U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Usklađenost sa uvjetima Bai’ata

Kratki sadržaj

Svaki Ahmadi musliman, koji smatra da je prihvatio Bai’at Obećanog Mesije a.s., pristao je na duhovno, moralno, obrazovno i doktrinsko poboljšanje. Dakle, ono što je neophodno jeste da nakon što smo dali bai’at, mi trebamo nastojati da naučimo njegove pojedinosti i da držimo zavjet bai’ata pred nama. Međutim, mnogi među nama su daleko od tih standarda, koje je Obećani Mesija a.s. želio da vidi u nama. U pogledu ovoga, u uvjetima (koje je podvukao), stvari prema kojima je skrenuo našu pažnju su slijedeće:

Osoba ne treba lagati. Osoba ne treba biti zlobna. Osoba se treba sačuvati od nepoštenja. Ne treba sebi dozvoliti da se vodi strastima. Pod uticajem bilo koje strasti, ne treba prouzrokovati nikakvu štetu ljudima općenito a naročito muslimanima, niti svojim jezikom niti svojim rukama. Ne treba biti uobražena. Treba biti skromna. Treba živjeti svoj život svojom dušom. Treba nastojati da donese korist čovječanstvu.

Kada bismo mi obratili pažnju na ove stvari, onda kao što sam spomenuo, mi možemo podići naše moralne standarde, možemo postići visoke morale u nama samima. Međutim, ako mi analiziramo, vidjet ćemo da čak i među nama postoji alarmantan broj ljudi koji uprkos zavjetu bai’ata, ne djeluju prema ovim stvarima. Neki ljudi obrču svoje riječi na takav način da ostanu bez istine i postaju bliže laži. Ponekad, neki ljudi, kako bi iskoristili svoja prava, čak čine okrutnosti. Ponekad neki ljudi, učine nepoštena djela i nepošteno predstave lažne svjedoke kako bi se spasili. Ako ne rukama, onda barem,mnogi prouzrokuju bol drugima sa svojim jezicima kako bi postigli svoje ciljeve. Uobraženost je ta koja počinje da vlada umjesto poniznosti. Pravosudne stvari su mi predstavljene, i ja sam primjetio da umjesto da uspostave istinu i prepoznaju laži, ljudi predstavljaju tako tvrdoglavo ponašanje kako bi dobili svoja prava, da osoba ostane zapanjena.

Umjesto da uspostave svoje poslove na temelju istine, oni su više naklonjeni ka postizanju vlastitih interesa.Nadalje, imenovani advokati sa obje strane daju lažne tvrdnje koje se temelje na lažima samo kako bi pokazali svoje profesionalne vještine i kako bi dokazali svoju superiornost.

Međutim, Ahmadi muslimani kao I obje stranke moraju dati prednost njihovom zavjetu bai’ata I trebaju se bojati Uzvišenog Allaha u pogledu svojih ličnih interesa. Kada dođe do sukoba, dužnost je vjernika, radi postizanja zadovoljstva Uzvišenog Allaha, da nađe dobrotu u sebi. Dalje,cilj bi trebao biti da smo mi braća I moramo živjeti zajedno sa ljubavlju I poštovanjem, uklanjanjem ovih nesporazuma ili pravednih ili nepravednih pritužbi.Međutim, ponekad ljudi imaju veliki ego I tvrdoglavo ponašanje, u tom slučaju, ovi sukobi nemaju kraja. Tako da, ako želimo da riješimo ove sukobe na najbolji mogući način, mi moramo biti lagodni prema drugoj stranki I nastojati da djelimično žrtvujemo svoja prava, kako bi stvorili sklad. Šta nas Uzvišeni Allah uči u pogledu ovoga ? Uzvišeni Allah kaže :”A ako bilo koji dužnik bude u strašnim okolnostima, onda mu pružite predah do trenutka lahkoće.I ako to uradite iz milosrđa, onda je to bolje za vas, samo kada biste znali”

Morate shvatiti da se I mi možemo naći u teškim vremenima, I povrh svega također morate shvatiti da ako nas Uzvišeni Allah, Koji je Najmoćniji, počne kažnjavati u našim odnosima, mi nećemo imati utočišta. Dakle, neophodno je da se sa drugima ophodimo sa ljubaznošću I blagošću. Ovo je generalni vodič za naše svakodnevno poslovanje, naš biznis ,zajmove I otplate. I ovo uvijek treba imati na umu.

Isto tako, Časni Poslanik s.a.v.s. je stalno skretao pažnju vjernika na činjenicu da trebaju djelovati sa milošću i blagošću na ovom svijetu I da će zauzvrat Uzvišeni Bog imati milost na nama u raju.Trebamo uvijek imati na umu  da ćemo jednog dana odgovarati. Dakle, kako bi upili milost I oprost Uzvišenog Allaha, mi moramo pokazati milost I blagost  u našem ophođenju sa drugima na ovom svijetu, a ne da samo pokazujemo surovost, kaznu I brigu za naša vlastita prava.

Časni Poslanik s.a.v.s. je dao dobronamjerne nagrade onima koji primaju otplatu za zajam, koji se odnose prema onima koji otplaćuju sa ljubaznošću. Pripovjeda se da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao  da ako osoba želi da primi otplatu za zajam od osobe I ako mu daje dodatni predah nakon dogovorenog vremena vraćanja zajma, svaki dan predaha će se računati kao milost prema njemu. Drugom prilikom, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da milost I ljubav uklanjaju naše kušnje,poteškoće I teškoće.

Neki ljudi su jako tvrdoglavi I dovode u pitanju bilo koju odluku koju donese Upravni odbor Qadha, čak iako ja donesem odluku, oni tvrdoglavo traže reviziju odluke. Ja ne kažem da su odluke Odbora pravosuđa sto posto tačne. Čak I ako su netačne, ne treba sumnjati u njihovu namjeru. Ovi ljudi donose odluke sa čistim namjerama. Tako da, ako stranka misli da je upravu, a odluka je donesena protiv njih, Odbor pravosuđa  ili sudac ne trebaju biti kritizirani za to. Dakle, osoba se treba suzdržati od bolesnog razmišljanja jer ovo otvara put ka drugom grijehu.

Većina sukoba uključuje financijske stvari kao što su trgovina, razvod, I slično. Dobra je praksa da se pokaže blagost prema onima koji duguju novac. Jedan primjer toga jeste  da se traži nerazumno visok haq mehr od muža koji je izvan tih mogućnosti, ili očekivati podmirenje zajma u vrijeme kada druga osoba ne može priuštiti povrat.

Mi trebamo nastojati da uspostavimo sklad u našim poslovima u društvu. Zapamtite, mirno društvo će biti uspostavljeno sa dobrim ponašanjem obje strane- da davalac zajma bude popustljiv o otplaćivanju zajmova  a onaj koji uzima zajam da bude odgovoran, i pokaže interes i brigu za otplatu zajma.

Zato, dajući zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. mi takođe moramo usaditi ovo shvatanje u sebe. Zato vjernici trebaju biti aktivni u ispunjavanju prava drugih. Nije samo jedan slučaj nego ih ima mnogo. Zato, kad slučaj ide odboru pravnika ili budu predstavljeni Halifi vremena, sve treba biti bazirano na istini umjesto da dopustite da se Halifa vremena poslije srami svojih riječi. Vi trebate nastojati da ga zaštitite da se srami.  Među uvjetima Obećanog Mesije (bai’ata) je da će se on/ona uzdržati od stvaranja nereda. U pogledu ovoga Časni Poslanik s.a.v.s. nas je savjetovao, kao što je rečeno u jednom od predanja da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: ‘Velika je nepravda ako imućna osoba ne otplati svoj dug i iznosi sve vrste izgovora. Ako vam je rečeno da progonite  i slijedite osobu koja iznosi takve izgovore onda tako trebate uraditi.’ Drugim riječima, trebate mu oštro nalagati da otplati zajam. Nadalje, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Onaj ko treba da otplati zajam a odgađa njegovo plaćanje iznoseći beznačajne i sitne izgovore postaje zaslužan da izgubi svoj ugled i zaslužuje kaznu.’

Prema tome, ako su namjere osobe čiste onda će Svemogući Allah stvoriti sredstva i opskrbu (za njegovo otplaćivanje) ili će smekšati srce onog ko je dao zajam. Međutim, ako osoba ima loše namjere onda Svemogući Allah kažnjava takvu osobu. Časni Poslanik s.a.v.s. općenito ne bi klanjao dženazu osobe koja je dužna i njegov ili njen imetak i novac koji mu je bio na raspolaganju nije bio dovoljan da ga otplati. Časni Poslanik s.a.v.s. je takođe učio dovu da bude sačuvan od uzimanja zajma. Zapravo je pridružio kufr (nevjerovanje) sa uzimanjem zajma. U jednom hadisu kažeČasni Poslanik s.a.v.s.  je učio slijedeću dovu u svom namazu: ‘O Allahu! Ja tražim utočište kod Tebe od grijeha i uzimanja zajmova.’ Onda je neko rekao: ‘O Allahov Vjerovjesniče! Ti tražiš toliko zaštite od uzimanja zajmova?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Kad osoba duguje zajam onda izgovara laž kad govori i nakon što dadne obećanje on ga prekrši.’

Zato tražimo zaštitu od ovoga i oni koji uzimaju zajmove trebaju nastojati koliko god mogu da ih ne uzimaju. Međutim, ako uzmu zajam onda se trebaju brinuti o njegovoj otplati. Zato članovi Džemata trebaju posvetiti puno pažnje ovome. Hazreti Halifatul Mesih I r.a. je dao savjet u pogledu ovoga. Mnogi ljudi mi pišu  u pogledu dugova i zato trebaju slijediti ovaj savjet. Hazreti halifatul Mesih I r.a. kaže: Prvo, činite obilato istigfar (traženje oprosta od Svemogućeg Allaha). Drugo, prestanite sa pretjeranim trošenjem ili trošenjem bez svrhe, treće, čak ako uštedite mali iznos novca onda to trebate dati za otplatu zajma.’

Jedan pojedinac mi je napisao: Ja imam auto ali mi se više sviđa taj i taj model. Međutim, nemam dovoljno para da to kupim. Mogu li uzeti zajam od banke da kupim to auto?’ Ako neko uzima zajam jednom, takvi će na kraju postati dalje uronjeni u to. Zato osoba treba izbjegavati takve isprazne želje.

Slično tome, mnogi mladi započnu posao bez ikakvog iskustva. Oni uzmu određenu sumu novca od ljudi radi posla, pa ipak zbog neiskustva posao propadne i postanu bespomoćni ne samo oni nego takođe izgube novac drugih ljudi. Ovi ljudi (omladina) trebaju biti pažljiviji i ljudi koji daju svoj novac trebaju dva puta razmisliti o davanju zajma (takvoj osobi), radije nego da iznose prigovore ili podnose parnice protiv njih. Što se tiče onih koji žele uložiti svoj novac u neki posao, oni izgube svoj  novac kao i siroti bespomoćni pojedinac koji je uzeo pare (zapravo on nije bespomoćan, jer ponekad ljudi uzmu novac sa smutljivim ili zlim namjerama) i onda se upletu u sudski proces koji dovede do njihove sramote i poniženja. Mi trebamo izbjegavati ove stvari tako da možemo stvoriti mirno okruženje oko sebe.

Da nas Svemogući Allah osposobi da u sebe usadimo istinski duh vjernika i da stvorimo mirno društvo. Da posvojimo najviši moral i pravila pristojnosti koje je od nas očekivao Obećani Mesija a koji su spomenuti u Časnom Kur’anu i koje nam je kazivao Časni Poslanik s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp