U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dužnost nosioca dužnosti na Dželsi

Kratki sadaržaj

 

Huzur ajedeullahu teala bines alezi (a.b.a.) je odr`ao hudbu o du`nostima onih koji imaju zadu`enja na ðelsa salani. Huzur a.b.a. je rekao da je vreva ðelse veæ zapoèela ovdje u Britaniji i, kao što je obièaj u petak prije ðelse, on je odr`ao govor o znaèaju obaveza onih koji dobrovoljno ponude svoje usluge da paze goste Obeæanog Mesije a.s. na ðelsa salani. Ove godine broj ovih volontera je oko 5000 i oni su zaista revni da poènu svoje du`nosti da slu`e ove goste i da zarade nagradu od Allaha. Objašnjavajuæi va`nost gostiju koje æe poslu`ivati, Huzur a.b.a. je rekao da æe se oni okupiti da razvijaju svoju duhovnost i da poveæaju svoje znanje i moralne vrline. Iako oni koji imaju zadu`enja izgledaju krajnje revni da se late svojih obaveza i tra`e od Huzura a.b.a. da uèi dove za njih da budu u stanju da dolièno i bez spoticanja obave svoje zadatke, bilo kakav loš postupak u aran`manima æe biti povod patnje za Huzura a.b.a. više nego za bilo koga drugog i Huzur a.b.a. je dodao, tako i treba. Huzur a.b.a. je rekao da sa redovnim prisustvom trenutnog Halife od vremena preseljenja, ðelsa Velike Britanije je dobila znaèenje centralne ðelse i ovo je ono što gosti koji dolaze smatraju da jeste. Zato, Huzur a.b.a. je rekao, on se takoðe mora skoncentrisati na goste Obeæanog Meisje a.s. i zato skreæe pa`nju onima koji imaju du`nosti, o njihovim obavezama. Ovo æe poslu`iti kao podsjetnik za iskusne radnike i koristit æe novopridošlim; Huzur a.b.a. je rekao da æe on skrenuti pa`nju na jedno gledište koji pokriva sva druga gledišta. Kao što je objašnjeno u ranijim godinama, Huzur a.b.a. je rekao da neki gosti ili oèekuju previše ili su mo`da preosjetljivi prema najmanjoj nesuglasici i uprkos što nisu u pravu, oni insistiraju da jesu. U svakom sluèaju, zadatak je onog koji ima zadu`enje, da svoje emocije dr`i pod kontrolom, da pazi goste i da im ne daje nikakvog povoda za prigovor. Huzur a.b.a. je rekao da on razumije da je ovo nekad teško, ali kad neko ponudi svoje usluge on treba da se `rtvuje, a nagrada je zaista kod Allaha. Huzur a.b.a. je rekao da smo mi sljedbenici Poslanika, s.a.v.s., èiji blagoslovljeni model je pun izvanrednih primjera u ovom pogledu; jedanput je jedan posjetilac nemusliman ostavio svoju posteljinu ukaljanu i Èasni Poslanik, s.a.v.s., se prihvatio da sam opere posteljinu, uprkos što su ga njegovi drugovi ubjeðivali da to ne radi. Dok je prao, on nije kritikovao tog èovjeka, iako on više nije bio prisutan, takva je 8 bila njegova duhovna snaga. Izreka je Èasnog Poslanika, s.a.v.s., da ’Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan treba da poštuje svoje goste.’ Huzur a.b.a. je rekao da gostoprimstvo koje je povjereno onima koji imaju zadu`enja na ðelsi, je gostoprimstvo prema onima koji se okupljaju u ime Allaha i koji su od Obeæanog Mesije a.s. nadahnuti da se okupe godišnje da prošire svoju duhovnost – zato od njih ništa tako ekstremno nalik ovom ne mo`e biti oèekivano, meðutim, ako je neki gost nagao, volonteri treba uvijek da oproste i da se ne osjeæaju povreðeni, jer ovo poveæava neugodnost. Iako uljudnost treba da bude kod obje strane, i kod gosta i radnika, Huzur a.b.a. je rekao da se on obraæa onima koji imaju zadu`enja i da oèekuje od njih da poka`u puno strpljenja. Navodeæi opštu Kur’ansku naredbu da budemo ’blagi u govoru’ Huzur a.b.a. je rekao da za ovo postoji poseban zahtjev u vrijeme ðelse. Pored zaraðivanja nagrade kod Allaha, ovo razvija èovjekovo vjerovanje i blag pristup æe primorati drugu osobu da shvati svoju grešku i uèiniti da cijeni da je Ahmadi okru`enje okru`enje blagosti i ljubavi. Huzur a.b.a. je neprestalno ponavljao da oni koji imaju zadu`enja treba da svoje emocije dr`e pod kontrolom i da odgovaraju sa krajnjom uljudnošæu. Èasni Poslanik, s.a.v.s., je rekao da ništa nije te`e na vagi od uljudnosti i da onaj ko posjeduje uètivost posti`e polo`aj posta i namaza kroz to. Huzur a.b.a. je objasnio da su problemi i teškoæe s kojima se suoèavao naš uèitelj Èasni Poslanik, s.a.v.s., jedinstveni i neuporedivi. Osim toga, on je imao ogromnu du`nost koju mu je Allah dao; tu je takoðe bila briga za njegov ummet, tadašnji i buduæi. Uprkos svega ovoga njegov stepen uljudnosti i uslu`nosti je bio vrhunski. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je srce gostiju krhko kao ogledalo i najmanji udarac ga razbije. On je takoðe rekao da je u ðelsa okru`enju neko upoznat sa nekima, a sa drugima nije; zato je najbolje ako svakog smatrate dostojnim usluge. Huzur a.b.a. je naglasio da gostoljubivi ljudi i oni koji poslu`uju hranu treba da imaju na umu staru izreku i osiguraju da se niko ne osjeæa da je osoba uz njega bolja nego on. Sa izuzetkom posebnih zahtjeva o dijeti za bolesne i posebne predstavnike iz drugih zemalja, svako drugi treba da bude tretiran jednako. 9 Huzur a.b.a. je rekao da je ove godine Britansko visoko predstavništvo bilo vrlo dobrodušno u izdavanju viza u Pakistanu – da ih Allah nagradi – i kao rezultat je veliki broj Pakistanaca došao na ðelsu. Neki od ovih gostiju su sa sela i ovo im je prvi put da su u inostranstvu, i oni su sreli Huzura a.b.a. i rekli mu, usred velikih emocija, da su došli da njega vide. Neki od ovih ljudi borave kod svoje rodbine, dok su drugi gosti D`emata. Huzur a.b.a. je savjetovao rodbinu da paze ove goste i da ne prave razliku izmeðu njih i bilo koje bliske rodbine. Huzur a.b.a. je naveo primjer iz `ivota Obeæanog Mesije a.s. ilustrujuæi njegovu jaku `elju da svoje goste dr`i u udobnosti i nalagao je da je danas naša du`nost da to ponovimo. Huzur a.b.a. je rekao da su opæenito ljudi sa sela najgostoprimljiviji; on je isticao da izuzetni primjeri gostoprimljivosti treba da budu iskazani prema ovim gostima, tako da oni mogu uvidjeti da uljudnost i susretljivost nije ogranièena na sela Pakistana; zapravo, poslije prihvatanja Imama ovog doba, da je to naèin svakog Ahmadi i uprkos što dolazi iz drugaèijih društvenih odgoja, vrijednosti koje su zadr`ane ostaju iste; one koje su uèene od Èasnog Poslanika, s.a.v.s., i njegovog istinskog i revnog predanika Obeæanog Mesije a.s. Huzur a.b.a. je rekao da æe se ðelsa ove godine odr`ati na novom prostoru, Hadiqa tul Mehdi (Bašta Mehdija). Lokalni stanovnici su imali nekoliko uvjeta o kojima je uglavnom bilo govora od strane D`emata redovnim saopštavanjem. Zadatak je onih koji imaju zadu`enja da ovo dalje ojaèavaju provodeæi du`nosti na kontrolisan naèin. Huzur a.b.a. je molio da Allah omoguæi svakoga da ispuni svoju du`nost na najbolji naèin i da gosti Obeæanog Mesije a.s. nemaju prigovora ni protiv koga. Naše najveæe utoèište je molitva, niko ne treba da pripisuje svoje dobre poslove iskustvu ili znanju; sve ovo je moguæe samo uz Allahovu milost i mi uvijek treba da se Njemu okreæemo, da budemo primaoci Njegove blagodati. Sa daljim savjetima zadu`enima da omoguæe maksimalnu udobnost gostima Huzur a.b.a. je spomenuo da je danas u skupu prisutan uva`eni gost, predsjednik Republike Siera Leone, Al Haad` dr Ahmad Teejan Kabbah, koji je izrazio svoju `elju da obavi d`uma namaz u našoj d`amiji. Huzur a.b.a. je molio za mir, sigurnost i 10 stabilnost njegove zemlje i zakljuèio molitvu da Allah tako dadne, da svijet prizna Boga i prizna jedan drugog i `ivi u miru i harmoniji. Veselam

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp