U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Moć dova

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta’wwuza I sure Fatiha, hazreti Halifatul Masih V aba. Je rekao : Vjernik, osoba koja tvrdi da vjeruje u Uzvišenog Allaha, treba uvijek imati na umu ovu naredbu Uzvišenog Allaha, da nas je On stvorio da Ga obožavamo, kao što je rekao „A Ja nisam stvorio džine i ljude osim da Mene obožavaju.“(51:57) Onda nas je Uzvišeni Allah podučio načinima obožavanja kao što su namaz, dove I zikr (riječi molitve). Postoje mnoge molitve, kojima je Uzvišeni  Allah podučio u Časnom Kur’anu u pogledu različitih poslanika. Danas želim govoriti o zikru, koji je dio sunneta (prakse) Časnog Poslanika. Ovaj zikr se sastoji od dova koje je otkrio Uzvišeni Bog, I ako se ovaj zikr uči uz pažnju na njegovo značenje, osoba postiže razumjevanje Tauhida, Jednoće Uzvišenog Allaha, ulazi u zaštitu I utočište Uzvišenog Allaha I spašen je od svih vrsta zala.

Časni Poslanik s.a.v.s.  bi prije odlaska na spavanje, uvijek učio Ajetul Kursiju, suru Ihlas, suru Al- Felek I suru An-Nas tri puta I puhnuo bi u svoje ruke. (Ovo su tri zadnje sure Časnog Kur’ana I Ajetul Kursija). Onda bi prešao rukama niz cijelo svoje tijelo na način da bi prvo započeo od glave I onda niz tijelo dokle god su njegove ruke mogle doprijeti. Dakle, nešto što je radio redovno, je postalo njegov Sunnet (ustanovljena praksa). Takvo djelo treba praktikovati svaki musliman. Mi smo Ahmadi muslimani koje je Obećani Mesija a.s. dodatno podučio da djelujemo prema svakom aspektu Sunneta Časnog Poslanika s.a.v.s. Mi trebamo napraviti posebne napore da usvojimo ovu praksu. Mi trebamo obavljati ove molitve u pogledu ovoga kao visoku važnu svetu dužnost. Sa ovim molitvama, mi ne samo da tražimo naše lične duhovne I svjetovne koristi već također tražimo zaštitu od bilo koje vrste nesloge, nemira ili zla od zavidnih ljudi I neprijatelja.

Časni Poslanik s.a.v.s. je usvojio ovu praksu sa takvom redovnošću da je u toku njegove zadnje bolesti, hazreti Ajša r.a. lično učila ove dove, puhala u svoje ruke I onda prelazila rukama niz njegovo tijelo. Hazreti Uqba Amir prenosi da mu je Časni Poslanik s.a.v.s. učio zadnja tri poglavlja Časnog Kur’ana I savjetovao ga ‘O Uqba! Nemoj dopustiti da noć prođe a da ih ne proučiš.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je bio osoba koja je slušala I pratila sve upute I naredbe Svemogućeg Allaha. I jedino tada je upućivao druge da rade isto.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao o suri Al-Ihlas o ajetu koji započinje sa ‘reci, On je Allah, Jedan je’, da je ovo jednako trećini Časnog Kur’ana. Zašto je Časni Poslanik s.a.v.s. izjavio da je ovaj kratki ajet jedna trećina Kur’ana? Razlog toga jeste da je Uzvišeni Allah objavio Časni Kur’an kako bi dokazao I uspostavio jedinstvo Boga. Dakle, jedinstvo Boga je spomenuto vrlo pomno I sveobuhvatno u ovom ajetu. Stoga, razmišljajući o tim riječima I djelujući u skladu sa njima, osoba razvija istinsko razumjevanje jedinstva Boga I njena djela I riječi odražavaju ovo vjerovanje. Samo učenje ovog ajeta nije dovoljno, osoba treba učiti ovaj ajet, razviti razumjevanje jedinstva Boga I djelovati u skladu sa tim.

Hazreti Ajša, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi u jednoj predaji da je ‘ Časni Poslanik s.av.s. odredio jednu osobu kao vođu puta I poslao ga u jednu od bitki. Ova osoba bi predvodila svoje pratioce u molitvi I završila bi učenje sa surom Al- Ihlas. Kada je upitan zašto, rekao je da on to radi tako jer je to atribut Milostivog Boga. Ovo je razlog, zbog kojeg uživam da je učim. Na ovo, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao ‘Uzvišeni Allah ga također voli’. U Buhariju, postoji predaja od Hazreti Anasa r.a. u pogledu Imama koji je uvijek učio suru Ihlas na svakom rekatu svakog namaza, kada ga je Časni Poslanik s.a.v.s. upitao za razlog ove prakse, Imam je odgovorio : ‘ Ova sura mi je jako draga’. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao ‘Tvoja ljubav prema ovoj suri te je uvela u Džennet’.

Hazreti Abi bin Ka’ab prenosi: Kada su idolopoklonici upitali Časnog Poslanika s.a.v.s. da im kaže o precima svog Gospodara, kao odgovor na ovo, Svemogući Allah je objavio suru Al-Ihlas. Dakle, Samad je Onaj koji nije otac nikome I niko nije Njegov otac. Ne postoji ništa što je stvoreno a da neće propasti I biti zamijenjeno nečim drugim. Svemogući Allah neće niti propasti niti On ima nasljednika. Ne postoji ništa kao što je On.’

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ljudi pitaju: Ko je stvorio Allaha dž.š.?’ Ova pitanja su postavljana u toku vremena Časnog Poslanika s.a.v.s. a i danas se takođe  postavljaju. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kad vidite takve ljude učite: ‘Reci, On je Allah, Jedan’ dok ne proučite ovu cijelu suru’ to jest, učite cijelu suru Ihlas i zamislite se nad njenim značenjem i uvidjet ćete da nema ništa što je stvorilo Svemogućeg Allaha i On je oduvijek postojao i ostat će zauvijek. On je rekao: ‘Onda trebate tražiti utočište (kod Allaha) od šejtana, tako da ne bude u stanju da vam izazove bilo kakvu povredu.’ Hazreti Abu Hureira r.a. prenosi: ‘Ja sam bio s Časnim Poslanikom s.a.v.s. kad je Poslanik a.s. čuo neku osobu da uči: ‘Reci: On je Allah, Jedan’, i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘bilo je namjenjeno.’ Ja sam pitao ‘Šta je bilo namijenjeno?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Džennet je bio namijenjen za ovu osobu zbog iskrenosti s kojom to uči.’

‘Jedanput je neki čovjek došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i prigovarao o svom siromaštvu. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Kad god uđeš u svoju kuću, ako je neko unutra reci: ‘neka je mir na vama’, a ako tamo nema nikoga onda nazovite selam (pozdrav mira) i sigurnosti na sebe govoreći ‘mir neka je na tebi’. I proučite jednom: ‘Reci: On je Allah, Jedan’.’ Tako je ovaj čovjek slijedio ove naredbe i Svemogući Allah je ogromno uvećao njegovu opskrbu.’ Zato, kad osoba stiče znanje o Božijoj Jedinstvenosti i postupa po tome, i spoznaje da Svemogući Bog ima sve moći, onda Svemogući Allah obilato blagoslovljava takvu osobu. Svemogući Allah kaže da On poklanja opskrbu za bogobojazne kroz sredstva koja su izvan njihove zamisli.

Hazreti Anas bin Malik r.a. prenosi: ‘Neki čovjek je došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekao: ‘Ja volim suru Al-Ihlas.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Tvoja ljubav prema ovoj suri će te odvesti u Džennet.’ Ima hadis da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Ko god prouči suru Al-Ihlas stotinu puta u namazu ili u drugoj prilici, Svemogući Allah je na Sebe uzeo obavezu da te ljude oslobodi vatre (Džehennema).’ Prema tome, ovo je važnost sure Al-Ihlas. Kad je učimo uveče, trebamo imati na umu Svemogućeg Boga i onda je učiti. Kad smatramo da je Svemogući Bog Ahad (Jedan), u isto vrijeme se trebamo zamisliti nad ugledom i položajem toga što je On Samad. Samad znači biće koje nije ovisno o bilo kome niti će ikada prestati postojati ili nestati. Obećani Mesija a.s. je objasnio ovu stvar na slijedeći način: ‘Samad znači da su osim Njega (to jest osim Svemogućeg Boga), sve stvari smrtne i prolazne.’

Tri Qul (sura Al-Ihlas, sura Al-Falak i sura An Nas) su uveliko veličanstvene i moćne sure Časnog Kur’ana i ovi ajeti su dove takve važnosti i opsega da kroz njih osoba pada pod zaštitu Svemogućeg Boga. Kao da takva osoba odbaci sve nečistoće i ostaje bez ikakvog zla. Nema boljeg načine od ovog da tražimo zaštitu Svemogućeg Boga. U vezi sure Al-Falak i sure An Nas, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da one sadrže sve. ‘ Hazreti Abu Sa’eed Khudri r.a. prenosi: ‘Časni Poslanik s.a.v.s. je kroz ove sure tražio zaštitu od zla oka ljudi i džinna.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je onda rekao: ‘Kad obavljate namaze, trebate učiti ove dvije sure.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Učite ove dvije sure kad idete na spavanje i kad se probudite.’

Prema tome, takva je važnost ovih dvaju sura i još je više važno da ih učimo u ovo vrijeme i doba, ne samo da tražimo svoj lični duhovni napredak i da budemo sačuvani od napada šejtana nego takođe da tražimo zaštitu na nivou zajednice od zlih zavjera skovanih protiv nas. Sada, s jedne strane protiv- islamske sile vrlo lukavo čine napore, a s druge strane takozvani muslimanski učenjaci i vođe stvaraju rastrojstvo i nered. Muslimanski učenjaci ojačavaju šejtanske sile i daju im još više prilika potpaljivanjem opće muslimanskog suprotstavljanja protiv Obećanog Mesije a.s. Slično tome, ateizam je takođe u porastu.

Tumačeći suru A-Falak, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Vi, koji ćete biti meta neprijatelja Obećanog Mesije trebate učiti dovu tražeći utočište kod Svemogućeg Allaha od zla ljudi- od njihovih unutrašnjih i vanjskih zala – tražite utočište od Gospodara svitanja, drugim riječima On je  onaj od Kojeg potiče svjetlo i On ima potpunu kontrolu nad tim. Ovo svjetlo je duhovno svjetlo koje se pojavilo s dolaskom Obećanog Mesije. I takođe tražite utočište kod Allaha od zla noći koja je mrak zbog odbijanja Obećanog Mesije.’

Svećenici Pakistana su na čelu suprotstavljanjih Obećanom Mesiji a.s. Zato, u ovim okolnostima, Ahmadi musimani Pakistana trebaju pogotovu nastojati da nastave tradiciju ovog sunneta. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘U suri Al Falak, gdje se kaže ‘zla mraka kad On prekrije’ je zapravo dova da tražimo zaštitu od zla te noći. Ghasiq znači noć a vekab znači kad se noć i mrak rašire. Zlo noći kad se ona raširi i prekrije je zapravo zlo mraka zbog odbijanja Obećanog Mesije i od toga treba tražiti zaštitu.’

Treba redovno učiti ove ajete s ciljem da ostanete utvrđeni na Teuhidu, Božijoj Jedinstvenosti, i takođe da budete spašeni od zla noći. Sadašnje stanje muslimana skreće našu pažnju  da se u velikoj mjeri zamislimo nad učenjem ovih sura, tako da budemo spašeni od ovog mraka. ‘I od zla onih koji pušu u čvorove’- da ih razvežu je takođe dova da budemo zaštićeni od zla onih koji pušu u čvorove. Drugim riječima, od onih ljudi koji u svojim naporima da se suprotstave islamu i Ahmadijatu, vrlo mudro stvaraju zlobu i neprijateljstvo u srcima ljudi. Onda, u suri Al-Nas, spominju se atributi Svemogućeg Boga da je Gospodar, Kralj i Onaj Koji je uistinu vrijedan obožavanja. Poslije spominjanja ovih atributa sura traži utočište kod Boga od zlih smutnji šejtana.

U ovo doba i vrijeme, ateizam i materijalizam su u porastu. Materijalizam ima tako snažan uticaj na društvo da neka omladina postaje poljuljana time (pod uticajem toga). Zato, kad učimo ove sure (u šake) i pušemo u šake pa pređemo njima preko svog cijelog tijela takođe tako trebamo učiti i puhati na svoju djecu, tako da naša djeca takođe budu zaštićena od svake vrste zla i ostanu utvrđeni na vjeri i razviju istinsko shvatanje o Jedinstvenosti Svemogućeg Boga. Da nas sve Allah Svemogući osposobi da razumijemo predmet ovih sura i slijedimo primjer Časnog Poslanika s.a.v.s.

Da razumijemo istinsko značenje Jedinstvenosti Svemogućeg Boga i da se nikada ni pred kim ne saginjemo i padamo na tle mimo Njega niti da bilo koga drugog smatramo da je glavno vrelo svih moći. Ne samo u svom srcu nego kroz svaki naš postupak, mi trebamo pokazivati da je jedino Bog taj Koji je glavno vrelo svih moći. On je izvor sveg svjetla i poklanja svaku vrstu milosti. Umjesto oslanjanja na druge ljude, mi trebamo padati na tle samo pred Svemogućim Bogom s ciljem da tražimo zaštitu od zla judi. Mi trebamo moliti Svemogućeg Boga da nas osposobi da uvijek ostanemo utvrđeni na duhovnom svjetlu koje smo primili poslije prihvatanja Obećanog Mesije a.s. koji je zapravo odraz istinskog svjetla koje proizilazi od Časnog Poslanika s.a.v.s. Da nikada ne postanemo oni koji padaju u mrak. Da uvijek ostanemo vezani sa Halifatom koji je među nagradama Svemogućeg Boga. Da nas Svemogući Allah zaštiti od svake vrste zla koji nam može izazvati štetu, bilo to religijsko zlo ili svjetovno zlo. Da nas Svemogući Allah zaštiti od zla zavidnika kad on zavidi i od njega da nam ne izazove nikakvu povredu. Da uvijek vjerujemo u Svemogućeg Boga da je naš Gospodar i Opskrbljivač i da ostanemo u Njegovo zaštiti. Da vjerujemo u Svemogućeg Boga da je najveći od svih kraljeva i da imamo čvrsto vjerovanje u Njegovo kraljevstvo. Da ispunimo dužna prava onoga ko je istinski vrijedan obožavanja i da u svako doba dođemo u Njegovu zaštitu. Da ostanemo u Njegovoj zaštiti od zla onih koji prave tajne planove da kuju zle zavjere. Da nastojimo da takođe očistimo svoja srca od stvaranja bilo kakvog razdora (nesloge) i radi ovoga trebamo nastaviti tražiti zaštitu Svemogućeg Allaha. Da nas Svemogući Allah osposobi da ovo činimo i osposobi nas da redovno učimo ove sure prije spavanja i puhnemo niz sebe u skladu sa nalozima Časnog Poslanika. Da nam Svemogući Bog podari sposobnost da tako činimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp