U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Rabb (Gospodar)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio govor na temu Božijeg atributa Rabb (Gospodar). Huzur je počeo sumirajući isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji je Huzur pročitao u svojoj zadnjoj hudbi. Huzur je rekao da je Gospodar svih svjetova ono Biće koje ima sve atribute (čovjeku) poznate i nepoznate i ovi atributi su dostigli svoju tačku vrhunskog savršenstva u Njemu. Naš Gospodar je slobodan od svih mana i Njegova čista ljepota je dostigla izvanrednu finoću (čistoću). Njegova ljepota i Njegove blagodati su očite iz Njegovih atributa. Čovjek čak ne može ni obuhvatiti Njegove blagodati a da i ne govorimo o uzvraćanju Njegovih blagodati. Ova odlika da udjeljuje blagodati je objašnjena izrazom ‘Gospodar svih svjetova’ jer sva (nama) poznata i nepoznata stvorenja imaju koristi iz te odlike Rabbubijjat. Huzur je rekao da mu mnogo ljudi pišu navodeći izvanredne događaje u svojim `ivotima, kao što su čudni načini na koji su izbjegli saobraćajne udese itd., koji skreću pozornost na Gospodara koji uvijek pazi na Svoje stvaranje. Huzur je rekao da je u toku njegovog boravka u Gani on lično do`ivio mnoge takve zgode kad u nepovoljnim (neprijateljskim) okolnostima neophodne stvari nisu bile na raspolaganju, ali je Bog uzdr`avao i hranio Huzura i njegovu porodicu na začuđujuće načine. Huzur je rekao da se ovo događa svakome i da je to Bo`iji atribut Rabb koji zaštićuje osobu od mnogih stvari za koji je čovjek du`an zahvalu. Gospodar svih svjetova ne izvodi čovjeka jednostavno iz teškoće, zapravo kroz ovaj atribut su na njega takođe prosute na blagodati. Obećani Mesija a.s. je rekao da je uvjet ovog postupka blagodati od Allaha, onog postupka blagodati koji je dostigao tačku savršenstva, da vjernik usredsredi pažnju na Božije Biće i obožava Ga na način koji je rođen iz žara i gorivosti same duše. Takav treba da bude izraz zahvalnosti Rabbubijjatu. Među ranijim komentatorima Allama Razi je pisao da je Allah Gospodar svih svjetova zato što je On Taj koji poklanja život svemu. On je rekao da postoje dvije vrste murrabi (onoga ko odgaja, hrani) oni koji hrane i odgajaju da se oni okoriste i druga vrsta je kad je hranjenje i odgajanje urađeno samo da koristi primaocu. Sva stvorenja dolaze pod prvu kategoriju i samo je Allah Subhan Ta’ala što pripada drugoj kategoriji. Osim Allaha svi dobročinitelji su ljuti kad je onaj koji traži uporan dok je postupak i pristup Allaha posve suprotan; On voli onog čije molitve su učinjene sa samilošću i koje su ponavljane. Osim Allaha 21 dobročinioci su oni koji daju samo kad je od njih traženo dok Allah daje bez traženja. Osim Allaha, blagodati dobročinitelja su ograničene zbog okolnosti ili smrti dok se Allahove blagodati nikada ne završavaju. Osim Allahovih, blagodati dobročinitelja stižu narod, ili ljude uopšteno i za njih nije moguće da je oni poklone cijelom univerzumu, dok Allahove blagodati stižu sve. U zadnjim suretima Časnog Kur’ana spominjanje Božijeg atributa Rabb obavještava nas da je Allah Biće čiji Rubbubijjat i blagodat i milost nikada neće prestati i dokrajčiti se za čovjeka. Huzur je dodao da zadnja tačka također označava da je Božije saopštavanje i dalje otvoreno i da Allah i dalje može slati poslanike. Obećani Mesija a.s. je rekao da upravo kako je Allah uvijek osiguravao za čovjeka u fizičkom svijetu, On je slično tome slao reformatore u svim dobima. Oni ljudi ili religije koje smatraju da su odabrani u smislu da Božiji poslanici mogu jedino biti uzdignuti među njima ne prepoznaju Allaha kao Gospodara svih svjetova. Bog islama je Gospodar svih svjetova i zato Časni Kur’an ovo spominje na samom svom početku i ponavlja to kroz cijeli sadržaj da Bog nikada nije zapustio bilo koji narod ili ljude (35:25) – sure Al Fatir, ajet 25 – tako da oni ne mogu imati razlog prigovora da njima nije poslana Knjiga ili uputa ili poslanik. Huzur je rekao da smo mi Ahmadi muslimani sretni u tome da u sadašnje doba imamo dobročinstvo (dobrotvornost) Obećanog Mesije a.s. koje također stavlja velike odgovornosti na nas. U brojnim prilikama u Časnom Kur’anu Allah proglašava da je On naš Gospodar i naređuje nam da budemo naklonjeni Njemu, i da se okrećemo Njemu (40:61). Zatim je Huzur naveo slijedećih pet ajeta istog sureta (40:62, 63, 64, 65 i 66) i objasnio da Allah skreće našu pozornost na zahvalnost; da nebrojeni aranžmani koje je On obezbjedio za nas zahtijevaju da budemo Njegovi zahvalni robovi. On nam također naređuje da su njegove blagodati nebrojene i da mi ne treba da tražimo drugog boga i da treba da se klonimo šejtanskog poticaja i ne treba da budemo nepokorni. On nas podsjeća ponovo da je jedini On živi Bog i da će sve drugo nestati i da je naše fizičko i duhovno preživljavanje u vraćanju Njemu. Naš Gospodaru, koji si najdraži zato nam pokaži puteve našem pozitivnom i dobrom kraju. On nema potrebe za bilo čim, i premda je On sretan kad se mi Njemu okrećemo, On sigurno nema potreba za našom predanošću, pa ipak kad se čovjek okreće Njemu sa iskrenošću, mjera Njegove sreće je daleko veća od one kod majke koja nađe svoje dugo izgubljeno dijete. U hadisu nas Časni Poslanik s.a.v.s. upozorava da 22 pomoć samo hurme date iz čiste zarade je od Allaha prihvaćeno sa desnom rukom i On nastavlja da to uvećava dok to ne stigne veličinu planine. Huzur je rekao da su ovakvi uzori blagodati našeg Gospodara. Hoće li čovjek željeti da napusti takvog Gospodara i ići negdje drugo? Međutim, ponekad mi nehotice posrnemo, zato uvijek treba da tražimo Njegov oprost. On je Taj koji nas je učio načine i sredstva da tražimo oprost – On kaže, nastavite da budete zauzeti u istigfaru i Ja ću vas obasuti blagodatima. Huzur je rekao da je u ovo doba širk (pripisivanje partnera Allahu) dostiglo svoju krajnju granicu, odbijanjem Imama ovog doba, muslimani su sami sputali i ograničili Božiji atribut Rabb sa shvatanjem da nikakav reformator ili poslanik i dalje ne može biti uzdignut i zbog ovog pogrešnog mišljenja oni podnose posljedice. U ovoj situaciji Ahmedi musliman je taj koji ima ispravno zamjećivanje i shvatanje Rubbubijjata i tako i treba da bude. Ako mi ne cijenimo i ne poštujemo blagodat na nama – koja je u formi Obećanog Mesije a.s. – i ako se mi ne držimo njegovih učenja onda naše tvrdnje da smo prepoznali svog Gospodara su prazne tvrdnje i Allah ne poklanja dalje blagodati na prazne tvrdnje. Huzur je završio dovom da budemo oni koji istinski prepoznaju našeg Gospodara tako da mi možemo obavijestiti druge o Njegovoj ljepoti tako da veliki broj onih koji obožavaju jednog Boga dođu da budu i mir bude utemeljen.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp