U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljena posjeta Njemačkoj

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je zadnje dvije džume klanjao u Njemačkoj. Hutba petkom 6. juna bila je na temu poslušnosti halifatu i nije bila namijenjena samo za Džemat Njemačke nego za cijeli svijet iako su se neki primjeri navedeni u njoj odnosili na Njemački džemat. Huzuru je drago da su Ahmadi iz cijelog svijeta odmah odgovorili na ovu hutbu izražavajući svoju odanost I pogotovo su spomenuli, premda neki koji obavljaju dužnosti u Džematu pokušavaju i nalaze svoj način interpretiranja o stvarima ali je dato uvjerenje da se to neće dogoditi u budućnosti. Ljepota je Džemata kojeg je osnovao Obećani Mesija a.s. je da odmah odgovara na sve na što je skrenuta pažnja. Da Allah uveća poslušnost I odanost  svih Ahmadi  muslimana!

Huzur je današnju hutbu bazirao na svojoj nedavnoj posjeti Njemačkoj i o Đelsa salani koja je tamo održana. Huzur je rekao da su jedan izvor radosti Đelse  članovi Džemata, Ahmadi muškarci, žene i djeca koji dođu na Đelsu s velikim žarom. Sada su neahmadi gosti također povod radosti naših Đelsi. Oni dolaze da vide i za sebe čuju da li su riječi i djela Ahmadi muslimana u skladu ili se i oni također okupljaju na skupu kao svjetovni ljudi jednostavno da se sretnu i zabave, Međutim, kad gosti prisustvuju I iskuse Đelsu I slušaju lijepo učenje islama, to postaje povod uklanjanja njihovih sumnji i pogrešnog shvatanja o islamu.  Slično tome, kad nemuslimani I neahmadi koji nešto znaju o Ahmadijatu -istinskom islamu, lično dožive Đelsu, oni ili daju zavjet bai’ata ili njihova srca budu u cjelosti naklonjena Ahmadijatu poslije nekog vremena. Đelsa stvara vrlo pozitivan dojam o islamu i veliki je povod za širenje poruke kao što je zaista bila nedavna Đelsa u Njemačkoj. Huzur je predstavio neke komentare gosta sa Đelse u pogledu toga kako je Božija potpora I pomoć uz nas, jer zaista srca budu naklonjena samo kroz Božiju milost.

Pored Đelse, u toku putovanja u Njemačku položen je kamen temeljac za džamije i bila je svečanost povodom otvaranja nove džamije gdje je gostima objašnjeno lijepo učenje islama i oni su rekli da prije nisu naišli na takvu sliku islama. Kroz izvještaje medija, ova poruka je stigla do miliona ljudi.

Na Đelsu su došle mnoge delegacije iz susjednih zemalja i u ovimdelegacijama je bio veliki broj ljudi. Osim novih Ahmadi muslimana i onih kojima se prenosi poruka Ahmadijata-istinskog islama iz Francuske iBelgije, došli su gosti iz Estojime, Hrvatske, Litvanije, Slovenije, Rumunije, Mađarske, Crne Gore, Bosne, Ruskih zemalja, Kosova, Albanije, Bugarske I Makedonije. U ovim delegacijama su bili muškarci, žene i djeca kojima se prenosi poruka islama-Ahmadijata.

U delegaciji iz Makedonije bilo je 55 osoba, među njima je 28 kršćana, 10 neahmadi i 17 Ahmadi muslimana. Oni su putovali 2000 kilometara da budu na Đelsi i uz njih su bili novinari i kamerman koji su rekli da će, kad se vrate, prenijeti svoje snimke na televiziji Makedonije. Devet ljudi iz delegacije Makedonije dali su bai’at  na Đelsi. Njihovi komentari su bili vrlo pozitivni. Jedan gost je rekao da se pokazalo da je njegova posjeta veličanstvena u smislu sticanja vjerskog znanja ida je Huzurov govor promijenio njegovo mišljenje o islamu. Drugi gost je rekao da je došao da stekne neko znanje o islamu i da je jako impresioniran Huzurovim govorom. On je rekaoda želi ponovo doći i bilo mu je drago što je Huzur sve tako dobro objasnio.  Jedna gospođa gost rekla je da se njeno mišljenje o islamu potpuno promijenilo poslije prisustva na Đelsi ida je Huzurov govor ispravio njeno mišljenje. Drugi gost je rekao da mu je bilo izuzetno drago što je došao na Đelsu i da je pogotovo impresioniran Huzurovom miroljubivom porukom. Jedan gost, koji je professor rekao je da je Huzurova poruka uvećala njegovo znanje o islamu ismatra da je njegov susret s Huzurom bio jedinstven. Huzur je dao mnogo vremena gostima i dao detaljne odgovore na njihova pitanja i smatra da je naučio mnogo novih stvarii uvidio da Ahmadi prakticiraju ono što ispovjedaju. Jedna djevojka student bila je veoma impresionirana i iznenađena Đelsom I susret sa Huzurom je za nju bilo novo iskustvo. Drugi gost je predložio Huzuru da se sve religije trebaju okupiti zajedno.Huzur mu je rekao da mi već radimo na ovome i Huzur je rekao gostima o našem nedavnom događaju u Guildhallu u Londonu.

U delegaciji Albanije bilo je 10 neahmadi I 10 Ahmadi. Bivši službenik u vojsci koji je bio među gostima rekao je da nikada prije nije doživio ništa nalik Đelsi. Otkrio je da žar koju su pokazali Ahmadi muslimani je vrlo ugodna i bilo mu je drago da vidi kako čak mala djeca sa zadovoljstvom poslužuju vodu za piće. Drugi gost je rekao da je također došao na Đelsu prošle godine i osjetio prepoznatljivu promjenu ove godine u tome da su sada bili prisutni mnogi rođeni Njemci koji su Ahmadi muslimani. On je smatrao da Ahmadija džemat predstavlja istinski primjer islama.

Jedan gost u delegaciji iz Mađarske koji je učitelj rekao je da je Džemat daleko ispred drugih  u svojoj ljubavi, naklonosti I dobrovoljnom radu. On smatra da je svečanost davanja zavjeta bai’ata prekrasna i bio je najviše impresioniran namazom u džematu. Uvidio je da članovi Džemata  imaju izuzetnu ljubav prema hazreti Halifatul Mesihu i da je ova ljubavspontana, rođena iz prirodnih osjećanja. Jedan drugi gost je rekao da je veoma impresioniran organizacijom Đelse irekao je da nije vidio tako dobro organizovan muslimanski skup.

Gost iz Sirije koji živi u Rumuniji i bio je u delegaciji iz Rumunije pitao je našeg misionara sahiba hoće li biti u stanju da vidi hazreti Halifatul Mesiha izbliza i bio je radostan kad je imao susret sa Huzurom. Misionar sahib je rekao da je ovaj gost počeo od prvog dana govoritida voli hazreti Halifatul Mesiha i ovo je stalno govorio. On smatra da je Halifa islama jedina osoba koja vodi ispravnom putu. On je također izrazio ova osjećanja i u toku susreta sa Huzurom. Kasnije je pitao misionara sahiba kako se bira Halifa što mu je on detaljno objasnio: kako Bog uzima ovu stvar pod Svoju kontrolu i udruži one koji vrše izbor kroz skrivenu objavu. On nije mogao razumjeti koncept ove Božije kontrole i skrivene objave ali je kasnije uveče rekao da je za njega ova stvar bila riješena. Objasnio je da je stajao u liniji s drugima čekajući Huzura. Kad je Huzur prolazio ispred njega, spontano je podigao svoju ruku da pozdravi Huzura i tako je razumio koncept Božije kontrole i skrivene objave. On je rekao da nije podigao ruku imahao da pozdravi nekoga bez obzira kako ugledna osoba bila, ali sad kad je pozdravio Huzura na ovaj način, smatra da je to jasno bilo kroz Božiju kontrolu jer nije bilo u njegovoj moći da to uradi. On je uvjeren o Ahmadijatu do velikog stepena i razmislit će još malo o stvarima i onda će doći u Ahmadijat.

Iz Litvanije su došla tri gosta studenta sa univerziteta. Jedan student je rekao da je Đelsa izuzetno korisna za one zapadne mislioce koji imaju negativno mišljenje o islamu. Jedna djevojka student rekla je da je bila izuzetno impresionirana miroljubivom I tolerantnom atmosferom na Đelsi i smatra da je na Đelsi vidjela istinsku sliku islama. Druga studentica je rekla da je zainteresovana za religije i smatra da je prisustvovanjem na Đelsi naučila o islamu i to joj je također dalo priliku da sebe razumije.

Studentice iz Hrvatske delegacije su u toku susreta sa Huzurom pitale mnogo pitanja i prokomentarisale su da je Huzur izuzetno dobro odgovorio na njihova pitanja, detaljno i krajnje zadovoljavajuće. Huzur je rekao da je namjeravao da ih pita jesu li zadovoljne sa datim odgovorima. Jedan gost koji pripada odjeljenju za agrokulturu rekao je da je susret sa Huzurom bio čast i da je shvatio položaj Halifatul Mesiha i nakon slušanja njegovih govora njegov strah se promijenio u ljubav i poštovanje, i njegovo gledište sepromijenilo.

Jedan gost iz Bugarske rekao je da on prvi put prisustvuje Đelsi. Bio je protivnik Ahmadijata ali da je vidjevši atmosferu Đelse i slušajući Huzurove govore promijenio svoje mišljenje. Jedan gost kršćanin rekao je da mu je prvi put da prisustvuje Đelsi i da je veoma impresioniran. On je želio da sevrati u Bugarsku i da objavi ljudima da trebaju posjetiti Đelsu i slušati govore. Huzur mu je rekao da će na ovo mufti u Bugarskoj napraviti veliki problem!

Jedan gost kršćanin rekao je  da je našao duhovnu hranu na Đelsi i pitao kad će oni u Bugarskoj imati takvu duhovnu hranu? Huzur mu je predložio da se konsultuje sa svojom vladom.

Huzur je rekao da je svijet uznemiren da nađe istinu ali šejtan također radi svoj posao. Naša dova je da istinska poruka islama stigne u oblasti gdje postoje ograničenja i zabrane.

Jedan gost sa Kosova rekao je da je ovo njegova prva posjeta i dao je zavjet bai’ata. On je rekao da je čak država Njemačka to pokušala ne bi mogla održati skup nalik Đelsi. On smatra da jedino Ahmadija džemat ovo može uraditi.

Jedna djevojka, gost iz Bosne rekla je Huzuru da je imala mnogo pitanja ali da je našla sve odgovore u Huzurovoj hutbi i da više nema pitanja. Ona je rekla da smatra da je izuzetno sretna i dala je bai’at. Huzur joj je rekao da je ova hutba bila upućena dugogodišnjim Ahmadi muslimanima ali je ona rekla da je iz nje izvukla mnogo razumijevanja (oštroumnog opažanja). Ovako Allah otvara srca!

Huzur je rekao da je u Njemačkoj organizovano odvojeno obraćanje za Njemačke goste. Ove godine je oko 200 Njemaca došlo na ovaj program. Ljudi iz drugih zemalja su također prisustvovali i ukupan broj je bio oko 450. Jedan gost političar rekao je da je slušao govore Huzura tri godine i da je izuzetno impresioniran ovogodišnjim govorom. To je bio vrlo dobar napor za unapređivanje mira. Rekao je da je bilo iznenađujuće da je tako ogroman skup bio tako miran. Da su Njemci okupili toliko članovatu bi sigurno bio neko među njima ko bi pokvario program. Drugi gost je rekao da je Huzurov govor oslovio stvari koje čak ni Papa nije mogao osloviti. On je rekao da je suprotno tome kako medij oslikava islam, on je za sebe našao o čemu islam govori i bio je impresioniran s toplom i brižnom atmosferom tako velikog skupa. Jedan neahmadi musliman gost rekao je da mu je bilo drago što je bio tamo i premda se nije slagao s mnogim stvarima, dopao mu se Huzurov govor i smatra da je atmosfera bila vrlo dobra. Drugi gost je rekao da je naučio mnogo novih stvari slušajući Huzurov govor. Jedan gost je rekao da je islamsko učenje o toleranciji I jednakosti koje je Huzur predstavio bilo izvanredno. On je rekao da jedan Ahmadi studira s njim na univerzitetu i da njegova praksa pokazuje da nema razlike između Ahmadi muslimana i drugih muslimana. Drugi gost je rekao da je svaka riječ Huzurovog govora toliko odjeknula u njegovim osjećanjima kao da je on napisao Huzurov govor.

Na svečanosti polaganja kamena temeljca džamije u Wiesbadenu jedan gospodin, predstavnik gradonačelnika rekao je da je Ahmadija džemat odigrao vrlo pozitivnu i aktivnu ulogu u gradu i da uvijek unapređuje mir.Drugi uglednik je čestitao na polaganju kamenatemeljca i rekao da mu je bila čast da bude prisutan. Jedna hudovica je četrdeset  godina bila vlasnik komada zemlje gdje će se graditi džamija ali zbog starih godina ona je to prodala gradskim vlastima. Bila je prisutna na svečanosti i bilo joj je drago da čuje Huzurov govor i rekla je da je bila sretna da će imanje koje je nekada posjedovala biti korišteno za obožavanje Boga i da će tamo biti izgrađena Božija kuća i ostati zauvijek. Rekla je da je bila zadovoljna kad je čula ono što je Huzur rekao. Drugi komentar koji je došao do Huzura je komentar jednog starijeg čovjeka koji je rekao kako mu nije ostalo još dugo života ali da se brine o Njemačkoj naciji pošto nacije idu kroz padove i uspone. On sada smatra ako se u Njemačkoj ikada razvije takva situacija, da će ova zemlja biti u rukama Ahmadija džemata i da će biti bezbjedna.

Jedna gošća koja je učiteljicavidjela je kako je Huzur dijelio čokolade malim djevojčicama I  rekla je da nikada prije nije vidjela takvu ljubav koju su izražavala mala djeca. Ona je rekla da je bila veoma impresionirana. Jedan ugledni gost je rekao da je svjedok da Ahmadija džemat 25 godina igra vrlo pozitivnu ulogu u društvu. Jedan gost je rekao da je slušao Huzurov govor pola u izvornoj formi na urdu jeziku a pola na njemačkom. Ovo je bilo iz razloga što je želio da direktno čuje Huzurov glas i uvidio je da je ovo iskustvo bilo vrlougodno.

Huzur je rekao da ljudi imaju svoje vlastite iznenađujuće načine procjenjivanja Džemata. Sve se ovo dešava po Božijoj naredbi. Nijedan pojedinac ili neko ko obavlja dužnost u Džematu ne smije pretpostavljati da se ovo događa zbog njegovog rada.  Težak rad je uložen i prije ali nije bilo rezultata. Sada Bog želi tako da se ishod može vidjeti i stavovi se mijenjaju. Jedan Njemački političar je rekao da su svi političati impresionirani Huzurovim govorom i rekao je  da je bilo izuzetno oštroumno  da Huzur u svom govoru skrene pažnju na napredak Njemačke. Drugi gost je rekao kako je bio iznenađen kad je slušao Huzurov govor i rekao da Njemci trebaju učiti od Ahmadi muslimana.

Huzur je rekao da Ahmadi koji žive u Evropi ne smiju osjećati nikakav kompleks. Danas je odgovornost upućivanja svijeta dat Džematu Obećanog Mesije a.s. Mi trebamo razumjeti ovu odgovornost.

Navodeći komentare gosta prilikom otvaranja džamije Masdžid Mahdi, Huzur je rekao da je jedan novinar rekao da je poruka mira koju je Huzur dao  ovom prilikom dirnula cijelu salu. Jedna gospođa, gost rekla je da nije mogla a da ne bude dirnuta kad je Huzur spmenuo ubistvo dr. Mehdi Alija I kad je Huzur dodao da, uprkos njegovom ubistvu neće biti nikakve promjene u našem služenju ljudima, ova gospođa je rekla da više nije mogla kontrolisati svoje osjećaje.Druga gospođa, gost, rekla je da je bila najviše impresionirana porukom koju je Huzur dao I rekla da je njegovo obraćanje bilo uspješno. Ona je bila impresionirana da lista gosta pozvanih na ovu svečanost nije sadržavala samo političare nego su bile pozvane i komšije.

Huzur je rekao da s gradnjom džamije rastu naše dužnosti tamo gdje je džamija izgrađena.

Trećeg dana Đelse u Njemačkoj, 83 ljudi iz 19 nacija, koji su bili prisutni dali su zavjet bai’ata.

Jedan gost iz Albanije rekao je da je pročitao u knjigama hadisa da je zavjet bai’ata Imama Mehdija obavezujući za sve muslimane. Kad je dao zavjet bai’ata bio je izuzetno dirnut. On je rekao da je bio vrlo impresioniran činjenicom da su ljudi privučeni Ahmadijatu nakon što imaju određene snove. On je rekao da je ovo dokaz da je ovo Božija zajednica.

Drugi gost je rekao da nije znao o Ahmadija džematu. U snu je čuo učenje ezana i da se penjao na planinu s prijateljem. Na vrh planine ljudi su gurali jedan drugog i tukli se. On je rekao svom prijatelju da napuste ovo mjesto, možda će ih ovi ljudi ubiti. Kad su otišli došli su do zelene doline gdje su ljudi obučeni u bijelu odjeću klanjali namaz na vrlo disciplinovan način. On je pitao svog druga  ko su ovi ljudi. Prijatelj mu je odgovorio da su oni Ahmadi. On kaže da u to vrijeme čak nije bio upoznat ni o imenu Džemata ali je na kraju ovaj san postao povod njegovog primanja Ahmadijata.

Jedan prijatelj iz Maroka rekao je da mu je Džemat predstavljen prije šest godina. Kad je posjetio Ahmadi centar za namaz iznašao je više informacija i pozvan je na Đelsu u Njemačku. Vidjevši duhovnu atmosferu Đelse i ljubav svakog pojednica i poslušnost Halifatul Mesihu, on je odlučio da dadne zavjet bai’ata.

Jedan Iračanin, prijatelj, koji je došao iz Švedske rekao je da je bio vrlo impresioniran duhovnom atmosferom Đelse i da je pronašao istinsku zajednicu koju je tražio. On je rekao da Ahmadija džemat ima sve odgovore na njegova pitanja i on je na Đelsi dao zavjet bai’ata.

Jedan prijatelj iz Gane koji je došao iz Belgije rekaoje da je u snu vidio kako gleda na Boga i kako Bog također gleda na njega sa Svojom milošću. Kasnije je imao priliku da prisustvuje sastanku gdje se prenosila poruka gdje je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. On se sjetio da je njegovo lice bilo isto lice koje je vidio u snu. Dirnut time, on je jecao tokom cijelog sastanka. Došao je na Đelsu ove godine nakon što je odlučio da dadne zavjet bai’ata. On je rekao kako je njegova poruka svakom protivniku Ahmadija džemata da jednom dođu na Đelsu. Ako dožive Đelsu, on je siguran da ćese prestati suprotstavljati Džematu. Jedna gospođa Marokanka iz Belgije rekla je da je u snu vidjela kako je Imam Mehdi došaosjajan kao mjesečevo svjetlo I rekao: ‘Radosne vijesti, radosne vijesti!’ Kasnije je vidjela hazreti Halifatul Mesiha V koji joj je na engleskom rekao: ‘Ne brini’ Ova gospođa nije imala pojma ko su bili ovi ljudi. Kad je vidjela sliku Obećanog Mesije a.s. shvatila je da je on ista pobožna osoba koju je vidjeala u snu i nakon dolaska na Đelsu u VB vidjela je Huzura i bila dirnuta do suza kad je uvidjela da je druga pobožna osoba koju je vidjela u snu. Bila je uvjerena u istinitost Ahmadijata i dala zavjet bai’ata.

Jedan prijatelj rođeni Francuz rekao je da je rođen u kršćanskoj porodici ali nije prakticirao nikakvu vjeru. Kad bi njegova porodica tražila od njega da ide s njima u crkvu i on bi video kip Isusa tamo,  nije bio siguran da li da obožava Boga ili kipa. Došao je u kontakt sa Ahmadi  muslimanom koji mu je dao knjigu ‘Filozofija učenja islama’. Došao je na Đelsu I Huzurov govor je promijenio stanje njegovog srca I trećeg dana Đelse on je dao zavjet bai’ata.

Osoba na dužnosti delegacije iz Mađarske rekao je da je bio u kontaktu s nekom porodicom u Njemačkoj preko interneta i pozvao ih je na Đelsu. Ovaj čovjek nije bio siguran zato što nije imao dobar dojam o islamu. Međutim, bio je uvjeren I složio se da dođe i bio je prisutan tri dana na Đelsi. Bio je najviše impresioniran hutbom petkom kao i atmosferom u toku namaza. Također je imao vrlo dobre dojmove o susretu sa Huzurom uveče. On je rekao da je razgovarao samnogim kršćanskim svećenicima ali ga nijedan nije impresionirao. Međutim, Huzurove riječi su dirnule njegovo srce. To veče on je nazvao svog sina i rekao mu da se sreo sa hazreti Halifatul Mesihom. Ostao je u kontaktu sa misonarom koji mu je objasnio stvari. U toku noći u subotu na nedelju  čuo je Huzurov glas u svojoj hotelskoj sobi, kao da predvodi namaz. Probudio je svoju ženu i rekao joj o ovom doživljaju. On je počeo kao klevetnik islama ali je u nedelju izrazio svoju želju da dadne zavjet bai’ata i pridružio se svečanosti bai’ata.

Jedan arap prijatelj koji je došao iz Francuske prenio je jedan stari san. On je rekao kako je malo prije smrti hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. u snu čuo: ‘I ti, o dušo u miru! Vrati se svom Gospodaru zadovoljna s Njim iOn zadovoljan s tobom. Zato uđi među Moje odabrane robove, (89:31) I uđi u Džennet Moj.’ (89:28-31) Onda je vidio  mladog čovjeka I neko je rekao: Ovo je vaš novi Halifa. Poslije nekog vremena hazreti Halifatul Mesih IV r.a. je umro i kad je ovaj Arap Ahmadi vidio sliku hazreti Halifatul Mesiha V, otkrio je da je upravo ista osoba koja mu je pokazana u snu.

Jedan novi Ahmadi Marokanskog porijekla koji je došao iz Mercia, Španija, rekao je da je radio sa Ahmadi Marokancem i bio vrlo impresioniran njegovim moralom I religijskim pogledima. Jedanput je vidio druge Marokance da mu se rugaju. Ovo ga je odvelo da pogleda u to ko su ‘Kadiani’. Gledao je MTA i smatrao da lica na ekranu nisu lica lažova. Napravio je dalje istraživanje i dao bai’at. On je u snu vidio kako je posjetio Huzura sa svojom ženom i Huzur mu je ponudio gostoprimstvo i oni su klanjali namaz. On je četiri godine bio jedini Ahmadi u oblasti i ljudi su mu se često  izrugivali. Pisao je Huzuru tražeći pomoć i Huzur mu je savjetovao da uči dovu: ‘…Moj Gospodaru, nemoj me ostaviti bez nasljednika, Ti si najbolji od nasljednika.’ (21_90) Kroz čudo ove dove postepeno su Ahmadi došli u tu oblast i sada je tamo Džemat.

Drugi prijatelj je pisao iz Italije kako je predvodio namaz ali nakon što je dao zavjet bai’ata ljudi su mu se rugali i on je pisao Huzuru i rekao da je zabrinut. Huzur mu je rekao da se ne brine. Bog ga je izabrao da predvodi namaz istinskih vjernika. Oni koji su prethodno predvodili u namazu nisu bili istinski vjernici.

Mediji u Njemačkoj su naširoko izvijestili i procijenjeno je da je preko elektronskih medija I štampe poruka Ahmadijata stigla do 37 miliona ljudi.

Zatim je Huzur rekao da također želi da spomene aspekte koji nas vuku prema razmišljanju o sebi. Božija izvanredna milost i potpora čine nas svjesnim da niko od nas ne bude lišen Božije milosti zbog naših grešaka. Mi uvijek moramo biti svjesni svojih neuspjeha i grešaka i trebamo nastojati da ih uklonimo, pogotovu oni koji obavljaju dužnost među nama i još više oni vršioci dužnosti koji služe na nacionalnom nivou. Amir sahib Njemačke je pisao i izvinio se zbog bilo kojih propusta u njihovom Džematu (u toku Đelse). Međutim, pismeno izvinjenje nije dovoljno ukoliko ostatak godine ne bude potrošen u praktičnim naporima da se uklone ovi propusti. Izvinjenje ne može koristiti bez popravljanja i praktičnih koraka poduzetih u ovom pogledu. Jedna gospođa novinarka, koja je vjerovatno došla iz Makedonije, pitala je Huzura da li je on bio potpuno zadovoljan sa Đelsa aranžmanima. Bog zna kakva je bila namjera iza ovog pitanja! Moguće je  da je željela da ustanovi neke slabosti.Međutim, Huzur joj je odgovorio da se napredne zajednice stalno popravljaju da budu sve bolje. Mi ne možemo pretpostaviti iz nekoliko pohvala da smo postigli ono što smo trebali. Očita slabost se ne može zanemariti, zaista ne smiju se zanemariti.

Prekid sistema ozvučenja dogodio se dva ili tri puta u toku Huzurovih programa. Huzur je spomenuo ovoj novinarki da je sigurno primijetila prekide u sistemu ozvučenja. Ona nije odgovorila na ovo, možda zato što je Huzur sam istakao ovu grešku. Istina je da 100% savršenstvo nije moguće; međutim, mi trebamo stalno popravljati svoje standard. Propust u sistemu ozvučenja dogodio se samo zbog nemara. Huzur je rekao radnicima dan prije Đelse ako bude ikakvog propusta to će biti zbog nemara i tražio je od njih da čak ni mali posao ne smatraju  beznačajnim. Možda je uprava Đelse smatrala da su ove naredbe bile samo za radnike a  ne za njih. Istraživanje u ovu stvar otkrilo je da seovo dogodilo zbog nebrige i nemara, i moglo je biti uzrok velike nezgode. Električni spojevi su ostavljeni bez nadzora i neko je isključio sistem ozvučenja i zvuk je nestao! Ovo nije nevažna stvar. Uprava Đelse treba biti upoznata o tome koliko opterećenje njihov sistem može primiti i mogu li uključiti dodatnu stvar ili ne. Sistem ozvučenja je bio uključen u istu oblast gdje su bila smještene sredstva za pripremanje čaja. I osigurač je iskočio i zbog ovoga je nastao prekid u zvuku u jednoj prilici.

Huzur je rekao da stalno skreće pažnju na brigu i budnost u pogledu stvari sigurnosti. Kutije sa osiguračima i električni spojevi su najveća sigurnosna opasnost! Približava se Đelsa VB, oni trebaju voditi računa da prije svega imaju obezbjeđenje 24 sata na dovodu struje u glavni šator a sredstva za pripremanje čaja trebaju biti u drugim oblastima i čaj treba biti donesen za radnike.

Huzur je rekao da je jedan odgovor od Amir sahiba Njemačke bio da će naredne godine promijeniti kompaniju od koje su unajmili sistem za ozvučenje kao da je to bio njihov nemar. Ovo je nezreo pristup. Ishod će biti isti čak i ako promijene kompaniju a bude pokazana nebriga. Ukoliko ne bude usađena potpuna poslušnost u svakoj stvari i stvari ne budu stavljene na mjesto nakon što budu date naredbe, stvari kao ovo će se nastaviti događati I greške i male omaške (prijestupi) će nastaviti da izranjaju.

Zvuk je također bio izgubljen u toku bai’at svečanosti io ovome su također dati izgovori. Huzur je rekao da je bilo dobro da je on ponovio riječi bai’ata. Odmah su počeli  stizati  faksovi i ljudi su rekli da im je bilo jako drago što je Huzur ponovio bai’at ili bi inače bili lišeni toga. Pogotovu Ahmadi Pakistana su iščekivali da bai’at bude ponovljen na urdu jeziku pošto se najčešće bai’at svečanost održava na engleskom jeziku. Treba posvetiti pažnju ovoj stvari. Huzur je skrenuo pažnju upravi Njemačke na hranu i sada je otkriveno da je nekim pakovanjima plosnatog hljeba koji se služi na Đelsi istekao rok. Huzur je naredio istraživanje i izvještaj o ovoj stvari. On je rekao da ove greške koje su izronile trebaju biti stavljene u crvenu knjigu i Đelsa radnike treba pitati ima li još nekih spornih pitanja koja trebaju biti zabilježena u crvenoj knjizi. Nad ovim spornim pitanjima se treba zamisliti i naredne godine napraviti popravak. Samo će praktično popravljanje staviti ovo ispravno, a samo riječi neće bti od koristi. Ako se obrati pažnja sve se može postići. Jedne godine se slična situacija pojavila u Kanadi. Huzur je skrenuo njihovu pažnju na ove stvari, oni su posvetili pažnju, poduzeli praktične korake i sada ljudi pišu  Huzuru da su aranžmani (u Kanadi) sve bolji i bolji. Ovo je zato što su slušali, stavili u praksu i učinili cjelovit napor u ovom pogledu. Uprava u Njemačkoj treba također raditi na ovom principu da budu bolji. Međutim,  oni koji obavljaju dužnosti na nacionalnom nivou trebaju izaći iz svojih ljuštura. Oni ne smiju sebe smatrati službenicima; zapravo trebaju misliti za sebe da su poslužitelji i služe drugima. Oni trebaju usaditi ovo mišljenje. Da ih Allah osposobi da tako učine!

Koji god uspjeh Džemat nakuplja treba biti pripisano Božijoj milosti i mi trebamo nastojati i uvećati poniznost, blagost i zahvalnost. Da Allah dadne da ovo bude usađeno u sve koji obavljaju dužnost tako da privućemo veće Božije blagoslove!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp