U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi Izvrsnih Osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure Al-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Hazreti Hallad Bin Amr bin Đamu Ensarija je bio ashab Časnog Poslanika (savs) koji je učestvovao u bitci na Bedru sa svojim ocem  Hazrati ’Amr Bin Đamu’ braćom Hazrati Mu‘az, Hazrati Ebu Aiman i Hazrati Mu‘awwaz.

Njegova majka se zvala Hazreti Hind bint Amr, ime njenog oca je bilo isto kao njenog muža Amr, i ona je bila tetka sa očeve strane Hazreti Đabiru bin Abdullahu. Na Uhudu ona je stavila tijelo svog muža, brata i sina na kamilu kad su postali šehidi. Detalji ovog događaja su slijedeći: bila je Božija volja da šehidi sa Uhuda budu sahranjeni na uhudu.

Hazreti Ajša (ra) je sa još nekoliko žena iz Medine otišla izvan Medine da izvidi i sazna informacije u vezi bitke na Uhudu. U to vrijeme naređenje u vezi hidžaba još nije bilo naređeno.

Kad je hazreti Ajša stigla do Hara srela je Hind bint Amr, koja je bila sestra od  Abdullaha bin Amr. Hazrati Hind je vodila svoju Kamilu naprijed. Tijela njenog muža Hazrati Amr bin Đamu, njenog sina Hazrati Hallad bin Amr i njenog brata  Hazrati Abdullaha bin Amr su bila na kamili. Hazreti Ajša je pitala da li ona ima ikakvih informacija u vezi stanja ljudi na Uhudu.

Hazreti Hind je odgovorila:” Časni Poslanik (savs) je uredu, a poslije njega sve teškoće su lahke.” Što znači dok je god Časni Poslanik (savs) bio uredu i živ ništa drugo nije bilo važno.

Poslije ovoga Hazreti Hind je proučila slijedeći ajet: (Arapski). A Allah je vratio nevjernike u njihovom gnjevu; oni nisu postigli dobra. I Allah je bio dovoljan vjernicima u borbi. A Allah je silan (i) moćan.

Hazreti Ajša (ra) je pitala ko je na kamili. Hazreti Hind je odgovorila moj brat, sin Hallad  i muž Amr bin Đamuh. Hazur kaže možda sam rekao svekar ranije, ali ime muža od Hazreti Hind je bilo Amr. Hazreti Ajša (ra) je upitala gdje ih nosi. Ona joj je odgovorila da ih nosi da ih ukopa u Medini.  Kako god ta kamila nije htjela da korača prema Medini ali je hodala vrlo brzo prema Uhudu. Poslije ovoga hazreti Hind je otišla kod Časnog Poslanika (savs) i rekla mu je šta se desilo. Časni Poslanik (savs) je rekao da je kamila imala svoj posao da odradi. Uzvišeni Allah joj je dao naređenje da se ne vraća u Medinu i da se vrati na Uhud. Časni Poslanik je rekao da li je tvoj muž rekao išta prije polaska u rat. Ona je odgovorila:” Kad je Amr trebao da pođe na Uhud okrenuo se prema Kibli i reako:”O Allahu! Ne dovodi me natrag mojoj fameliji osramoćenog i podari mi da postanem šehid.” Časni Poslanik (savs) je rekao:” ovo je razlog zbog kojeg kamila se nije micala.” Onda je rekao:” O grupo Ensarija! Postoje tako pobožne osobe među vama, da ako se zakunu u ime Allaha, On će zasigurno ispuniti to obećanje, a Amr bin Đamu je bio jedan od njih.” Onda je rekao Hindi: “ O Hind! Od kako je tvoj brat postao šehid, meleci su se okupili oko njega i čekaju instrukcije za njegov ukop.” Časni Poslanik (savs) je ostao tu dok ukop nije bio završen. Onda je rekao:” O Hind! Amr bin Đamu, tvoj sin Hallad i tvoj brat Abdullah su skupljeni zajedno u Džennetu.” Hind je zamolila:” O Allahov Poslaniče! Molim te moli se za mene da mi Svemogući Allah podari da budem u njihovom društvu.”

Drugi ashab o kojem ću da govorim danas je Hazreti Ukaba bin Aamir. Njegova majka se zvala Fukaihah bint Sakan a njegov otac je bio Aamir bin Naabi. Njegova majka je prihvatila Poslanika (savs) i imala je čast da uzme bai’at (zakletvu) od njega. Hazreti Ukba bin Aamir je bio među šest ashaba koji su primili Islam u Mekki i uzeli bai’at u toku prve Bait i Akbah. U jedanaestoj godini poslanstva, Časni Poslanik (savs) se sastao sa ljudima iz Jasraba u Mekki. Na vrlo ljubazan način, Časni Poslanik (savs) ih je pitao:” Da li ga mogu saslušati u vezi nekoliko stvari koje ima da kaže?” Oni se rekli da im kaže šta ima reći. Časni Poslanik (savs) je sjeo i pozvao ih je u Islam, proucio je nekoliko ajeta iz Časnog Kur’ana i informisao ih je o njegovoj misiji. Ovi ljudi su se pogledali i rekli da je ovo njihova prilika da ih Jevreji ne preteku, i rekli su da su oni svi postali Muslimani. Hazreti Ukbah bin Aamir (ra) je bio jedan od šestortice, koji su primili Islam tad. Poslije ovoga ovi ljudi su uzeli dozvolu od Poslanika (savs) da idu i rekli su:” Mi smo puno oštećeni zbog civilnog rata, i ima puno ne slaganja između nas. Mi ćemo se vratiti u Jasrab i propovjedeat ćemo Islam našoj braći. Kako bi bilo sjajno da Uzvišeni Allah nas ponovo skupi preko tebe. Onda bi bili spremni da te pomognemo na svaki način. Onda su ovi ljudi otišli nazad, i radi njih Islam se počeo širiti u Jasrabu (Medini).

Ovu godinu je Poslanik (savs) proveo u Mekki. Poslanik je razmišljao o ljudima iz Jasraba, često bi mislio vidjet ćemo rezultat od ovih šest ljudi koji su prešli na Islam, i da li postoji ikakav znak napretka u Jasrabu ili ne.

Tako kad je Hadždž došao Časni Poslanik (savs) je vrlo brzo otišao iz svog doma i došao na mjesto Akbah blizu Mine, i razgledao je. Odjedanput, je ugledao malu grupu ljudi iz Jathraba, koji su ga odmah prepoznali. Oni su prišli i upoznali su se sa Poslanikom (savs) sa velikom ljubavi i skrenosti. Ovaj put je bilo 12 ljudi, među kojima su bila petorica od prošle godine i sedmorica iz ove godine. Pripadali su Aus i Hazrađ plemenu. Časni Poslanik (savs) se sastao sa ovim ljudima nasamo u jednoj dolini.

Informisali su ga u vezi stanja u Jasrabu i ovaj put su svi uzeli zakletvu od Časnog Poslanika (savs). Ovaj bai’at je služio kao kamen temeljac za Islam u Medini. Riječi od bai’ata su bile:” Da mi ćemo vjerovati u Boga, i nećeo pripisivati partnera Bogu, nećemo krasti, nećemo činiti blud, nećemo ubijati, nećemo nikome zlo uraditi, i slušat ćemo tebe (Časnog Poslanika savs) u svemu dobrom.”

Poslije Bai’ata Časni Poslanik (savs) je rekao:” Ako ostanete iskreni ovoj zakletvi i istrajni u njoj onda ćete biti nagrađeni Džennetom. Ali ako ne ispunite ovu zakletvu onda vaša stvar je sa Uzvišenim Allahom, i On će da uradi sa vama šta On bude želio.” U historiji ovaj bai’at je poznat kao prvi bai’at na Akbi, zato što se to mjesto zvalo Akba, koje se nalazi između Meke i Mine. Bukvalno značenje od Akba je izdignuti prolaz na planini.

Dok su se vraćali u Meku, ovih 12 novih Muslimana su tražili od Poslanika (savs) da pošalje sa njima učitelja koji će ih podučavati Islamu, i propovjedati Islam njihovoj braći idolopoklonicima.

Časni Poslanik (savs) je poslao sa njima Mus’ab bin Umair (ra) koji je bio vrlo pobožan mladi čovjek iz Abdud-Dar plemena. Hazreti Ukba bin Aamir je učestvovao u svim borbama uz Časnog Poslanika (savs) uključujući bitke na Bedru, Uhudu i Hendeku. On je bio vrlo prepoznatljiv u bitci na Bedru radi svoje zelene odjeće.

Postao je šehid u 12 godini poslije hidžre u bitci Jamama u toku hilafeta hazreti Ebu Bekra (ra). Hazreti Ukba bin Aamir prenosi:” Došao sam kod Časnog Poslanika (savs) sa mojim sinom koji je bio vrlo mlad u to vrijeme. Rekao sam Časnom Poslaniku (savs): “neka su moji roditelji žrtvovani zbog tebe, molim te poduči mog sina dovi koju može da uči da ga Allah blagoslovi.” Časni Poslanik (savs) je rekao:” O dijete! Uči (Arapski) što znači ‘ O Allahu! Ja tražim zdravlje od Tebe u stanju da budem vjernik i iskreno se molim za milost i za uspjeh da postignem vrlinu.”

Da Svemogući Allah nastavi da uzdiže status ashaba.

Poslije ovoga, ja ću da spomenem jedno pobožnu Ahmadi ženu iz Amerike, i klanat ću njenu dženazu u odsustvu poslije džuma namaza. Ona se zvala gospođa Alija Šehid. Preminula je 26-og Decembra. Svemogući Allah joj je podario dug život i omogućio joj da služi džemat dugo godina. Imala je 105 godina kad je preminula. Da Uzvišeni Allah uzdigne njen status. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.

Amir Sahib iz SAD piše da je ona potpisala bai’at 1936 godine, i od 1963-66 je služila kao Presjednica Leđne (Organizacija za Ahmadi Muslimanke). Slično služila je 50 godina u raznim uredima u džematu.

Ona je uvjek imala jaku vezu sa džematom i Hilafetom, i uvjek bi bila spremna na sva moguća žrtvovanja. Bila je vrlo nježna i pažljiva žena. Ona je zapamtila sve detalje od prvih Ahmadi Muslimana u Americi i često bi govorila o njima.

Uvjek je bila u potrazi za znanjem. Provodila je svoje vrijeme da čisti džamiju, kuhala, klanjala. Ona nije samo tragala za znanjem, provodila je vrijeme u održavanju džamije, i služila je džemat svojim vlastitim rukama. Sve je davala od sebe da uspostavi jedinstvo sestara i ona je napisala mnoga pisma sestrama u njenim zadnjim danima.

Presjednica Leđne piše da je često ponavljala jedan ajet iz Kur’ana koji je i ona čula od nje. (Arapski) Prijevod:” Zasigurno Allah voli one koji se bore na njegovom putu, i stoje u redovima kao zidovi zaliveni olovom.”

Sestra Alija bi nam govorila da u njeno vrijeme 98% novih Muslimanki bi se pridruživalo preko bai’ata, na početku, bi ih samo savjetovali da klanjaju pet dnevnih namaza i da poste mjesec ramazan. Isto umjesto da im odmah kažu da nose hidžab, prvo bi im usmjerili pažnju na pristojnu odjeću, a slijedeći korak bi bio hidžab. Ne kao što sad imamo trend ovih dana one koje nose hidžab su počele da ga skidaju. Onda bi ih upucivala korak po korak do višeg duhovnog napredka.

Sestra Alija je uložila veliki trud da podučava sufaru i učenje u Kur’anu pripremajući dnevne programe. One sestre koje bi naučile da uče u Kur’anu, ona bi ih savjetovala da čitaju prijevod i komentare u Kur’anu.

Marta 23, 2008 održala je govor sestrama, govoreći da sljedbenici Obećanog Mesije (a.s) širom svijeta se skupljaju u džamijama i misionarskim kućama prvog Januara da klanjaju tahadžud i sabah u džematu kao zahvala Gospodaru, pa zašto onda da to ne možemo da uradimo ponovo ove godine da budemo zahvalni za 100 godina Halifata Obećanog Mesije (a.s).

Dalje je rekla:” O Allahu moj! Otkloni sve prepreke u napretku Ahmadijjata i podari nam pobjedu koju si nam Ti obećao. Naš Obećani Mesija (a.s) je postavio temelj za džemat i ujedinio nas je sve kao jedno tjelo. Onda je dužnost svih Ahmadi Muslimana da osjećaju bol jedni drugih, da pomažu jedni drugima, da učestvuju u sreći jedni s’ drugim, da osjećaju tugu jedni drugih. Uz Milost Uzvišenog Allaha mi smo jedno.”

Ona je napisala u njenoj poruci novim sestrama, da je Svemogući Allah dao posebnu milost da doživi i vidi progres džemata svojim očima. Svemogući Allah nas je blagoslovio jer je izabrao nas da širimo poruku Islama. Svake sedmice imamo priliku da slušamo riječi Halife vremena i da napredujemo u svojim ovosvjetskim poslovima i u našoj vjeri pretvarajući njegove instrukcije u djela.

Na kraju je napisala:”  Gospodaru moj, odstrani prepreke u progresu Ahmadijjata. Učini nas pravim primjerom naše vjere i podari nam bezbrojne pomagače. Ona je odigrala specijalnu ulogu, da nove Afro Amerikanke Muslimanke ostanu zajedno.

Dr. Rašida Ahmad, koja je rođena Amerikanka kaže: “ Ona bi se čvrsto držala učenja Islama, ali bi savjetovala druge na vrlo nježan način. Ljubav prema Uzvišenom Allahu je bila vidljiva u svakom njenom djelu.

Gospođa Khulat piše:” Upoznala sam Aliju Sahibu kad sam došla u Ameriku 1949 godine. Imala sam 8 godina. Ona je bila puno ljubazna i ostavila bi pozitivan dojam na druge. Imala je jaku vezu sa Hilafetom. Govorila bi nam u vezi njenih pisama od Musleh Mauda (ra). Njen servis za Lajna SAD će uvjek ostati zapamćen. Imala je veliki duhovni imidž iako je imala preko sto godina dolazila je redovno na dželsu, što je veliki primjer za sve nas.

Da Svemogući Allah uzdigne njen status i da žar i službu koju je ona imala za džemat – što je već njen sin rekao – da Svemogući Allah podari da njeni potomci nastave istim putem.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp