U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Postizanje bogobojaznosti

Kratki sadržaj

U prethodnoj hutbi spomenuo sam da je svrha posta i Ramazana kao što Uzvišeni Allah naveo je da razvijemo Taqwu (bogobojaznost) u srcima. Obećani Mesija a.s. je rekao kako bi postali Muttaqi (ispravna osoba) nije dovoljno samo da obožavamo Boga ili da ispunimo prava Božijih stvorenja, ustvari bogobojazna osoba je ona koja usvoji visoki standard morala i ima pozitivan uticaj na druge kroz svoju pobožnost. Tako da, jednom prilikom Obećani Mesija a.s. je rekao :“Visoki moral je znak pobožne osobe“. Obećani Mesija a.s. kaže:“ Taqwa je sklop mnogih stvari i da se suzdržimo od ponosa, sebičnosti, nezakonitog bogatstva i raznih vrsta nemoralnog ponašanja je dio Taqwe (bogobojaznosti)“. Osoba koja pokazuje dobar moral onda čak i njegovi neprijatelji postaju njegovi prijatelji. Uzvišeni Allah kaže :“Otjerajte zlo sa onim što je najbolje“.

Obećani Mesija a.s. kaže Taqwa znači da se suzdržimo od svih vrsta bolesnih navika i da pokazujemo dobar moral je također Taqwa pomoću koje i naši neprijatelji postaju prijatelji. To znači, ako se odnosimo sa drugima sa dobrotom onda će čak i stranci postati bliži nama i postat će dio naše zajednice prijatelja. Tako da, ovo je osnovno učenje koje moramo uvijek imati na umu, u kojem ćemo pokazivati dobar moral, držeći se taqwe kroz svaku našu radnju.

Obećani Mesija a.s. kaže , „Tako da pod moralom se smatra traženje Allahovog zadovoljstva“. A šta se misli pod traženjem Allahovog zadovoljstva? On kaže “To je ono što nalazimo u praktičnom životu Časnog Poslanika s.a.v.s.“ Šta je moral? To je ono što Uzvišeni Allah želi. A šta je to što Uzvišeni Allah želi ? To je ono što vidimo u svakom djelu života Časnog Poslanika s.a.v.s. Zbog toga je neophodno da osoba pokuša oblikovati svoj život u skladu sa životom Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovaj moral je kao temelj. Ako je temelj nestabilan ne možemo sagraditi zgradu. Moral je slaganje cigle jedne na drugu. Ako je jedna cigla položena izvan linije, cijeli zid ostaje neujednačen.

Dalje u pogledu moralnih kvaliteta Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećani Mesija a.s. je rekao :”U pogledu Časnog Poslanika, Uzvišeni Allah je rekao da :”I on zaista posjeduje visoke moralne osobine”. U svakom aspektu života Časni Poslanik s.a.v.s je pokazao najviši primjer svojih moralnih kvaliteta, što je obavezno za vjernika da prati u skladu sa svojim kapacitetom I sposobnostima.”Najhrabrijim u bitci se smatrao onaj koji bi bio najbliži Časnom Poslaniku, jer bi on bio u najvećoj opasnosti. Subhanallah (Uzvišeni je Allah), kakav visok položaj”. Obećani Mesija kaže :”Došlo je vrijeme, kada je Časni Poslanik s.a.v.s. posjedovao veliko stado ovaca , koje čak carevi Cezar I Khosrow nisu imali. Sve ih je dao prosjaku. Ovo je dokaz njegovog moralnog ponašanja.”

Obećani Mesija a.s. kaže :”Sve dok se osoba ne trudi I obavlja molitve, nevolja koja je zadesila srce ne može biti uklonjena”… “Filozofi, imaju dva mišljenja u pogledu moralne reforme. Tu su oni koji misle da čovjek može napraviti moralnu reformu I postoje drugi koji misle da ne može. Činjenica je da moral može biti promijenjen ako osoba nije samozadovoljna, I učini napor da to promijeni”. Ne pokazujmo samizadovoljstvo, radije pokušajmo I vremenom moral može biti promijenjen.

Obećani Mesija a.s. kaže :” U ovom trenutku, sjetio sam se priče koja ide ovako. Jedan čovjek je došao da vidi poznatog grčkog filozofa Platoa I tražio je dozvolu da uđe. Platov zakon je bio da on nije dozvoljavao posjetiocima da uđu dok nije proučio njihov izgled I crte lica.  Stvorio bi mišljenje u pogledu osobe na osnovu izgleda. Kao I obično, sluga, bi došao I opisao izgled osobe na osnovu čega bi Plato rekao, pošto si osoba sa mnogo nemorala, ja ne želim da te sretnem. Kada je ova osoba čula taj odgovor od Platoa, rekla je slugi da ide I da kaže da šta god si rekao to je ispravno. Međutim, ja sam izbjegavala moje nemoralne navike I napravila reformu. Na ovo je Plato rekao, da je ovo zaista moguće. Tako da ju je pozvao unutra I primio sa najvećom čašću I poštovanjem.” Obećani Mesija a.s. kaže  “ Oni filozofi koji misle da moral ne može biti reformisan nisu upravu.”

U pogledu postizanja visokog morala, Obećani Mesija a.s. skreću našu pažnju prema pokajanju. Obećani Mesija kaže :” U stvarnosti, pokajanje je zaista učinkovito I pomaže u postizanju morala”. Ako osoba želi da postigne visok moral, onda je potrebno da se pokaje. Međutim, pokajanje ne znači samo da tražimo pokajanje za grijehe, već je također važno kako bi postigli visok moral. Trebamo imati na umu da postoje 3 uvjeta za pokajanje bez kojih ne možemo postići iskreno pokajanje. Od ovih tri uvjeta, prvi uvjet koji je u arapskom jeziku poznat kao “iqla” to jeste da uklonimo zle fantazije koje uzrokuju zla. Tako da, glavni uvjet za pokajanje jeste da uklonimo loše misli I fantazije. Slijedeći uvjet je kajanje. To znači da griješnik treba izraziti kajanje zbog svojih grijeha I zlih radnji I treba  razmišljati o tome da je zadovoljstvo koje dobija od njih trenutno I kratkotrajno. Treći uvijek je jaka odluka da se neće vratiti tim porocima. Ako se pridržava te odluke, Bog će mu dati snagu za iskreno pokajanje I riješit će se svih poroka koje će zamijeniti dobrim moralom I hvale vrijednim djelima. Ovo je moralna pobjeda.

Obećani Mesija a.s. objašnjava različite razloge za postizanje vjere. Čudesni moral može imati uticaj na način na koji čuda ne mogu. Sam sebe prouči I vidi kako postojanost I čvrsta odluka proizvode neopisiv učinak I čuda.. ako ljudi otkriju da osoba ima dobar moral, tada se ne krije pažnja koja joj je data. Obećani Mesija a.s.kaže :” Moj savjet ponovo jeste da je pokazivanje dobrog morala srodno pokazivanju čuda. Ako neko kaže da ne želi postati radnik čuda onda je on zaveden od strane šejtana. Mogućnost pokazivanja čuda ne znači samohvalu ili arogantnost jer svjedočenjem čudima ljudi postaju svjesni istine I stvarnosti islama I dobijaju uputu.”

Onda, dok objašnjava da je koncept morala sličan rizqu (opskrbi) i da izraziti ih znači trošiti od sposobnosti koje je Svemogući Bog omogućio, Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Često ljudi smatraju da rizq znači onu opskrbu koja se jede. Ovo nije tačno..’ Obećani Mesija a.s. dalje kaže: ‘Vrhovna vladavina i imati najbolji moral su stvari ubrojane u rizq.’ Obećani Mesija a.s. dalje objašnjava i kaže: ‘Uzdržati se od prenošenja znanja drugima iz razloga da će tako možda postati beznačajni ili da  možda neće zaraditi toliko, smatra se idoloplonstvom.

Obećani Mesija a.s. kaže: ‘(Dobar) moral ne znači samo govoriti mehkim tonom ili koristiti učtiv jezik. Umjesto toga su atributi kao što su: hrabrost, velikodušnost i čestitost svi moralna snaga i njihovo korištenje u ispravno vrijeme čini ih dijelom čovjekovog morala.’ Dok savjetuje članove zajednice da posvoje najviši moral, Obećani Mesija a.s. je rekao slijedeće. ‘Ko god pokaže svom komšiji promjenu na bolje u svom moralnom vladanju to će biti kao da je učinio čudo. Ovo će ostaviti trajan dojam na komšiju.’

Prema tome, svaki naš postupak treba pokazati, nakon što smo ušli u bai’at (zavjet odanosti) sa Obećanim Mesijom a.s. da smo napravili čestite moralne promjene, i onda trebamo obavijestiti ljude, to je put propovijedanja poruke. Da nas Svemogući Allah osposobi da napravimo čestite promjene u sebi u skladu sa bogobojaznošću i imajući na umu uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. Da svoje živote provedemo na način kako je Obećani Mesija a.s. želio od nas da ih provedemo.

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za dvoje umrlih, čija tijela nisu prisutna. Prva je za  gospodina Lutf-ur-Rahman sahiba iz SAD. On je bio sin Mian Ata-ur-Rahman sahiba. Umro je 27. Maja 2017. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratitu. On je poučavao nauku u Talim-ul-islam školi vrlo dug period vremena. Ja sam takođe bio jedan od njegovih studenata u toku mog školovanja. Da mu Allah dž.š. podari oprost i pokaže mu milost uzdižući njegov položaj. Da njegovi potomci nastave  njegova čestita djela.

Druga dženaza je za Mirzu Umar Ahmad sahiba, sina Sahibzade dr. Mirze Munavara Ahmad sahiba koji je umro 5. Juna 2017 u Tahir institutu za srce, u Rabvi. Umro je sa 67 godina. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. On je bio istih godina kao ja i prijatelj iz djetinjstva. Kao djeca smo se igrali zajedno. Imao je mnoge vrline. Da Allah uzdigne njegov položaj i podari njegovoj djeci sposobnost da nastave njegova dobra djela ostajući čvrsto vezani za Hilafet. Amiin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp