U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bog je položio temelj Džemata Ahmadija i o Đelsa salani

Kratki sadržaj

Poslije tašahuda, ta’vuzu I učenja sure Al-Fatiha, Huzur a.t.b.a. (da Allah ojača njegove ruke) je rekao:

U Kadianu je počela Đelsa salana i slično tome također u nekim drugim mjestima. Bilo je vrijeme kad se đelsa održavala samo u Kadianu, Indija. Onda se, poslije odvajanja (Pakistana od Indije) počela održavati iu Pakistanu. Ali, poslije nekog vremena Pakistanska vlada nije mogla podnijeti da Ahmadi muslimani spominju Allaha i Njegovog Poslanika, Časnog Poslanika islama i ovo je zakonom zaustavljeno. Oni su mislili da će na ovaj način uspjeti da liše hiljade Ahmadi muslimana od spominjanja Allaha I Njegovog Poslanika.

Ali protivnici Ahmadijata ne uviđaju da, dok ove zabrane mogu nametnuti ograničenja na fizičko tijelo ona ne mogu imati uticaj na srca. Oni, naši protivnici su, vrlo neobično, oni koji tvrde da su zagovornici istog kelime i šehadeta u koji mi vjerujemo..umjesto da budu sretni što vide da je svaki od nas, čak naša djeca, vezan za isti kelime i šehadet u koji i oni vjeruju i svi smo spremni da ponudimo svaku žrtvu za podržavanje ovog šehadeta ali oni ipak nastoje da nas zaustave od izgovaranja ovog kelime i šehadeta svim mogućim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima.

Svaka poštena osoba će ovo suprotstavljanje svih naših protivnika nazivati ne samo suprotstavljanjem Ahmadijatu nego će to nazivati suprotstavljanjem islamu. U svakom slučaju mjesec decembar je za Ahmadi muslimane Pakistana vrlo emotivno vrijeme zbog činjenice da je ovo mjesec za održavanje đelse. Da Allah primi njihova osjećanja na takav način da svako suprotstavljanje i teškoća budu uklonjeni tako da se Ahmadi muslimani Pakistana mogu također okoristiti od ovih blagoslova od kojih svijet Ahmadijata ovih dana izvlači korist.

Protivnici, pomognuti vladama, misle da će, stavljanjem zabrana na Ahmadi muslimane zaustaviti naš napredak ali ono što se događa je da se danas ove đelse održavaju u mnogim zemljama gdje je Džemat osnovan. To jest, ova institucija koju je započeo Obećani Mesija a.s. sada je stekla globalni položaj.

Čak neahmadi muslimanske vođe kao i nemuslimanske vođe svih odgoja kažu da ove đelse  upoznaju svijet o lijepim učenjima islama. Svijet od Ahmadijata uči o učenjima istinskog islama. Ovo je bilo određeno da se dogodi jer je Obećani Mesija a.s. lično rekao da ne mislimo da je ova đelsa neka obična vrsta okupljanja – ovo je đelsa kroz koju će ime islama biti uzdignuto u svijetu.

Sami ljudski napori neće biti dovoljni, Allahova pomoć će se također pokazati iproizvesti rezultate. Obećani Mesija a.s. je dalje objasnio da je kamen temeljac ovog pokreta postavljen Lično Božijom rukom i On je pripremio nacije koje će uskoro doći i pridružit im se zato što je ovo posao onog Svemogućeg Boga za Kojeg ništa nije nemoguće. Blizu je vrijeme kad u ovoj vjeri ništa neće ostati od onih koji sve vrste bezvrijednih stvari čine dijelom vjere i Svemogući Bog će za ovaj ummet utemeljiti srednji put. Taj isti put koji je donio Časni Kur’an. Taj isti put kojim su Siddik (oni istinoljubivi), salih (ispravni) i šehidi (ubijeni) bili blagoslovljeni da ga nađu i slijede. Ovo je to što će se dogoditi. Zaista, ovo će se dogoditi. Neka čuje onaj koji ima uši. Blagoslovljeni su oni kojima bude otkriven ispravan put.

Ova đelsa je zaista ta koja može dovesti do (duhovne) revolucije u umovima ljudi i to je ono što ona treba da proizvede i postigne. I u ovim đelsama prisustvuju razne nacije. U Kadijanu su prisutne 31 nacija. Tako, stavljanjem ograničenja na našu đelsu u jednoj zemlji naši protivnici su zamišljali da su zadali snažan udarac ali ovi neprijatelji su u zabludi i ne razumiju da Imam ovog doba nije rekao da on osniva Džemat nego je rekao da je Božija ruka postavila kamen temeljac ovog Pokreta. Zato, ako naši protivnici imaju moć mogu pokušati da se suprotstave Bogu ali trebaju zapamtiti da je Obećani Mesija a.s. onaj Božiji miljenik koji uživa Njegovu posebnu pomoć i potporu zato što je on bio onaj koji je poslan Lično od Boga da obnovi vjeru. Zato prije nego što se suprotstave trebaju obratiti pažnju na ono šta je napisano u proglasu Obećanog Mesije a.s.: prije nego što napadnete, pogledajte šta napadate i ko pomaže osobu koju napadate. Oni možda budu u stanju da povrijede nekoliko pojedinaca ali kako mogu oštetiti Džemat postavljen Lično od Boga? Tako, šta reći o jednoj vladi,ni udružena moć svih vlada ne može uspjeti u uništavanju Džemata, inšaAllah – zato što je to Džemat koji će u svijetu utemeljiti čistu i istinsku i savršenu vjeru koju je, bez ikakvih dodataka i novotarija, donio na svijet naš učitelj i vodič Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s.

Govoreći o svojoj tvrdnji Obećani Mesija a.s. kaže na jednom mjestu:

Pokret koji je osnovan da pokazuje Božiju slavu i da učini jasnim i dokaže svijetu blagoslove Svog Poslanika i zasađen samom rukom Svemogućeg Boga onda o takvom Pokretu vode brigu i štite ga sami Božiji meleki. Ko može uništiti takav Pokret? Zapamtite:da je moj Pokret bio samo posao, njegovo ime isvaki znak postojanja bi bili izbrisani. Ali ako je on od Boga i zaista jeste, onda ako mu se cijeli svijet suprotstavi, on će ipak nastaviti rasti i širiti se, i meleki će ga zaštititi ičuvati. On je dalje rekao: ‘Čak da me nijedna osoba ne pomogne čak i onda ja vjerujem da će ovaj Pokret uspjeti.’

Ovo su izuzetno moćne riječi koje su izrečene pozivajući Boga za svjedoka.Zato, kako neprijatelji mogu uspjeti? Ali mi moramo zapamtiti da mi također imamo odgovornosti. Svaki Ahmadi musliman mora u sebi postići takvu revolucionarnu promjenu koju je Obećani Mesija a.s. želio da vidi u svakom od nas. Samo naše učešće na ovim đelsama nije dovoljno. Mi moramo sebe procjenjivati. Mi moramo postati među onima koji postaju zaslužni primanja blagoslova dova Obećanog Mesije a.s. Neki meni pišu i traže da postanu takvi ljudi. Nije dovoljno samo učestvovati na đelsi da postanete takvi blagoslovljeni ljudi. Ne. Mi moramo procjenjivati i vidjeti da li je ova promjena koju osjećamo kad učestvujemo na đelsi samo privremena stvar ili će to postati stalna odlika naših života. Ako svaku takvu đelsu napustimo sa punom namjerom da promijenimo svoje živote i postanemo oni koji će napraviti potrebne promjene u svojim životima koje je želio Obećani Mesija a.s. onda ćemo nastaviti biti primaoci blagoslova dova Obećanog Mesije a.s.

Ako ovo ne uradimo to će biti kao da Allahu kažemo da nismo poslušali Njegovu naredbu ali (2:187) želimo biti primaoci blagoslova dova Obećanog Mesije a.s. Mi se moramo okoristiti od okruženja i atmosfere đelsi i tome pridružiti napore u pravljenju promjenau svojim životima i onda moliti (Boga) i onda ćemo postati primaoci blagoslova dova Obećanog Mesije a.s. Neophodni su i napori i dove.

Kad Uzvišeni Allah kaže da slušamo Njegove naredbe i obratimo pažnju na ono što On kaže koje su to stvari koje trebamo poslušati i slijediti? Mi znamo šta su te stvari. To su stvari koje se nalaze u Časnom Kur’anu od njegovog početka do kraja. I onda, na način još jedne naklonosti, Allah nam je pojasnio važnost i dubinu značenja ovih naredbu šaljući Obećanog Mesiju a.s. Tako da sada nemamo izgovora. Samo u pogledu đelse gdje nam je Obećani Mesija a.s. objasnio da ispunimo dužnosti koje dugujemo Allahu, tamo nam je također objasnio potrebu da također ispunimo svoje obaveze prema drugim ljudima.

Poslije skretanja naše pažnje i pažnje onih koji prisustvuju đelsi na bogobojaznost, čistoću i pobožnost  on je također skrenuo pažnju s velikim bolom i osjećajem, da trebamo postati uzorni u mehkoći srca, uzajamnoj ljubavi i bratstvu – da trebamo biti oni koji pokazuju poniznost i biti spremni da činimo žrtve jedan za drugog i da budemo takvi koji utemeljuju nove i visoke standarde istinoljubivosti i dobrog vladanja. Zato svako treba da sebe procjenjuje s ove tačke gledišta. Jesmo li uzorni u posjedovanju ovog visokog morala? Činimo li takve primjerne žrtve u pomaganju drugima? Dali danas posjedujemo ove visoke standarde poniznosti koje Obećani Mesija a.s. želi da vidi u nama i koje je Uzvišeni Allah spomenuo u Časnom Kur’anu i čiji primjeri su za nas utemeljili ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Ako ovo nije prisutno u nama, onda naš napor nije tu koji je za nas potreban da budemo primaoci blagoslova dova Obećanog Mesije a.s. I da gajimo velike nade.

Zato svi Ahmadi muslimani, koji učestvuju u ovim đelsa salanama općenito, i oni koji učestvuju na đelsi u Kadianu pogotovo, moraju osjećati zabrinutost i bol koje je prenosio Obećani Mesija.

Ako hoćemo da stvarno postanemo nasljednici ovih dova Obećanog Mesije a.s. onda trebamo uvidjeti da čak u običnim odnosima ona djeca koja slušaju i obraćaju pažnju na sve što njihovi roditelji kažu i sebe posvete služenju njima oni su oni koji postaju primaoci dova svojih roditelja. Zato, ako želimo da uzimamo najbolje plodove iz odnosa koji imamo sa Obećanim Mesijom onda mi također trebamo postati potpuno predani njemu.

Dozvolite mi da vam predstavim neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. iz kojih postaje jasno šta on želi od nas.

Ako naš Džemat želi da postane Džemat onda mora prihvatiti smrt i čuvati se od materijalnih i tjelesnih želja i željeti i držati Allaha, Uzvišenog, iznad svih drugih stvari. Mnoge isprazne i licemjerne uobražene stvari unište čovjeka.

Na drugom mjestu on kaže: ‘Vi trebate nastojati da se sačuvate od svake vrste strasti koja vas može odvesti s pravog puta (zavesti). Svaki stranac kojeg sretnete gleda na vas i vidi vaš moral i navike, i na nivo čvrstine i gleda da vidi koliko se držite Božijih naredbi. Ako ovo nije najvišeg stepena onda ste vi njega zavarali i naveli na pogrešno mišljenje. Zato zapamtite sve ove stvari.

Na drugom mjestu on kaže: ‘Časni Kur’an kaže da oni koji ubiju osobu …- to će biti kao da je ubio cijelo čovječanstvo; (5:33)

Slično tome, ja kažem ako bilo ko ne pokaže saosjećanje prema svom bratu on ne pokazuje saosjećanje prema cijelom svijetu.

On je rekao da ne trebate voljeti život toliko da vaša vjera bude izgubljena.

Onda on kaže: O ovom Džematu koji je želio da napraviti primjerenim Džematom, ako ovo također postane tako da među njima nema bratstva i saosjećanja onda će to biti velika nesreća.

Onda on kaže: ‘Ja uistinu kažem da vjera i svijet ne mogu postojati istovremeno… jeste, na način služenja ona može postojati ali ne na način partnera. Nikada se nije čulo da je osoba koja ima čistu, neukaljanu vezu s Bogom viđena da od svijeta prosi za održavanje. Činjenica je da Allah, Uzvišeni, vodi brigu čak o potomcima takve osobe.

Onda na drugom mjestu on kaže (Huzur a.t.b.a. kaže da je vrijedno da ovo čujemo s velikom brigom i pažnjom): ‘Samo oni će sebe smatrati članovima našeg Džemata koji, u skladu sa svojim zavjetom odanosti (bai’atom) istinski dadnu prednost vjeri nad svim svjetovnim stvarima. Kad se osoba, imajući u vidu ovaj zavjet, kreće prema Bogu, Onda njemu Allah, Uzvišeni, poklanja snagu.

Onda je Huzur a.t.b.a. rekao da Obećani Mesija a.s. kaže s velikim bolom: Naš Džemat treba biti takav da se ne zadovoljava samo riječima nego trebju biti takvi da ispunjavaju istinsku namjeru i svrhu bai’ata. Mora biti proizvedena istinska unutarnja promjena. Vi nemožete zadovoljiti Allaha, Uzvišenog, samo sticanjem razumijevanja argumenata. Ako nema unutrašnje promjene onda nema razlike između vas i drugih.’

Obećani Mesija a..s je rekao: ‘Vi morate učiniti napor da napravite promjene u sebi. Molite Boga u svojim namazima. Pridružite se stroju onih koji se bore na Allahovom putu, davanjem milostinje i na svaki drugi način kao što je on rekao: A što se tiče onih koji se bore na našem putu… (29:70)

Ovo je nekoliko naloga Obećanog Mesije a.s. i savjet koji sam ja uzeo, a koji je on dao da uzdigne duhovne i moralne standarde članova Džemata. On je dao brojne takve savjete. Mi ih trebamo čuvati pred sobom i nastojati da razvijemo jasnu razliku između sebe i drugih. Bez ovoga nemožemo ispuniti svrhu ulaska u zavjet bai’ata.

Obećani Mesija a.s. je objasnio da razumijevanjem nekih argumenata ili ušutkivanjem svojih protivnika, i stičući pobjedu nad njima samo argumentima nemožemo zaraditi zadovoljstvo Allaha, Uzvišenog. Za nas nije dovoljno da samo steknemo znanje. Sticanje znanja ima svoje mjesto ali s ciljem da zadovoljimo Allaha, Uzvišenog, i s ciljem da upijemo Njegovu ljubav mi trebamo napraviti napredak u svojim djelima i postupcima. Mi moramo promijeniti svoje stanje. Mi moramo na sebe i na svoje stanje nametnuti zahtjeve naredbi Uzvišenog Allaha.

I trebamo postati među onima o kojima Allha, Uzvišeni kaže:

‘A što se tiče onih koji se bore na Našem putu (29:70). Drugim riječima onih koji nastoje da se sretnu s Nama, koji nastoje da Nas spoznaju. Oni ovo čine žrtvovanjem vlastitih želja. Oni ovo čine tražeči snagu od Boga kroz dove i trošeći na Allahovom putu i koriste svaki način da služe da zadovolje Boga. Onda, vidjevši ovu borbu, ovu snažnu želju takvih ljudi, Bog kaže: ‘Lanahdajjannahum sobolana…

Što znači: Mi ćemo sigurno njima dati sposobnost da dođu putevima koji vode Nama. (29:70)

Zato, s ciljem da steknemo blizinu Allahu, Uzvišenom, prvo trebamo lično učiniti napor. Slično tome, da postanemo nasljednici koristi dova Božijeg odabranika mi se moramo boriti da postignemo ove koristi.

Tako da se trebamo okoristiti od okruženja koje nam đelsa čini dostupnim da napredujemo u svom ispunjavanju dužnosti koje padaju na nas, da ispunimo svoje obaveze prema Bogu i prema Njegovim stvorenjima tako da možemo koračati putevima Njegove blizine koliko god je moguće brže. Da nam Allah dadne sposobnost da tako činimo.

Druga stvar koju želim da kažem osobito za one na đelsi u Kadianu je da je Obećani Mesija a..s naredio onima koji tako dolaze da sa sobom ponesu svoju posteljinu kao za lične potrebe. Tako da oni koji žive u Indiji trebaju postupiti po ovoj naredbi koliko god je moguće i oni koji dolaze iz Pakistana također. Tu ima određeni aranžman ali nije dovoljan i oni koji dolaze izvana također trebaju ponijeti toplu odjeću sa sobom koliko god mogu kao što sam siguran da su to uradili. U svakom slučaju oni trebaju povesti dužnu brigu i spavati u toploj odjeći.

Stvarna svrha đelsi je da se okoristimo od duhovnog okruženja i da posvećivanjem pažnje na svoje praktične živote nastojimo da upijemo koristi. Ljudi iz Evrope također možda budu osjećali hladnoću pošto su navikli na grijanje u svojim kućama.

Svaki pojedinac treba biti zadovoljan sa onim što je na raspolaganju i izraziti zahvalnost Allahu. Džemat također treba obavijestiti sve prisutne o stanju prije nego što dođu i osigurati da dođu spremni. Vidjeli smo da ponekad lista nije omogućena na vrijeme. Džemat treba osigurati da oni omoguće stvari koje se traže na pravovremen način. Ovo je odgovornost Ummara.

Slično tome neki ljudi iznose zahtjeve da moraju biti smješteni na određenom mjestu ili određenoj kući za goste itd. Sada je napravljen aranžaman za oko 16.000 gosta i to je dobar aranžman koji je napravljen za njih ali ako neki ljudi pate od neudobnosti zbog vlastitog zdravlja i godina onda je bolje da ne dolaze na đelsu… da se dođe na đelsu i okoristi od nje moraju se podnijeti određeni bol i teškoća. Svake godine ljudi vide znakove boljeg aranžmana i Allah je naredio: vasej makanaka… aranžmani za smještaj nastavljaju se povećavati. Allah, Uzvišeni, nastavlja nam davati sve veće proširenje u smještaju i službenici nastoje uraditi sve što mogu. Tako da oni koji imaju naviku da iznose zahtjeve trebaju, čak ako su podnijeli teškoće, ipak nastojati i sarađivati sa službenicima i onima na dužnosti pravljenja aranžmana i trebaju pokušati i vidjeti kako će, dolaskom u grad Obećanog Mesije nastojati i do kraja uvećati koristi koje mogu steći. S ciljem da ovo urade, umjesto usredsređivanja na svjetovne udobnosti trebaju tragati za ovim stvarima koje je Obećani Mesija a.s. želio od nas. Allahovom milošću svi oni koji odu tamo, osim malog broja, primjeri su iskrenosti i odanosti kad god odu tamo i bez obzira odakle idu. Kad pišu, nakon što odu tamo, vidimo iznenađujući iskaz, ugodan iskaz ovih iskustava koje Allah čini da rastu među njima, u njima… zato ja kažem ranijim Ahmadi muslimanima za koje imam neke prigovore, onima na koje materijalizam ima nadmoćno dejstvo, i ja im kažem da uvijek trebaju gledati na ove novije Ahmadi muslimane i vidjeti njihovu iskrenost i odanost.

Svako ko učestvuje na ovoj đelsi, umjesto da traži ove udobnosti treba nastojati i sebe zaokupiti u duhovnom okruženju koje tamo vlada i potrošiti svoje vrijeme u ibadetu. U ovim danima osobito, dok čine dove za svoju vlastitu vjeru oni također trebaju moliti (Boga) za napredak Džemata i jačanje veza s Halifatom i Džematom.

Oni također trebaju moliti (Boga) da budu u stanju da ispune želje koje je Obećani Mesija a.s. imao od članova Džemata. Molite za Džemat, za Halifu vremena, jedan za drugog – ove dove učesnika će također biti od velike koristi za sve njih. InšaAllah. Također molite za uspjeh đelse i da se zlo neprijatelja vrati njima. Molite da vidimo da se misija i svrha Obećanog Mesije a.s. brzo ispuni. Trošite svoje dane i večeri u spominjanju Allaha, samo onda ćete biti u stanju da steknete koristi učešća na đelsi. Da vas Allah, Uzvišeni, sve blagoslovi ovom sposobnošću. Da nam Allah, Uzvišeni, ubrzo pokaže ove prizore kad ćemo se osvjedočiti da se svijet pridružuje Muhammedovom Mesiji i okuplja se zajedno pod zastavom Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Huzur a.t.b.a. je rekao da će poslije namaza klanjati dženazu u odsustvu za Ahmad Shamshair Sukya sahiba, bivšeg misionara Džemata koji je umro 24. Decembra 2014 u Mariciusu. Inna lillahi ve inna ilejhi radžiuun.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp