U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

gradnja džamija

Kratki sadržaj

 

Nastavljajući svoju posjetu Njemačkoj, Huzur je svoju današnju hudbu održao na temu gradnje džamija. Huzur je rekao da je po ovom vremenu otputovao u Njemačku pošto je Amir Sahib izrazio želju da Huzur obavi otvaranje novoizgrađenih 38 džamija. Huzur je rekao da se on prethodno složio o posjeti radi otvaranja pet džamija izgrađenih u toku godine, dok su u ovoj godini izgrađene samo tri džamije. Međutim, njegova posjeta nije znak da je on zadovoljan sa tri džamije, zapravo je svrha i želja koja ga je dovela u Njemačku bila da položi kamen temeljac džamije u Berlinu. U historijskim terminima, kao i u sadašnjoj situaciji, gradnja ove džamije je bila izazov za Zajednicu. To je bila velika želja Hazreti Halifatul Mesiha II r.a. da izgradimo džamiju u Berlinu i bili su skupljeni prilozi za ovu svrhu. Međutim, zbog političke situacije u to vrijeme ovaj prilog je upotrebljen za izgradnju Fazl džamije u Londonu. Huzur je rekao da su, kao što je prije bilo objašnjeno, ovi prilozi bili skupljeni od žena u Indiji, pogotovu u Kadianu. U to vrijeme je hiljadu rupija bio veliki iznos i vaći dio ovoga je došla od žena u nepovoljnom položaju iz Kadiana koje su dale svoje kokoši i koze i druge kućne stvari. Huzur je rekao da je današnja ekonomska situacija ljudi nesumnjivo bolja pa ipak oni vjerovatno ne mogu odgovarati nivou ranijih žrtvovanja. Huzur je spomenuo da mu je predsjednik Ansar-ullah Njemačke poslao pisanu molbu za zajam za fond za izgradnju džamija da nadoknade za manjak izazvan nekim drugim troškom. Huzur im je rekao da ne očekuju nikakvu takvu pomoć zato što bi to bilo poticanje nezdrave prakse, i da sami treba da prikupe hrabrost. Huzur je rekao da je ovakav zahtjev bio ponovljen on je namjeravao odgovoriti da će pitati Ahmadi muslimane Pakistana da pomognu svoju dobro stojeću braću i sestre dajući svoje penije. Međutim, Ansar Njemačke je poveo računa o Huzurovom odgovoru. Huzur je rekao da džamija u Berlinu ima veliki značaj za njega jer je poslije desetina godina stanje stvari takvo da nam je dopušteno da počnemo njenu izgradnju. Kad je pao Berlinski zid, Allah je stvorio okolnosti da ispuni našu želju i mi treba da budemo pripravni (brzi) da iskoristimo prednost ove sporazumne situacije. Direktno se obraćajući skupu kao i Ahmadi muslimanima širom svijeta preko MTA Huzur je tražio da učimo dove da sve prođe dobro drugog januara 2007. godine kad je planirano svečano otvaranje. Iako je tražena saglasnost vlade, postoji izvjesna opozicija od nekih lokalnih nacionalističkih grupa. U svjetlu ovog protivljenja Amir Sahib Njemačke je izrazio zabrinutost o tome da Huzur položi kamen temeljac. Međutim, Huzur je rekao da će on, ako Bog da, položiti kamen temeljac i da će Allah pomoći. Najviše 39 što oni mogu uraditi je da bace nekoliko kamenica. Iako je Huzur dodao da mu je bilo rečeno da Nijemci ne bacaju kamenje, oni bacaju paradajz. Uprava je odatle zabrinuta no, svrha za gradnju džamije je dobra, ona se gradi da širi ljubav i mir. Zato, ako se okrenemo Bogu, imajući na umu da je On Taj koji ima svu moć i da nas je uvijek spašavao iz svih teškoća, On će to pomoći i olakšati. Huzur je savjetovao da u toku gradnje džamije treba da budu napravljeni svi napori da se ne stvaraju bilo kakve neugodnosti i treba da se držimo strpljenja. Kao primjer je Huzur rekao da, kad je džamija u Hartlepoolu bila građena u VB neke protivničke grupe su izrazile svoje neprijateljstvo bacanjem kamenja na džamiju i slično. Međutim, primjeren odgovor Zajednice je primorao komšije da govore u našu odbranu i sada oni tvrde da smo mi uspjeli da za njih izbrišemo loš dojam o islamu. Huzur je rekao da treba da budu napravljeni napori da se ovim ljudima objasni da mi gradimo ovu džamiju po uzoru prve Božije kuće u toku čije su gradnje otac i sin u timu (hazreti Ibrahim i hazerti Ismail a.s.) učinili Kur’ansku dovu (2:129). U njoj je molitva Allahu da ih omogući da ispune dužnosti prema Allahu i dužnosti prema Allahovom stvaranju, da prenese ovu dobrotu na njihove buduće generacije i za njih da budu među onima koji će u ovome dati veliko učešće. Ova molitva traži način obožavanja koji će postići Božiju ljubav. Navodeći ajet 128 iz sure Al Bakara (2:128) Huzur je rekao da mi treba da najavimo da naše džamije, gdje god su izgrađene, izgrađene su na nalogu te Kuće da tom mjestu donese mir i bratstvo. Huzur je molio Boga da minareti naših džamija isijavaju duhovno svjetlo Allahovog zadnjeg i najsavršenijeg šerijata. On je rekao da mi treba da ovim ljudima kažemo da nema ništa zbog čega oni treba da nas se boje, mi smo oni koji su poslani da uklone strah i mi smo oni koji su napustili svoja vlastita prava da ispunimo prava drugih. Huzur je rekao da će ovo rezultirati u tome da će pošteni među njima izaći u našu odbranu, baš kao što se dogodilo prije. Uslov je da idemo napred i da učinimo žrtve sa apsolutnom iskrenošću, onda možemo ne samo izgraditi jednu nego mnoge džamije u Berlinu. Huzur je rekao da je stvarna finanasijska žrtva kad čovjek stavi sebe pod prinudu i daje na Allahovom putu i da su u Njemačkom džematu mnogi koji slijede ovo pravilo, ali ima prostora za popravak. Huzur je objasnio povezanost Ahmadijata sa Njemačkom u historijskoj perspektivi i naveo događaj u toku života Obećanog Mesije a.s.. Jedna 40 žena Njemica je čula o tvrdnji Obećanog Mesije a.s. i poslala mu pismo na adresu koja je jednostavno glasila: ‘Kadian, Kašmir oblast, Indija’. Njeno pismo je bilo smjerno (pokorno) i tražilo je dalju komunikaciju. Huzur je rekao da je ovo bilo vrijeme kad su sredstva komunikacije bila skoro nikakava. Danas je na hiljade Ahmadi muslimana u Njemačkoj i premda je svijet uveliko naklonjen materijalizmu također postoji naglašeni nemir. Huzur je savjetovao da dokazivanjem izuzetnosti islama mi treba da nastojimo da uklonimo nemir svijeta. Zaista je Obećani Mesija a.s. rekao da će nam gradnja džamija služiti kao predstavljanje svijetu. Huzur je ponovio primjedbu da je Hazreti Halifatul Mesih II r.a.namjeravao da izgradi glavnu džamiju u Berlinu za svrhu širenja poruke islama, ali se situacija promijenila i bilo je odlučeno da se usredsredi na London kao središte izaslanstva. Danas uz Allahovu milost pripreme za Berlinsku džamiju su u toku, ovaj blagoslov treba da nas dalje nakloni prema zahvalnosti i naše gledište treba da ovu džamiju učini simbolom mira. Citirajući ajet 18 sure Al Teuba (9:18) Huzur je rekao da ovo objašnjava karakteristike onih koji su vrijedni da održavaju Allahove džamije. Temeljna karakteristika među ovima je iman u Allaha. Huzur je rekao da je ovo pouka da svi Ahmadi muslimani uvijek treba da imaju na umu nekoliko nabrojanih zahtjeva imana. Citirajući dio ajeta 166 sure Al Bakara (2:166) Huzur je rekao da je jedna karakteristika da volimo Allaha više od bilo čega drugog i od svega drugog. O onima za koje su sva bogatstva svijeta, odnosi i djeca beznačajni u poređenju sa Allahom može biti rečeno da oni imaju iman. Onda su tu oni čija srca drhte kad se Allahovo ime spomene (8:3) i koji paze kad je riječ o Allahovim naredbama. Huzur je rekao da ima nekih, nije važno koliko malo, koji su prividno redovni u slušanju hudbe petkom, ali je njihova praksa suprotna. Svaka osoba treba da se zamisli o sebi i odredi da li je sa svakim danom koji promiče njihova vjera povećana ili nije. Treći znak onih koji imaju iman je da oni čuju i oni se pokoravaju (2:286). Bez ovoga, Huzur je rekao, znači da stanje imana nije savršeno i takvi ljudi ne mogu učiniti da džamije cvjetaju. Ovaj Kur’anski ajet se također odnosi na vjerovanje u drugi svijet. Huzur je dalje, kroz pisanja Obećanog Mesije a.s. objasnio značaj vjerovanja u drugi svijet. On je rekao da bez vjerovanja u drugi svijet čovjek nema imana. Vjerovanje u drugi svijet je to koje čovjeka okreće ka izvoru duhovnog oštroumlja i unapređuje odliku obožavanja Boga i ljudi koji se ovoga drže su oni kroz koje džamije cvjetaju. Huzur je rekao da su ovo ljudi koji učvrste molitvu i jednostavno se ne zadovoljavaju davajući novac za gradnju džamija. Oni su redovni u davanju zekata i obraćaju pažnju na trošenje na Allahovom putu. Oni su primaoci milosti i blagoslova Allahovih i postižu uspjeh u svojih ciljevima. Huzur se ukratko dotakao pitanja džamija koje su uzrok nereda u svijetu. U pogledu na hadis Huzur je objasnio da će džamije određenog doba izgledati napunjene, ali će biti lišene ikakave upute. Sigurno se namaz obavlja u takvim džamijama, međutim, ne prihvatajući Imama ovog doba oni ne ispunjavaju uvjet imana. U zaključku je Huzur rekao da nas je Allah blagoslovio da smo prihvatili Imama ovog doba, i da bi nastavili ovaj slijed blagoslova mi treba da obavljamo iskreno obraćanje Bogu. Mi danas gradimo nove džamije u skladu sa Allahovim naredbama. Mi također činimo da ove džamije cvjetaju u skladu sa Njegovim naredbama. Da Allah ovo pomogne.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp