U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ar Rahman (Milostivi)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u hudbi danas nastavio sa temom Božije odlike Rahmanijat i  objasnio ovaj predmet pozivajući se na hadis. Huzur je iznio primjedbu da nas Allah, citirajući ovaj hadis omogući da upijemo sjaj odlike Rahmanijata, i da nas također omogući da se dalje okrenemo Bogu i sa svakim djelićem svoga bića budemo zahvalni Njemu. Da nas također oni, koji su nama, poniznim ljudima, kroz savjetovanje i blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. dali pronicljivost da uspostavimo veze s Milostivim Bogom, omoguće da prizivamo blagoslove na njega, koji je bio ”Milost za cijeli svijet”. Obećani Mesija a.s. objašnjava ”odsjaj odlike Rahmanijata” i kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio savršena manifestacija Rahmanijata. Muhammed znači Onaj Ko je visoko cijenjen, a Rahman znači Onaj Ko daje bez traženja; jasno je da će onaj ko daje bez traženja biti hvaljen. Prema tome, Časni Poslanik s.a.v.s. je imao ovo ostvarenje u svojoj osobi. Ovakvo je neusporedivo rasuđivanje koje je Obećani Mesija a.s. imao o svom učitelju. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allahova milost oduzeta samo od vrlo nesretnih i nevaljalih. Huzur je dao primjedbu da je u tome radosna vijest Allahove neograničene milosti. Drugi hadis navodi da, kad bi vjernik shvatio Allahovu kaznu, on ne bi imao nade o Džennetu i kad bi nevjernik znao o veličini Allahove milosti, on bi imao nade o Džennetu. Objašnjavajući ovo Huzur je rekao da, kad vjernik stvarno ne bi imao nade onda niko nikada ne bi imao vjere. Zbog njegove bogobojaznosti vjernik ima shvatanje o Allahovim drugim atributima također, i ima strah od kazne za bilo kakav prijestup; zato vjernik uvijek moli Boga da bude upućen na pravi put kao u ajetu 24 iz sure A’raf (7:24). Istinski vjernik je onaj koji ima strah od Boga uprkos toga što zna da Božiji atribut milosti nadvladava sve drugo. Zaista, pozivajući se na ovaj Kur’anski ajet Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi treba da neprestalno traže istikfar od svih vrsta grijeha, javnih i tajnih. Gornja dova je bila prihvaćena prema tome, dok čovjek treba da bude brižljiv on također treba da također ima nadu da nas je Bog učio molitvama da privučemo Njegovu milost. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Allah ima stotinu milosti od kojih je jednu podijelio među svim stvorenjima i da kroz ovo oni vole jedan drugog i imaju nježnost i saosjećanje. @ivotinje također pokazuju ljubav za svoje mlade kroz ovu milost. Allah je čuvao devedesetdevet preostalih milosti za Sebe i kroz njih će On imati milost na Sudnjem danu.  Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da u ranija vremena jedan bogati čovjek koji je imao djecu bio je na samrtnoj postelji i pitao svoje sinove kakav im je on otac bio. Sinovi su odgovorili: ”Najbolji”. Međutim, ovaj čovjek je rekao da on nije uradio nikakava dobra koja bi predstavio Bogu i da se boji da će biti kažnjen. Zato je rekao da poslije smrti on treba da bude spaljen i njegov pepeo da bude razbacan u jak vjetar. Njegovi sinovi su uradili kako je on tražio. Međutim, kad je ovaj čovjek bio predstavljen pred Bogom, On ga je pitao šta ga je navelo da traži da bude spaljen poslije smrti, čovjek je odgovorio: ”Strah od Tebe”. Allah je napravio naknadu za njega, imao milosti prema njemu i oprostio mu. Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao o jednom Israilićanu koji je, pošto je ubio 99 ljudi, pitao unaokolo kako da se pokaje. Pitao je monaha, koji mu je rekao da pokajanje nije bilo moguće za njega pošto je ubio 99 ljudi. Onda je ovaj čovjek ubio monaha, tako je imao 100 ubitstava. Međutim, on je nastavio da pita o načinima pokajanja. Neko mu je rekao da ide u određeno selo i pita nekog svetog čovjeka. Dok je bio na svom putu za selo, zadesila ga je smrt. Baš kad je shvatio da će umrijeti okrenuo je svoja prsa prema selu gdje se bio uputio. Kad je umro meleki milosti
i kazne su došli i raspravljali se oko traženja oprosta za njega i ranijim okrutnostima. Allah je naredio selu gdje se ovaj čovjek bio uputio da se približi i naredio je mjestu odakle je otišao da se udalji. Onda je naredio melekima da izmjere razliku. Razdljina između sela gdje je bio krenuo je bila tek pedalj manji od druge razdaljine. Allah mu je tako oprostio. Huzur je objasnio da uprkos što je Allah sveobuhvatne milosti onaj ko je izuzetno tvrd na griješenju također je bio upozoren o kazni. Ideja je u tome da čovjek započne korake prema popravljanju i poslije osjećanja pokajanja za svoje grijehe, traži oprost, samo onda on treba imati nadu kao što je navedeno u ajetu 54 sure Al Zumar (39:54). Časni Poslanik s.a.v.s. je savjetovao da budemo uslužni prema drugima da bi primili Allahovu milost i savjetovao nas da oprostimo drugima da bi tražili Allahov oprost. On je rekao da je uništenje za one koji se ne obaziru na savjetovanje. On je također zapovjedio da Allah neće imati milosti na onoga ko nema saosjećanja na druge. Huzur je rekao da je ovo bio istaknut savjet u riječima o bliskoj rodbini, prijateljima I komšijama. Huzur je rekao da će napraviti jedno razjašnjenje u tome da oni koji su ukoreni (pod upravnim sistemom zajednice) ponekad prigovaraju o tome da, dok se drže govori o milosti i saosjećanju, prema njima nije pokazano nikakvo saosjećanje. Huzur je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao milost i saosjećanje u općim terminima i općenito govoreći upravni sistem zajednice, kao i trenutni Halifa, oproste. Međutim, kad je neko ukoren on to treba prihvatiti. Kao primjer Huzur je naveo kako je Časni Poslanik s.a.v.s. kad bi nekoga ukorio on ostao na svojoj odluci. Časni Poslank s.a.v.s. je rekao da će biti tri vrste stanovnika Dženneta: upravljač koji je pravedan, mudar i daje sadaku; osoba koja je uslužna prema rodbini i muslimanima, i čovjek koji je u potrebi, ali ne traži I daje sadaku. U drugom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko nije uslužan prema mladima i nije pokoran prema starijima nije između nas. Huzur je dodao da svaki Ahmadi musliman treba da pokazuje vrline uslužnosti prema mladima i starijim. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko nije zahvalan za malo nije zahvalan ni za mnogo i onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan Bogu, i da je Džemat ili Zajednica Allahova milost. Huzur je rekao da ovo otvara još jedna vrata Allahove uslužnosti na nas u tome da imamo blagoslov svoje Zajednice. Mi možemo izraziti svoju zahvalnost za ovo predajući ovu poruku drugima i moleći se za njih. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su svi vjernici kao jedno tijelo u terminima uzajamne ljubavi, nježnosti i saosjećanja i kad jedan dio tijela je bolestan cijelo tijelo pati. Huzur je rekao da je takvo učenje Časnog Poslanika s.a.v.s. za islamsko društvo. Zatim je Huzur citirao nekoliko hadisa objašnjavajući saosjećanje
Časnog Poslanika s.a.v.s. prema životinjama, čak onima koje su bile namijenjene za klanje, i kako je jedanput, kad je vidio uznemirenu pticu koja je oblijetala iznad njega naredio da njena jaja budu vraćena u gnijezdo. Kad je od njega traženo da proklinje određeno pleme ili osobu, Časni Poslanik s.a.v.s. bi se uzdržao i umjesto toga je molio za njih. Čak kad je od njega traženo da proklinje idolopoklonike, Časni Poslanik s.a.v.s. bi rekao da njegov dolazak nije bio da proklinje, nego je njegov dolazak bio kao milost za cijelo čovječanstvo. Huzur je dodao: kad bi samo muslimanski ummet slijedio njegove blagoslovljene korake I tretirao svakoga sa uslužnošću tako da bude primalac Allahovih
blagoslova. Huzur je objasnio kako bi on uvijek molio za svoje drugove (da Allah bude zadovoljan s njima) prije napuštanja skupa i rekao slijedeće: ”O Allahu, podari nam takvo strahopoštovanje i strah o Tebi koje će spriječiti  prolaz između nas i neposlušnosti Tebi. Omogući nas da imamo poslušnost koja će nas odvesti Tvom Džennetu. Daj nam takvu sigurnost koja će svjetske teškoće olakšati za nas. Sve dok nas ostaviš u životu, pokloni nam korist od naših ušiju, očiju i sposobnosti, i pokloni nam nasljednike od ovih sposobnosti. Osveti se u naše ime takvoj osobi koja nas ugnjetava. Pomozi nas protiv onoga koji je u neprijateljstvu s nama. Nemoj nas staviti u teškoću o našoj vjeri i nemoj učiniti ovaj svijet našom najvećom preokupacijom. Nemoj učiniti da onaj ko nam daje znanje bude bolest za nas i nemoj nametnuti osobu nad nama koja nije uslužna prema nama.” Huzur je rekao da svi Ahmadi muslimani koji žive pod nepravednim i ugnjetačkim vladama treba da ovu dovu uče mnogo puta. Huzur je naveo nekliko hadisa objašnjavajući saosjećanje Časnog Poslanika s.a.v.s. prema djeci i drugima. Huzur je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. sigurno iskazao počast sposobnosti da je bio milost za cijelo čovječanstvo kao što ga je Milostivi Bog poslao. On je, zaista, postigao savršenstvo u drugim odlikama također, ali je nalagao da će čovjekova djela, uključujući sebe, donijeti spas za njega, dodajući da će se to dogoditi ”samo ako me Allahova milost obavije.” Iako mu je kroz Časni Kur’an Allah najavio: ”Moja molitva i moje žrtvovanje i moj život i moja smrt sve je za Allaha, Gospodara svih svjetova” (6:163) on je i dalje tvrdio da samo Allahova milost može da ga osigura. Huzur je rekao da, u cilju da zaokupimo Allahovu milost najvažnije je da Božija odlika Rahmanijata učini da se vjernici još više okrenu Njemu i da traže Njegovu milost. Huzur je molio da nas Allah omogući da to učinimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp