U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Malikijjat (odlika da je Gospodar)

Kratki sadržaj

 

oslije sure Al-Fatiha Huzur je proučio ajet 190 iz sure Ali-Imarn.
Onda je Huzur rekao:
Allha, Uzvišeni, Koji je Gospodar svega, Gospodar je nebesa i Gospodar zemlje. Ne postoji ništa što je izvan područja Njegove sudske vlasti. Allah je na mnogo različitih načina u Kur’anu opisao Svoje atribute Gospodara i Kralja. Dužnost je svakog vjernika da dospije do potpunog shvatanja ovih Allahovih atributa. On ovo treba da ima na umu i, dok traži Allahovu pomoć, treba da korača putem koji je On pokazao. On treba da posveti pažnju obožavanju Allaha, da se pokorava Njegovim naredbama, da ispunjava svoje dužnosti prema Njegovim stvorenjima. On treba da strahuje od Njega, Koji je Gospodar Sudnjeg dana, da strahuje od dana kad će biti određene nagrade i kazne. Ni jedna osoba zdravog razuma ne može tvrditi, tek na bazi toga što je učinila mnoga dobra djela u toku svog života, da će ići u Džennet. Takva osoba bi bila nazvana bezumnom. Mi smo mnogo puta čuli hadis gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. iznio da čak on neće ući u Džennet bez Allahove milosti i blagoslova.
Huzur ajadahullah binashirel alez (a.b.a.) je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. taj zbog koga su nebesa i zemlja bili stvoreni. On je bio glavni Poslanik. Allah je proglasio u Časnom Kur’anu: ”Allah spušta Svoje blagoslove na Poslanika i Njegovi meleki mole za njega. O vi, koji vjerujete, vi također treba da prizivate blagolsove na njega i pozdravljate ga pozdravom mira.” (33:57)

Njegov jedini cilj je bio da zasluži Allahovo zadovoljstvo. On je svoje noći provodio tako da bi mu stopala otekla stojeći i klanjajući namaz, moleči se Allahu. Hazret Aiša r.a. svjedoči da su njegove noći bile istinski odraz Časnog Kur’ana. Opet, Allah je u Časnom Kur’anu proglasio o Časnom Poslaniku s.a.v.s.: ”A ti, zaista, posjeduješ vrhunske moralne vrline.” Drugim riječima, Allah proglašava da je Časni Poslanik s.a.v.s. postigao vrhunske vrline u svojim učenjima i djelima. Onda, Allah nalaže Časnom Poslaniku s.a.v.s. da proglasi kroz Časni Kur’an: ”Reci, ‘Moja molitva i moja žrtva i moj život i moja smrt sve je za Allaha, Gospodara svih svjetova.”
Uprkos svih ovih garancija, uprkos svih njegovih dobrih djela, uprkos svih potvrda prijatelja i neprijatelja on je izražavao strah. Ovo nije bio zato što on nije imao vjere u Allahova obećanja. Ovo je bilo tako zato što je on najbolje razumio Božije atribute. On je onaj ko je zaista shvatio značenja Allahovog atributa Gospodara Sudnjeg dana. Zato je on uvijek tražio Allahovu milost. I ovo je ono što je također propisao za svoje sljedbenike.
Huzur a.b.a. je iznio da je istina da čovjekov spas leži u traženju milosti i blagoslova od Onog ko je Gospodar Sudnjeg dana. Niko ne zna koje djelo je prihvaćeno kod Allaha a koje nije. Allah zna najdublje tajne čovjeka i namjere iza bilo kojeg djela.
Huzur je dalje objasnio ovaj predmet navodeći primjer pobožne osobe koja je lažno bila optužena za ubistvo. On je zazivao Allahovu pravdu i molio da bude pošteđen od ove optužbe. Međutim, njegova dova nije bila uslišana i bila mu je dosuđena smrtna kazna. On je opet molio, preklinjući za Allahovu pravdu. Na ovo mu je bilo rečeno da, pošto je on zazivao pravdu, njemu je onda bila data pravda. Iako je on ovoga puta bio lažno optužen, međutim, u prošlosti je na okrutan način ubio životinju i zbog ovoga je sada bio kažnjen.
Hazret Mesih Maud a.s. je iznio da je spas na drugom svijetu dar od Allaha za one koji vjeruju u Njega, one koji su žurili prema Njegovoj poslušnosti, postupanju po Njegovim naredbama, obožavanju Njega, i postizanju razumijevanja Njegovih atributa. Ovaj spas, iako nadmašuje u pokornosti i provođenju svih naredbi, nije pravo koje se vama duguje nego je dar od Allaha, uzvišenog.
Huzur a.b.a .je rekao da, da je Allah bio samo pravedan Bog, onda niko od ovih, koji su bili samo u početnim stadijima činjenja napora da idu ispravnim putem ne bi bio u stanju da ima koristi od Njegove milosti. Zato, mi uvijek treba da molimo za Njegovu milost, blagoslov i oprost.
Huzur je rekao da je naša dužnost da se u sebi zamislimo nad Božijim atributima. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio savršeni odraz Allahovih atributa. On je nadmašio sve druge u milosti i oprostu. On je oprostio najljućim neprijateljima koji su dugo vremena proganjali njega i njegove sljedbenike. Huzur je dao pimjer Ikrame, sina Abu Džehela. Huzur je dalje objasnio predmet navodeći neke hadise.
Na kraju je Huzur molio Allaha da nas omogući da, slijedeći stope ovog najsavršenijeg odraza Allahovih atributa, držeći pod kontrolom svoj ego, najbolje koliko možemo budemo ljubazni i puni ljubavi jedan prema drugom. Da se pred Allahom pojavimo na Sudnjem danu sa takvim djelima koja će privući Njegovu milost i oprost. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp