U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Ar Rahman (Milostivi)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o Božijem atributu Al Rahman (Milostivi). Nanovo započinjući temu o kojoj je Huzur govorio u svojoj hudbi prije nekoliko sedmica, Huzur je naveo ajet 12 iz sure Jasin (36:12) i radi podsjećanja rekao da je Božija odlika da je Rahman, koja je Rahmanijjat, uvijek manifestovana kroz Božiju milost i naklonost. Ona je univerzalna i njena dobrobitnost stiže do svake žive stvari. Obećani Mesija a.s. je objasnio da kroz ovu Božiju odliku Allah obezbjeđuje sve zahtjeve svake žive stvari u skladu sa njenim posebnim potrebama i također obezbjeđuje sve što je neophodno za njeno preživljavanje. Nebesa i Zemlja su nastali hiljade godina prije nego što su žive stvari bile stvorene. Ljudi primaju najveći udio Božijeg Rahmanijata zato što je sve podređeno u službu njima. Ovo je tako ogromna blagonaklonost da, kao znak zahvalnosti, čovjek uvijek treba da bude naklonjen Bogu i da se uvijek Njemu okreće. Međutim, u praksi, većina ljudi ovo ne slijedi, oni primaju Božiju blagodat i ne mare. Odlikom Rahmanijata Bog šalje Svoje poslanike koji upućuju ljude dobru i upozoravaju ih protiv zla, ali većina ljudi nisu naklonjeni popravljanju. Kao rezultat poslanici su zabrinuti zbog ljudi, i niko nije osjećao veću zabrinutost za svoj narod od Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je bio duboko uznemiren zbog reforme svog naroda i bio je prirodno naklonjen ovim osjećajima kao što Kur’anski ajeti 18:7 i 26:4 tumače. Huzur je rekao da je za duhovni napredak neophodno da budemo privučeni Milostivom Bogu i zato je Časnom Poslaniku s.a.v.s. bio objavljen Kur’anski ajet 36:12: ”Ti možeš upozoriti samo onog ko hoće da slijedi Savjet i boji se Milostivog Boga u tajnosti. Zato im podaj radosne vijesti o oprostu i plemenitoj nagradi.” Milostivi Bog je uvijek naklonjen da podari sve vrste usluga Svojim ljudima. On je objavio Svoja predivna učenja i proglasio je da nema prisile u tome. Ako je nečija vjera istinita, čak u privatnosti, onda će on biti blagoslovljen i postići će dalju blizinu Bogu. Mi smo kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. obaviješteni da je jedan način izražavanja zahvalnosti Božijim naklonostima taj da ovu poruku predamo drugima. Ovo je razlog zbog kojeg se dogodio dolazak istinitog i gorivog štovaoca Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećanog Mesije a.s.. Sada je naš zadatak da ovu poruku predamo drugima i da ne budemo obeshrabreni neuspješnim rezultatom kod ljudi. Mi ćemo naći ljude, nije važno u koliko malom broju, koji će prihvatiti ovu poruku i ovo će biti povod daljih Božijih naklonosti na nas i na njih.
Huzur je preporučio da treba da izvršimo čiste promjene u sebi I onda da ovu poruku prenesemo dalje čisto u ime Allaha, unatoč prepreka sa kojima se možemo suočiti. Jedini način da spasimo svijet od uništenja je ako oni shvate i cijene Milostivog Boga. Inače će ih zadesiti sve vrste kijameta. Naš zadatak je da dostavimo poruku i onda to prepustimo Allahu, jer o Njemu ovisi da dadne život (duhovno) mrtvim. Naša je ogromna dužnost kao Ahmadi muslimana da u svom djelokrugu, ovu poruku predamo ljudima kroz svoju praksu i sredstvima drugih izvora. Citirajući ajete 45. i 46. iz sure Merjem (19:45-46) Huzur je objasnio u pogledu hazret Ibrahima a.s. upozorenje njegovom ocu o šejtanskim sklonostima koje je u današnjem svijetu idolopoklonstva poprimilo cijeli niz formi i ljudi su zadubljeni u to. Niko nije zainteresiran da bude zahvalan Milostivom Bogu, čak oni koji se zovu muslimanima, prekinuli su svoje veze sa Milostivim Bogom oponašajući druge. Takva je slika ”kasnijeg doba” koju Kur’an opisuje u suri Al Džuma (62:12). Ovo je upravo istina o ovom dobu i vremenu. Huzur je iznio opažanje da ono što izgleda izvrsno nije izvrsno, zapravo to čovjeka vodi uništenju. Odbijanje Imama ovog doba samo u sebi čovjeka odvodi šejtanskoj provaliji i onaj ko je odveden šejtanskim zavođenjem ne može imati nikakve veze sa Milostivim Bogom. Slijediti šejtana je u biti obožavati njega. Huzur je rekao da mi treba da se zamislimo o sebi i najpomnije sami procjenimo da ne bi rekli ili uradili nešto što može izazvati nezadovoljstvo Milostivog Boga. Navodeći Kudsi hadis, Huzur je objasnio da će Allah biti povezan sa onim ko drži veze sa bližnjima i bliskom rodbinom. Hadis upotrebljava slikovit govor o Rahm (utroba ili maternica) koja je korijen riječi za Rahman i koja podrazumijeva ove bliske odnose. Zato, Huzur je rekao, mi treba da razmislimo o svakodnevnim malim stvarima i nastojimo da se oslobodimo onoga što nije ravno (jednako). U protivnom, onaj ko prividno obožava Boga ne obožava Milostivog Boga, nego je zapao u klopku šejtana i za ove ljude su riječi upozorenja Kur’anskih ajeta, koje je hazret Ibrahim a.s. govorio svome ocu, bile sačuvane u Kur’anu do kraja vremena. Za oštroumnog je jasno zašto se razni kijameti događaju svijetu. Dok Allah ima atribut Rahman, On također posjeduje atribute Al Džabbar (Onaj koji obuzdava) i Al Kahar (Najviši) kroz koje kažnjava. Ovi atributi stupaju u djelovanje kad, uprkos što su im date i poklonjene naklonosti, čovjek se neprestalno otkida. Huzur objašnjava da u takvim primjerima odlika Rahmanijata ne dolazi u osporavanje zato što je čovjek kažnjen kroz svoje lične uporne nevaljaštine i smutnje. Huzur je naredio da zato uvijek treba da se zauzmemo u istikfar. Kazna je samo dodijeljena onima koji uporno griješe, inače, Kur’an je pun ajeta koji navode da su grijesi oprošteni kroz čovjekovo iskreno pokajanje i kajanje. Huzur je naveo nekoliko hadisa da dalje objasni ovaj predmet. Huzur je rekao da mi treba da saopštimo svijetu da kršćanstvo odbija Milostivog Boga i da nema ispravno shvatanje o Njemu vjerujući da će ih žrtvovanje jedne osobe sve iskupiti. Časni Kur’an proglašava u suri Merjem u ajetima 89-94 da je pripisivanje sina Milostivom Bogu tako užasno da se nebesa i Zemlja mogu rasprsnuti od tog šoka. U sadašnjem dobu je širk (pripisivanje partnera Allahu) dostiglo takvu visinu da je ovo bilo doba koje je Allah želio da se dogodi dolazak ”Muhammedovog Mesije” tako da on može uništiti ovaj koncept. Huzur je rekao da je dolazak Obećanog Mesije a.s. također naklonost Milostivog Boga i u zahvalnosti na ovo mi treba da nastojimo više nego prije ovu poruku predamo svijetu. Treba da ovaj zadatak uzmemo sa velikom naklonošću, da budemo primaoci većih Božijih naklonosti; da Allah ovo omogući. Zatim je Huzur rekao da poslije njegove najave da će Leđna Njemačke preuzeti odgovornost da sakupi fondove za Berlinsku džamiju, neki članovi Leđne izvan Njemačke su izrazile želju da također doprinesu ovom fondu. One žele da ovo učine u duhu početnih skupljanja za Berlinsku džamiju napravljenom prije mnogo desetina godina, koje je bilo doprinos Leđna organizacije žena Kadiana. Porodice ovih koji su dali doprinose žele da učestvuju zbog duhovne nagrade svojih predaka, kao i svoje. Huzur je rekao da on neće najaviti poseban Tahrik za ovo, ali ako bilo koja žena ili mlada djevojka želi da učestvuje u ovome, one to mogu učiniti i on se nada da Leđna Njemačke neće imati primjedbi na ovo. Huzur je tražio da učimo dove za ovu džamiju da bude izgrađena bezbjedno, pošto se suprotstavljanje nastavlja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp