U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Potreba za Imamom

Kratki sadržaj

Nakon učenja šehadeta, euze i bismille i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (neka Allah bude njegov Pomoćnik) je rekao:

Obećani Mesija (a.s) navodi u jednom od svojih stihova, koji znače:

“Vrijeme je za Mesiju da dođe i da reformiše svijet, ako to nisam bio ja, onda bi neko drugi bio poslan za ovaj zadatak.”

U vrijeme dolaska Obećanog Mesije (a.s), stanje Muslimana je bilo žalosno. Stotine hiljada Muslimana je prelazilo na Kršćanstvo, vjera je bila nepostojeća i kao da je bila otišla do Plejade (zvjezdanog jata) što je bilo predskazano  od Časnog Poslanika (savs). Oni koji sa iskrenom ljubavlju prema Islamu su očekivali Mesiju da se pojavi i popravi potopljeni brod. Među njima je bio pobožan čovjek gospodin Sufi Ahmad Jaan iz Ludhiane. Gospodin Sufi je posvjedočio to vrijeme, tu eru i okolnosti Obećanog Mesije (a.s) i jednom mu je rekao:

“Mi bolesni gledamo prema tebi

Za ime Boga, postani Mesija’’

Gospodin Sufi Ahmad Jaan je bio siguran da je Mirza Ghulam Ahmad  bio Imam i Mesija iz ovog vremena. Zbog toga je on rekao svojoj djeci i sljedbenicima da ga prihvate kad god on bude objavio da je Mesija. U svakom slučaju ovaj pobožni čovjek je imao shvatanje i znao je da ako iko bude u stanju da popravi tonući brod Islama u ovom vremenu, to je bio Hazreti Mirza Ghulam Ahmad Kadiani (a.s). Ovo je zbog toga što je on ušutkao neprijatelja Islama sa knjigom Barahin i Ahmadijja. Obećani Mesija (a.s) je predstavio dokaze kroz mnogobrojna pisanja, hutbe i sastanke, koji su podupirali njegove tvrdnje. Govorio je o dolasku Mesije u skladu sa zahtjevom vremena i prema  podpori Uzvišenog Boga, ali jedino oni sa čistim srcem su razumjeli, a oni koji su imali zlobnost u srcu i koji su samo zamišljeni u sebe nisu razumjeli. Ja ću sada predstaviti neke dokaze koristeći riječi Obećanog Mesije (a.s)

Objašnjavajući sve ovo Obećani Mesija (a.s) kaže:

“Ako me označite kao lažova onda ćete ostati daleko od Islama. Ja istinito kažem da je Allah zaštitio religiju, i ovo je ispunjeno u skladu sa obećanjem iz Časnog Kur’ana i predskazanjem Časnog Poslanika (savs). Ovo je zbog toga zato što je u tačno potrebno vrijeme i u skladu sa obećanjima Uzvišenog Boga i radosnih vijesti Časnog Poslanika (savs), On započeo ovu zajednicu.”

Obećani Mesija (a.s) je rekao ovo u 1903 godini:”dvadeset dvije godine su prošle od kako sam ja objavio moju misiju i podrška Uzvišenog Boga je uz mene.Ako sam ja prevarant, zašto onda imam ovu podršku od Uzvišenog Boga?” Obećani Mesija(a.s) je dalje nastavio i rekao čak i sad kad je potrebno, On me je poslao za istu svrhu.Naveo je da je Časni Poslanik (sličan) Musa (a.s) kao što je spomenuto u Deuteronomijskom predskazanju. Apsolutno je jasno da Musaov Božiji zakon i Božiji zakon Muhammeda (savs) je sličan. Sistem Hilafeta je bio završen sa Isa (a.s). Koji je došao 14 stoljeća poslije Musa (a.s). Prema ovoj sličnosti je neophodno da se Halifa pojavi 14 stoljeća poslije u istom smislu kao Mesija (Isa a.s) također sličnog zakona i duha.Obećani Mesija (a.s) kaže:”Kao što Mesija Isa(a.s) nije donio novi zakon i došao je da upodpuni Tevrat, slično Mesija od Božijeg zakona Muhammeda (savs) nije donio svoj zakon.nRadije, došao je da preporodi i završi Časni Kur’an, što se zove završetak širenja upute.”

Onda je spomenuo još jednu sličnost Mesije iz Musaovog (a.s) doba i Mesije iz Muhammeda (savs) doba, Obećani Mesija (a.s) govori:” Ovo je u skladu sa izjavom Mesije (Isa a.s) kad je rekao “ja sam došao da upodpunim Tevrat, i ja kažem da moja još jedna dužnost je da završim širenje upute.”

Onda spominje činjenicu da ako vi mene odbijete i ne prihvatite,vi uistinu odbijate Uzvišenog Allaha i Časnog Poslanika (savs).

Obećani Mesija (a.s) kaže:”Da odbijete mene nije samo da odbijate mene, već odbijate Allaha i Njegovog Poslanika (savs), jer onaj koji mene smatra lažovom, prvo podrazumjeva da je Bog slagao.- Bože sačuvaj! Razlog ovome je da primjećuju da su unutrašnji i spoljašnji nemiri prešli sve granice, ali, uprkos Njegovom obećanju o (Arapski) Uzvišeni Bog nije učinio ništa za njihovu reformaciju. ( Bože sačuvaj još jedan razlog za osobu da naziva Boga lažovom ) da on izgleda vjeruje šta je Uzvišeni Allah obećao u Ajetu Istikhlaf ( ajet u vezi Hilafeta ) da u sličnosti na Božiji zakon Musaovog doba, da će On nastaviti postavljati sistem halifa u Muhammedovom (savs) Božijem zakonu.Kako god,Bože sačuvaj On nije ispunio ovo obećanje i trenutno nepostoji hilafet u ovom Ummetu.Obećani Mesija (a.s) je rekao:” Razmislite onda kako je ozbiljna stvar da me odbijete. Ja ovo sam ne govorim, ali se kunem Božijim imenom, da onaj koji me odbije i neprihvati, ne može odbiti Kur’an samo sa riječima,on se odstranjuje od Boga i od Časnog Kur’ana.”

Nastavlja objašnjavati ovu poentu da ako neko odbije Obećanog Mesiju (a.s) uistinu odbija Časnog Poslanika (savs).  Obećani Mesija (a.s) piše:” Kako je ovo jednako odbijanju Časnog Poslanika (savs)? Kad ja kažem odbijanje, to je zbog toga jer je Časni Poslanik (savs) predskazao da će se obećani reformator  pojavljivati na početku svakog stoljeća. Zbog toga ovo predskazanje, Bože sačuvaj, bi bilo lažno. Također, predskazanje u vezi IMAMUKUM MINKUM da će on biti Imam, jedan od vas. Hoće li i ovo Bože sačuvja biti laž. I da radosne vjesti u vezi dolaska Mesije i Mahdija u vrijeme kad nas opasnost od Krišćanskog učenja bude  okruživalo.  I ova znači treba da bude, Bože sačuvaj, laž, jer Fitna (nered) je prisutna, ali Imam se nije pojavio. Kad neko ovo prihvati, zar on praktično ne odbija Časnog Poslanika (savs)?”

Obećani Mesija (a.s) dalje govori: “ Ja naglašavam jasno da nije sitna stvar odreći se mene. Onaj koji me naziva kafirom morat će prvo postati kafir. … Potvrđujem istinitost Kur’ana i Hadisa i potvrđen sam od njih. Ja nisam na stranputici, ali sam Mahdi (pravedno upućeni) i nisam Kafir, već sam manifestacija (ajeta): “Ja sam prvi koji je povjerovao.”

Spominjući neke znakove o dolasku Obećanog Mesije, Obećani Mesija (a.s) navodi: “U stvarnosti pojavljivanje željezničkih pruga je jedan od znakova dolaska Obećanog Mesije i Časni Kur’an skreće na ovo, to jeste, “I kad deset mjeseci steona kamila bude napuštena.” Pobožnost dolazi uz pravednost. I ako ovi ljudi pažljivo razmisle jasno bi shvatili da riječi, kamila će biti napuštena, se odnosi na pojavljivanje željezničkih pruga. Kako god, ako se ovo  ne odnosi na željezničku prugu, onda je neophodno za njih da nas informišu o događaju koji će učiniti kamile da budu napuštene.

Obećani Mesija (a.s) dalje navodi:” Toliko znakova je ispunjeno od kojih su se ovi ljudi  udaljili i čak su ulazili u diskusije o njima. Naprimjer, da li se lunarna i solarana eklipsa nije dogodila u toku mjeseca Ramazana, kao što je navedeno u znakovima dolaska Mehdija? Slično, od početka stvaranja, ovakav način transporta nije bio izmišljen.”

Obećani Mesija (a.s) navodi: “Znakovi označavaju da je Obećani Mesija se pojavio. Ako ovi ljudi ne vjeruju da sam ja taj, onda bi oni trebali da traže nekoga drugog i da otkriju ko je on, zato što su znakovi koji su bili predskazani za njegov dolazak su svi ispunjeni.”

Obećani Mesija (a.s) dalje navodi:” Ako želite da istražite moju istinitost onda uradite to prema pogledu na argumente predstavljene od prijašnjih poslanika i pratite ovaj put. Pokušajte razmisliti o ovim argumentima sa pobožnim namjerama  i vidjet ćete ih kao vaš dobar dobitak… Kako god, oni koji gaje zlo i mržnju u svojim srcima, neće imati nikakve koristi od mojih riječi. Njihov primjer je kao osoba sa škiljavim očima koja vidi duplo. Nije važno koliko argumenata je predstavljeno takvim osobama da se dokaže da što vide je jedno, on nikad neće prihvatiti ovo.”

Obećani Mesija (a.s) onda navodi:” Predstavio sam listu koja sadrži više od 150 znakova koji su dati meni i milioni ljudi su ih posvjedočili.”

Obećani Mesija (a.s) nastavlja govoreći:” Prema tome, trebali bi provjeriti moje tvrdnju na isti način kao što su tvrdnje svih poslanika bile analizirane. Ja otvoreno izjavljujem da ćete me naći istinitog  sa ovim kriterijama. Možemo vidjeti jasno da Uzvišeni Bog je pomogao Obećanog Mesiju (a.s) na mnoge načine.

Dok je objašnjavao način da se sazna istina, Obećani Mesija (a.s) je rekao:”Ako želite da pronađete ispravni put, onda se molite Uzvišenom Bogu u svom namazu Njega da vam pokaže istinu vidljivom.” Obećani Mesija (a.s) nastavlja govoreći:” Ako osoba se moli Uzvišenom Bogu da mu pokaže istinu, na način koji je slobodan od bilo koje predrasude, onda vam govorim sa punim ubjeđenjem da četrdeset dana neće proći a da im istina ne bude pokazana. “ (Četrdeset dana neće proći a da istina ne bude obična za njih) naravno da osoba traži istinu od Uzvišenog Boga sa čistom svijesti. Obećani Mesija (a.s) onda navodi:” Samo je nekoliko onih koji žele da traže istinu od Uzvišenog Boga prema ovim uslovima, i zbog svojih predrasuda i tvrdoglavosti odbijaju onoga koji je poslat od Boga, time se odriču svoje vjere. Razlog za ovo je ako osoba odbije onoga koji je poslat od Boga – koji se ponaša kao sidro poslanstva, onda ta osoba također odbija poslanika, i kad odbije poslanika onda odbija Uzvišenog Boga, onda gubi svoju vjeru.

Da Uzvišeni Allah uputi Muslimane umjesto da prihvataju šta im njihove vjerske vođe nameću, oni vide razloge i sami sa iskrenošću traže naklonost Uzvišenog Boga.  Da Svemogući Bog otvori njihova srca i da prihvate Obećanog Mesiju (a.s) da ih ukloni iz teških situacija u kojem je Muslimanski svijet. Oni su u potpunoj nesreći i nevide izlaz iz nje. Trenutno u Pakistanu, nove organizacije su napravljene pod imenom “Lebejk ja Resulullah” koji su nedavno organizovali marš; prvo su okružili Lahor, pa onda Islamabad. Onda druga organizacija sa sličnim imenom je zatvorila Islamabad i nijedna vlada ni armija ne može im zabraniti da ovo urade. Mi Ahmadi Muslimani smo oni koji istinito možemo reći Lebejk ja Resulullah ( Ovdje smo, O Božiji Poslaniče) jer smo mi oni koji su se odazvali Časnom Poslaniku (savs) kad je rekao:” Mesija i Mahdi će se pojaviti i kad on se pojavi, prenesite mu moj selam.” Ovo je ispravan način da se odazovemo Časnom Poslamiku (savs). Kad bi oni razumjeli istinito značenje od Lebejk ja Resulullah, umjesto da uzvikuju prazne slogane.

Neka Uzvišeni Allah zaštiti svijet, također Pakistan i svaku Muslimansku zemlju od haosa i poremećaja. Da Uzvišeni Allah podari Njegovu specijalnu milost na Muslimane, jer je trenutna situacija u kojoj postoje organizovani projekti protiv Muslimanskog svijeta vrlo zastrašujuci. Ako ne vide sada razlog, onda će se kajati u budućnosti. Neka se Allah smiluje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp