In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dova za Božije blagodati za svoju porodicu

RABBI AUZINI AN AŠKURA NI’MATAKAL LATI AN’AMTA ‘ALEJJA VA ‘ALAA VALEDEJJA VA AN AMILA SALIHAN TARDAHU

VA ASLIH LI FI ZURRIJATI INNI TUBTU ILEJKA VA INNI MINAL MUSLIMIN

Prevod: Moj Gospodaru,podari mi sposobnost da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si udelio meni i mojim roditeljima, i da činim dobra dela kojima ćeš Ti biti zadovoljan. I učini ispravnim potomke moje. Ja se obraćam Tebi; i uistinu sam od onih koji se pokoravaju.

(Časni Kur’an 46:15)