U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija a.s.

Kratki sadržaj

23 mart, koji je bio prije dva dana, je jako bitan dan za Ahmedija zajednicu. Ovo je dan kada je Božansko obećanje dato Časnom Poslaniku, neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega, ispunjeno i njegovo poslanstvo se obistinilo i druga faza/renesansa islama započela. Bog je dao dozvolu Hazreti Mirza Ghulam Ahmadu Iz Kadiana (neka je mir na njega) da objavi da je on Obećani Mesija i Mehdi. On je trebao da ponovo uspostavi Božije Jedinstvo sa dokazima i obrazloženjem, da dokaže superiornost islama nad svim ostalim svjetskim religijama i da usadi u srca ljudi ljubav prema zadnjem Poslaniku, šerijatskom Poslaniku (neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega).

Mi smo uistinu sretni što pripadamo zajednici Obećanog Mesije, neka je mir na njega. S obzirom na značaj ovog dana, prije dva dana, dan Obećanog Mesije u džematu je obilježen održavanjem sastanaka. Na ovim sastancima je govoreno o ciljevima dolaska Obećanog Mesije, neka je mir na njega, kao i kako je on osnovao zajednicu, narod je bio zahvalan što mu je omogućeno da prihvati Obećanog Mesiju poštujući upustva Časnog Poslanika(neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega) i na taj način pošalje selame Mesiji.

Trebalo bi imati na umu da iako je radost to što smo prihvatili Obećanog Mesiju, neka je mir na njega, to ipak uvećava naše odgovornosti, na koje trebamo obraćati pažnju I izvršavati ih. Koje su to odgovornosti ?  One su da ispunimo uzrok zbog kojeg je Obećani Mesija, neka je mir na njega došao I na taj način budemo među onima koji su prihvatajući Obećanog Mesiju, neka je mir na njega, osnovali nova nebesa I novu zemlju.

Koji su bili ciljevi dolaska Obećanog Mesije I koliko dobro smo ih razumjeli, praktikovali I šta radimo kako bi raširili ove ciljeve?

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao da mu je Bog naredio da ukloni zlonamjernost koja se javila između Boga I čovjeka I da ponovo uspostavi odnos ljubavi, da iskorijeni vjerske ratove, da objelodani vrste vjere koje su bile skrivene od svijeta, da predstavi model duhovnosti koji je bio sakriven ispod sebičnog, svjetskog mraka, da predstavi  Božanske moći koje se manifestuju u ljudima kroz praktikovanje a ne samo kroz riječi I iznad svega da još jednom zasadi mlado stablo blistave Jednoće Boga među ljudima. On je rekao da će se sve to desiti kroz Božiju moć. Sada je zadatak sljedbenika Obećanog Mesije da pokaže svijetu ljepote žive vjere islama.

To je naša velika obaveza za poboljšavanje I jačanje naše veze sa Bogom. Da obavijestimo svijet da je sa dolaskom Mesije, došao kraj vjerskim ratovima I da je sada iskreni I žarki sljedbenik Časnog Poslanika (neka su mir I Allahovi blagoslovi na njega) onaj koji može učiniti da Ummet bude jedan I koji je došao  u ogrtaču Poslanika. Kako bi ove istine postale očite mi moramo pokazati dobre uzore I duhovne uzore I ukloniti sebičnost I objasniti svijetu da se Bog obraća ljudima čak I danas. Mi moramo reći svijetu da je Bog jedan I da je sve na zemlji smrtno I da nas samo Bog može spasiti od uništenja I da je naša postojanost vezana za Njega.

Obećani Mesija (neka je mir na njega) je napisao “ Ova skromna osoba je poslata isključivo radi prenošenja poruke Božijim bićima da od svih vjera prisutnih u svijetu, iskrena vjera koja je u skladu sa Božanskom voljom je ona koju je donio Časni Kuran, I da vrata koja otvaraju kuću spasa su : Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik.” ( Bit islama,poglavlje IV, str.113.)

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao da je cilj njegovog dolaska da oživi islam. Rekao je, nemojte misliti da ja donosim neki novi zakon tj.šerijat ili novu knjigu. Rekao je da su takve misli u potpunosti pogrešne. Rekao je da nikakav novi zakon ne može doći jer je to završeno sa  Časnim Poslanikom i Časni Kuran je pečat svih knjiga. Međutim, tačno je da blagoslovi i dobročinstvo Časnog Poslanika (neka su mir i Allahovi blagoslovi na njemu) i uputa  Časnog Kurana su tu da se oživljavaju u svakom dobu i kao dokaz ovih blagoslova i dobročinstva Bog je odredio njega. Govorio je o slabom i krhkom stanju islama u toku kojeg ga je Bog poslao kao podršku i kao staratelja i u skladu sa Njegovim obećanjem :” Zaista smo Mi objavili ovu opomenu I zaista ćemo je čuvati.” (15:10)

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao kada je islam trebao staratelja I podršku ako ne u vrijeme njegovog dolaska? On je rekao da je situacija u njegovo vrijeme bila nalik vremenu Bitke na Bedru o kojoj Bog kaže :” A Allah vam je već pomogao na Bedru kad ste bili slabi…”(3:124)

Obećani Mesija , neka je mir na njega, kaže da ovaj ajet nosi proročanstvo o islamu u 14 stoljeću koje će biti u slabom položaju, I u skladu sa Njegovim obećanjem , Bog će pomoći islam.

Obećani Mesija a.s. je rekao da su dvije svrhe njegovog dolaska: da muslimane učvrsti na bogobojaznosti i čistoči, tako da postanu takvi istinski muslimani kako je to Bog želio u uključenom značenju riječi musliman; a što se tiče kršćana njegov dolazak je bio da ukloni načelo križa i da umanji vještačkog boga kojeg su kršćani stvorili tako da ga svijet potpuno zaboravi i da samo istinski Bog bude obožavan. On je rekao da će njegove protivnike uništiti otrovi njihovih podlih reakcija u svjetlu njegovih ciljeva, kao što Bog kaže: ‘…Zaista, Allah ne upućuje onog ko je prijestupnik, (i) veliki lažov’ (40:29). Prema tome, Bog postupa sa lažovima u skladu s tim ali ono što je učinjeno radi Božije veličanstvenosti i radi blagoslova Njegovog Poslanika, to meleki čuvaju. Da je njegova misija bila svjetovna stvar, Bog bi to zatro ali je ona bila od Boga, i zasigurno je ona od Boga, onda će je meleki zaštititi. Obećani Mesija a.s. je rekao da nikada nije bilo tako da su Božiji Poslanik ili Božiji Halifa došli na ovaj svijet a da ih je svijet tiho prihvatio.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ga je Bog poslao da svijetu pokaže skrivene dragocjenosti i da ih očisti od blata koje ih je ocrnilo, koje je nabacano na njih. Božiji osjećaj časti je ojačao i Bog je želio da obnovi poštovanje o Časnom Kur’anu. On je rekao da protivnici koriste pero da napadaju islam i zato, u takvoj situaciji, ako bilo ko koristi silu da odbrani islam, on će islam dovesti na zao glas. Islam nikada nije odredio korištenje sile bez ikakvog smisla. Obećani Mesija a.s. je rekao da sada ratovi nemaju nikakve religijske osnove i vođeni su iz svjetovnih razloga; zato će biti pogrešno odgovoriti protivnicima korištenjem sile. On je rekao da su se svojstva rata promijenila i zato je važno da prvo upotrijebimo svoja srca i umove, da sebe očistimo i iskreno od Boga tražimo pomoć i pobjedu. Ako muslimani žele da uspiju i pobijede sredstvima bujice riječi, to nije moguće. Bog ovo ne voli, On voli bogobojaznost i čistoću, kao što je rečeno: ‘Zaista, Allah je sa onima koji su bogobojazni i koji čine dobro.’ (16:129)

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da napadi provedeni u ime islama ne pomažu islam nego ga ozloglašavaju. Ubijanje nevinih ljudi izaziva Božije nezadovoljstvo. Oni koji su počinili nedavno ubijanje nevinih duša u Belgiji, terorističko okrutno djelo, ubijanjem desetina nevinih i ranjavajući stotine, nikada ne mogu steći Božije zadovoljstvo. Obećani Mesija a.s. je razgovjetno objasnio da je u ovo doba borba radi religije zabranjena i da to izaziva Božije nezadovoljstvo. Niko ne može reći da ova poruka nije stigla do svakoga – da je sada bitka radi religije zabranjena. Da Allah dadne pamet onim muslimanima koji čine okrutnosti, bilo da su to grupe ili vlade; da obrate pažnju na glas Imama ovog doba i odustanu od činjenja okrutnosti i da koriste stvarno oružje ovog doba koje je dato Obećanom Mesiji a.s.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je sada potreba da se koristi pero a ne sablja (sila). On je rekao da su naši neprijatelji napali istinsku vjeru islam sredstvima raznih znanosti i umijeća.  On je rekao da ga je ovo nadahnulo da na poprištu znanosti upotrijebi svoju sposobnost  pisanja i pokaže čudo islamske duhovne srčanosti. On je rekao da za njega  nije moglo biti moguće da to uradi bez Božije milosti, Koji je želio da Obećani Mesija a.s. odbrani Njegovu vjeru.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je stvarnost samo ono što je islam donio. Rekao je da vjeruje čak da nije bilo Evanđelja ili Kur’ana ili knjiga drugih Božijih poslanika, Božija Jedinstvenost bi ipak bila dokazana jer se njeni znakovi/tragovi nalaze u ljudskoj prirodi. Predložiti da Bog ima sina je predložiti da će Bog doživjeti smrt zato što je sin nasljednik da nastavi lozu. Ako je Isa Božiji sin, postavit će se pitanje hoće li Bog umrijeti? Ukratko u ovoj svojoj vjeri kršćani nemaju osobito poštovanje prema Bogu ili bilo kakvo razumijevanje za ljudske sposobnosti i imaju vjerovanja koja ne nose nebesko svjetlo u sebi. Odlika je islama da u svako doba ima potkrepljujuće znakove, baš kao što Bog nije ostavio ni ovo doba bez znakova. Obećani Mesija a.s. je rekao da ga je Bog poslao da svijetu pokaže istinu islama.  Rekao je da je blagoslovljen onaj ko dođe k njemu u traganju za istinom i blagoslovljen je onaj koji je onda prihvati.

Obećani Mesija a.s. je rekao da Kur’an daje konačno  znanje o Isa a.s. da je živ sišao sa križa. U hiljadu godina (prije njega) dok se islam suočavao s mnogim nevoljama, ovu stvar su muslimani takođe izgubili i među njih je ušla pogrešna vjera da je Isa bio uzdignut živ na nebesa i da će se spustiti na zemlju blizu Sudnjeg dana. Međutim, on je rekao da je Bog njega odredio da ukloni  pogrešna vjerovanja koja su se uvukla među muslimane i da svijetu pokaže istinu islama. On je rekao da je on trebao izložiti stvarnost iza drugih lažnih religija, pogotovu da ukloni  načelo križa koje je zapreka duhovnom razvoju čovjeka.

Obećani Mesija a.s. je rekao, čak ako se drugi razlozi za dolazak Mesije ostave u stranu, potreba za njegov dolazak je u pogledu sličnosti islama sa Musaovim poretkom. Isa je došao 1400 godina poslije Musa a.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da  je ovaj primjer koji predstavlja bio  primjer o nekome ko će doći kao odraz Božijeg poslanika, međutim, oni koji tvrde da će se Isa lično vratiti trebaju takođe predstaviti primjer koji oni zasigurno ne mogu predstaviti. I ako oni ne mogu predstaviti neki primjer zašto se zauzimaju u novim idejama? Obećani Mesija a.s. je rekao da takve ideje treba izbjegavati zato što one vode uništenju.  Jevreji su navukli Božiji gnjev zato što su odbili Božijeg poslanika i to zato što su nešto metaforičko smatrali stvarnim. Slična situacija postoji sada. Obećani Mesija a.s. je rekao iako muslimani danas imaju primjer ranijih Jevreja pred sobom, oni ipak nisu razumjeli.

Obećan Mesija a.s. je rekao da su tri znaka njegove istinitosti. Prvi je bio njegovo čudno jezičko umijeće arapskog jezika, drugo je bilo primanje bezbrojnih dova, treći znak je bio o njegovim predskazanjima i četvrti znak je bio da su mu otkrivene duhovne zbilje i znanje o Časnom Kur’anu.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja sam bio poslan na isti način kao onaj koji je poslan poslije Musaa a.s., i čija je duša bila uzdignuta na nebo nakon što je podnijela sve vrste kušnji  za vladavine Heroda.

Kad je drugi Kalimullah (Časni poslanik) – koji je u stvarnosti bio prvi i bio je Poglavica poslanika s.a.v.s. – došao radi uništenja drugih faraona, i u vezi njega je rečeno: ‘Mi smo vama, zaista, poslali Poslanika, koji je svjedok vama, kao što smo i faraonu poslanika poslali’ (73:16), on je takođe, budući da bio nalik prvom Kalimullah (Musau) ali mnogo višeg položaja, bio obećani Mesija nalik prvom Mesiji. A Obećani Mesija se, nakon što mu je data moć i narav i odlike Mesije, sina Merjeminog a.s., spustio s neba u vrijeme koje je bilo jednako vremenu prvog Mesije i poslije manje-više istog perioda vremena koje je razdvajalo Mesiju, sina Merjeminog a.s. od prvog Kalimullah (Musaa)to jest u četrnaestom stoljeću. On je bio duhovno spušten kao što je spuštanje onih savršenih koji se, poslije svog duhovnog uzdizanja, spuste radi popravljanja (refome) Božijih stvorenja. On se spustio u vrijeme koje je u svom izgledu ličilo na vrijeme spuštanja Isaa sina Merjeminog a.s. tako da ovo treba biti znak za ljude koji razumiju. Svako treba povesti računa da ne žuri da ga odbije, da ne bi bio osuđen kao da se bori sa Svemogućim Bogom. Svjetovni ljudi sa svojim slijepim pristajanjem uz stare pojmove neće ga prihvatiti, ali brzo dolazi vrijeme kad će im njihova greška biti pokazana. Upozorivač je došao svijetu ali ga svijet nije prihvatio, ali Bog će ga prihvatiti i utemeljit će njegovu istinitost snažnim napadima.’ (Suština islama, tom IV, str. 114-115)

Hazreti Halifatul Mesih je rekao: Nedavno su povodom 23. Marta Ahmadi muslimani poslali jedni drugima poruke čestitanja (mubarek) preko telefona kako se to danas radi kroz Whatsapp. Ako su ove poruke čestitanja poslane s namjerom da su se nakon prihvatanja Obećanog Mesiju a.s. pridružili onim muslimanima koji su upućeni i pomagači vjere, onda su sigurno opravdani u slanju ovih poruka čestitki, tu nema ničeg pogrešnog u tom postupku i to nije štetna novotarija.

Bio sam iznenađen da je jedna osoba poslala poruku u formi pisma ljudima koji su slali jedni drugima poruke čestitki javno ih ukoravajući zbog onoga što rade i misleći da će time biti upleteni u štetne novotarije kao ostali muslimani. Iznenađujuće je kako je mogla ova osoba, za koju ja mislim da ima vjersko znanje i također zna kako radi uprava Džemata, reći ljudima da će biti upleteni u štetne novotarije!

Ostali muslimani nemaju blagoslov Halifata, koji Ahmadi imaju time što su prihvatili Obećanog Mesiju a.s. Ako se vidi nešto štetno ili da se razvija neka štetne novotarija i ako je Halifat ispravan i pravedan, to će zaustaviti. Također treba imati na umu da ne treba biti sumnjičav i treba imati u vidu (hadis) da se djelima sudi po namjerama. Ova osoba je trebala učiniti da njegovo gledište ostane iza štita Halifata. Nemojte pokušavati da prekoračite stope Halifata. Ko god bude radio tako, posrnut će. Ovo treba zapamtiti.  Treba održati jedinstvo i ne trebaju biti učinjeni nikakvi napori da se Džematu nametnu bilo kakvi lični prioriteti.

Ja ću vam dati primjer o takvim stvarima, ovo nije tako veliki problem ali šta je bilo gledište Obećanog Mesije a.s.  o nekim štetnim novotarijama koje muslimani slijede! Obećanog Mesiju a.s. su pitali o Qaza e Umri namazu koji neki ljudi klanjaju zadnjeg petka ramazana da naknade za prethodno propušteni namaz. On je odgovorio: To je lakoumna stvar. Međutim, jednom je u vrijeme hazreti Alija r.a., neki čovjek klanjao namaz izvan vremena za namaz. Drugi čovjek je pitao hazreti Alija zašto nije zaustavio ovog čovjeka? Hazreti ali r.a. je odgovorio da se bojao da ne bi došao pod ajet: ‘Da li si razmislio o onom koji zaustavlja.’ (96:10) Naravno, ako neko napušta namaz s mišlju da će će klanjati Qaza e Umri, on griješi ali ako to klanja iz žaljenja onda neka klanja, zašto da ga zaustavljate? Nakon svega on klanja. Kad to kažemo, takvoj osobi nedostaje hrabrosti.  Vidite, vi takođe možda dođete pod ovaj ajet ako ga zaustavite.

Tako da su ova upozorenja bila za one koji imaju pravo da donesu naredbe i ukaze ali ova osoba upozorava ljude koji jedni drugima šalju poruku čestitki i donosi ukaze. Ako ima nešto na umu trebao je pisati meni. Ako nešto treba biti zaustavljeno to je dužnost Halife vremena da to uradi kroz upravu Džemata. Da Allah osposobi svakog pojedinca da razumije ciljeve dolaska Obećanog Mesije a.s. i osposobi ih da to stave u praksu.

Najavljena je dženaza za dvoje čija su tijela prisutna i za jednu osobu čije tijelo nije prisutno.

Mehmooda Saadi sahiba je umrla 22. marta sa 94 godine.

Nur ud Din Chirag sahib je umro sa 45 godina.

Syeda Mubaraka Begum sahiba je umrla 20. marta sa 83 godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp