U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Rabb (Gospodar)

Kratki sadržaj

 

U današnjoj hudbi Huzur je nastavio na temu o Božijem atributu Rabb (Gospodar) i njegovom objašnjavanju u terminima ‘Gospodar svih svjetova’. Huzur je citirao ajet 67 iz sure Al Mumin (40:67) i ukratko ponavljajući iz svoje posljednje hudbe, objasnio da nam je Allah učinio najočitijim da je On Jedan i Jedini Bog koji sluša naše iskrene dove i također opskrbljuje, bez ičijeg traženja od Njega. Za iskrenog vjernika jedina naknada koja ostaje je da Mu bude zahvalan i da se usredsredi na Njegovo obožavanje i da nikada ne bude nadvladan šejtanskom varkom. Huzur je nastavio s objašnjavanjem nebrojenih Allahovih blagodati koje nas okružuju, aranžmani koji su tu od nezapćenog vremena da nam omoguće hranu, piće, odjeću. Huzur je spomenuo svilenu bubu koja je neprestalno ugurana u dejstvo da proizvodi najluksuzniju odjeću kao i podzemna energija nafte koja je tu da olakša čovjekove potrebe modernog doba. Huzur je rekao da je sramota da, umjesto da budu zahvalni Bogu za ove blagodati, ljudi se okreću od Njega. Ova činjenica zahtijeva da Ahmadi budu zahvalni Bogu i da Ga pri tom obožavaju na način kako nas je On učio. Huzur je rekao ako se zamislimo samo ćemo primijetiti i zapaziti da je Gospodar koji je spomenut u Časnom Kur’anu i o Kojem nam je Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. govorio, Koji nam udjeljuje sve blagodati i blagovlsove, vrijedan našeg obožavanja. Pozivajući se na proučeni ajet na početku, Huzur je rekao da je vjernicima naređeno da proglase da niko osim Allaha, koji je njihov Gospodar i Gospodar je svih svjetova, nije vrijedan obožavanja i da su oni među onima koji se pokoravaju i ne pozivaju druge mimo Allaha. Huzur je rekao da Allah nikada ne napušta Svoje robove. U ovo doba, prema pretskazanju Časnog Poslanika s.a.v.s. i videći bijedno stanje muslimanskog svijeta, Allah je poslao ‘pozivača’ koji je pozivao ljude Jednom Bogu. Šaljući Obećanog Mesiju a.s. Allah je omogućio duhovnu hranu za ljude. Citirajući ajet 194 iz sure Al Imran (3:194) Huzur je dalje rasvijetlio i objasnio predmet potpune pokornosti Bogu. Huzur je rekao da mi cijenimo blagoslov Mesije od Allaha i jedino Njega molimo za iskrenost u vjeri – da sada kad smo prihvatili Imama ovog doba primi naše dove da nikada ne budemo upleteni u bilo kakvo zlo i da nas uvijek spasi od grijeha. Kad bude vrijeme za nas da se predstavimo pred Tvojom Prisutnosti da svako od nas bude među onima koji su ojačali svoju vjeru na poziv Mesije i koji su se klonili grijeha svijeta. 24 Huzur je sve savjetovao da se zamislimo i da procijenimo (ustanovimo) je li, čuvši poziv ‘pozivača’, naše očitovanje o potpunoj pokornosti Allahu utemeljeno na stvarnosti? Jesmo li napravili ovu procjenu dok pozivamo Allaha za svog svejdoka ili smo to učinili jednostavno pod uticajem okoline? Huzur je molio Allaha da omogući svakog Ahmadi muslimana da istinski spozna bit ove dove. Međutim, ako jednostavno pozivamo svog Gospodara iz daleka a ipak želimo da se uključimo među ispravne onda moramo procijeniti što se tiče toga do koje mjere dostižemo očekivanja koja je Obećani Mesija a.s. imao o nama? Kad tražimo pomoć od svog Gospodara mi treba da imamo na umu da je učenje našeg Gospodara za cijeli svijet, od Azije do Evrope do Okeanskih zemalja, zaprvo je cijeli svemir Njemu na raspolaganju i gdje god On osposobi čovjeka da dostigne, kad god to bude, Njegove naredbe će biti tamo stavljene na snagu. Objašnjavajući šire ovu tačku Huzur je rekao kad on drži govor ili hudbu o nekom posebnom predmetu u posebnom dijelu svijeta neki Ahmadi na drugim mjestima uzimaju da su taj savjet i upozorenje namijenjeni samo za tu posebnu oblast. Ovo ne treba da bude stav jednog Ahmadi muslimana. Kad je hudba ili govor baziran na Božijim učenjima on je namijenjen za sve Ahmadi muslimane gdje god u svijetu oni živjeli. Jedino će ovaj pristup donijeti sklad i jedino ovo će nas učiniti robovima Jednog Gospodara, Koji je Gospodar svih svjetova. Huzur je objasnio da je nedavno održao hudbu o bračnim stvarima (sukobima) i također se obratio Leđni (organizaciji žena u Džematu) u pogledu pokrivanja i saznao je da neki muškarci i žene drugdje svijetu uzimaju da su ovi govori namijenjeni samo za VB. Sa sadašnjim sredstvima komunikacija svijet je kao jedno mjesto. Ovo je također uzmaklo (popustilo) uporednom nivou zla svuda. U svjetlu ovog doba Allah nam je podario blagoslov MTA, kroz koju smjesta može biti skrenuta pažnja svakog pojedinca o stvarima. Tako, ako se zlo širi, širi se i dobro. Pozivajući se opet iznova na ajet citiran na početku, Huzur je rekao ako su muslimani ti na koje se upućuje u njemu onda su Allahove naredbe, koje Huzur navodi u svom izlaganju, za svakog i za sve Ahmadi muslimane i svaki pojedinac ih treba smatrati takvim. Huzur je rekao da naš cilj teba da bude da budemo među onima koji traže blagoslove od toga da budu Njegovi robovi i među onima kojima 25 je podaren Džennet (89:30, 31) i da budemo oni koji su zahvalni Allahu da nas je On kroz Svoju milost omogućio da vjerujemo i imamo vjeru. Mi dalje treba da molimo da činimo dobra djela (27:21) i za Njegovu milost da nas obavije. Oni, koji iskreno mole na ovaj način i čine dobra djela, su ti koji su primaoci blagodati od svog Gospodara. Neophodno je da činimo ove dove ispunjavajući njihove uvjete a njihovi uvjeti su dobra djela. Huzur je rekao da isto tako nije uobičajen postupak da neko može tražiti za nešto na svojim uvjetima, i ako neka osoba pribjegava ovome bit će smatrani nerazboritim. Huzur je naveo da mu je neko pisao da njihovo odjeljenje Rišta nata (za sklapanje braka) nije sarađivalo u pronalaženju odgovarajućeg partnera za njih. Kad je Huzur pribrao izvještaj u stvar dogodilo se da su toj osobi predložene mnoge osobe za partnera i razlog za ovaj prigovor je bio da je mladi čovjek sam bio obrazovan do stepena srednje škole, ali je želio ženu koja ima magistarski. On je zahtijevao gotovinu i kuću kao dar i da buduća žena snosi troškove i da se od njega ne traži da radi. Huzur je rekao da ovakva osoba može samo biti nazvana mentalno bolesnom i rišta nata odjeljenje ne treba da posvećuje pažnju ovakvim slučajevima. Huzur je rekao da neki ljudi možda ne prave ove zahtjeve na početku, ali poslije sklapanja braka njihovo ponašanje je ove prirode, kad prave zahtjeve porodici djevojke, stvaraju unutrašnji sukob i bockaju djevojku. Da Allah ima milosti. Ovi ljudi su nerazboriti koji prestupaju protiv samih sebe zato što niko ne može prestupati protiv Allaha. Ovo su ljudi koji nemaju osjećaja o Božijem atributu Rabbubijjatu i ne shvataju da molitve otvaraju vrata blagodati. Ljudi koji nemaju shvatanja o svom Gospodaru i koji su bez ikakave mudrosti treba da uče dove koje je hazreti Ibrahim a.s. učio – da budu čvrsti u mudrosti (ajeti 84, 85 i 86 sure Al Šura (26:84, 85, 86). Huzur je rekao da svaka osoba može raditi ka utemeljenju istine i da bude ubrojana među ispravne kroz molitve i u skladu sa svojiim mogućnostima. Međutim, svi treba da zapamte temeljnu pouku istine i svako treba da se samo zamisli u tome da ne radi ništa što je suprotno istini, tako da budu u stanju da budu zahvalni Allahu za Njegove blagonaklonosti i budu primaoci Njegovih blagodati. Huzur je rekao da čovjek treba da bude savjestan u svim svojim poslovima i svako veče treba da se zamisli i sam procjeni što se tiče toga koliko je čvrsto ostao na istini. Ako u njegovim danima i noćima ima neka mjera bogobojaznosti i istinitosti onda je tu uspjeh, u protivnom 26 je molitva učinjena sa upućivanjem na ‘pozivača’ prevara protiv sebe i protiv Boga. Huzur je rekao da je čovjek sklon slabostima i greškama. Međutim, također je neophodno da nastojite da se oslobodite neuspjeha i da tražite pomoć od Allaha. On je Milostivi i koji prašta i učio nas je načine traženja oprosta kroz istikfar i On prima istikfar koji je učinjen u potpunoj iskrenosti. Huzur je rekao da, sada kad smo prihvatili Mehdija, mi se možemo samo obratiti Gospodaru Muhammedu s.a.v.s. koji je Gospodar svih svjetova i moramo nastojati da svoje živote potrošimo u skladu sa Njegovim naredbama. Njemu Jedinom svaki Ahmadi mora usredsrediti pokornost na način na koji nam je Imama ovog doba dao shvatanje da se pokorimo. U zaključku je Huzur pročitao odgovarajući isječak iz plemenitog pisanja Obećanog Mesije a.s.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp