U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Djelovanje misionara i vršioca dužnosti

Kratki sadržaj

Danas je Huzur obavio svoju vjerom nadahnutom hutbu o važnosti misionara i onih koji posvećuju život, o potrebi razumjevanja između misionara i vršioca dužnosti i o životnoj potrebi za sve da hodaju ruku pod ruku kako bi pomogli u zajedničkom nastojanju napretku džemata.
Huzur je rekao, da je Allahovom milošću Ahmedija džemat osnovan u nekoliko država svijeta. Misionari završe školovanje ovdje i onda im se dodijeljuju različiti zadaci. Najprije je Ahmadija džemat postojao samo u Kadianu i Rabwi. U posljednjih nekoliko dana održan je zajednički sastanak sa studentima džamije Ahmadija Velike Britanije i džamije Ahmedija Kanade. Ovi diplomanti su takvi da su izabrali posvetiti svoje živote služenju vjeri, bez obzira na to što su odrasli u zapadnom okruženju. Većina njih ako ne i svi, su dio waqfe nau programa.
Osim Rabwe i Qadiana, džamije Ahmedija su uspostavljene u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, gdje studenti iz Evropskih država imaju priliku da studiraju. Dalje, džamija Ahmedija u Kanadi je službeno priznata kao obrazovna institucija, i kao rezultat toga studenti iz drugih država mogu sudjelovati. Tu je i džamija Ahmedija u Gani, gdje će ove godine Šahid (završna godina) razred diplomirati. Također tu je i džamija Ahmadija u Bangladešu i džamija Ahmadija u Indoneziji koje su proširene kako bi uključile Šahid kurs(potrebno je završiti školovanje u roku od 7 godina kako bi postao misionar).

Kada ovi mladi misionari započnu svoj rad na terenu oni imaju određena pitanja u svojim umovima i zbog toga se moraju obratiti ovdje kako bi vršioci dužnosti razumjeli da je za njih bitno da rade sa uzajamnom harmonijom, to jeste, misionari i vršioci dužnosti trebaju surađivati jedni sa drugima, naročito predsjednici i Amiri (nacionalni predsjednik).

Ponekad može doći do neslaganja koja su često posljedica nekih nesporazuma i koja mogu izazvati napetost između dvije strane. Može biti slučaj da ponekad misionar može sagledati određeni aspekt sa moralne tačke gledišta i poželjeti da sprovede program u svom mjestu, međutim Sadr (predsjednik lokalne zajednice ) se ne slaže sa njim. Ili se može desiti da zbog dugog mandata, Sadr misli da su njegovi planovi ispravni i da misionar treba raditi po njegovoj naredbi. Ili, na okupljanju on može tražiti odgovore od misionara na neprimjeren način. Moguće da da se misionaru neće svidjeti njegovo ponašanje i da će mu odgovoriti. Međutim, ja želim podsjetiti misionare da moraju uvijek biti poslušni onima koji imaju autoritet nad njima, i da moraju pokazati visoki standard poslušnosti tako što će prešutjeti. Istovremeno, želim da se obratim Sadrama i Umarahama i da ih podsjetim da je njihova odgovornost da pokažu poštovanje i da se pobrinu da drugi ljudi pokazuju poštovanje prema misionarima. Trebaju raditi zajedno kao jedna osoba na ispravan i pobožan način.

Primjećeno je da se u malim nerazumjevanjima između predsjednika, misionara i vršioca dužnosti, javlja šejtan koji ulazi u sukob i nastoji da poremeti temelje pravednosti sviju okolo. Obećani Mesija a.s. kaže da nijedna zajednica ne može opstati ukoliko uvijek pokušava da izaziva, i nalazi greške među sobom. On je rekao da trebamo postati kao jedna osoba, jer naša snaga leži u zajednici. I trebamo povećati naš nivo moralnosti, koji se može postići širenjem više ljubavi,bratstva i suosjećanja.

Huzur kaže da misionari i vršioci dužnosti trebaju usvojiti naviku pokrivanja tuđih grešaka i pokazati milost i oprost i trebaju biti uzorni model u predstavljanju ovih crta. Oni se ne trebaju ljutiti na najmanje stvari i razvijati loša osjećanja kao rezultat toga.
Huzur je razjasnio da predstavljanjem ovih isječaka, on ne zaključuje da, ne daj Bože , postoje rašireni sukobi generalno u džematu između misonara i predsjednika i Amira. To uopšte nije slučaj. Postoji samo nekoliko takvih slučajeva koja su dovedena do Huzurovog znanja svake godine. Huzur je rekao, da razlog zbog kojih on govori o ovim problemima jeste kako bi predsjednici i Amiri kao i misionari shvatili ogromni obim njihovih zadataka. I ako se desi bilo kakav nesporazum između njih, oni će odmah znati kako da ga riješe. Na kraju, trebaju razumjeti da imaju zajednički cilj i potrebu da rade zajedno kako bi ispunili svoje odgovornosti i pomogli reformi članova džemata. Kao što je Obećani Mesija a.s. jednom rekao, posao koji može biti završen sa dvije ruke , nikada ne može biti ponovljen samo sa jednom rukom. Naš uspjeh leži u međusobnoj saradnji i zajedničkim radom prema istom cilju. Šta jedna osoba može uraditi u svjetskim ili religioznim pitanjima u poređenju sa velikom zajednicom, koja radi ruku pod ruku kako bi dostigli zajedničke ciljeve? Niti Amir treba davati naredbe samo u skladu sa svojim željama, niti misionar treba smatrati njegova viđenja nedvojbeno tačnim. Uloga misionara jeste da pomogne u treniranju i reformi džemata, tako da nivo pravednosti misinara treba biti veći od nivoa sljedbenika. Postavljanje ovog standarda će prirodno stvoriti nivo poštovanja prema misionarima među općim članovima. Amir, time što je na čelu uprave u svojoj državi, ima zadatak da osigura da sve u sustavu i upravi teče glatko i on je predstavnik Halife u tom pogledu. Amir, predsjednici i misionari moraju zajedno raditi pod ujedinjenom platformom kako bi postigli ovaj cilj.

Huzur je rekao da će opet ponoviti da je obaveza svih Amira, predsjednika i vršioca dužnosti da lično pokažu poštovanje i da u Džematu usade poštovanje za sve misionare i one koji su život posvetili služenju religiji (vakf-e- zinadagi). Ovo će takođe nadahnuti omladinu da žele da svoj život posvete služenju vjeri. Zaista osoba posveti svoj život ili postaje misionar samo radi Božijeg zadovoljstva. Međutim, ponekad djeca ili omladina trebaju vidljiv podsticaj da ih nadahne da na početku poduzmu postepene korake posvećivanja svog cijelog života. Kad jednom razumiju istinsku svrhu posvećivanja svog života onda bude postignut duhovni napredak i on će odbaciti materijalizam.
Svi Amiri, predsjednici i vršioci dužnosti se zato trebaju ophoditi i postupati sa misionarima i onima koji posvete život služenju religiji, s krajnjom poniznošću i saradnjom tako da to olakša naš zadatak dobivanja novih misionara. Mi trebamo mnogo više novih misionara i onih koji posvećuju život služenju religiji i zato je od vrlo hitne važnosti da utemeljimo poštovanje i obzir prema njima u srcima svih.
Huzur je rekao da se želi obratiti svim mladima koji su posvetili život služenju religiji i misionarima koji trenutno služe, da bez obzira da li im svijet pokaže poštovanje ili ne, bilo da Amir, predsjednik ili vršioc dužnosti, ili zapravo bilo koji član Džemata odaju dužno poštovanje ili ne, oni u svakom slučaju trebaju ispuniti zavjet o žrtvovanju koji su dali Svemogućem Allahu. Misionari trebaju za sve svoje probleme pogledati na Boga a ne na svijet. Ako neki vršioc dužnosti ne postupa prema njima ispravno onda umjesto da ovo izrazi drugim ljudima, misionar treba svoje probleme podnijeti Bogu u dovama. Misionar se ne treba brinuti za ljude (njihovo mišljenje) nego zapravo treba jednostavno moliti samo Boga. Zaista, oni koji su život posvetili služenju religiji, služit će u Džematu cijeli život dok su vršioci dužnosti izabrani za kratki period. Kad vršioc dužnosti ne provodi kako treba svoje dužnosti i samo stvara problem, odgovor misionara treba biti da čini dove da taj vršioc dužnosti ide ispravnim putem ili da Svemogući Bog odvoji takve vršioce dužnosti.

Huzur se obratio misionarima i vršiocima dužnosti i rekao ako očekuju od članova da se uzdrže od lošeg govora o vršiocima dužnosti, onda misionari i vršioci dužnosti će trebati prvo osigurati da se ogovaranje službenika ne događa u njihovim vlastitim kućama.

Svi vršioci dužnosti, pogotovo predsjednici i nacionalani predsjednici, uvijek moraju postupati prema članovima Džemata s velikom ljubavlju i naklonošću. Oni moraju zapamtiti da je ovo služenje samo zbog blagoslova Svemogućeg Allaha i da oni nemaju nikakvo puno pravo na to. Zato s najvećom poniznošću moraju ispuniti ovo povjerenje koje im je Halifa vremena dao. Prema hadisu, Časni Poslanik s.a.v.s. je uvijek pozdravljao ljude s osmjehom i zato ovaj plemeniti primjer Časnog Poslnaika s.a.v.s. treba uvijek imati na umu.

Neki ljudi prigovaraju da njihovi predmeti budu poslani upravi Džemata ali da prođu mjeseci a oni ne prime nikakav izvještaj o toku predmeta. Huzur je rekao da je takođe spomenuo u prethodnoj prilici da stvari ne trebaju biti nepotrebno otegnute i trebaju biti rješene što je moguće brže. Ako određeni slučaj zahtijeva više vremena onda strane kojih se to tiče treba obavijestiti o toku situacije i potvrditi prijem njihove žalbe ili pitanja.

Časni Poslanik s.a.v.s. nas je podsjetio da nijedan postupak vrline ne smatramo beznačajnim jer je čak pozdraviti nekog otvorenom velikodušnošću čestito djelo. Ako se vršioci dužnosti obraćaju članovima Džemata sa osmjehom i velikodušno, samo ovo može ublažiti polovinu njihovih žalbi. Svaki postupak i odluka vršioca dužnosti treba biti donesena dok ulijeva straha od Allaha, s poniznošću i ispunjavanjem zahtjeva pravde. Časni Poslanik s.a.v.s. je jednom rekao da Svemogući Allah nikada neće dati da uđe u Džennet osoba koja je određena odgovornom za ljude a ipak je namarna prema svojim dužnostima. Časni Poslanik s.a.v.s. je dugom prilikom rekao da će na Sudnjem danu pravedan vladar biti najomiljeniji i najbliži Svemogućem Bogu a nepravedan vladar će biti najgori u očima Svemogućeg Boga i bit će čuvan najdalje od Njega.

Prema tome, vršioci dužnosti moraju ispuniti svoju dužnost i ovo vrijedi za sve pomoćne organizacije takođe. Razlog zbog kojeg je hazreti Musleh Maud r.a. osnovao ove pomoćne organizacije bio je da se može stići do svakog člana Džemata. Nacionalni Amir, lokalni predsjednici i pomoćne organizacije trebaju raditi sa uzajamnom saradnjom i ovo će mnogostruko uvećati ukupni napredak Džemata.
Vršoci dužnosti trebaju pokazati krajnju hrabrost i srčanost i čak ako bude iznesen prigovor protiv njih oni ne smiju nastojati da se osvete nego umjesto toga trebaju ocijeniti sebe da li se ta mahana (nedostatak) nalazi kod njih ili ne i popraviti se. Ovo takođe dolazi pod zahtjeve pravde i poštenja.

Svaki član Džemata takođe treba nastojati da uveća svoj nivo bogobojaznosti (Takve) kao što takođe trebaju biti poučeni da pomažu jedan drugom u bogobojaznosti i pobožnosti. Oni sebe moraju procjeniti u pogledu svoje bogobojaznosti i pobožnosti. Svaki član Džemata mora ispuniti svoje dužnosti u pogledu poslušnosti jer njihovi primjeri poslušnosti će ne samo osposobiti njih da ojačaju svoju vezu s Džematom nego će takođe osposobiti njihove potomke da ostanu vezani uz Džemat. Ako nivo bogobojaznosti i pobožnosti budućih generacija bude visok onda će prirodno i budući vršioci dužnosti imati visoke standarde bogobojaznosti i pobožnosti. Prema tome, članovi Džemata trebaju usaditi naredbu Časnog Poslanika s.a.v.s. u svoja srca i takođe u svoju djecu da moraju pokazivati poslušnost bez obzira na okolnosti. Pojedinac treba uvijek moliti Svemogućeg Allaha da odredi takve vršioce dužnosti koji će prema njima postupati s ljubavlju i naklonošću i činiti dove za njih i koje će i oni takođe voljeti i za koje će oni isto tako činiti dove. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao u jednoj prilici da će Allah dati Svoju milost na Sudnjem danu onima koji vole jedno drugo radi Njega.

Huzur je molio Allaha dž.š. da osposobi svakoga da ispune svoje dužnosti koje su im date poslije pridruživanja Džematu revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. i da žive po očekivanjima koje je on imao od njima. Obećani Mesija a.s. je jednom rekao da Svemogući Allha želi da stvori Džemat koji će postati uzor pobožnosti i bogobojaznosti. Njihov stepen istinoljubivosti i poniznosti mora biti izuzetno visok i oni trebaju biti čiste naravi i izbjegavati skupove gdje se ljudi rugaju i ismijavaju jedan drugog. Da Allah Svemogući osposobi svakog člana da postupa na ovaj način i postane primaoc milosti Svemogućeg Allaha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp