U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija: Objave i ashabi

Kratki sadržaj

U skladu sa Božijim obećanjem, poslan je  istinski i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. da započne drugu fazu islama. Sretni su bili oni koji su poslije 1400 godina doživjeli vrijeme svježih objava i bili primaoci direktne dobrotvornosti Obećanog Mesije a.s. poslije davanja zavjeta bai’ata na njegovoj ruci. Vrlo je dirljivo zamisliti kako su ovi ashabi veličali Boga i bili Mu zahvalni kad su se našli u blizini Obećanog Mesije a.s. Bog je istinit u svom obećanju i On kaže u Časnom Kur’anu da će poslati ljude među onim kasnijim koji će se pridružiti onim ranijim i On je ojačao vjeru ovih ashaba pokazujući za njih svježe znakove kroz objave koje su bile date istinskom i revnom pokloniku Časnog Poslanika s.a.v.s. Svako njihovo jutro bi počinjalo sa radoznalošću u želji da saznaju koja je objava primljena u toku noći.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da su u vrijeme svanuća Ahmadi tumarali unaokolo sa očekivanjem, želeći da saznaju koja je objava primljena noć ranije. Koje god bi dijete Obećanog Mesije vidjeli oni bi pitali o ovome. Hazreti Musleh Maud kaže da bi on i njegova braća i sestre također brzo pogledali na bilježnicu Obećanog Mesije čim bi on otišao na namaz da vide je li neka objava zapisana ili bi s njegovih usana čuli o objavi u džamiji. Takav je bio polet da ojačaju vjeru, veličaju Boga i zahvale se Bogu što ih je osposobio da prihvate Obećanog Mesiju a.s.

Također je bio slučaj da su objave primane u prisustvu ashaba koji su bili sretni da lično čuju Božiju objavu. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je jedan predani ashab po imenu Sayyed Fazal Shah sahib potrošio puno vremena služeći Obećanog Mesiju. Njegov brat Syed Nasir Shah sahib mu je savjetovao da radi ovoga ostane u Kadianu i da traži dove i sebe je obavezao da će snositi sve troškove svog brata dok je on boravio u Kadianu. Hazreti Musleh Maud kaže da se sjeća da je Obećani Mesija primio objavu kad je imao bolove u bubregu i Fazal Shah sahib ga je masirao. On je imao odliku da bude prisutan u vrijeme primanja objave čije su riječi tekle sa jezika Obećanog Mesije. Hazreti Musleh Maud kaže da je u to vrijeme bio vrlo mlad i bezbrižno je ušao u sobu gdje je Fazl Shah sahib masirao stopala Obećanog Mesije i mogao je osjetiti da je primana objava. On je pokazao rukom djeci da izađu. Kasnije su saznali da je to bila vrlo duga objava koja je govorila o događaju Mirze Imam ud Dina koji je podigao zid. Izgledalo je da  sudski postupak koji je uslijedio  ide u korist Mirze imam ud Dina ali se stvar završila kako je Bog obavijestio Obećanog Mesiju. Zadnje minute je pronađena evidencija u dokumentima koja je pokazivala udruženo vlasništvo oca Obećanog Mesije skupa sa Mirzom Imam ud Dinom i sud je odlučio u korist Obećanog Mesije a.s. i naredio da se zid poruši. Ovo je veličanstvena objava koja je navedena u Tadhkirah i Haqiqatul Wahi.

Obećani Mesija a.s. je rekao u ovom pogledu: ‘Ja sam rekao Sayyed (Fadl Shahu) da su ove objave bile u pogledu slučaja sa zidom i da ih on treba zapisati kako su bile primljene. On je uzeo olovku i papir i dogodilo se tako da je svaki put vladao blagi drijemež, i objava je dolazila rečenica po rečenica, i tekle su sa mog jezika kako je Allahov način. Kad je jedna rečenica bila završena i bila zapisana ja bih bio savladan drijemežom i naredna rečenica je tekla s mog jezika dok cijela rečenica nije bila završena i dok je Sayyed Fadl Shah iz Lahora nije zapisao. Ja sam razumio da se ove objave odnose na slučaj sa zidom koji je izgradio Imam ud Din i razumio sam da će slučaj na kraju biti odlučen u našu korist. U skladu s tim ja sam  ove objave prenio velikom broju mojih sljedbenika i obavijestio ih o njihovom značenju i prilici njihovog objavljivanja. One su bile objavljene u al-Haqam novinama i ja sam svima rekao, iako je ovaj slučaj bio zabrinjavajući i izgledao je beznadežan, da će Svemogući Bog stvoriti neka sredstva da mi pobijedimo; jer ovo je kratki sadržaj ove objave.’ (Tadhkirah, str. 450-451)

Ova objava je bila na arapskom jeziku i Obećani Mesija a.s. ju je lično preveo na urdu jezik. Niže je njen prevod na engleski.

‘Mlin će se obrtati i Božija odredba će se spustiti. Ovo znači da će slučaj poprimiti novi aspekt kako se događa kad se mlin vrti okrečući dio koji je vidljiv i dovodeći u vidik dio koji nije bio na vidiku. Ovo je milost Allaha koja je obećana; ona će sigurno doći i niko to ne može odvratiti. Reci: Moga mi Gospodara ovo je istina. Ova odredba se ni najmanje neće promijeniti niti će ostati skrivena. Proizaći će stvar koja će te iznenaditi. Ovo je objava od Gospodara visokih nebesa. Zaista moj Gospodar ne napušta ispravan put kojim idu Njegovi odabrani robovi, niti zaboravlja Svoje robove koji trebaju pomoć. Tako ćete imati jasnu pobjedu u ovom slučaju ali će ona biti odgođena do vremena koje je Bog postavio za to. Ti si Sa mnom i Ja sam s tobom. Reci: Sve stvari su u Allahovim rukama; i onda ostavi protivnika u njegovoj pogreški i ponosu i oholosti. Svemoćni je s tobom i On zna sve što je skriveno..Zaista, čak stvari koje su najveća tajna i izvan shvatanja čovjeka, sve je Njemu poznato.. Jedini je On uistinu vrijedan obožavanja, niko drugi nije vrijedan obožavanja; čovjek se ne treba oslanjati ni na koga drugog kao da tu drugu osobu obožava. Ovo je atribut koji pripada samo Bogu. On je Jedini Koji zna sve i sve vidi. Allah je sa onima koji su bogobojazni i boje Ga se i kad čine dobro djelo oni u cjelosti provode sve njegove fine zahtjeve. Oni ne čine dobra djela na površan i manjkav način; zapravo oni zadovolje njihove najmanje detalje i obave ih kako treba. Takvi su oni kojima Bog pomaže zato što oni služe njegovim putevima, idući njima i upućujući druge tim putevima. Mi smo poslali Ahmada – to jest mene – njegovom narodu, ali su se oni okrenuli i rekli: ‘On je griješan lažov, zauzet u svjetovnoj pohlepi’ to jest, da zaradi od takvih prevara. Oni su svjedočili protiv njega da bude zatvoren i oni su pali na njega kao što bijesna oluja dođe odozgo s neba, ali on kaže: ‘Moj Voljeni je vrlo blizu mene; On je blizu ali je skriven od očiju protivnika.’ (Tadhkirah str. 451-453)

Svaki put kad je pokrenut sudski postupak protiv Obećanog Mesije a.s. to se obilo o glavu protivnika. Hazreti Musleh Maud je rekao da su mu riječi Obećanog Mesije a.s. koje je direkno čuo odzvanjale godinama kasnije. On se sjeća da je kao mlad dječak sjedio na skupovima Obećanog Mesije a.s. i čuo objašnjenje velikog broja pitanja. Kasnije, kad je čitao knjige Obećanog Mesije osjećao je da je tu temu čuo prije. Ovo je bilo zato što je bila praksa Obećanog Mesije a.s. da daje izlaganje u večernjim skupovima u pogledu onoga što je bilo zapisano u toku dana.

Obećani Mesija a.s. je govorio da čudesno vjerovanje štiti osobu od posrtanja. Ovo je vjerovanje koje je bazirano na opažanju i dok onaj sa ovakvim vjerovanjem sluša suprotstavljene argumente, oni ne uspiju imati dojam na njega zato što je taj spoznao Boga svojim duhovnim očima.

Navodeći iznošenje Munshi Aroora Khan sahiba, ashaba, hazreti Musleh Maud je rekao da su Munshi Aroora sahibu mnogi ljudi rekli ako čuje jedan govor maulavi Sana Ullaha uvidjet će da li je  Mirza sahib istinit ili nije. Dogodilo se da je Munshi sahib slušao govor maulavi Sana Ullaha i pitali su ga  da li se poslije slušanja toliko argumenata Mirza sahib  ipak može smatrati istinitim? Munshi sahib je odgovorio da je vidio lice Mirze sahiba i zato bi, čak da je maulavi Sana Ullah dao govore  dvije godine prije njega, on rekao  da je Mirza sahib isitnit. On je rekao čak i ako on nije mogao odgovoriti na argumente maulavi Sana Ullaha on je u svom srcu znao o istinitosti Obećanog Mesije a.s. Savršeno vjerovanje nije bazirano na intelektu nego je bazirano na opažanju. Mi trebamo nastojati i spoznati Boga svojim duhovnim očima i naše vjerovanje u Obećanog Mesiju a.s. će također biti potpuno kad shvatimo da ga je Bog poslao radi reforme i da je vrijeme tražilo njegov dolazak. Zaista, stanje svijeta je dokaz njegove istinitosti da je on došao u  ovo iskvareno doba, u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. Njegov dolazak je bio potreba vremena i svaki momenat njegovog života je bio dokaz njegove istinitosti.  Ovo treba uvijek zapamtiti i mi trebamo ojačati svoju vjeru pozivajući se na ovu činjenicu. Da (Allah dadne da) i drugi također budu privučeni ovoj činjenici!

Hazreti Musleh Maud prenosi da je Munshi Khan sahib bio nazvan Aroora prema običaju tog vremena. Porodice kojima su umirala mala djeca vukli bi svoju djecu na kamare prljavštine  na ritualan način u nadi da će preživjeti-kako su oni razmišljali, i oni bi onda u skladu s tim dali ime djetetu Aroora. (Riječ aroora podrazumijeva ‘gomilu prljavštine`). Roditelji Munshi Aroora sahiba su njemu također dali ime na ovaj način ali on u Božijim očima nije bio takav. Bog ga je doveo Obećanom Meisiji a.s. i spasio ga od fizičke kao i duhovne smrti, smatrao ga da je čistog srca i blagoslovio ga vjerovanjem. Obećani Mesija a.s. je rekao da je besmisleno nadati se spasu bez ove vrste iskrenosti.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Munshi sahib radio za nekog sudiju.  On je jednom u mjesecu posjećivao Kadian. Na dan odlaska u Kadian sudija bi govorio svojim službenicima da brzo završe svoj posao i da ne zadržavaju Munshi shaiba zato što je osjećao da bi bilo koja moguća pritužba koju bi Munshi sahib osjećao što ne bi bio u stanju da na vrijeme ode za Kadian,  izazvala sudijino uništenje. On je bio hindu ali je bio pod takvim uticajem da bi lično omogućio Munshi sahibu da na vrijeme ode s  posla na dan kad je išao u Kadian. Hazreti Musleh Maud je rekao da Bog nadoknađuje čovjeku na sličan način. Bog odgovara na isti način onome čije se srce topi radi Boga.  Svijet vrijeđa i proganja takvu osobu ali on odskoči od svih nedaća. Zajednice takvih ljudi napreduju. Ako usadimo takvu ljubav za svoju zajednicu uvidjet ćemo kako će nas Bog povećati.

Ponekad, oni koji postanu Božiji ne trebaju Ga čak ni pitati za nešto i oni popustljivo kažu da neće tražiti od Boga. Hazreti Musleh Maud kaže da je čuo od Obećanog Mesije a.s. da je jednom neka pobožna osoba bila u velikim teškoćama. Ljudi su ga pitali zašto nije činio dove. On je odgovorio: ‘Ako Bog nije želio da mi dadne ono što ja želim onda bi s moje strane bilo drsko da to tražim. Ako nije bila Božija volja da mi nešto dadne kako ja mogu tražiti?’ S druge strane on je rekao ako Bog želi da mu to dadne onda je s njegove strane nestrpljenje ako bude tražio. Ovo iznošenje ne znači da ne treba činiti dove. To znači da su ponekad savršeni vjernici u situaciji gdje osjećaju da ne trebaju tražiti od Boga. Naravno da je Allah naredio upućivanje dova. Samo ponekad ljudi koji imaju vrlo blisku vezu s Bogom osjećaju zadovoljenje u pogledu svog ličnog odnosa s Bogom. Ovaj položaj se ne postiže lahko. On se ne može postići bez duboke poniznosti u toku namaza, bez davanja milostinje, ili da čovjek bude nemaran u financijskom doprinosu na Božijem putu i da bude prevarant niti kroz laži.

Qazi Ameer Hussein sahib je bio vrlo krut Vehabi prije nego što je postao Ahmadi i kao takav nije se držao određenog vidljivog pravila ponašanja. U toku vremena Obećanog Mesije a.s. ljudi su ustajali radi njega iz poštovanja. Qazi sahib je smatrao da ovo nije dozvoljeno i da je bilo forma širka (pridruživanja drugova s Bogom) i on je dokazivao protiv onoga što je smatrao neprihvatljivim. Kad je hazreti Musleh Maud postao Halifatul Mesih, jedanput je Qazi sahib ustao radi njega. Hazreti Musleh Maud ga je podsjetio da je prema njegovom mišljenju ovo bio širk. Qazi sahib se nasmijao i odgovorio da je mislio da je tako ali nije mogao a da ne ustane a da nije ni uviđao. Hazreti Musleh Maud mu je rekao da je u tome bio odgovor na sve njegove kritike. Ustati radi nekoga iz pretvaranja je bio širk ali ustati nesvjesno nije. Obećani Mesija a.s. je rekao da su neki aspekti takvi da ih pretvaranje može učiniti širkom. Jednom je hazreti Ajša r.a., kad joj je umro brat nesvjesno vrisnula i također se udarila rukom po licu. Ona je rekla da je ovo bila nesvjesna reakcija i da to nije svjesno uradila.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je čuo Obećanog Mesiju a.s. da je rekao kako je u vrijeme Haroon Rashida, jedan pobožan čovjek bio zatvoren pod izgovorom da može izazvati neki nered, Naredba o njegovom oslobađanju je došla u pola noći i neočekivano. On je bio iznenađen. Kad se sreo s kraljem pitao ga je zašto je odjednom bio oslobođen. Kralj mu je rekao da je u snu vidio kako spava i vidio je kao da ga je iz sna probudio Časni Poslanik s.a.v.s. koji ga je pitao: ‘Haroon Rashid, šta je to dok ti mirno spavaš da je moj sin u zatvoru?’ Ovo je navelo kralja da odmah izda naredbu za oslobađanje ovog pobožnog čovjeka.

Hazreti Musleh Maud je prenio da je Munshi Aroora sahib, sljedbenik Obećanog Mesije a.s. dolazio u posjetu Kadianu svake sedmice. On bi išao pješice do neke razdaljine svog putovanja da uštedi nešto para koje bi dao Obećanom Mesiji a.s. Njegov prihod je bio skučen i hazreti Musleh Maud kaže da ga je vidio da cijeli život nosi jedan mantil i da je njegova odjeća bila vrlo jednostavna i skromna. Njegova je želja bila da stalno štedi novac da ga dadne Obećanom Mesiji. Zbog svoje iskrenosti on je tokom vremena bio unaprijeđen na poslu i njegova zarada je porasla. Njegov čuveni iskaz poslije smrti Obećanog Mesije a.s. kaže kako je posjetio hazreti Musleh Mauda i jako jecao. Izvadio je nekoliko zlatnih kovanica i rekao da je želio da ih dadne Obećanom Mesiji ali da nije bio u stanju. Dok je ovo govorio počeo je ponovo jako plakati. Hazreti Musleh Maud je rekao da je ovo revna ljubav i predanost. On je rekao da ima mnogo blagodati ovog svijeta i ako oni mogu donijeti stvarnu udobnost, srce istinskog vjernika bude bolno kad ih koristi uz misao da su one trebale biti tu za Časnog Poslanika s.a.v.s. Jedan hadis navodi da se hazreti Ajša r.a. rasplakala kad je jela hljeb napravljen od finog mljevenog brašna pri pomisli da je Časni Poslanik s.a.v.s. uvijek jeo samo hljeb napravljen od grubo samljevenog brašna.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže kad je bio mlad da je bio zainteresovan za lov i lovio je koristeći zračnu pušku. Kao mladić bio je upoznat da je njegov blagoslovljeni otac, Obećani Mesija a.s. imao vrlo oskudnu dijetu a obavljao je ogroman mentalni posao. On je čuo da je ulovljena perad bila dobra za one koji obavljaju mentalni posao. Tako, šta god bi ulovio on bi to dao Obećanom Mesiji i nikada on nije jeo. Takva je savršena ljubav i predanost da osoba želi da svo zadovoljstvo i udobnost omogući za svog voljenog. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da mu je Bog otkrio i objelodanio mnogo znanja  Časnog Kur’ana i on je mnogo puta smatrao, da mu je ovo znanje bilo dato u toku života Obećanog Mesije ili hazreti Halifatul Mesiha I, on bi to znanje predstavio pred njima da budu zadovoljni. On je rekao da je, naravno, Obećani Mesija imao stvarni položaj ali je također mislio o hazreti Halifatul Mesihu I, zato što ga je on poučavao Časnom Kur’anu i dao mu mnogo ljubavi i želio da on proučava Časni Kur’an i otkrije njegova značenja.

Suprotno predanim dušama koje su žudile da budu u Kadianu tu su također bili neki za koje je pobožna atmosfera Kadiana bila previše.

Jedan čovjek je došao u Kadian u toku života Obećanog Mesije  a.s. ali je otišao poslije jednog dana. Neko ga je poslao u Kadian s namjerom da tamo boravi i sluša izlaganja Obećanog Mesije a.s. Pitali su ga za razlog njegovog iznenadnog odlaska. Čovjek je rekao da Kadian nije mjesto za skromne ljude. Kad su tražili da objasni on je rekao: ‘Ja sam stigao u Kadian ujutro i lijepo su me pazili.  Ja sam im rekao da sam putovao iz Sinda i nisam imao prilike da pušim nargilu u toku putovanja i da sam želio da pušim nargilu i da se odmorim. Bilo je nekog zakašnjenja u pripremi nargile kad je neko rekao da će hazreti maulana Nur ud Din uskoro dati ders o hadisima, tako sam otišao da slušam ders misleći da ću dobiti nargilu u slobodno vrijeme poslije slušanja dersa. Poslije dersa neko je rekao da je ručak spreman, da prvo ručam. Ja sam mislio: uredu, odmorit ću se poslije ručka i pušiti  nargilu. Poslije ručka smo čuli ezan za zuhr (podne) i od mene su tražili da se pridružim namazu. Poslije namaza je Mirza sahib održavao skup. Mislio sam: dobro, hajde da slušam Mirzu sahiba i onda zapalim nargilu. Kasnije, nakon što sam otišao u zahod, zapalio sam nargilu i jedva da sam povukao dva dima kad je bilo vrijeme za asr (ikindiju) namaz. Mislio sam da ću biti slobodan da pušim nargilu uveče. Upravo tada je neko rekao da maulana Nur ud Din daje ders o Časnom Kur’anu. Uskoro poslije dersa oglašen je ezan za magrib namaz i pušenje nargile još nije došlo na red. Poslije namaza je Mirza sahib održavao drugi skup. Mislio sam  da ću možda imati nargilu poslije ovoga ali je tada bilo vrijeme večere. Poslije večere sam mislio da je sada vrijeme za nargilu ali su ljudi rekli: Hajde da klanjamo iša (jaciju) namaz. Poslije namaza sam se zahvalio Bogu da sada neće biti ništa više i da konačno mogu uživati u nargili. Jedva da sam zapalio svoju nargilu kad sam otkrio da maulana Nur ud Din sahib poslije iša namaza savjetuje ljude koji dolaze u posjetu izvan Kadiana. Maulana je počeo propovijedati. Moje putovanje je bilo zamorno i zbog ovoga sam zaspao dok sam još sjedio i nisam imao pojma gdje sam i gdje je moja nargila. Kad sam se probudio narednog jutra  pokupio sam  svoju posteljinu i pobjegao, milseći da Kadian nije mjesto za skromnog čovjeka da boravi!

Zatim je hazreti Halifatul Mesih rekao slijedeće:

Ja želim ukratko reći nešto o sadašnjoj situaciji. Članovi Džemata se uveliko trebaju okrenuti dovama u pogledu načina na koji se svijet brzo kreće ka uništenju. Nakon okrutnih događaja u Francuskoj i njihove odluke da poduzmu oštre mjere protiv takozvane islamske države smještene u Siriji i Iraku, Zapadne vlade sada planiraju zračne napade tamo, zapravo su već počeli sa zračnim napadima. Ako vlade žele da provedu zračne napade oni ih trebaju ciljati na one koji čine okrutnosti. Da Allah spasi nevine ljude od ovih napada! Većina ljudi koji žive u Siriji podnose neizrečivu patnju. Oni nemaju izlaza. Susjedne muslimanske zemlje također nisu ozbiljne o zaustavljanju ovog zla. Ono što je bilo potrebno je da se susjedne zemlje okupe zajedno i pomognu vlade tamo da uklone ovo zlo. Međutim, dozvoljeno je da ovo zlo raste, u tolikoj mjeri da se sada proširilo svuda po svijetu. Također je rečeno da neke od susjednih zemalja imaju trgovinu sa takozvanom islamskom državom, da od njih kupuju naftu. Rusija je optužila Tursku za ovo iako je Turska to porekla i zauzvrat je iznijela optužbe protiv Rusije. U svakom slučaju događa se jedno ili drugo i odvija se trgovina. Ja sam dugo godina ovo govorio.

Rusija se također pridružila Zapadnom svijetu u njihovim zračnim napadima iako se ne vidi s njima oči u oči. Rusija je na strani vlade Bashar al-Asada dok je ostatak svijeta protiv njega. U ovo vrijeme, međutim, obje strane imaju tzv. Islamsku državu (Daesh) kao zajedničku metu. Uprkos ovoga, kao što sam ranije spomenuo, između njih je poremećaj. Ako ova situacija postane ozbiljna, Kina najavljuje podršku Rusiji. Sirijska vlada kaže da Evropski zračni napadi neće koristiti ukoliko ne budu provedeni u kombinaciji s njima. Turska je oborila Ruski avion i ono što je ispalo iz ovoga dovelo je do krupnih izjava i proglasa neprijateljstva.

Također je rečeno ako takozvana islamska država napusti Irak i Siriju ona planira da svoje mjesto napravi i smjesti vladu u Libiji. Šta će biti rezultat ovoga? Naravno, ako oni trebaju biti uklonjeni, nije daleka mogućnost da će zračni napadi početi u Libiji i ponovo će civili biti ubijeni. Zapadne zemlje prvo pomažu ove vlade i onda se okrenu protiv njih i promijene režim ili učine napore da ga promijene. Sadašnji nered u svijetu je izazvan nedostatkom pravde počinjenom vrlo dugi period vremena. Ukratko, stanje stvari je tako zapetljano da je kao situacija svjetskog rata. Iako treba reći da je svjetski rat započeo na malom stepenu. Mnoge analize ovdje su ovo počele priznavati i pišu da je svjetski rat započeo. Ja sam skretao pažnju na ovo mnogo godina. Sada drugi govore isto. Pa ipak, još izgleda da ni velike sile ni muslimanske vlade neće povući potez s pravdom. U svjetlu ovoga, izgleda da su svi zajedno u poduzimanju postupaka protiv takozvane islamske države tako da bude uklonjena i da se mogne uspostaviti mir.

Međutim, određene stvari ukazuju čak i ako ovo zlo bude uklonjeno da se situacija neće popraviti. Zapravo će kasnije nad velikim silama započeti njihov vlastiti okršaj i nije nevjerovatno da će slijediti rat. Ovo je zato što žalbe između Rusije i drugih Zapadnih sila rastu i ishod će ponovo biti većina izgubljenih života među civilima.  Ovo je ono što smo vidjeli u prošlim ratovima – da je većina izgubljenih života bila na strani nevinih civila.

U svjetlu ovoga je potrebno mnogo dova. Da Allah, Uzvišeni spasi svijet od razaranja! Uz to, u prošlih nekoliko godina ja sam skretao pažnju Džemata da poduzme neke mjere opreza. Treba posvetiti pažnju tome. Ja sam ovdje ukratko ukazao na neke stvari. Ja ponovo skrećem pažnju da posvetite pažnju dovama. Da Allah Uzvišeni dadne razum vladama i velikim silama da svijet ne vode ka razaranju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp