U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pet istaknutih znakova Božije pomoći

Kratki sadržaj

 

Huzur a.b.a. je odr`ao hudbu na temu pet istaknutih znakova Bo`ije pomoæi i o pomoæi poklonjenoj Obeæanom Mesiji a.s. kad su njegovi protivnici nastojali da ga ponize. Ovo je bilo pet sluèajeva kad su neprijatelji iskoristili svoja maksimalna sredstva i nastojali što su najviše mogli da nanesu štetu Obeæanom Mesiji a.s., ali je svaki put Obeæani Mesija a.s. bio od Boga unapred obaviješten da æe on nadvladati i da njemu nikakva šteta neæe doæi. Prvi dogaðaj je bio kad je dr Martin Clark podnio protiv Obeæanog Mesije a.s. tu`bu sudu o ubitstvu. Prije ovog dogaðaja Obeæani Mesija a.s. je primio nekoliko sna`nih objava i vizija o Bo`ijoj pomoæi. Do ovog sluèaja je došlo kad su nekoliko drugova dr Martin Clarka poduèili osobu po imenu Abdul Hameed da prijavi da ga je Obeæani Mesija a.s. poslao da ubije dr Clarka i prijetio mu zatvorom ako to ne uèini. Abdul Hameed se tome privolio i ispunio prijavu, i kao rezultat toga bio je izdan nalog o hapšenju za Obeæanog Mesiju a.s.. Huzur aba je proèitao tekst naloga o hapšenju. Ovaj nalog je bio izdat iz grada Amritsira koji je samo 35 milja udaljen od Kadiana. Meðutim, prema Bo`ijem obeæanju Allah je zaštitio Obeæanog Mesiju a.s.. Šest dana poslije izdavanja ovog naloga vlasti u Amritsiru su shvatili da je bila napravljena greška i da nalog ne mo`e biti izdat ako je krivac bio izvan ove oblasti. Da je nalog bio izdat kako su namjeravali, Obeæani Mesija a.s. piše da bi on morao podnijeti poni`enje hapšenja. Po Bo`ijem planu sudija obli`njeg Gurdaspura je smatrao da nalog nije bio potreban i da je bilo prikladno slanje poziva na sud. Hod`e su imali veliku `elju da vide spektakl hapšenja, što se nije ostvarilo; oni su takoðe došli na sudski proces. Meðutim, na sudu je 10 sudija bio krajnje uètiv i uljudan prema Obeæanom Mesiji a.s. i ponudio mu stolicu da sjedne i rekao da on nije vjerovao u ovu optu`bu. Nasuprot, kad su hod`e tra`ili stolice da sjednu bili su prekoreni. Abdul Hameed je priznao da je bio obuèavan od drugova dr Martin Clarka, i sudija je napisao vrlo oštro pismo i oslobodio Obeæanog Mesiju a.s.. Svaki od ovih dogaðaja su kroz razne objave bili predskazani Obeæanom Mesiji a.s.. Navodeæi pisanje nekoga izvan D`emata Huzur a.b.a. je govorio o naèinu na koji je sudija, koji je bio zamjenik komesara, po imenu kapetan Douglas, kome su èinjenice bile kazane od Boga. On je vidio jasne vizije u kojima ga je melek obavijestio da je Mirza Sahib bio nevin; osim toga vidio je lièno Obeæanog Mesiju a.s. da ponavljajuæi tvrdi svoju nevinosttoliko da je kapetan Douglas mislio da gubi razum. Njegov kolega, nadzornik je bio pozvan koji je savjetovao da se Abdul Hamid ukloni od nadzora sveštenika i pošalje pod nadzor policije; ovo nije pomoglo. Na kraju je nadzornik lièno ispitivao Abdul Hamiida na što se on izdao i priznao istinu da je bio obuèavan od drugih; tako je Obeæani Mesija a.s. bio osloboðen. Drugi znak Bo`ije pomoæi je bio sluèaj Maulvi Muhammed Huseina Batalvi koji je pribavio kriviène radnje protiv Obeæanog Mesije a.s. navodeæi da on je namjeravao da ga ubije. Maulvi Batalvi je ovo zasnovao na sluèaju Mubahala (duel dovom). Hindusi i kršæani su mu takoðe došli u pomoæ i bio je pripremljen veliki sluèaj protiv Obeæanog Mesije a.s. sa protivnicima koji su uèinili sve u svojim naporima. Pa ipak je Obeæani Mesija a.s. bio smiren i razvedren pošto je od Boga bio obaviješten da æe biti osloboðen. Huzur a.b.a. je objasnio da je Obeæani Mesija a.s., u svojoj knjizi ’Hakika tul Mehdi’, isprièao pojedinosti ove vizije koju je vidio o ovom sluèaju. On je od Boga bio uvjeren da æe mu On pomoæi i da æe vlastima biti data pronicljivost i prosvjetljenje da doðu do èinjenica. Na dan presude Obeæani Mesija a.s. je otišao u Gurdaspur sa svojim prijateljima; dok su se hod`e naslaðivali da vide da su njihove zamisli došle do ostvarenja, Obeæani Mesija a.s. je znao da su okorjele vlasti bile smekšane. Ovaj sluèaj, koji je policija krajnje valjano pripremila, bio je oboren i odbaèen; zapravo je sudac prokomentarisao da je Obeæani Mesija a.s. imao svako pravo da tra`i pomoæ od suda u pogledu klevetnièkih rijeèi koje je za njega upotrebio Maulvi Batalvi, kome je za redom bilo reèeno da se uzdr`i od klevetanja. 11 Treæi sluèaj je bio o Maulvi Karam Dinu Jehlemi koji je napisao neka pisma koja je Obeæani Mesija a.s. objavio u svojoj knjizi ’Nazul e Mesih’ kao što ih je i urednik proglasa D`emata nazvanog ’Al Hakm’ objavio u proglasu. Maulvi Karam Din je kasnije tvrdio da on nije napisao ova pisma i da su ona bila izmišljena; on je takoðe rekao da je sve što se ticalo Mirze Sahiba bilo neistinito. Obeæani Mesija a.s. nije tra`io zakonski postupak u nadi da æe mo`da doæi pobijanje. Meðutim, kad poslije tri mjeseca nije bilo dato pobijanje drugi su podnijeli prigovor. Situacija se dalje iskomplikovala i bio je podnesen još jedan prigovor. U odgovoru je Karam Din podnio sluèaj u sudu Pomoænika komesara grada Ðehlama. Bili su izdani nalozi za hapšenje i sudu su bili poslani pozivi za sud. Meðutim, sluèaj je bio na svojim poèetnim stadijima kad je dostigao pozitivan ishod. Huzur a.b.a. je proèitao nekoliko objava datih Obeæanom Mesiji a.s. i govorio o vremenu kad je on otišao u Ðehlem radi sudskog procesa da ga je tamo srelo deset hiljada ljudi, koji su vlasti ostavile zaèuðene. Mnogi od ovih ljudi su dali zavjet odanosti (Bai’ata) a drugi su donijelei poklone i zaista je sudski postupak bio otpušten. Èetvrti sluèaj se takoðe odnosi na Maulvi Karam Dina gdje je on podnio drugi sudski postupak u Gurdaspuru i uveliko se nadao uspjehu ovog puta. Meðutim Allah je obavijestio Obeæanog Mesiju a.s. o muci kroz koju æe vlada proæi. Ovo se manifestovalo u dvojici sinova jedne osobe na vlasti, koji su umrli. Ovaj sluèaj je bio predan sudu odjelnog sudije odakle je Obeæani Mesija a.s. bio obuhvatno razriješen. Peti i zadnji sluèaj se odnosi na Lekh Rama koji je bio bogohulan o Èasnom Poslaniku s.a.v.s.. Na poèetku je Obeæani Mesija a.s., kako je bio obaviješten od Boga, dao predskazanje o naèinu na koji æe Lekh Ram doèekati svoj kraj, koji, uprkos mnogih opreza koje je Lekh Ram poduzeo, on nije mogao izbjeæi. Poslije njegovog ubitstva, taèno prema predskazanju, Obeæani Mesija a.s. je bio osumnjièen i njegova kuæa je bila pretra`ena ali policija nije mogla naæi ni trun dokaza. Huzur a.b.a. je objasnio da u vrijeme kad je policija stigla da pretra`i njegovu kuæu Obeæani Mesija a.s. je èitao kopiju svoje knjige ’Sirað e Munir’ koja tvrdi da æe on proæi kroz iskušenje kao ono Hazret Mesiha. Uza sve to, nadzornik policije je stigao sa svojim ljudima i opkolio je kuæu, ali je Obeæani Mesija a.s. ostao miran i spokojan. On je policiju upustio u kuæu i kazao im da pretra`uju na svoje zadovoljstvo. Bila je provedena bri`ljiva pretraga cijele kuæe; policija je 12 pronašla pismo èestitke za smrt Lekh Rama, koje je bilo napisano Obeæanom Mesiji a.s.. Umjesto da bude uznemiren time on je otišao i donio policiji hrpu pisama da pregledaju. Policija se na kraju vratila bez ikakvog dokaza. U zakljuèku je Huzur a.b.a. rekao da postoji veliki broj drugih znakova u potporu Obeæanog Mesije a.s. koji pobuðuju vjeru; on je molio da Allah uvijek poveæava našu vjeru.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp