U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božija pomoć i podrška

Kratki sadržaj

 

Nastavljajuæi dalje temu o Bo`ijoj pomoæi i potpori, danas je Huzur a.b.a. svoju hudbu temeljio na nekim sluèajevima zapanjujuæe Bo`ije pomoæi poklonjene sljedbenicima Obeæanog Mesije, a.s. Huzur a.b.a. je rekao da zaista Allahova pomoæ dolazi za Njegove poslanike na izvanredne naèine; meðutim, poslije njihovog odlaska sa ovog svijeta ova pomoæ je kanalisana prema zajednici tih poslanika, i u zajednièkom i u pojedinaènom svojstvu. 4 Prema rijeèima Obeæanog Mesije, a.s., da su, nema sumnje, poslije njegovog odlaska sa ovog svijeta, kad se ispunila ’druga manifestacija’ Bo`ije moæi u formi njegovog prvog halifata, protivnici bili satrti. U vrijeme drugog halifata mi smo vidjeli kako je unutrašnja i vanjska opozicija bila razvaljena i Ahmadijat je išao iz snage u snagu sa vrlo mladim, ali ipak odva`nim sinom Mesije na kormilu. Treæi hilafet je bio svjedok vremena ogromne te`ine pošto su protivnici nastojali da uguše nade Zajednice, i u svojoj pretpostavci su nastojali da, kao, ’odsijeku ruke’ Zajednice. Meðutim, predstojala je Allahova potpora i pomoæ i dogodilo se tako da su protivnicima ne samo bile ruke odsjeèene, zapravo je takoðe njihov vrat bio odsjeèen. U èetvrtom halifatu, bila je upotrijebljena oèevidna varka da se uèini da to zatvori i ogranièi Ahmadijat od svakojeg puta i koja je bila planirana za njegov prirodan svršetak. Meðutim, prema brojnim Bo`ijim objavama Obeæanog Mesije a.s. Allah je pomogao ispravno upuæenog halifu Mesije i neprijatelj je bio ostavljen potpuno razoèaran. Nasuprot tome, u ispunjenju objave ’Ja æu odnijeti tvoju poruku do uglova zemlje’ toliko je mnogo avenija bilo otvoreno da je neprijatelj jedino bio ostavljen osujeæen. Nakon što je Halifatul Mesih IV umro protivnici su se nadali tome da je bio dostignut zenit (vrhunac); da je poèinje vrijeme propadanja. Oni nerazborito nisu znali o Allahovim planovima i o èinjenici da se pobjeda Njegovog Mesije neæe završiti sa njihovim `eljama ili njihovim nastojanjima, niti je ova pobjeda spojena sa vremenom ili sa odreðenom osobom, da je ona zapravo spojena sa Obeæanim Mesijom a.s. i njegovom Zajednicom i nikakva sila je nikada ne mo`e zaustaviti. Huzur a.b.a. je objasnio da Allah prikazuje Svoju pomoæ i pojaèanje na individualnoj bazi onima koji svoje `ivote vode u skladu sa Njegovim uèenjima i u pokornosti Èasnom Poslaniku, s.a.v.s., koji su èvrsti u namazu, èine finansijske `rtve i pokoravaju se instituciji halifata. Pozivajuæi se na pomoæ pru`enu ljudima Zajednice Obeæanog Mesije a.s., Huzur a.b.a. je rekao da je to zaista dokaz njegove istinitosti i takoðe je izvor jaèanja vjere vjernika. Huzur a.b.a. je naveo nekoliko dogaðaja koje su do`ivjeli èasni i pobo`ni Ahmadi muslimani. Jedanput, hazret Maulana Gulam Resul Rad`iki je otišao u obli`nje selo radi prenošenja poruke Ahmadijata (tablika). Na svom putu natrag 5 on je, na verandi lokalne d`amije napisao nekoliko svojih pund`abi poetiènih strofa, koje su se odnosile na dolazak Obeæanog Mesije a.s. Par seoskih prvaka su vidjeli ove poetiène strofe i odluèili da pošalju sedam sna`nih mladih ljudi da gone Maulana Gulam Rad`iki i dovedu ga natrag, tako da ga prisile da ukloni strofe sa zida i kasnije bude ubijen. Meðutim, Maulana Gulam Rad`iki je stigao kuæi bezbjedno. Kad je saznao za plan protivnika on je na namazu krajnje usrdno molio Boga, bojeæi se da æe ga ovi ljudi zaustaviti u prenošenju Mesijine poruke. Osjeæao se pospan i zaspao je na serd`adi gdje mu je Allah objavio da ga niko neæe zaustaviti od prenošenja te poruke i da æe jedan od ljudi koji su mu se suprotstavili biti ubijen jedanaestog dana od tada. Slijedeæeg dana je Maulana Rad`iki otišao i svima rekao o ovom i rekao je da niko ne mo`e otkloniti ovu sudbinu. Ljudi su bili skamenjeni. Zaista, poslije kratke bolesti, onaj èovjek je umro taèno na jedanaesti dan. Maulana Nazir Ahmad Mubešir govori o svom vremenu u Gani – da je jedan mladi èovjek, po svom povratku iz Meke, zauzeo uobra`eno dr`anje i uobrazio sebi krepost i poèeo je da se suprotstavlja Ahmadijatu. Napori, dokazivanja i debate nisu uticali na njega i njegovi drugovi su, kao pobjednièka strana, u lokalnoj tradiciji, poveli zbor tvrdeæi da Mesija nije došao pošto nije bilo zemljotresa da oznaèi njegov dolazak! Maulana je sedmicu dana molio Boga krajnje srèano, èineæi dove da se dogodi zmljotres – da bude znak dolaska Mesije. On je imao duboko uvjerenje da æe se ovaj znak pojaviti, tako da je organizovao tri skupa i napravio najavu da æe se zemljotres sigurno pojaviti. Samo dva ili tri skupa su se odr`ala kad je veliki zemljotres pogodio cijelu zemlju Ganu koji je ostavio ljude zapanjene – kao rezultat toga, 180 ljudi iz tog sela su došli u Ahmadijat. Huzur a.b.a. je naveo sluèaj Bo`ije pomoæi za Šeikh Zain ul Abidin Sahiba i hafiz Hamid Ali Sahiba kad su oni putovali u Afriku ploveæi na brodu; brod se suoèio sa olujom i kapetan broda je najavio tešku i kritiènu situaciju. No, oni su ipak bili ubijeðeni da brod neæe potonuti jer nosi ’dvojicu uèenika Obeæanog Mesije’. Protiv svih vjerovatnosti brod je stigao na svoje odredište; meðutim, kad su oni sišli, brod je nastavio ploviti i bio je uništen blizu Zanzibara. U toku drugog svjetskog rata, Maulana Sadik Sahib je bio smješten u Japanu i bio je pogrešno optu`en i ka`njen za djelo ubistva. On je krajnje srèano molio Boga i vidio je viziju koja mu je predskazala kraj japanske 6 moæi. U samo deset dana preostalih za njegovo nepravedno pogubljenje, gradovi Hirošima i Nagasaki su bili bombardovani i tako se stvar završila. Dok je bio u Fid`iju, Šeik Vad1id Sahib i Zajednica su se suoèili sa oštrim protivljenjem i protivnici su zapalili zgradu i misionarsku kuæu, kojoj èudom po`ar nije nanio mnogo štete, uprkos toga što je kuæa bila od drveta. Misionar koji je bio na du`nosti izjasnio se, ’da Allah zapali kuæu onome ko zapali Allahov centar’. Nekoliko dana kasnije se mjesto stanovanja voðe protivnika zapalilo. Slièna vrsta dogaðaja navodi da, kad je vatra bjesnila oko drvene kuæe Maulana Ghulam Husein sagorijevajuæi stvari, on je rekao: ’ne brini, Obeæani Mesija je primio objavu da ’vatra je naš sluga i sluga naših sluga’. Allah je èuo zov Svog bespomoænog roba i njegova kuæa je bila zaštiæena. Huzur je naveo dalje dogaðaje pokazujuæi Bo`iju pomoæ o Maulana Rad`iki i Maulana Nazir Ahmad Mubeširu, kao i dogaðaje koji se odnose na Muhammed Sadik Sahiba iz Indonezije, Maulana Muhammed Sadik Sahiba Amritsari i Maulana Bukš Sahiba. Huzur a.b.a. je rekao da u ovo doba mi vidimo da su jedini ljudi koji se istinski dr`e Allahovih naredbi u Zajednici Obeæanog Mesije i ovo su upravo ljudi za koje je obeæani Mesija molio da ima u svojoj Zajednici. U zakljuèku je Huzur a.b.a. molio da Allah nastavi da blagoslovljava Zajednicu Obeæanog Mesije a.s. sa ljudima koji se istièu u iskrenosti; ljudima èiji `ivoti su svjedoèenje Bo`ijoj pomoæi i pojaèanju i koji su, podr`ani Allahovom dobrotom, od pomoæi i potpore prema ovjekovjeèenju Ahmadija hilafeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp