U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Najbolji ljudi su uzdignuti za dobrobit čovečanstva

Kratki sadržaj

 

Istinska veličina vjernika leži u tome da savjetuju druge da čine dobro i da ih odvraćaju od zla

Svaki Ahmadi mora napustiti svaku nepobožnost i izabrati ispravnost tako da može preporučivati drugima da čine isto

U petak 6. maja 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih V a.t.b.i. je održao hudbu u Baitur Rahman džamiji, u Mombassau, Kenija.
Nakon što je proučio ajet 111 iz sureta Al-Imran, koji u prevodu glasi:

Vi ste najbolji narod, uzdignut za dobro ljudskog roda; vi naređujete dobro
i zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha. (3:111)

Huzur a.t.b.i. je rekao: U ovom ajetu Allah kaže da ste vi muslimani bili nazvani najboljim od ljudskog roda zato što širite poruku ispravnosti i odvraćate od grijeha, i želite da činite dobro svakome i da pridobijete njihova srca; za ovaj cilj, nikada ne treba da izazovete štetu bilo kome, i ljubav treba da bude manifestovana u vašem svakom činu.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Da bi druge pozivali dobru i da ih odvratite od griješnosti, važno je da osoba treba prvo da sebe reformiše. Ako usvojite ispravna djela i prenosite ih drugima, ovo će također omogućiti vaše propagiranje islama. Brojna su dobra djela koja su spomenuta u Ćasnom Kur’anu, kao što su dobrota prema bližnjima, ispunjavanje zadanog amaneta, činjenje žrtava za druge, saosjećanje za ljudski rod, dobra volja, istinoljubivost, oprost, strpljenje, pravednost, dobročinstvo, čuvanje obećanja, čišćenje sebe od svih fizičkih i mentalnih zala, srčanost prema komšijama i drugovima, vođenje brige o siromašnim itd.
Huzur a.t.b.i. je također spomenuo neka zla kao što su škrtost, ne pružanje pomoći ljudima u nuždi, ne učestvovanje u plačanju članarine Džemata, loše mišljenje o drugima, klevetanje, prezir, ljubomora, ogovaranje, isprazan govor, neistina i neiskrenost. Huzur a.t.b.i. je rekao da mi moramo nastojati da se oslobodimo ovih zala i navodimo druge da čine isto.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Važno je, s ciljem da prihvatimo dobro, da prvo mi moramo osloboditi zla, jer ovo dvoje ne mogu ići zajedno. Svaki Ahmadi mora prihvatiti dobro i napustiti svaku nepobožnost prije nego što bude u stanju da poziva druge ispravnosti, inače će biti kriv za licemjerje. Ljudi, čija su djela suprotna onom što propovijedaju, su određeni za Džehenem. Svaki Ahmadi mora, zato, reformisati sebe prije nego što se dadne na to da reformiše druge. Vršioci dužnosti Džemata treba posebno da paze, i treba da nastoje da se reformišu moleći se Allahu i moleći za Njegove blagoslove. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Tako mi Onog u Čijoj ruci je moj život, vi morate pozivati ljude ispravnosti i upozoravati ih protiv zla, ili će vas inače Allahova kazna uskoro zadesiti; onda ćete se moliti ali vaše molitve neće biti uslišane. ‘ Huzur a.t.b.i. je rekao: S ciljem da sebe zaštiti od svake buduće nevolje i teškoće, vjernik treba pozivati dobru i navoditi ljude da odbace zlo, inače neka Božija kazna može biti neminovna, i čak vaše molitve neće biti uslišane. Ovo u obrnutom smislu znači da ako vi postupate ispravno i potičete na ispravnost, vaše molitve će biti primljene i bit ćete blagoslovljeni od Allaha. Časni Poslanik s.a.v..s je rekao: On nije od nas ko nema sažaljenja prema svojim potčinjenim, ko ne poštuje strije, ko ne potiče ljude da čine dobro, i ne zaustavlja ih od zla.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Veličina vjernika leži u činjenici da on hrabro širi ispravnost i odvraća ljude od zla. Poslije navođenja nekih hadisa koji se odnose na grijehe kao što su ogovaranje, uvreda časti (kleveta) i laž, Huzur a.t.b.i. je rekao: Ova zla hrane mržnju i razdor u zajednici, i dužnost svakog Ahmedi je da se čuva od njih i da savjetuje druge da se također toga čuvaju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp