U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božija pomoć

Kratki sdaržaj

 

Huzur a.b.a. je odr`ao hudbu na temu manifestacije Bo`ije pomoæi u
odnosu na pomoæ datu Obeæanom Mesiji a.s. na svakom koraku tog
puta; ovo, Huzur a.b.a. je objasnio, je bilo zbog odlike istinske i `arke
ljubavi koju je on imao prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s.. Obeæani Mesija
a.s. je rekao da bi bila velika nezahvalnost ne priznati da je znanje o
@ivom Bogu bilo postignuto jedino kroz ovog cijenjenog Poslanika s.a.v.s.
i ko god njega iskreno slijedi u ovom dobu tome je dat duhovni `ivot i
nebeski blagoslovi i on postaje jedinstvena osoba meðu svim ljudima.
Huzur a.b.a. je objasnio da u ovom dobu ova ’jedinstvena’ osoba u èiju
potporu su bili manifestovani èudesni znakovi nije bio niko drugi nego
7
Obeæani Mesija a.s. i zajednica koja æe slijediti Èasnog Poslanika s.a.v.s.
i odr`avat æe istinsku i predanu ljubav prema njemu uvijek æe imati
udjela u Bo`ijoj blagodati. Navodeæi hadis Huzur a.b.a. je rekao da
grupa ljudi koji su prihvatili Obeæanog Mesiju a.s. su zaista oni za koje
æe Bo`ija pomoæ uvijek dolaziti.
Zatim je Huzur a.b.a. isprièao nekoliko Bo`ijih objava Obeæanog Mesije
a.s. koje su izra`avale njegovu istinitost i znaèaj njegove misije i proèitao je
isjeèak pisanja Obeæanog Mesije a.s. koji tvrdi da sve objave predskazuju
da æe preko ovog poslanika biti dokazana nadmoæ islama i da niko drugi
nema sposobnosti i moæi da doka`e svoju vjeru u poreðenju s njim.
Huzur a.b.a. je rekao da ovo nije samo tvrdnja, zapravo su tokom
godina bili pokazani nebrojeni znakovi da doka`u istinitost Obeæanog
Mesije a.s.. Meðu njima, najmoæniji znak je bio pomraèenje Sunca i
pomraèenje Mjeseca. Uz to je bio znak kuge, znakovi zemljotresa i
znakovi nauène savršenosti, kao i izvanredni i zadivljujuæi naèini na
koje su novèane potrebe uvijek bile podmirene na vrijeme, kao i naèin
na koji su srca ljudi bila naklonjena prema Obeæanom Mesiji a.s. bez
ikakvog oèitog napora.
Govoreæi o presudnoj prirodi znaka pomraèenja Sunca i Mjeseca
Huzur a.b.a. je rekao da èak u vrijeme ove pojave neki su vjerski uèenjaci
iznijeli sumnje o vjerodostojnosti potpornih hadisa iako, jednom kad je
predskazanje ispunjeno, diskusija o njegovoj vjerodostojnosti je
beskorisna. Huzur a.b.a. je spomenuo Davida McNaughtona koji je
nedavno pisao pod naslovom ’Pogreške u Ahmadija teoriji pomraèenja’
i nastojao je da doka`e da postoje neka neslaganja u datumima
pomraèenja. Meðutim, profesor Salih Allah Din, Ahmadi iz Indije je
napisao odgovor na ovo i dokazao da izgleda da postoji neko nerazumijevanje
i da su ovi datumi zaista taèni. Huzur a.b.a. je rekao da je to
nauèni odgovor i da æe uskoro biti stavljen na internet.
Huzur a.b.a. je dalje objasnio da ima mnogo znakova koji su na ovoj
zemlji bili pokazani u potporu Obeæanog Mesije a.s. i da oni nastavljaju
da se manifestuju. Èinjenica je da su poslije dolaska Obeæanog Mesije
a.s. zemljotresi bili uèestaliji, kuga je takoðe stvorila pustošenje i da je
AIDS zaraza sadašnjeg doba takoðe jedna vrsta kuge. Huzur a.b.a. je
proèitao posebne objave Obeæanog Mesije koje obraðuju pojavu
zemljotresa.
Èitajuæi iz poštovanog pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur a.b.a. je
rekao da je bilo neophodno da se dogodi veliki broj smrti u vrijeme
Mesije, ne zato što su hadisi prikazali Mesiju ovog doba kao ljudo`dera,
8
zapravo je zakljuèak taj da æe, pošto æe ga ljudi odbiti i vreðati, njihovo
odbijanje postati uzrok njihove smrti. Èinjenica ove stvari je da poslanik
ne uzrokuje nesreæu; zapravo pojava nesreæe postaje presudan dokaz
njegove istinitosti.
Zadatak je Ahmadi muslimana da poruku Ahmadijata prenesu širem
svijetu i da im daju do znanja da spas sada le`i u sferi sigurnosti, a to je
Ahmadijat. Huzur a.b.a. je napomenuo da se pojavljuju velike nesreæe
svuda u svijetu i da AIDS uzrokuje stotine hiljada smrti.
Tumaèeæi nauèni i znanstveni znak rasprave ’Filozofija uèenja islama’
Huzur a.b.a. je proèitao najavu Obeæanog Mesije a.s. objavljenu prije
nego što je ova rasprava bila proèitana, opisujuæi to kao radosnu vijest
za tragaèe za istinom da je ovo bilo preko i iznad ljudskih moæi i da je
bilo napunjeno istinama i duhovnim znanjem Èasnog Kur’ana. Navodeæi
objavu u rijeèima ’Bog je s tobom, Bog stoji gdje ti stojiš’, Huzur a.b.a. je
rekao da je ovo metafora za Bo`iju pomoæ.
Zatim je Huzur a.b.a. naveo drugo nauèno èudo koje je bilo ’Hudba
Ilhamia’ ili ’Objavljena hudba’. Bilo je to 11. aprila 1900. godine na dan
kurban bajrama kad je Obeæani Mesija a.s. primio objavu da on treba
da na bajram odr`i govor (hudbu) na arapskom jeziku i da æe mu biti
data moæ da to uèini. Izra`ajnost i izuzetna razgovjetnost hudbe su bili
oporuka èinjenici da je to bilo uz Bo`iju pomoæ. Obeæani Meisja a.s. je
napisao da, kako je on izgovarao spontane fraze izra`ajnog arapskog
jezika, osjeæao je kao da melek govori u njemu.
Obeæani Mesija a.s. je tra`io od svojih dva druga da zapišu ovu hudbu
dok on govori, i zapoèeo je hudbu sa rijeèima ’Ja EbaadAllah’ (O, robovi
Bo`iji) i opèinio je publiku. Iako je u publici bilo samo mali broj ljudi
koji su govorili arapski ipak su svi bili kao u zanosu, dok je dr`anje
Obeæanog Mesije a.s. dok je govorio bilo nastup drugog svijeta.
Huzur a.b.a. je zakljuèio da je ovo bilo samo mali broj primjera od
nebrojenih znakova datih Obeæanom Mesiji a.s.. Huzur a.b.a. je molio
da Allah podari mudrost svijetu i osposobi ih da priznaju Imama ovog
doba, inaèe, Huzur a.b.a. je rekao, mi vidimo redovnne pojave (uništenja)
koje se mogu ponovo dogoditi. Kazna Moænog i Èasnog Boga je krajnje
oštra, da Allah ima milosti.
Na kraju je Huzur a.b.a. najavio ime koje je odabrao za prostor za
novi godišnji skup (ðelsu) Velikoj Britaniji u Altonu. To æe biti Hadiqa
tul Mehdi (bašta Mehdija).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp