U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Kanada 2016

Kratki sadržaj

Hazreti halifatul Mesih, neka Allah ojača njegove ruke, je današnju hutbu održao na dželsa salani u Kanadi. Nakon tašahuda i sure fatiha Huzur je rekao:

Allahovom milošću danas počinje dželsa salana Ahmedija džemata u Kanadi. Sa Allahovim blagoslovima svi džemati u svijetu održavaju njihov godišnji skup svake godine. Zašto? To je zato što je Obećani Mesija, neka je mir na njega, nakon što je dobio obavjest od Allaha započeo održavati dželsu. Tražio je da se skup održava tri dana svake godine u Kadianu.Trebaju da se okupe ne da se održava sajam, da se uključuje u materijalne poslove, igraju igre ili da se postižu neki ovozemaljski ciljevi. Zapravo, okupljamo se zajedno kako bismo povećali svoje vjersko znanje i proširili svoje informacije. Trebamo se okupiti kako bi napredovali u religijskom shvaćanju. Šta je to shvatanje? To je da znamo nešto u dubine. U kakvoj vrsti shvaćanja se traži na napredujemo? On traži od nas da ne budemo samo površni muslimani i oni koji izgovaraju „Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha i Muhammed, neka je mir na njega, je Njegov poslanik“. Mi moramo povećati naš duhovni položaj nakon prihvatanja islama. On je rekao da ako učite kelime i šehadet onda nastojte da saznate ko je Allah i šta On traži od nas. Koja su Allahova prava i kako ih trebamo ispuniti. Kako da razumijemo Allahove naredbe i kako da djelujemo prema njima? Ako smo prihvatili Muhammeda, neka je mir na njega kao Njegovog poslanika i kao pečata poslanika, onda trebamo da znamo njegov sunnet i da djelujemo prema tome. Kakav je bio njegov život i kako da ga razumijemo u dubine? U vezi ovoga,  odgovor hazreti Ajša, neka je Allah zadovoljan njome jednoj osobi koja je upitala o životu i vrlinama hazreti Muhammeda, neka je mir na njega, prelazi sve detalje. Ona je rekla:“ Zar niste pročitali Časni Kur’an? Dakle, ono što Časni Kur’an kaže, daje detalje njegovog života i vrlina“

Ovo je dubina znanja o Muhammedu, neka je mir na njega, kojoj vjernik treba težiti da postigne. Učenje i razumjevanje Časnog Kur’ana je neophodno za to. Onda je Obećani Mesija, neka je mir na njega, rekao da je svrha dželse da se poboljšamo u duhovnosti. Kada se postigne shvaćanje, ono ne treba biti svedeno samo na znanje ili duboko znanje, već također treba značiti napredovanje u duhovnosti i djelima. Onda je on rekao da ukoliko nema duhovnog napretka onda je beskorisno sudjelovati skupu.

On je rekao da je druga prednost dželse ta što se oni koji sudjeluju trebaju pokušati upoznati jedni s drugima. To ne treba biti privremeni upoznavanje kao u svjetskih trgovaca. Svaki ahmadi musliman treba napredovati I vezi ljubavi I bratstva među njima. Ova veza treba biti jaka I dugotrajna da je ništa ne može spriječiti ili rastaviti. Također je rekao da trebamo napredovati u pravednosti. Ovo je jedan od jako važnih ciljeva dželse. Vjernik ne može biti iskreni vjernik bez toga. Pravednost znači, da znanje koje je postignuto,duhovni standard koji je stvoren I veza ljubavi prema Bogu I Njegovom poslaniku, I ljepota u zajedničkim odnosima, sve to zajedno treba biti trajno I postati dio naših života. Ovo su bile stvari zbog kojih je Obećani Mesija, neka je mir na njega, ustanovio dželsu. Ovo je svrha, radi koje,kako je on rekao, ljudi trebaju dolaziti u Kadian svake godine.

Kako su blagoslovljeni ti skupovi bili da je Obećani Mesija, neka je mir na njega, učestvovao na njima I dao savjet džematu. On je trenirao članove džemata I gasio njihovu duhovnu žeđ. Nakon njega ne može biti isto jer status poslanika pripada samo njemu. Onaj koji je došao u skadu sa predskazanjima Časnog Poslanika, neka je mir na njega, onaj koji je došao u skladu sa Božijim obećanjem, I ko je poslan da oživi uputu prateći hazreti Muhameda, neka je mir na njega, definitivno je imao svoj položaj. Ovo je također Allahov blagoslov, Koji ga je obavjestio, rekao je da će biti uspostavljen sistem druge manifestacije, a to je sistem hilafeta. Tako da je uspostavljen I kroz njega, posao da se ispuni njegova misija se nastavlja. Držanje skupova je dio toga.

Nakon smrti Obećanog Mesije, neka je mir na njega, u Kadianu, u prisustvu I vođstvu uspostavljenog sistema hilafeta, skupovi su se održavali 40 godina. Onda nakon preseljenja hilafeta u Pakistan, skupovi su se održavali u Rabwi I uz to džemat se proširio u mnoge druge države. Iako je uspostava stranih misija započela prije odlaska iz Kadiana, naročito u Africi su stvoreni vrlo jaki džemati, ali I dalje se nastavlja jačanje I širenje džemata, van Pakistana, svakog dana, svakog mjeseca I svake godine. Toliko da kada su neprijatelji vidjeli napredak džemata, stvorili vrlo strog zakon koji je prihvaćen od vlade. Iz tog razloga halifa I veliki broj ahmadi muslimana su morali napustiti državu.

Nakon preseljenja halifatul Mesiha IV(Rahmullah), u Londonu počeli su se održavati skupovi I širiti, u isto vrijeme, druge države su započeli skupove I nastavili u napredovanju. Sada svako mjesto ima svoje vlastite karakteristike skupa. Sada nije moguće da veliki broj Ahmadi ljudi putuje u Kadian na dželsu, niti Ahmadi u velikom broju mogu prisustvovati svakoj dželsi gdje je halifa prisutan. Način na koji se džemati šire I napreduju, bilo je potrebno da se održe skupovi onako kako su bili održavani u vrijeme Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je tražio od nas da se okupimo barem jedanput godišnje, radi napretka I kako bismo donijeli promjenu.

Mi se također okupljamo ovdje samo kako bismo ispunili svrhu koju nam je rekao Obećani Mesija, neka je mir na njega. Svake godine se okupimo ovdje radi te svrhe I naročito jer je prošlo 50 godina otkako je džemat uspostavljen ovdje. Prošlo je 50 godina otkako je džemat registrovan ovdje.Amir sahib je tražio od mene da dođem ovdje naročito jer džemat slavi 50 godina postojanja i drži mnoge funkcije u tom kontekstu. Ovo će također biti velika dželsa. Kao što sam rekao, kada je prisutan halifa mnogo više ljudi dođe. Ove godine zbog mog prisustva, mnogi ljudi su stigli I još dolaze. Ahmadi koji žive ovdje ove godine daju posebnu važnost tome.

Svaki Ahmadi musliman treba zapamtiti da će se dobiti prava važnost onda kada svaki Ahmadi musliman koji živi u Kanadi pokuša da nakon prihvatanja ahmadijata, ispuni vezu baiata. Moramo ispuniti očekivanja Obećanog Mesije, neka je mir na njega, inače kakva je onda razlika da li postojimo 50 godina ili više.

Kao što sam već rekao, zbog situacije u Pakistanu, mnogi Ahmadi muslimani su otišli u druge države I mnogi od vas su došli ovdje. Preselili ste se ovdje kako bi dobili vjersku slobodu, I vlada ovdje vam je dala državljanstvo, kako bi mogli djelovati prema svojim vjerskim uvjerenjima. Uz obećanje da ćemo dati prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima, shvaki Ahmadi musliman ima dodatnu odgovornost da ispuni svrhu zbog koje je došao ovdje. Recite svojim generacijama da okolnosti u kojima smo napustili Pakistan u potrazi za boljim položajem ovdje su takve da trebamo biti zahvalnim Božijim ljudima I djelovati prema Njegovim naredbama. Također trebamo ispuniti obećanje koje smo dali u vrijeme baiata Obećanog Mesije a jedan dio toga je da u potpunosti primjenimo Kuranska učenja na sebi.

Moramo da proučimo na razumljiv način, na koji je, u ovom dobu Obećani Mesija predstavio ove stvari, koje su naredbe, jer niko osim njega, neka je mir na njega ne može bolje razumjeti riječi I poruku Boga I Njegovog Poslanika, neka je mir na njega. Možemo osvijetliti naše umove I ojačati našu vjeru prateći upute koje nam je dao Obećani Mesija, neka je mir na njega I još dalje razmišljati o njima. U ovom pogledu, Obećani Mesija, neka je mir na njega, nam je dao mnogo savjeta kako bismo učvrstili znanje I praksu. On želi da nas vidi na određenom standardu nakon baiata. Svrha dželse je da pokušamo postići ovaj standard. Tako da ova stvar treba biti na umu svakog Ahmadi muslimana.

U ovo vrijeme, neki Ahmadi muslimani, doći će na skup ali neće slušati pažljivo, ili će biti umorni od pređenog puta, možda će drijemati. Ja kažem svima njima, da trebaju pažljivo slušati ono što ću ja govoriti I biti pažljivi dok sjede. Pola sata ili 45 minuta nije nešto što čovjek ne može podnijeti.Svrha dolaska na ovaj skup bit će ispunjena jedino kada pažljivo slušate sve ono što će reći govornici. Mnoge stvari će biti rečene kako bi ojačali našu vjeru I povećali duhovnost. Nemojte samo podizati ruke visoko kada uzvikujute riječi.  Učinite to dijelom svojih života. Kao što sam rekao, ja ću neke teme objasniti riječima Obećanog Mesije, neka je mir na njega, kako bi ove riječi ušle direktno u vaše uši,stigle do vaše glave I srca I podigle stepen duhovne promjene koje Obećani Mesija očekuje od nas.

Obećani Mesija, neka je mir na njega, kaže da je u više navrata rekao svom džematu da se ne oslanjaju samo na baiat. Neće biti slobode sve dok ne postignete njegovu stvarnost. Onaj ko je zadovoljan ljuskom bit će lišen jezgra. Uzaludno je ako ste sretni sa ljuskom voća. Bit ćete lišeni pravog voća. Inteligentan je onaj koji pokuša dobiti voće a ne samo ljusku. On nadalje kaže ako učenik ne praktikuje, onda je beskorisna mudrost učitelja. To znači da učinite baiat ali da se ne poboljšate u praktikovanju. Sretnici ste prihvatili onog kojeg je poslao Bog. Visok status onog kojeg je poslao Bog je iskren I ispravan sam od sebe. Vjernik će imati koristi od toga jedino ako njegova djela budu u skladu sa onim što je on rekao.

Dalje je rekao da ako doktor da ako doktor da recept nekom I ko ta osoba ostavi po strain taj recept onda neće imati nikakve koristi od toga. Bit će koristan jedino ako se koristi,kupi I koristi. Drugim riječima, nakon recepta, sam sebi uskraćuje korist  lijeka ne koristeći ga.

Rekao je da proučavamo Nuhov luk iznova I da se ponašamo u skladu sa tim. Zatim je rekao:

” zaista, uspjet će samo onaj ko je (bogobojaznost) poveća “. [91:10]

Zatim je rekao da postoji hiljadu lopova, bludnika, zlotvora pijanica I licemjera koji izjavljuju da pripadaju ummetu Časnog Poslanika, neka je mir na njega. Ali da li je to zaista tako? Uopšte ne, samo oni koji u potpunosti slijede učenja Časnog Poslanika neka je mir na njega, pripadaju njegovom ummetu. Onda je jednom prilikom, dalje objasnio standard baiata govoreći da onaj koji prihvata baiat I vjeru, treba se preispitati je li on samo ljuska ili jezgro. Nije iskrena vjera, ljubav, poslušnost, baiat, vjerovanje praćenje I islam, ako nema prave biti u tome. Dobro držite na umu, da vrijeme smrti nije poznato ali da će sigurno doći. Tako da nemojte zavisiti samo na izjavi I na tome da budete sretni.To uopšte nije korisno I čovjek ne može steći svrhu čovječanstva ukoliko nije iskusio mnogo msrti, prošao kroz mnoge transformacije I revolucije.

Šta su te smrti? To znači da damo prednosti vjeri nad ovosvjestkim stvarima. Sjaj ovog svijeta su vidljivi u ovim državama. Svjetovni aranžmani su takvi da odvlače sa puta Uzvišenog Allaha. Moramo ih izbjegavati. Dalje nas poziva da pogledamo na trenutno stanje svijeta. Časni Poslanik, neka je mir na njega, je pokazao svojim primjerom da su njegov život I smrt, sve bilo samo za Allaha.I sada postoje muslimani u svijetu da kada ih upitate jesu li muslimani oni će reći “hvala Bogu”. Onaj čije stihove on izgovara, njegova pravila pripadaju Allahu, ali on (sada musliman) živi I umire za svijet, dok vrijeme smrti ne dođe I kada dođe do zadnjeg izdisaja. Nije mudro biti sretan. Musliman je pozvao jevreja da pređe na islam. Rekao mu je da ne bude samo sretan zbog imena da je musliman. Dalje je jevrej rekao da je nazvao svog sina ‘Khalid’ I da ga je sahranio prije nego što je pala noć. On nije postao vječan zbog imena. On nije živio toliko dugo za djetetovu smrt a sahranio ga je. Nemojte biti zadovoljni samo sa imenima. Kakva je sramota da se neko poziva u ummet a proživi život kao nevjernik. Trebate uzeti primjer života Časnog Poslanika, neka je mir na njega.

Jedanput su neki ljudi došli da se sretnu s Obećanim Mesijom a.s. i onda su dali zavjet bai’ata. On im je dao savjet da u davanju bai’ata osoba ne treba prihvatiti samo to da je ovaj sistem istinit jer neće biti blagoslova samo radi njegovog prihvatanja. On je tražio od nas da postanemo plemeniti, da budemo bogobojazni (ispravni) i da se stalno zauzimamo u ibadetu. On je dalje savjetovao kako je Allah stavio bogobojazna (ispravna) djela skupa s vjerom. Bogobojazna djela su ona koja nemaju čak ni najmanje nedosljednosti ni proturječja. Zapamtite da su čovjekova djela uvijek predmet napada kradljivaca. Ko su oni? To su ‘pokazivanje i isticanje’ da osoba čini neko djelo da pokaže drugima i u sebi je radostan da činjenjem nečega on čini veliko djelo plemeitosti. I postupci budu poništeni mnogim lošim djelima i grijesima koje on čini. Ispravna djela ne sadrže čak ni samu pomisao o okrutnosti, pokazivanju i isticanju, ponosu ili gaženju ljudskih prava. On je objasnio  da čovjek, kako bude spašen ispravnim djelima na drugom svijetu, on takođe na isti način bude spašen na ovom svijetu. Ako u kućanstvu ima samo jedna osoba sa ispravnim djelima, cijelo kućanstvo bude spašeno. Primite savjet da samo vjerovanje nije korisno ukoliko nemate ispravna djela. Kad ljekar napiše recept on misli na to da uzmete ono što je on propisao. Nije od koristi ako osoba ne koristi taj lijek i ostavlja ustranu recept.

On kaže: ‘Vi ste se ovaj put pokajali i sada Bog želi da vidi koliko ste očistili sebe. To je doba kad Bog želi da razlikuje po bogobojaznosti. Ima mnogo ljudi koji prigovaraju o Bogu a ne ispituju sebe. Ljudi su okrutni prema sebi, inače Bog je vrlo milostiv i samilostan. Svi čovjekovi gubici su zbog samog njega. Allah nikada nije okrutan prema bilo kome, On je vrlo milostiv i samilostan. On je rekao da ima nekih ljudi koji znaju o svom grijehu. A neki su toliko navikli na to da čak nisu ni svjesni toga. Allah je savjetovao da uvijek tražimo oprost. Treba činiti mnogo dova za oprost. Ovaj skup ima atmosferu ibadeta, zato kad učite salavate, srčano molite za oprost. On je rekao da radi grijeha, bio on očit ili skriven, bilo da je poznat ili nepoznat, bilo da je grijeh ruku, stopala, jezika, nosa, uha ili oka – nastavite činiti dove za oprost od svih vrsta grijeha. Ovih dana trebamo učiti dovu Adema a.s.:

‘Naš Gospodaru, mi smo svojim dušama nasilje učinili; i ako nam Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurno biti od izgubljenih.’ (7:24)

On kaže da je ova dova primljena od prvog dana. Ova dova je primljena otkad ju je Bog poučio. Nemojte voditi život u nemaru. Ova dova je poučena da bude primljena. Mi ovu dovu trebamo ozbiljno učiti. Nadat se je da se osoba koja svoj život ne živi nemarno, neće suočiti sa poraznom nesrećom. Nikakva nesreća ne stiže bez pristanka. Kao što sam ja poučen ovoj dovi: ‘O moj Gospodaru, sve je potčinjeno Tebi. Zato me, moj Gospodaru zaštiti, pomozi mi i imaj milosti prema meni.’ Ovu dovu takođe treba često učiti.

Jedanput je maulavi Abdul Kerim Sialkoti r.a. tražio od Obećanog Mesije a.s. da mu kaže nešto o jedinstvu i solidarnosti. Na to je on a.s.  dao savjet i ja ću iznijeti dio tog savjeta. On je rekao da je došao sa dva prijedloga. Jedan je da prihvatimo Božiju Jedinstvenost. Drugi, da pokažemo ljubav i saosjećanje jedan drugom. Pokazujte takav primjer drugima da je to za njih čudo. Ovo je bio dokaz koji je bio stvoren u ashabima Časnog Poslanika s.a.v.s.

‘…kad ste bili neprijatelji jedni drugima a On je ujedinio vaša srca (u ljubavi)…’ (3:104)

Zapamtite da je ova ljubav čudo. Zapamtite, ukoliko svaki od vas ne bude volio za svog brata ono što voli za sebe, on nije u mom Džematu. Zapamtite da je prekidanje zlobe znak Mehdija. Zar se taj znak neće pokazati? Zloba i zlonamjernost će nestati u vrijeme Mehdija. To će se dokazati istinitim. Zašto vi nestrpljivi? Kao što je ljekarov prijedlog da neke bolesti, ukoliko ne budu iskorijenjene neće otići. InšaAllah, bit će stvoren ispravan Džemat zbog mog prisustva. Šta je uzrok za uzajamno neprijateljstvo? To je škrtost, nabusitost i ponos. Ovaj Džemat će se formirati Božijom milošću, i mnogi vjerni su rođeni u sivjetu. Oni koji nemogu kontrolisati svoja osjećanja i nemogu živjeti s ljubavlju i solidarnošću, trebaju zapamtiti da su gosti za mali broj dana, ukoliko ne pokažu lijep primjer. Ja ne želim biti okrivljen zbog nekoga. Takva osoba koja je u mom Džematu i ne postupa kako sam ja namjerio, je kao suha grana. Šta baštovan može uraditi osim da je odsiječe? Suha grana sisa vodu jer je povezana sa zelenom granom ali je voda ne može učiniti zelenom. Umjesto toga, ona takođe uništava i zelenu granu. Zato budite upozoreni da onaj ko sebe ne izliječi, neće ostati samnom. Zato oni koji uvećavaju neprijateljstvo među sobom, oni su u trenutku velikog straha.  Kad smo prihvatili onoga ko je došao da nas popravi, mi trebamo nastojati radi njega takođe. Potreba je da slušate i da postupate po njegovim riječima.

Pozivajući se na čovječnost on kaže: ‘Šta je čovječnost i šta su njeni standardi? Kakav vjernik treba biti?’ U ovom pogledu on kaže da je riječ ‘insan’ izvedena iz ‘unsaan’. Tako da osoba mora imati dvije vrste istinskog odnosa: jedan s Bogom i drugi da ima saosjećanje sa ljudskom vrstom. On je nazvan čovjekom u vrijeme kad u njemu budu stvorene obe vrste ljubavi. Ovo je to što je nazvano jezgrom čovječnosti. Ovo je to što je nazvano suštinom čovječnosti koja stvara dvije vrste odnosa. Stvorite odnos s Bogom i ispunite prava jedan drugog. On je rekao da je u to vrijeme čovjek nazvan ‘mudrim’. Vi možete imati hiljade tvrdnji ali su sve bezvrijedne u Božijim očima, u očima Njegovog Poslanika i meleka. Objašnjavajući ovo on kaže da Allah ne zabranjuje poslove i svijetska zaposlenja. On nam naređuje da radimo i da ne budemo lijeni. Svrha treba biti Božija volja a ne materijalni svijet. Ovo uvijek trebate imati u vidu. Gdje postoji borba da se postignu blagoslovi ovog svijeta, u isto vrijeme čovjek se treba u potpunosti  boriti da postigne blagoslove Drugog svijeta.

On je objasnio ovu temu u spoju s tim da nas je Allah poučio dovi: ‘…Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu…’ (2:202)

U ovome, svijet je uzdigut ali koja je to vrsta svijeta. Blagoslovljena vrsta svijeta  koji će takođe blagosloviti Budući svijet. Učenje ove dove čini vrlo jasnim da, dok vjernik dobiva ovaj svijet, treba imati na umu blagoslov Drugog svijeta. I spominjanje svega što je najbolje misli se na to da dostizanje ovog svijeta dolazi skupa sa riječima ‘dobro na ovom svijetu’ koje vjernik musliman treba posvojiti u sticanju ovog svijeta. Zadobivajte ovaj svijet na takav način da će vam njegovo sticanje donijeti dobro i poboljšanje a ne povredom drugih i ne otimanjem ‘prava’ drugih i nepravednim prisvajanjem imetka drugih… ne onim načinima koji izazivaju bol drugim ljudima niti onim koji donose sramotu ljudskim bićima. Ljudi koji ispravno zarađuju takav svijet bit će oni koji troše na Allahovom putu i za Njegova stvorenja.

Samo onaj ulazi u naš Džemat koji naša učenja smatra svojim pravilom i nastoji da postupa po tome u skladu sa svojom voljom i snagom. Ali onaj ko samo zadrži  ime a ne postupa u skladu s ovim učenjima, treba zapamtiti da je Allah namjerio da stvori naročit i jedinstven Džemat.  Ako, u stvarnosti on ne slijedi ova učenja Džemata, on ne može ostati u Džematu samo što je svoje ime pridružio Džematu. On će vidjeti takvo vrijeme da će se odvojiti od Džemata. Iz tog razloga nastojte uskladiti svoja djela sa učenjaima koja su vam data. Djela su kao krila. Bez djela čovjek ne može uzletiti radi duhovnih stepeni. Čovjekova djela čine da on duhovno leti kao što ptice stvarno lete. On ne može postići one ciljeve  koje je Bog čuvao pod njima (djelima). Ptice imaju shvatanje. Ako ga  ne primjene, ne mogu raditi ono što treba da rade. Na primjer, ako pčela nema čulo ona ne može izvaditi med. Slično tome i golubovi pismonoše koji poslije obuke nose poruke od jednog mjesta do drugog. Oni nose pisma do velikih daljina koristeći do velike mjere svoja čula. Oni su se koristili u stara vremena. Slično tome i ptice su se koristile za razne svrhe.  Zato je neophodno da čovjek koristi svoja čula i razmišlja je li postupak koji hoće da obavi pod ovim naredbama i Božijom voljom ili nije. Zato prije svega što uradi mora misliti o tome što hoće da uradi – je li to vjera odobrila ili nije, je li to Bog odobrio ili ne, je li to zakonito ili nije a ne da ljudi počnu koristiti sva nepoštena sredstva da zarade ovaj svijet. Kad čovjek prosudi i koristi svoje razumijevanje onda je neophodno da koristi svoje ruke. On ne smije biti nemaran i lijen. Razborito je vidjeti da je ovo učenje ispravno. Ponekad se dogodi da je učenje ispravno ali zbog njegove pogrešne procjene i neznanja ili zbog nečijeg drugog pogrešnog postupanja ili smutnje, čovjek bude zarobljen u prevaru. Iz tog razloga treba istraživati nepristranim umom.

Mi trebamo na sebe trebamo primjeniti stvar da je polje bogobojaznosti prazno. Vi morate biti bogobojazni i ne podizati sablje. To nije dozvoljeno. Ako ste bogobojazni, cijeli svijet će biti s vama. Zato usadite bogobojaznost. Oni koji piju i uzimanje alkohola je najveći dio njihove vjere  oni nemaju ništa sa bogobojaznošću. Oni su u ratu sa plemenitošću. Zato, ako Allah bude činio naš Džemat sretnim i osposobi ga da se bori protiv prostačkih djela, i da napredujemo u bogobojaznosti i pobožnosti, onda je to veliko ostvarenje i ništa ne može biti djelotvornije. Pogledajte na sve religije svijeta – da nema stvarne svrhe bogobojazosti. Obožava se svjetovna veličanstvenost. Stvarni Bog je skriven. Ali sada, Bog želi da bude prepoznat po Sebi i da svijet bude svjestan o Njemu. Oni koji smatraju da je ovaj svijet Bog, ne mogu biti sami sebi dovoljni. U bliskoj budućnosti je velika kušnja. To je veliko upozorenje! I On će napraviti razliku između nepobožnih i pobožnih. On će vam dati moć razlikovanja, kad ne vidi nikakvog nepodudaranja u vašim srcima. Ako neko potvrđuje u bai’atu da će dati prednost vjeri nad svjetovnim stvarima ali ne pokazuje njegovu istinitost i iskrenost u držanju tog obećanja, onda Boga nije briga za njega. Ako ne jedan, nego ako stotine umru kao on, mi ćemo reči da se on držao dalje od Onoga Koji svjetlom istine i dubinom znanja odaga mrak, i daje srcu vjeru i slast. On je umro iz tog razloga.

Zabrinjava me situacija u svijetu u ovo vrijeme i šta će biti kraj ovog svijeta! Jedna osoba je prije nekoliko dana rekla o tome šta će se desiti s nama jer se svijet ubrzano kreće ka uništenju. Obećani Mesija a.s. je već dao odgovor u jednoj od sovjih strofa:

‘To je vatra, ali svi oni koji vole Boga bit će spašeni od nje.’

Zato je stvarnost da trebate ojačati svoj odnos s Bogom. Kako ispunjavamo Allahova prava (dužnosti prema Njemu) u isto vrijeme trebamo ispuniti prava (dužnosti prema) Njegovim ljudima. Nastojte da postignete ono dobro koje je dobro u skladu sa principima koje nam je Allah rekao, nastojte da izbjegnete zlo, ono zlo  koje je zlo u skladu sa pravilima koja nma je Bog rekao i On ih je učinio očitim u Časnom Kur’anu. Mi trebamo postati sve jači u svojoj vjeri i djelima nakon prihvatanja Obećanog Mesije a.s. Ovo su stvari koje će nam donijeti spas. Ovo su stvari koje Bog također voli, inače je pedeset, sedamdesetpet ili stotinu godina koje Džemat dostiže u neko vrijeme beznačajno je bez ove revolucije. Svjetovni ljudi, nema sumnje budu sretni nad ovim stvarima ali nije tako sa duhovnim Džematima. Ako je pokazivanje sreće zbog činjenice da smo napravili napredak u postupanju po Allahovim naredbama i da ćemo se borit još više u budućnosti, onda ovo pokazuje zahvalnost Allahu i odobrivo je. Ali ako su naše stope zastale da se kreću naprijed ili se kreću unazad, onda je to nešto o čemu treba da se zabrinemo. Zato imajte na umu govor Obećanog Mesije a.s., nastavite postupati po naredbama Allaha i Njegovog Poslanika a.s. i nastavite gomilati svoja djela. Mi se stalno trebamo prosuđivati. Kad stignemo do sedamdeset petogodišnjce otkad smo ovdje, trebamo inšaAllah biti u stanju da kažemo da nismo samo ustrajni u svom obećanju da dajemo prednost vjeri nad svjetovnim stvarima, nego da takođe pravimo dobar napredak u tom pogledu. Da nas Allah osposobi da tako činimo. Ja sam već rekao da zato pogotovu ova tri dana đelse trebamo provesti u učenju dova. Ispunite svrhu đelse posvećivanjem pažnje u cjelosti i slušanjem programa. Da nam Allah takođe podari mogućnost da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp