U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifa je određen od Boga

Kratki sadržaj

 

HALIFA JE ONAJ KOJEG BOG ODABERE,KOGA BOG ODABERE ON JE VEĆ ODABRAN
Dušmani i munafici koliko god se oni bore protiv halafata,halafat je od Boga i on će ostati koliko god Bog hoće
Danas Bog također ispuni obećanja sa svojim Mesajom,kao što je ispunio svoja obećanja sa prvim halafatom
(Hutba Džuma koju je održao Hazret Amirul Mumenin Halifatul Mesih 5 Mirza Masroor Ahmad 21 maja 2004 godine u BADKROJSNAHU NJEMAČKA)
Poslije Fatihe Huzur je učio jedan ajet iz Časnog Kurana
Allah je obećao onima od vas koji vjeruju i rade dobra djela da će ih postaviti halifama na zemlji, kao što je postavio one prije njih i da će im učvrstiti njihovu vjeru kojom je On zadovoljan i da će im strah zamijeniti sigurnošću.Oni mene obožavaju ne pripisujući Mi ništa drugom. A ko bude poricao nakon toga to je istinski griješnik. (Nur.56)
U ovom ajetu Bog je obećao je muslimanima halifat ali također Bog je postavio neke uslove,ako vi ispunite ove uslove Ja ću ostaviti halafat.
Halafat je ostao samo 30 godina u početku islama i muslimani su pravili nered protiv halafata i kritikovali halafat i čak bili ubijeni, i onda je halafat za islam bio završen i počeo jedan novi period kao kraljevstvo.

Bog je već objasnio u ovom ajetu ako vi budete neposlušni Bog neće pomagati vama.
U proteklih 1300 godina u islamu je bio halifat, kraljevstvo u ovo vrijeme. Bog je poslao Mudžeded koji su obnavljali vjeru. Bog je dao radosnu vijest za Muhammeda s.a.v.s koji je on objasnio u nekom proročanstvu i preko ovih proročanstava sa dolaskom obećanog Mesije opet početi halifat. Preko Božijeg obećanja ovaj halifat će ostati zauvijek inšallah. Kako u jednom hadisu se kaže:
Prenosi se od hazrati Huzaifa, Božiji poslanik s.a.v.s je rekao poslanstva će biti među vama koliko Bog hoće pa će ih onda uzdići.Poslije toga će se pojaviti halifat među vama na način poslanstva i ovo će ostati koliko Bog hoće i onda će ga uzdići i onda će početi nemilosrdni vladari i oni će ostati koliko Bog hoće i onda će Allah uzdignuti i onda će postati nasilni vladari i oni če ostati koliko Bog hoće i onda će se pojaviti halifat na način Božijeg poslanstva i onda se on ušutio
( Musnad Ahmad bin Hunbal knjiga 4 str 273 )
I dalje Huzur kaže mi sretni u ovo doba da smo mi vidjeli kako je Bog ispunio ovo obećanje za halifat, a mi smo ti koji smo prihvatili ovaj halifat i dobijemo bereket od ovog halifata.
U jednom hadisu Muhammed s.a.v.s kaže: ” Moj ummet je jedan mubarik (sretan) ummet, ne znamo je li bolje prvo doba ili zadnje doba ”
Vezano za zadnje doba Muhammed s.a.v.s je objasnio:

Hazreti Ebu Hureje kaže mi smo sjedili sa Muhammedom s.a.v.s kada sura džuma bila objavljena (Na ovu suru ima ajet I DRUGIMA KOJI IM SE NISU PRIKLJUČILI)
Neko je pitao ko su oni o Božiji poslaniče. Božiji poslanik nije odgovorio. Oni su ponovili pitanje tri puta i među nama je bio Selman iz Perzije. Božiji poslanik je stavio ruku na Selmana i rekao kada se vjera uzdigne (izgubi) među njima će biti jedan ili više ljudi koji će vratiti vjeru na zemlju.
(Buhari Tafseer ul Kur’an knjiga 3 strana 1560)

Sada smo u zadnjem dobu u vrijeme obećanog Mesaje. Mi smo ti koji smo njega prihvatili. Ko bude blizu njemu imat će status kao ashab. I preko proročanstva Muhammeda s.a.v.s mi imamo halifat na način poslanstva i ovaj halifat je zauvijek. Sada ja hoću da objasnim ovaj ajet sa nekim objašnjenjem od Imama Mahdija.On rekao: Bog može pokazati Svoju moć na dva načina jedan od njih je preko poslanika i drugo kada poslanik umre budu poteškoće i dušman tada bude jači i oni misle da je sve završeno i oni vjeruju da će ovaj džemaat sada biti uništen i ljudi od ovog džemaata počinju da sumnjaju.Oni izgledaju kao nemoćni i neki nesretni hoće da napuste džemaat i onda Bog pokaže snagu na drugi način i pripazi džemaat. Oni koji imaju sabur do kraja oni će vidjeti Božije čudo,kao što se dešavalo u vrijeme Ebu Bekra.Kada se smrt Božijeg poslanika neka je mir sa njim smatrana preranom nekoliko neznalica su napustili islam. Sljedbenici su radi žalosti bili bijesni pa je onda Bog odredio Hazreti Ebu Bekra i na taj način pokazao drugi put Svoju moć.Tako je Bog sačuvao islam od uništavanja i ispunio obećanje što je rekao” Učvrstiti njihovu vjeru kojom je On zadovoljan, i da će im strah zamijeniti sigurnošću.”
Ovo se dogodilo u doba Musa a.s kao i u doba Isa a.s. Sada Imam Mahdi kaže O moj dragi ovo je Božiji sunnet odavno Bog je pokazao dvije vrste svoje moći da On uništi dvije laže radosti za neprijatelja.Ne može sad on napustiti svoj stari sunnet i šta sam vam rekao da ne budete tužni i da se sikirate. Za vas je važno da vidite drugu vrstu Božije moći. I ovo će biti bolje za vas i ovo će ostati zauvijek. Neće biti prekida do Sudnjeg dana. Neće se pojaviti ili doći Božiji postupak dok ja ne odem i kada ja odem(umrem) Bog će pokazati svoju moć. I ovo će ostati zauvijek sa vama kao što je Bog obećao(u knjizi Brahini Ahmedija)i ovo obećanje nije radi mene nego radi vas. Bog je rekao tvoj džemaat će pobijediti ostale do Sudnjeg dana. Ja sam određenje Božije snage. Ja sam utjelovljenje Božije moći i poslije mene će biti drugi koji će biti manifestacija druge ili neke naredne moći. Bog hoće za sve duše koje žive na raznim naseljima Evrope i Azije koji su pravi vjernici da se saberu u jednu vjeru.Zbog ovog razloga Bog je mene poslao na ovaj svijet zbog tog vi slijedite ovaj razlog vi trebate da budete umjereni u svakom pogledu i sa boljim ponašanjem i poslije mene vi svi radite zajedno sa Božijom pomoći.
( Knjiga ALVASIET Rohani Hazajen br.20 str.304-307 )
Imam Mahdi a.s dao je nama radosnu vijest i nakon njegove smrti halifat će ostati zauvijek,ovo je Božije obećanje.
Dušmani ne mogu vidjeti dvije radosti, jedna radi smrti Imama Mahdija, a druga radi, nakon njegove smrti da džemaat bude uništen.
Tako je bilo nakon smrti Imama Mahdija dušmani su tvrdili da će džemaat biti uništen ali mi smo vidjeli ispunjenje Božijeg obećanja što je On rekao:”I da će im strah zamijeniti sigurnošću”
(Poslije smrti Imama Mahdija čitav džemaat je prihvatio hazreti Malavi Nurudin kao njegov prvi kalifa i poglavar Ahmedi zajednice)
Kada je prvi halifa ostario neki ljudi su mislili “On je sada star” valjda on ne može da kontroliše instituciju halifata, valjda on ne može da nosi teret od halifata.Neki ljudi iz udruženja džemaata su smatrali da mogu raditi šta god hoće radi starosti halife, oni su mislili da mu ne moraju pokazivati sve stvari, jer halifa neće znati šta oni rade. Ali Allah dž.š je uništio sve planove od dušmana i njihovu svaku vrstu pobune.

I prvi halifa je sa jakom voljom uništio sve njihove pobune i on je njima održao takav govor da oni nisu mogli doći do riječi.
I prvi halifa je rekao:
Izbor halife ne dolazi od ljudskog razuma. Ljudski razum ne može znati koji je čovjek jak, ko je perfektan čovjek. Zato je Bog odlučio da On stvori sam pravog halifu. I dalje je on rekao:da nijedan čovjek i nijedno udruženje nije napravilo od mene halifu, ja ne smatram da jedno udruženje može da pravi halifu. Niko nema moć da mantil halifata skine sa mene. Dalje je on govorio:”Neki kažu da je samo zadatak halife da vodi namaz i da prihvati zakletvu. Ovaj posao može da završi jedan Mullah, za ovaj posao nije potreban halifa. Zakletva znači kompletno pokoravanje i ne negiranje ni jedne odredbe od halife.
( Ali Furkan halafat br.maj 1 juni 1967 str.28)
Kada je prvi halifa održao ovaj govor i čak je on poduzeo akciju protiv ovog udruženja u džemaatu i ovi su svi šutjeli. Za vrijeme njegovog života oni nisu postigli nikakav uspjeh.
Nakon smrti prvog halife ovi ljudi su ponovo pravili nered u džemaatu, htjeli da naprave razjedinjenje u džemaatu, čak su neki ljudi prešli na njihovu stranu. Oni su saznali ako bi bio izbor halifa džemaat će prihvatiti hazreti Mirza Bešerudin Mahmud Ahmad halifa. Zato su oni rekli da ne treba da bude izbor halife nego da sačekamo nekoliko mjeseci. Ovo njihovo mišljenje nije bilo prihvaćeno kod džemaata. Džemaat je želio da bude skupa u jednoj ruci. Drugi halifa je htio da uguši ovu pobunu, on je rekao da za ove poglavare nema želju da bude halifa. Ja sam spreman da prihvatimo halifu koga vi i džemaat odaberete, ali oni nisu prihvatili ovaj dogovor. I na kraju džemaat je odabrao hazreti Mirza Bešerudin Mahmud Ahmada kao drugog halifu, i džemaat je uzeo zakletvu u njegovu ruku.
Protivnici halifata su smatrali da su učeni ljudi kod njih i oni su uzeli blagajnu džemaata i oni su mislili da će džemaat biti uništen, ali Allah je stavio svoju ruku milosti u džemaat i ponovo zamijenio strah sa sigurnošću.
I Bog je uništio sve njihove nade. U vrijeme drugog halife 1934 god. neprijatelji su pravili mnogo nereda protiv džemaata i mislili su da će uništiti Kadijan. Allah nije dao da se napravi bilo kakva štete protiv džemaata. 1953 god. Kada je već bila osnovana država Pakistan dušmani su mislili sada imamo svu vlast nema ovdje Engleske vlade nećemo da im damo nikakvu pravdu i zbog toga će ovaj džemaat biti uništen. Sa Božijom blagodati džemaat je prebrodio ovo teško vrijeme, dušmani su bili uništeni kao i njihovi planovi. Džemaat Ahmedija sa Božijom blagodati je uvijek ispred.
Drugi halifa je bio na čelu halifata 52 god. i svaki dan džemaat je napredovao. Na nekoliko jezika se štampao prevod Kur’ana. U Africi, Evropi džemaat je ostvario nekoliko svojih centara. On je uvijek lično davao instrukcije za misionare. Nekoliko miliona ljudi u svijetu pogotovo u Africi su prihvatili Ahmedija džemaat i oni su bili ispod zastave Muhameda s.a.v.s.

I tako je on vodio džemaat da nijedno udruženje od džemaata ne bude opasno za halifat. I za odgojene članove džemaata on je podijelio na razne organizacije (Ansar-ullah Muškarci preko 40 godina) (Hudamul- Ahmedija muškarci od 15-40 godina) (Ledžna Imaillah žene od 15 godina i više).
U njegovo vrijeme je počela još jedna akcija koja je imala za cilj da otvara centre u raznim državama. Ovo se zove Tehrike-Jadid. I bila je još jedna akcija Wagfe-Jadid koja je imala zadatak da odgojeni članovi džemaata po selima podučavaju nove i stare članove. Poruka džemaata je stigla na kraj svijeta u njegovo vrijeme. Bog je ispunio objavu Imama Mahdija u njegovo vrijeme. Objava je bila “Ja ću širiti tvoju poruku na kraj svijeta”
Drugi halifa kaže ko bude halifa on treba da skupi sva mišljenja zajedno i kod njega treba da vidite njegove karakteristike. Moguće da jedan čovjek bolji u jednoj stvari, recimo u jednoj školi koje direktor oni nadgledaju samo diplome, nego gledaju kakav odnos imaju sa svojim šefovima i kako on ima odnos sa svojim radnicima.Oni će vidjeti sve ove stvari kod njega, također kod Božijeg halife treba da vidimo sve stvari skupa.Ko se više borio nego Halid bin Valid ali Ebu Bekr je bio halifa. Ako neko danas tvrdi ja sam najbolji piisac u Evropi on ne može da bude halifa. Halifa je onaj kojeg Bog odabere,koga Bog odabere on je već odabran. Halid Bin Velid sa 60 ljudi dobio pobjedu protiv 60.000 ljudi, Omer r.a. nije ovako radio ali halifa bio Omer r.a. U vrijeme hazreti Osmana je bilo nekoliko velikih vojskovođa koji su bili bolji jedan od drugog. Oni su dobili pobjedu u čitav svijet, ali halifa je bio samo Osman. Imamo ljude koji su dosta ljuti ,pa imamo ljude koji su blage naravi i halifa mora da ima korektan odnos sa svima.
(Hutbate Mahmud knjiga 4 str. 72,73)
Drugi halifa dalje kaže za čovjeka koji bude odabran kao treći halifa ja ću damu njemo radosnu vijest. Ako on stoji sa čvrstim vjerovanjem u Boga , ako vlade svijeta se bore protiv halife one će biti uništene.
(Halifat Haka Islamija str.18 )
Mi smo vidjeli koja je vlada bila protiv njega da je bila uništena. To smo vidjeli također u vrijeme četvrtog halife.Takvu radosnu vijest drugi halifa dao do šestog i sedmog halifu.Drugi halifa kaže za izbor kalifa potrebno je „kada ovi ljudi koji su članovi komiteta odluče, tada treba čitav džemaat da prihvati. U džemaatu čovjek koji je protiv toga on je izdajnik. Kada dođe vrijeme za izbor halifa i halifa koji bude odabran na ovaj način ja njemu dam radosne vijesti, Bog će biti uz njega, i ko bude protiv njega bio on veliki ili mali on će biti uništen i osramoćen. Halifat to znači kada god slušate jednu riječ od usta halife pa onda napustite svoje mišljenje i odbacite ga, vi trebate da razumijete ovaj plan i vaše mišljenje će biti bolje ako prihvatite plan od halife, dok džemaat ne razumi ove stvari sve ove hutbe su beznačajne i svi planovi su bezuspješni“.
( Hutba Džuma 24 januara 1936)
Onda dolazi vrijeme trećeg halife i tada su se dušmani ponovo borili protiv džemaata ali se poruka džemaata sve više širila. Džemaat je otvorio nekoliko novih centara u svijetu Africi i Evropi. Preko jedne vizije treći halifa je otvorio nekoliko škola i bolnica u Africi, nekoliko miliona ljudi je dobilo lijekove u ovim bolnicama. Više ljudi posjećuju naše bolnice nego državne. Naš doktor ima misiju i on dobija dovu od halife i bude bereket za njih. U našin školama ima nekoliko hiljada đaka koji pohađaju nastavu i isto toliko koji su završili i imaju neki pošten posao pa čak i u vladi. Zamjenik ministra za energiju u Gani je završio ovu školu.
Naši doktori i profesori se mnogo trude i mole od Boga da dobiju Božiju blagodat i pišu halifatul Mashi za molitvu. Naše škole, fakulteti i bolnice su simbol širenja poruke u Africi. „Juče je jedna žena iz SIRALUN srela mene i govorila u našoj familiji niko nije znao za islam i ja sam završila školu kod Ahmedija i sada sam ja iskrena Muslimanka“.

1974 god. Pakistanska vlada proglasila Ahmedi kao nemuslimane. Nekoliko Ahmedi su bili šehidi sin bio ubijen ispod oca i otac bio ubijen ispod sina. Oni su zapalili kuće i fabrike od Ahmedija.Da li je preko ovog postupka Ahmedija džemaat bio uništen ali je poslije tog napredak bio još brži i Bog je na ovom svijetu povećao njihova ulaganja.Ko je imao tada biznis 1000 bio je povećan za 10 puta, a ko je imao 100.000 bio je uvećan za 10 puta. Vi koji sada živite ovdje na zapadu kada vi vidite svoju prošlost vi ćete vidjeti koliko je vama Bog podario bogastva.
Zato vi trebate više da se pokoravate Bogu i budete pravi vjernici i pokušavate da vaše nove generacije budu vjernici. Ovo što je vama podario Bog to je radi poteškoća koje su prošli vjernici u Pakistanu. Zato pamtite dobro ovo je uslov da radite dobra djela.
Onda dolazi vrijeme za četvrtog halife tada su dušmani probali da džemaat razjedine u vrijeme biranja halife ali opet Bog mijenjao naš strah za sigurnost. I kad dušmani nisu dobili na ovaj način uspjeh poslije 2 godine 1984 oni su napravili jedan opasan plan protiv halife.Halifa je trebao da bude odvojen od džemaata da ne može da radi ništa. I kada on neće ništa da radi među članovima će biti nemir i nered i džemaat će se razjediniti, ali Allah imao jedan svoj plan četvrti halifa normalno napustio Pakistan oni nisu mogli njega da uhvate i ovo je isto jedan dokaz za istinu džemaata.
Mi smo vidjeli ovako nešto slično kada je Muhammed s.a.v.s napustio Mekku u vrijeme hidžre. Takve su se stvari desile u vrijeme hidžre četvrtog Halife kada je on napustio Pakistan. Preko ovog mi smo povećali naše vjerovanje i kada je on stigao ovdje on je poredao redove od raznih ogranaka džemaata i povećao rad za širenje poruke u svijetu. I nekoliko miliona ljudi je prihvatilo džemaat. MTA je počela sa radom. Ovi dušmani su pokušali da ugase glas halife u jednoj državi ali preko MTA glas je stigao u čitav svijet. Prije su ljudi slušali hutbe od Halife u džamiji AKSA RABWAH. Sada glas stiže u svaki grad, svako selo pa čak i u svaki stan. U njegovo vrijeme humanitarni rad se posebno u Africi povećavao. Ovo je bio poseban period za napredak i svaki novi dan koji dolazi džemaat napreduje. Nekad čovjek misli sada je kraj napretku ali Bog pokaže neke vizije gdje razum čovjeka ne može da stigne ili dopre.
Poslije smrti četvrtog halife dušmani su mislili sada je džemaat gotov, i bit će uništen zato što nema izgleda da neko vodi džemaat. Ali Allah je pokazivao svoju moć koju su vidjeli svi ( djeca, omladina, muškarci i žene) i oni su povećali svoje vjerovanje. Čak neahmadi muslimani i nemuslimani su preko MTA gledali izbor petog halife.
U Londonu jedan sikkh rekao nama je bilo čudno kada smo vidjeli vaš način izbora Halife. I u Pakistanu jedan neahmedi hodža je dolazio kod Ahmedi doktora i on je rekao ja sam gledao vaš izbor za Halifu. To je bilo čudno za mene i naš doktor je rekao „ako je sve uredu zašto neprihvatiš Ahmedija džemaat“. Ovo je istina. Ali on je rekao ja još ne vjerujem da je Ahmedija džemaat istina ali vjerujem da je Allah na vašoj strani.
Hazur je rekao vi ste bili svjedok, Bog je sa mnom , šta onda još fali. To znači da je preko njihovih očiju i srca stavljen zastor. Ko bude halifa njemu Bog podari znanje. Kada ja vidim sebe ja sebe smatram kao ništa i moj Bog zna više mene nego ja.
Sada je Bog podario halifatu jednog čovjeka. Ako ljudi mene vide dunjalučkim očima valjda oni ne bi voljeli vidjeti ali ovo je sada izbor od Boga Njemu ne treba mišljenje ljudi i Bog je taj koji je podario ljubav prema meni u njihovim srcima.
Svaki halifa dobije jedan prsten na kome piše da li Bog nije dovoljno za svoje sluge (objava Imam Mahdi a.s.). Pored toga Imam Mahdi imao tri prstena koje su dobili njegovi sinovi. Jedan prsten je dobio Hazreti Mirza Šerif Ahmed (djed od sadašnjeg Hazura) i on je prsten dao mom ocu Hazreti Mirza Mensur Ahmedu i nakon njegove smrti moja majka dala meni.I nakon izbora halife ja nosim oba prsten. Na ovom prstenu piše objava Imam Mahdi a.s» Mola Bas» ( Bog je dosta ).U svakom trenutku Bog je pokazao viziju da je On dovoljan za mene.
Dušmani i munafici koliko god se bore protiv halifata, halifat je od Boga i on će ostati koliko Bog hoće. I kad on hoće doći će novi halifa. Ja kažem riječi prvog halife nema jedan čovjek mogućnost da skine halifu i da pravi nemir i razne pobune u džemaatu, sa Božijom blagodati džemaat je jak kao jedan tvrdi zid. Bio sam u posjeti u Africi ljudi koji nikad mene nisu vidjeli pokazivali su ljubav prema meni isto kao da se nismo vidjeli nekoliko godina. Kada sam vidio njihova radosna lica oni su došli da vide mene i stigli sa dugog i teškog putovanja. Da li su sve ove stvari da se pokažu ljudima ili je to ljubav prema halifatu. Ljubav koju je Bog podario prema kalifatu niko ne može da ugasi ovu ljubav koju je Bog podario njima. Ja sam vidio nekoliko ljudi i djece i žena koji su plakali kada su me vidjeli. Ova ljubav prema halifi je u njihovim srcima. Djeca su dotrčala sa lijeve i desne strane i zagrlila me i ljubav u njihovim srcima je Bog podario. Kada se djeca vrate kod svojih roditelja i kod ostalih ljudi i isto su ljudi grlili djecu i poljubili i oni su mislili da su dobili ljubav od halife. Ove sve stvari su dokaz za istinu Ahmedija džemaata. Ako neko ima vid za ovo on može da gleda. Ako par ljudi napusti džemaat i pričaju kao munafici nama to nije nikakva briga. Ako jedan nesrećan napusti neka ide to je bio njegov kraj i on će dobiti svoj dio. Sa druge strane ako jedan napusti džemaat Bog podari nekoliko stotina ljudi čiste duše da prihvate Ahmedija džemaat. Pamtite dobro naš je Gospodar taj koji šta god obeća to bude istina. Danas On je stavio svoju ruku na džemaat od Mesaja. On neće nikad napustiti nas. On neće nikad napustiti nas. On neće nikad napustiti nas. Danas će Bog također ispuniti svoja obećanja sa svojim Mesajom, kao što je ispunio svoje obećanje sa prvi halifat. Zato molite Njega , krenite prema Njemu i tražite Njegovu blagodat, padajte pred Njegova vrata, držite instituciju čvrstom rukom, pa onda niko neće moći nanijeti vama štetu. Neka Allah da vama mogućnost za ovo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp