U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bit molitve

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta'wwuza i Fatihe, hazreti halifatul Masih V aba je rekao : Danas je milošću Uzvišenog Allaha započela Dželsa Salana (godišnji skup) u Kadianu. Dovite Uzvišenom Allahu da se ta tri dana dželse završe dobro i da iskreni članovi Džemata postignu cilj, koji su postavili za sebe dolaskom na dželsu. Taj cilj jeste da se molimo Uzvišenom Allahu (za sebe, za napredak zajednice i za neuspjeh neprijatelja zajednice), da nastojimo da poboljšamo stanje svog znanja i stanje praktičnog ponašanja, da ojačamo svoju vezu sa Uzvišenim Allahom i dobijemo korist od toga i od te duhovne atmosfere.

Isto tako na nama je odgovornost da se molimo za muslimanski svijet, od kojih neki čine okrutnosti u ime Uzvišenog Allaha i našeg Učitelja, Časnog Poslanika s.a.v.s.. Zbog takvih okrutnosti, podižu se optužbe protiv islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. u nemuslimanskom svijetu. Mi također trebamo imati na umu da se molimo  za ispunjenje svrhe zbog koje je Obećani Mesija a.s. poslat; ta svrha jeste da upućujemo muslimane, i također činimo da nemuslimani postanu svjesni istine islama i da ih dovedemo u islam dokazujući im njegovu superiornost. Također se trebamo moliti za općenito stanje u svijetu. Da Allah da mudrost svim ljudskim bićima kako bi se spasili od uništenja. Danas je svijet u potrebi za molitvama sljedbenika Obećanog Mesije a.s. Mi trebamo moliti da Uzvišeni Allah podari mudrost svijetu.  Da podari mudrost muslimanskom ummetu i ovi će ljudi možda razumjeti ovu stvarnost da bez vjerovanja u onog kojeg je poslao Uzvišeni Allah, oni ne mogu ni preživjeti niti se spasiti. Neka oni uđu u Novu godinu sa razumjevanjem ovoga. Neka Allah zapovjedi da to dođe do njihovih čula.

Danas ću predstaviti neke isječke Obećanog Mesije a.s. u pogledu filozofije i načina molitvi. Spominjujući glavni i centralni aspekt prihvatanja molitvi, Obećani Mesija a.s. kaže „Sve dok srce nije čisto, molitva nije prihvaćena.“ Ako je vaše srce ispunjeno gnjevom prema osobi čak i u vezi nekog svjetovnog posla, vaša molitva ne može biti prihvaćena. Stoga je od iznimne važnosti za prihvatanje molitve  da smo oprostili sve lične zamjerke i zlobu i da molimo Uzvišenog Allaha za pomoć da postignemo trajno pročišćenje srca.

Kada je osoba zabrinuta I saginje se pred Uzvišenim Allahom u stanju bespomoćnosti I moli Ga, tada Uzvišeni Allah dođe da pomogne. Tako da je potrebno zapamtiti ovaj princip.Da bi se razvilo to stanje zabrinutosti i bespomoćnosti u molivama, što je glavni uvjet za prihvatanja molitvi, Obećani Mesija a.s. je objasnio da je neophodno da se srce očisti od zlobe. Obećani Mesija a.s. je dalje rekao, “Zabrinutost je uvjet za prihvatanje molitvi.” Jedan uvjet jeste da očistimo srce a drugi je zabrinutost.

Kao što Uzvišeni Allah kaže ‘ Ili Ko je Taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad Ga ona poziva, i uklanja zlo.'(27:63)

Tako da je zabrinutost potrebna za molitve I također je važno da imamo čvrstu vjeru u činjenicu da jedino Uzvišeni Allah može pomoći u ovom stanju zabrinutosti I bespomoći. Jedino On odgovara na molitve I pomaže Svojim robovima. Iako se ja danas obraćam Ahmadi muslimanima u Kadianu ali cijeli Džemat treba obratiti pažnju na ovo, provesti većinu svog vremena u molitvama I u sjećanju na Uzvišenog Allaha. Oni se trebaju bespomoćno saginjati pred Uzvišenim Allahom, kako bi Uzvišeni Allah kroz Svoju milost poboljšao situaciju Ahmadi muslimana gdje god da se oni suočavaju sa poteškoćama I da dokaže neuspjeh neprijatelja.

Spominjujući stanje zabrinutosti I stvarnosti molitve, Obećani Mesija a.s. kaže na jednom mjestu ,”Ne vjerujte da su molitve samo beznačajne verbalne izjave. Štaviše, molitva je vrsta smrti, poslije koje osoba dobija novi život, kao što nalazimo u Punjabi strofi da, stanje osobe koja traži je takvo kao da je ona umrla I sve izgubila. Ona u potpunosti iskorijeni sebe, svoj ego, I apsolutno uništi svoje biće I dođe pred Uzvišenog Allaha u takvom stanju, onda su njene molitve prihvaćene.”

Obećani Mesija a.s. kaže “Molitva ima magnetsko djelovanje u smislu da privlači milost I blagoslove Boga. Obećani Mesija a.s. kaže :”Mi kažemo da onaj, koji se saginje pred Uzvišenim Allahom.. I gleda na njegove zabrane I naredbe sa velikim poštovanjem.. ko reformiše sebe kao rezultat zaprepaštenosti Njegovom milošću.” Obećani Mesija a.s. kaže “Ta osoba će zasigurno dobiti Božije blagoslove.”

Naš džemat treba učiniti Tahadžud namaz (dobrovoljni namaz prije zore) obaveznim za sebe, makar dva rekata, jer će barem zasigurno dobiti mogućnost da mole. Obećani Mesija a.s. kaže, molitve u to vrijeme imaju jedinstven učinak (npr. u vrijeme tahadžuda) pošto se obavljaju sa istinskim žarom I strašću.

Obećani Mesija a.s. kaže :” Postoji drugi predmet koji džemat treba usvojiti,a to je da se članovi džemata suzdrže od govorenja verbalnih psovki I beskorisnih stvari (držite svoj jezik čistim bez govorenja apsurdnih izjava). Nemojte nikome nanositi emocionalne povrede nikome I ne govorite ništa neprimjereno ili nepravedno. Obećani Mesija a.s. kaže: Jezik je prag našeg bića I čišćenjem naših jezika dovodi Uzvišenog Allaha na naš prag.”

Obećani Mesija a.s. kaže : ” Trebate djelovati po ovome kao što je rečeno : Samo Tebe obožavamo I samo od Tebe pomoć tražimo.” Međutim, imajmo na umu da prava čistoća leži u : ” On doista blagoslovljava onog ko učini pročišćenje. Svaka osoba treba smatrati svojom odgovornošću da reformiše sebe.” Obećani Mesija a.s. kaže :” Samo oni se mogu nadati u Allahovu milošću, oni koji se nikada ne prestaju moliti, koji traže oprost od Allaha za svoje grijehe I koji se kaju i odriču svog otpadništva.”

Obećani Mesija a.s. kaže :” Grijeh je otrov koji uništava osobu I potiče Božansku kaznu. Grijeh uklanja strah I ljubav Uzvišenog Allaha ( Obećani Mesija a.s. objašnjava da se osoba može suzdržati od grijeha ako ima ljubav I strah prema Allahu I ako je svjesna da je Allah posmatra svo vrijeme.)”

Objašnjavajući stvarnost molitve, Obećani Mesija a.s. kaže : ” Postoje dvije vrste molitve. Prva je obična molitva (uobičajna molitva koju osoba obavlja) a druga je kada osoba dovede svoju molitvu do vrhunca. To je prava vrsta molitve (kada osoba razvije stanje nemira u molitvi I dostigne vrhunac).” Obećani Mesija a.s. kaže :” Neophodno je za osobu da nastavi da se moli iako se ne suočava sa bilo kakvim poteškoćama. Ponekad, suđenja I nevolje nadilaze osobu da čak nemaju priliku da se mole.” Tako da ako se osoba moli od ranije, ta molitva će joj koristiti kasnije u takvim vremenima. Obećani Mesija a.s. onda objašnjava da Kur’an počinje sa molitvom I završava sa molitvom I kaže :” Uzvišeni Allah započinje I završava Časni Kur’an sa molitvom. Fatiha je molitva I sura Al-Nas je također molitva. Ovo potvrđuje da je čovjek slab I da bez Allahovih blagoslova on nikada ne može postati čist. Sve dok čovjek ne dobije pomoć Allaha on ili ona ne može napredovati u pobožnosti. Samo su spašeni od mamca svjeta oni na koje Uzvišeni Bog stavi Svoju Milost. Međutim, osoba treba imati na umu da milost Uzvišenog Allaha započinje sa molitvama tako da osoba mora moliti za ovo.”

Objašnjavajući attribute vjernike, Obećani Mesija a.s. kaže da je jasno rečeno u Časnom Kur’anu :” Zaista vjernici su uspjeli, oni koji su ponizni u svojim namazima.” (23:2-3) To znači da su uspješni oni vjernici koji pokazuju poniznost u svojim molitvama.  Oni se ponašaju sa krajnjom poniznošću I blagošću I imaju stanje bespomoćnosti. Jedino onda se otvaraju vrata uspjeha, preko kojih se ljubav prema svijetu završava , pošto dvije ljubavi ne mogu postojati na istom mjestu.Obećani Mesija a.s. piše : ” To znači da želite Boga I želite ovaj svijet također, ovo je samo misao koju je nemoguće postići I to je ludost. Ne možete imati oboje. Naravno, ako želite Boga, onda Bog ima mogućnost da vam da blagoslove ovog svijeta, ali ako samo idete za željama ovog svijeta, onda ne možete naći Boga.”

Prihvatanje molitve je jedino postignuto kada svoje želje uskladimo sa zadovoljstvom Uzvišenog Boga.  Objašnjavajući ovo Obećani Mesija a.s. kaže : ” Osoba mora izgubiti sebe u Allahu I odbacivši sve želje ona se treba okrenuti ka tome da se posveti željama I naredbama Allaha i postane izvor blagoslova za sebe, svoju djecu, svoju suprugu, svoje rođake I također za mene. Obećani Mesija a.s. kaže da osoba nikada ne treba dati priliku neprijateljima da podižu optužbe.Uzvišeni Bog kaže:”Zato od njih ima nekih koji su nepravedni prema sebi, a ima I onih koji su u sredini, a ima I onih koji, Allahovom odredbom, idu naprijed u dobrotama.” (35:33).

Obećani Mesija a.s. kaže da su prve dvije karakteristike sporedne, i trebamo postati sabiqun bil hirat to jest oni koji nadmašuju u dobrim djelima. Nije vrlina ostati nepomičan u jednom mjestu. Pogledajte kako na kraju ustajala voda postane prljava i zato što se izmiješa sa blatom postaje smrdljiva i neprijatna. S druge strane, tekuća voda je uvijek dobra, čista i ugodna. Čak i ako ispod nje ima blata, ono ne utiče na vodu. Ovakav je slučaj i sa čovjekom – da ne treba ostati miran u istom položaju. Ovo stanje je opasno. Zato je, za primanje dova neophodno da čovjek pravi napredak u svakodnevnom činjenju dobrih djela. Ovaj neprestalni napredak vodi dobrom kraju. Obećani Mesija a.s. onda kaže da je Svemogući Bog poučio slijedećoj dovi u Časnom Kur'anu (Arapski): ‘I učini ispravnim potomke moje’ (46:16). Dok čini čiste promjene u svom vlastitom stanju, osoba takođe mora nastaviti moliti (Allaha) za svoju djecu i ženu jer često čovjekove kušnje budu zbog njegove djece i žene. Zato mnoge od čovjekovih teškoća i problema budu zbog djece i žene. Zato trebamo posvetiti punu pažnju obuci i popravljanju, i neprestalno činiti dove za njih.

Na jednom mjestu Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Spominje se jedan evlija koji je bio na brodu kad je na moru naišla oluja i brod je umalo potonuo. Međutim, brod je bio spašen kao rezultat njegovih dova. Dok je činio dove rečeno mu je  preko objave: ‘Mi smo spasili sve radi tebe.’ Međutim, ovo se ne postiže samo verbalnim izgovaranjem, osoba mora učiniti ogromne napore da bi ovo postigla. Naš savjet je da nastavite činiti napore da sebe učinite primjerom. ‘Oni čine ono što im je naređeno.’ (16:51) Obećani Mesija a.s. skreće našu pažnju na važnost namaza kad kaže: ‘Blagoslovljeni su zatvorenici koji se nikad ne umore čineći dove, jer će jednog dana biti oslobođeni. Blagoslovljeni su slijepi koji nisu tromi u svom ibadetu (dovama), jer će jednog dana viditi. Blagoslovljeni su oni koji leže u grobovima koji mole Boga za pomoć i potporu, jer će jednog dana biti izvedeni iz svojih grobova.’

Skrećući našu pažnju na ovo, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Blagoslovljeni ste vi koji se ne umarate u svojim dovama i vaše duše se tope dok ih učite, a vaše oči liju suze, i vatra bude zapaljena u vašim grudima i budete izbačeni u mračne odaje i napušteni u džunglama tražeći osamljenost, i budete učinjeni nespokojni i ludi i nesvjesni sebe, jer na kraju ćete postati primaoci milosti. Bog kojem mi pozivamo je vrlo Dobrotvoran, Milostiv, Skroman, Istinit, Vjeran i Sažaljiv prema onima koji su ponizni. I vi takođe trebate postati vjerni i činiti dove s punom iskrenošću i odanošću tako da On ima milosti prema vama. Povucite se od vreve i meteži svijeta i nemojte učiniti da vaša vjera bude stvar ličnih prepirki i tvrdnji. Prihvatite poraz radi Boga da postanete nasljednici velikih pobjeda. Bog će pokazati čudo onima koji mole i dat će izvanrednu naklonost onima koji prose. Dova dolazi od Boga i vraća se Njemu.’

Obećani Mesija a.s. upozorava članove Džemata: ‘Ako neko vodi isti bezbožan i prljav život kao što je vodio prije zavjeta bai'ata i takođe  ona osoba koja sebe ubraja u naš Džemat a ipak pokazuje loš primjer, i pokazuje slabost u svom vladanju i vjerovanju, onda je takva osoba kriva za činjenje velike okrutnosti. Zato što taj dovodi Džemat na zao glas  i takođe daje drugima priliku da upiru prst na mene. Ljudi se gnušaju lošeg primjera dok izvanredni primjer ohrabruje druge.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Danas i sutra osobe ne smiju biti iste. Ako danas i sutra osobe u pogledu napretka u pobožnosti ostanu iste, onda se takva osoba suočava sa uništenjem. Međutim, ako osoba vjeruje u Boga i ima potpunu vjeru u Njega onda taj nikada neće nestati, zapravo samo zbog njega stotine hiljada duša budu spašene.’ Primjer ovoga je dat gdje je Svemogući Bog spasio sve na brodu zbog jednog evlije. Prema tome, Svemogući Bog ima veliki obzir prema Svojim robovima.’

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Naše oružje je dova, mi trebamo skrenuti svoju usredsređenost na dove… Svi zadaci koje težimo da izvršimo samo mogu biti postignuti kroz dove. Dova sadrži mnoge moći.’

Obećani Mesija a.s. daje kaže: ‘Kažu (u jednoj priči) da je jednom neki kralj krenuo da napadne neku zemlju. Na putu je neki siromašan čovjek zgrabio uzde njegovog konja …i rekao: ‘Ako ne odustaneš da ideš dalje ja ću se boriti protiv tebe.’ Kralj je bio iznenađen ovim i pitao: ‘Ti si samo prosjak, siromašan i bez ikakve opreme. Kako se ti možeš boriti protiv mene?’ On je odgovorio: ‘Ja ću voditi rat protiv tebe kroz oružje dove koju često činim u ranom dijelu jutra,’ to jest kroz dove učinjene u tahadžud namazu (dobrovoljnom namazu prije zore). Kralj je odgovorio: ‘Ja se ne mogu boriti protiv toga’ i vratio se natrag. Prema tome, ovo je moć dova i to je ono što je Obećani Mesija a.s. objasnio.

Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Ukratko, odredba je Svemogućeg Allaha da dova donosi veliku moć. Svemogući Bog me je ponavljajući obavijestio kroz Božiju objavu da će se sve dogoditi uz pomoć dova. Naše oružje je dova i ja nemam nikakvog drugog oružja osim dove… Kad vaše dove stignu do svoje najviše tačke, varalice će automatski biti uništene.’ Prema tome, ova stvar koju je  Obećani Mesija a.s. spomenuo je presudna i treba razumjeti: ako naše dove stignu određeni standard, kakav od nas zahtijeva Svemogući Bog, naši neprijatelji će biti uništeni. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Po našem mišljenju, nema boljeg oružja od dove. Sretan je onaj ko razumije ovu stvarnost, čijem putu Svemogući Bog sada želi dati napredak ovoj religiji.’

Na kraju imamo dovu koju je Obećani Mesija a.s. učio za muslimanski ummet (širu musimansku zajednicu) i takođe za našu neAhmadi muslimansku braću općenito. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘O moj Gospodaru! Uslišaj moju dovu o mom narodu i moju bol i žudnju dok molim za svoju braću. Ja molim od Tebe kroz Pečat Poslanika, posrednika za griješne, čije će posredovanje biti primljeno. O moj Gospodaru! Ukloni ih iz mraka i dovedi ih Svom svjetlu. Dovedi ih s njihovih daljina u Svoje prisustvo. O moj Gospodaru! Imaj milosti prema onima koji me proklinju i čine napore da me ometu. Spasi ove ljude od uništenja  i usadi Svoju uputu u njihova srca. Previdi njihove greške i nedostatke i oprosti im. Podari im sigurnost, uputi ih i očisti ih. Podaj im oči koje će ih osposobiti da vide, podaj im takve uši da mogu čuti, podaj im srca kojima mogu shvatiti i takav sjaj koji će ih osposobiti da razumiju (istinu). Imaj milosti prema njima i oprosti im zbog onoga što govore, jer su oni ljudi koji ne znaju.

O moj Gospodaru! (Ja Te molim), radi hazreti Muhammeda Mustafe s.a.v.s. i njegovog uzvišenog položaja, u kojem je noći provodio u padanju na sedždu a dan na bojnom poju, i takođe zbog onih konjanika koji su jahali brzo noću kao i onih putovanja poduzetih ka majci svih gradova, i podaj nam sredstva izmirenja između nas i naše braće. Otvori njihove oči i osvijetli njihova srca. Osposobi ih da razumiju istine koje si Ti  meni objasnio. Pokaži im puteve bogobojaznosti i oprosti sve što je prošlo. Naša konačna dova je da ‘Sva hvala pripada Svemogućem Bogu, Gospodaru visokih nebesa.’

Da Svemogući Allah otvori oči muslimanskog ummeta tako da se uzdrže od suprotstavljanja onom ko je određen od Boga, i umjesto toga postanu pomagači Obećanog Mesije a.s. Da nas Allah osposobi da postanemo oni koji ispunjavaju dužnosti prema ibadetu (dovama). Oni koji prisustvuju đelsi  u Kadianu trebaju posvetiti osobito pažnju na ovo i njihovo učešće na đelsi treba postati sredstvo revolucionarne promjene u njima. Da nas sve Svemogući Allah osposobi da tako činimo.

 

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp