i molimo Boga, mi također treba da razmislimo o tome da naši postupci budu u skladu sa putem kako ih Halifa vremena – prema naredbama Allahovim i naredbama Njegovog Poslanika – želi da budu. Ovo će voditi našoj vlastitoj reformi i olakšat će nadzirući zadatak Halife vremena. Baš kao što, Huzur je rekao, roditelji nastoje i potaknu osjećaj u svojoj djeci da se klonu određenih stvari da bi izbjegli donošenje sramote familiji. Razviti ovaj osjećaj u njima je dio njihove reformacije. Isto tako svaka osoba koja je dovedena u vezu (združena) sa Obećanim Mesijom a.s. treba da vodi računa o tome da mu ne izazove sramotu.

Huzur je rekao da Zajednica ima vršioce dužnosti koji rade u predstavljanju Halife vremena. Njihova je obaveza da utemelje pravednost u stvarnom smislu. Svaki vršioc dužnosti je direktno odgovoran za svoje postupke ali ima dodatnu odgovornost predstavljanja Halife vremena. Oni treba da imaju na umu da, ako smatraju da od Halife vremena mogu tajiti neku stvar, ništa nije skriveno od Onog ko je stvarni Gospodar.
Huzur je rekao da on, što se njega tiče, dok moli za sebe moli za sve vršioce dužnosti. On skreće pažnju Zajednice da ako oni ne ispunjavaju svoje dužnosti kako treba onda oni ne poštuju svoju odgovornost u duhu (kao što je navedeno u hadisu) da paze imetak svog gazde, koja im je u ovom primjeru bila data od Halife vremena.

Huzur je dalje savjetovao Zajednicu i rekao da kad izabiru vršioce dužnosti treba da čine dove i ljudi treba da budu izabrani po zasluzi radije nego po prijateljstvu ili srodstvu. Huzur je molio da Allah omogući njega da svoje dužnosti obavi na valjan način.
Zatim je Huzur ukratko objasnio obaveze ‘glave kuće’ nad njegovom porodicom, žene nad muževom kućom i djecom, i sluge nad imetkom svog gazde kao što je navedeno u hadisu.
Huzur je naveo mnoge hadise da dalje objasni ovu temu. On je također naveo nekoliko mjerodavnih objava Obećanog Mesije a.s. koje pokazuju Gospodarsku moć Božiju u prilog Obećanog Mesije a.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp