U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vaš Gospodar, vaš Učitelj i vaš Stvaraoc ima pravo da Njega obožavate i da izražavate svoju zahvalnost Njemu za Njegove blagonaklonosti

Kratki sadržaj

 

 

  1. januara 2005. Hazret Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Bašarat džamiji u Španiji. U svojoj hudbi, Huzur je govorio o važnosti obožavanja i obavljanja namaza kako je navedeno u Časnom Kur’anu, hadisima i izrekama Obećanog Mesije a.s.

Huzur je proučio ajet 22 iz sureta Al-Baqarah i rekao: Velika je Allahova blagonaklonost prema Njegovim slugama da ih je On spasio od kandži šejtana privlačeći njihovu pažnju Njegovom obožavanju. U Časnom Kur’anu, Allah upućuje na ovaj predmet na različite načine. U ajetu koji sam ja proučio, Allah kaže:

 

  O vi ljudi ! obožavajte svoga Gospodara Koji je stvorio vas i one koji su bili prije   vas, da se možete štititi od zla.

 

Huzur je reako : Vaš Gospodar, vaš Učitelj i vaš Stvaraoc ima pravo da Njega obožavate i da izražavate svoju zahvalnost Njemu za Njegove blagonaklonosti. Visina čovjekovog robovanja Allahu je da on treba da bude zahvalan za Allahove blagonaklonosti, da pada na tle pred Njim, gaji Njegovu ljubav u svom srcu i obožava Ga.

Više nego iko drugi, dužnost Ahmedi muslimana je da se pokore pred Allahom i da svoj standard obožavanja uzdiže sve više i više. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da poslije svakog namaza treba da molimo Allaha ovim riječima :

      ‘O Allahu, pomozi mi da te spominjem, da Ti izražavam svoju zahvalnost

       i da da Te obožavam na najbolji mogući naćin.’

Huzur je rekao: svaki Ahmedi musliman koji voli Allaha i Njegovog Vjerovjesnika s.a.v.s. treba da usvoji ove načine spominjanja, zahvalnosti i obožavanja. S ciljem da postignete visoki stepen obožavanja, svaki Ahmedi mora obavljati svoje namaze. Otkidanje od kreveta zbog namaza i obavljanje namaza po cijenu svega drugog, daje osobi pravo na veliku nagradu. Onaj ko svoje mladalačke godine troši u obožavanju bit će nagrađen za isto to obožavanje kad bude star i slab. Zato je obavezujuće na svakom Ahmedi muslimanu da redovno obavlja svoje namaze dok je još zdrav. Bilo ko ko želi čistoću za sebe i svoje potomstvo treba da posveti dužnu pažnju obožavanju i obavljanju namaza.

Huzur je rekao da nam je Svemogući Allah naredio: Aqim-us-Salat i riječ Qijam se odnosi na namaz u skupu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je namaz obavljen u skupu nagrađen 25 puta više nego namaz pojedinačno. Svaki Ahmedi treba da traži sve više i više nagrada od Allaha i treba da sve veću pažnju posvećuje obavljanju namaza u skupu. Časni Poslanik s.a.v..s je rekao: ‘Najpoželjnije mjesto u jednom gradu je džamija a najneprijatnija mjesta su njegove pijace.’ Allah blagosilja poslove ljudi koji ih vode a uz to u potpunosti obavljaju svoje namaze. Kad je vrijeme za namaz ili džumu, vi ne smijete zanemariti obavljanje namaza u skupu i da ne prisustvujete džumi. Samo oni mogu biti nazvani mu’minima (vjernicima) koji svoje namaze obavljaju u džamijama.

Huzur je također govorio o važnosti gradnje džamija i opisao to kao sredstva postizanja Božije nagrade. Huzur je rekao : 25 godina unazad, Džemat Ahmedija je imao veliku privilegiju da izgradi prvu džamiju u Španiji poslije pet stotina godina. Džemat u Španiji je mali ali su njegovi članovi rasuti u raznim gradovima. Mi sada treba da izgradimo džamiju u Valenciji, koji je treći grad po veličini u Španiji. Projekti koji su poduzeti na molitvama i pokornosti Allahu su od Allaha uveliko blagoslovljeni. Huzur je molio da nas Allah omogući da izgradimo ovu novu džamiju u Španiji. Amin.     

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp