U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sura113 El-Felek II Uvod i bosanski prevod

Al-Falak Al-Falak

(Objavljena poslije Hidžre)

Datum objave i sadržaj

Ova i slijedeća sura tako su tijesno povezane da, iako su u sebi potpune i neovisne jedna o drugoj, ipak slijedeća sura (An-Nas) može se smatrati dopunskom ovoj suri. Ova sura govori o jednom aspektu istog predmeta, dok se naredna sura bavi drugim. Obje sure su skupa nazvane Mu’avizatan, sa značenjem – ’dva koja pružaju zaštitu’, zato što su obje započete izrazom: “Tražim zaštitu kod Gospodara.”

Postoji široka razlika mišljenja među učenjacima, uključujući Ibn-Abasa i Katadu, koji ih pripisuju Medini, a prema Hasanu, Ikrimi, Atau i Džabiru, one su bile objavljene u Meki. Uzimajući sve relevantne činjenice i historijske podatke u razmatranje, većina muslimanskih učenjaka i komentatora su sklona da ih stave među mekanske sure.

O sadržaju

U ovoj suri je upozorenje protiv nečega što je u stvorenom. Naime, kad je nešto stvoreno, jedna strana je dobro, a druga je zlo. I zato se ovdje traži Božije utočište od zla, i da tražite utočište od zla mračne noći kad prekrije cijeli svijet, i tražite Božije utočište od onih nacija koje čovjeka od čovjeka i narod od naroda rastavljaju. Njihov zakon je: “Podijeli, pa vladaj,” to jest, ako hoćeš da vladaš nekim narodom, podijeli ih.
Ovo je najkraće rečeno o imperijalizmu koji će osvojiti svijet. Zapadne sile su tako vladale u svijetu da su dijelile narod i vladale njima. Ali islam će i pored ovoga napredovati. Ako bi islam bio uništen, onda ne bi mogli biti zavidni. Zavist je samo kad islam napreduje i neprijatelj to vidi.

Tema

Povezanost ovih dviju sura sa surom Al-Ihlas sastoji se u činjenici da je u Al- Ihlas vjernicima naređeno da najave svijetu da je Bog jedan i jedinstven, da je On daleko iznad bilo čega ili bilo koje osobe kao partnera u Njegovom božanstvu.
U ove dvije sure vjernicima je rečeno da ne treba da se boje bilo kojeg tlačitelja, diktatora ili vladara u ispunjavanju ove svete dužnosti i treba da čvrsto drže vjerovanje da je Bog jedini Upravitelj i Kontrolor cijelog svemira i da On ima moć da zaštiti Svoje poklonike od bilo kakve štete ili povrede koje sile mraka možda nastoje da im učine.

Iako tvore sastavni dio Kur’ana, za ove dvije sure se može smatrati da mu formiraju jednu vrstu epiloga. Glavno tijelo Kur’ana izgleda da se završilo sa surom Al-Ihlas, koja ukratko sažima, tako reći, osnovne kur’anske principe; a u ove dvije sure vjernicima je naređeno da traže Božiju zaštitu protiv odstupanja s Pravog puta i protiv smutljivaca i zala, koji mogu štetno utjecati na njihovu materijalnu dobrobit i duhovni razvoj. Časni Poslanik s.a.v.s. je ove sure učio redovno prije odlaska na spavanje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp