U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Borite se da ispunite uvjete Bai’ata

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je održao hutbu u Melburnu, Australija i naveo da je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Ja sam poslan da ojačam vjeru i ljudima dokažem postojanje Boga zato što je duhovno stanje svakog naroda toliko  oslabilo i Ahiret se smatra samo pričama. Praksa svake osobe pokazuje da on sigurno nema vjerovanja i ne oslanja se na Uzvišenog Allaha i na Ahiret sa sigurnošću kakvu ima o svijetu i njegovom sjaju i okolnostima, i on se oslanja na svjetovne puteve i sredstva. Jezici izgovaraju mnogo ali su srca obuzeta ljubavlju prema svijetu. Upravo je ovo bilo stanje u kojem je Isa a.s. zatekao Jevreje i pošto je to navika slabljenja vjere, moralno stanje Jevreja se jako pogoršalo i ljubav prema Bogu se ohladila.  To je isto stanje u moje vrijeme i ja sam poslan tako da se vrate istina i vjera i da bogobojaznost (Takva) budu usađeni u srca. Ove stvari su konačna svrha mog postojanja. Meni je rečeno da će nebo, nakon što je bilo udaljeno, ponovo postati bliže Zemlji.’

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da oni od nas koji tvrde da su u zavjetu bai’ata Obećanog Mesije a.s. trebaju sebe analizirati koliko ispunjavamo cilj njegovog dolaska. On je rekao da je došao da ojača vjeru, zato mi trebamo analizirati da li je naša vjera naklonjena ka tome da bude ojačana. On je rekao da vjera bude ojačana savršenim vjerovanjem u Boga, ali da se ljudi pretjerano oslanjaju na svjetske resurse. Danas je oslanjanje na Boga postalo sporedno dok je važnost svjetovnih ljudi i svjetovnih stvari postalo  prvo. Vidimo da je ovo situacija  kad pogledamo unaokolo. Mi trebmo pogledati unaokolo ne samo  da vidimo da li se svijet više oslanja na svjetovno nego umjesto toga trebamo analizirati sebe da li se mi više oslanjamo na svjetovne izvore. Ako mi nismo kako treba prepoznali Božije Biće čak i nakon davanja zavjeta bai’ata, onda nema nikakve vrijednosti nazivati sebe Ahmadi muslimanima. Ako mi danas zadovoljavamo svoje svjetovne gazde više nego Boga, onda ne ispunjvamo svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s. Da li dajemo prednost svjetovnim obredima nad vjerom?

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Prisutno je verbalno propovijedanje koje smatra da je Bog iznad svega ali postupci dokazuju da su srca obuzeta ljubavlju prema svijetu.’

Može se vidjeti svuda unaokolo, među muslimanima kao i među nemuslimanima da su ljubav prema svijetu, isprazna zanimanja i nečasnost uveliko gurnuli natrag spominjanje Boga. Zbog ljubavi prema Bogu muslimanima je naređeno da klanjaju pet puta dnevno, međutim to je drugačije u praksi. Ahmadi muslimani trebaju prvo da analiziraju sami sebe da li nastoje da obavljaju namaz u skladu sa Božijim naredbama ili ne. Ako ne, onda mi poričemo tvrdnju Obećanog Mesije a.s. da je svrha njegovog dolaska bila da ojača vjeru u Boga, da se nebesa približe Zemlji. Zaista, manjkavost naše vjere i praksi ne negira tvrdnju Obećanog Mesije a.s. nego lišava nas blagoslova povezanih s njim i ostavlja naše tvrdnje pukim verbalnim ispovijedanjem. Umjesto da pomno posmatramo stanje vjere drugih, svaki Ahmadi treba da analizira sebe koliko ispunjava svoj zavjet bai’ata i cilj (svrhu) Obećanog Mesije a.s. i da li čini dobra djela i do koje mjere ispunjava zavjet davanja prednosti vjeri nad svjetskim stvarima.

Obećani Mesija a.s. je odredio uvjete bai’ata. On je rekao da svako ko želi da bude dio njegove zajednice treba držati snažnu vezu s njim i ispunjvati ovih deset uvjeta. Mnogo puta nas je Obećani Mesija a.s. savjetovao naglašeno ističući predmet da, ako oni koji sebe vezuju s njim ne usade jasne i vidljive promjene na bolje nakon što postanu Ahmadi muslimani, onda nema razlike između njih i drugih. Mi trebamo nastojati i postići standard koji je Obećani Mesija a.s. očekivao od nas.

Obećani Mesija a.s. je ovako savjetovao svoje sljedbenike: ‘Korist bai’ata nije vrsta obreda. Takav bai’at nema nikakvih blagoslova. Osoba može postići blagoslove bai’ata samo kad duhovno napreduje i povezuje se s ljubavlju i iskrenošću s onim kojem je dao zavjet bai’ata. Krajnje je važno da razvijete ove veze. Ako tragač ne razvije ove veze i ne čini napore onda je bilo kakav prigovor od njega bez svrhe. Treba biti razvijena veza s ljubavlju i iskrenošću koliko god je moguće i osoba treba i u praksi i u vjeri usvojiti i poprimiti pravac onoga kome je dao zavjet ba’iata. Osoba se trebabrzo okrenuti iskrenosti i obožavati Boga i smatrati sebe odgovornim od jutra do večeri!

Obećani Mesija a.s. je rekao da ne pretpostavljamo da je Bog zadovoljan samo zavjetom bai’ata osobe. Davanje bai’ata je samo vanjska školjka dok je srž/jezgra unutra. On je rekao da stanje osobe ne treba biti kao jaja koja nemaju žumanjka ili bjelanjka i koja su odbačena. Osoba treba do detalja posmatrati sebe da li je samo školjka ili je tu i jezgra unutra!

Nakon davanja bai’ata osoba treba razviti vjeru kao i ljubav prema Bogu i treba razviti ljubav prema Njegovom voljenom Poslaniku s.a.v.s., prema Obećanom Mesiji a.s., Halifatu i ljubav jedan prema drugom.

Obećani Mesija a.s. je rekao da treba biti postignut visoki standard poslušnosti. Poslušnost ne znači da osoba prihvata odluke Halife vremena i odluke uprave Džemata  koje mu odgovaraju ali prigovara na druge odluke koje mu ne odgovaraju. Ako neko tvrdi da je dao zavjet bai’ata onda treba pokazati savršenu poslušnost. Tvrdnja o slijeđenju osobe čiji je bai’at dao i tvrdnja da je musliman stvarna je samo kad osoba ispovijeda da sve što ima pripada Allahu i da je za Njegovu religiju. Zaista, davanje zavjeta bai’ata znači prodavanje sebe!

Obećani Mesija a.s. je jedanput savjetovao nekog prijatelja da je neophodna promjena poslije davanja zavjeta bai’ata i ako ne bude usađena nikakva promjena onda se ovaj postupak svodi na izrugivanje i šprdanje s bai’atom. Zapravo samo ona osoba daje bai’at čiji prethodni život prolazi kroz smrt i koja poslije davanja zavjeta bai’ata počinje novi život.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da su nam s Božijom milošću čak i danas dati pojedinci duhovnog svojstva kako je opisao Obećani Mesija a.s. koje čak i drugi prepoznaju i priznaju. Huzur je naveo neke primjere ovoga.

Naš misionar iz Burkina Faso piše kako je jedanput otišao na putovanje u daleki predio na granici sa Malijem, gdje postoji suprotstavljanje protiv nas. Jedan imam džamije tamo rekao je da uprkos svog suprotstavljanja on priznaje da tamo u selu imaju trojica izvanrednih muslimana koji su bili primjereni i sva trojica su Ahmadi muslimani.Tako da čak naši protivnici ne mogu a da ne priznaju kako nakon dolaska u Ahmadija džemat u ovim ljudima dolazi do istinske promjene. Takvi primjeri kao što je  ovaj unapređuju put širenja poruke. Zaista, gdje god mi živimo trebamo posvojiti ove puteve s ciljem da unapređujemo put širenja poruke. Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, treba činiti napore da se postignu visoki ideali i standardi koje je on očekivao od nas.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je obavezujuće da čovjek ostane u takvom stanju da se čak meleki rukuju s njim.On je rekao da poslije dolaska u njegov bai’at osoba treba uvijek biti u strahu od Božije veličanstvenosti što će pomoći u uklanjanju grijeha. On je rekao ako čovjek hoće da ostane vrijedan nema nikakve koristi u pokajanju na njegovoj ruci, jer pokajanje na njegovoj ruci zahtijeva jednu vrstu smrti tako da osoba postigne novi život i novo rađanje. Zaista, samo je iskren bai’at imao neku važnost. On je rekao da iz njegovog bai’ata Bog želi srčani proglas. Onome ko prihvata Obećanog Mesiju a.s. s iskrenim srcem bude oprošteno od onog Koji najviše prašta, najmilostivijeg Boga i osoba postaje kao nanovo rođena, i meleki je štite. Obećani Mesija a.s. je savjetovao svoje sljedbenike da kad ga jedanput prihvate trebaju početi živjeti svoje živote na potpuno novi način.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Stvarnost bai’ata treba u potpunosti razumjeti i on treba biti proveden. A stvarnost bai’ata je da onaj ko daje bai’at usađuje istinsku promjenu i strah od Boga i nakon što je prepoznao stvarni cilj, pokazuje čisti primjer. Neuspjeh u ovome, nema nikakve koristi u davanju bai’ata. Nasuprot, takav bai’at će biti veći povod kazne, zato što je svjesna neposlušnost poslije davanja zavjeta  izuzetno opasna.’

Obećani Mesija a.s. je također rekao: ‘Davanje bai’ata znači biti svjestan o stvarnosti bai’ata. Neko daje bai’at lično stavljanjem ruke preko ruke ali ne razumije njegov stvarni cilj ili ga nije briga. Njegov bai’at je beskoristan i nema nikakvog značaja u Božijim očima. Druga osoba sjedi hiljadama milja daleko i daje bai’at sa iskrenošću srca i poslije prihvatanja stvarnosti i ciljeva bai’ata, on provodi ono što je proglasio i popravlja svoje prakse. Ova osoba je hiljadama puta bolja od one koja daje bai’at direktno ali to ne provodi.’

Mi trebamo postaviti primjere kao onaj naveden ranije o udaljenim oblastima Afrike gdje su Ahmadi muslimani postali tako primjereni da su ih čak protivnici priznali. Jedan od uvjeta bai’ata je da uđemo u vezu predanosti sa Obećanim Mesijom a.s. koja je preko i iznad svih drugih svjetovnih veza. Ovo se čak i danas slijedi u udaljenim oblastima svijeta.Ljudi koji daju zavjet bai’ata u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza pogotovu su velike vjere i iskrenosti.Nekoliko njih su prisustvovali đelsi Kadiana prošle godine i poslije vraćanja kući jedan od njih je napisao da je čitao o ovom blagoslovljenom mjestu u knjigama i vidio ga je na TV ali kad je stavio stopu tamo osjećao je kao da mu je došlo okruženje vremena Obećanog Mesije a.s. Osjećao je da lakše može disati i da se može izgubiti od ostatka svijeta.On je rekao da je bilo nemoguće pretočiti u riječi ono što je osjećao.

Drugi Ahmadi musliman je napisao da je s Božijom milošću bio u stanju da ode u Kadian i svoje selame uruči Mehdiju kako je naredio Časni Poslanik s.a.v.s. On je opisao svoj osjećaj kad je prvi put čuo ezan sa Ahmadi džamije i prvi put klanjao namaz i posjetio grob Obećanog Mesije a.s. Napisao je da nije moguće izraziti riječima osjećaj zahvalnosti koji je imao kad je posjetio sva časna mjesta gdje je Obećani Mesija a.s. činio ibadet i živio. On je rekao da je iskustvo boravka u Kadianu zaista jedinstven doživljaj.

Hazreti halifatul Mesih je rekao da mnogi nisu imali priliku da odu u Kadian ali njihova iskrenost i odanost su vrlo visoki i njihova glavna briga je njihova duhovnost. Kad je Huzur bio u Singapuru prije nekoliko sedmica mnogi Ahmadi muslimani su putovali tamo iz Indonezije. Neki nisu mogli priuštiti troškove putovanja pa su prodali svoje imanje da uspiju platiti taj trošak. Njihovi zahtjevi za dove bili su za njihovu djecu da ostanu čvrsti na vjeri i da ne gube ono što su oni postigli. Njihovaljubav prema Halifatu je snažna i samo je radi Allaha.

Navodeći još neke primjere novih Ahmadi muslimana koji daju prednost vjeri nad svjetovnim stvarima Huzur je rekao da je Amir sahib Francuske napisao kako je Abdul Aziz sahib, novi Ahmadi musliman neko vrijeme tragao za zaposlenjemkad mu je rečeno da će hazreti Halifatul Mesih svojim prisustvom počastiti đelsa salanu Njemačke u junu. On je rekao da je po svaku cijenu htio otići da prisustvuje đelsa salani jer je imao žarku želju da sretne hazreti Halifatul Mesiha. Kad su ga kasnije kontaktirali u pogledu đelsa salane rekao je da je upravo tog dana našao zaposlenje i ako bi uzeo dopust odmah nakon što počne raditi možda bude otpušten. Huzur je rekao da uprkos situacije nezaposlenosti u svijetu, pogotovo u Evropi, on je ipak rekao da će sigurno ići na đelsu i ako to znači da će izgubiti posao, neka tako bude, on mora sresti hazreti Halifatul Mesiha. On je kasnije bio u stanju da dadne zavjet bai’ata.

Naš misionar iz Malija piše da kako su jednog novog Ahmadi muslimana Adam sahiba tražili da prisustvuje sastanku Hudam omladinske organizacije tačno u vrijeme kad je imao važan poslovni sastanak. On je došao na sastanak Džemata i kasnio je na poslovni sastanak. Njegov šef je mogao biti ljut na njega ali je bio zadovoljan da ga vidi i također mu dao motor kao nagradu. Adam sahib vjeruje da se ovo dogodilo kao blagoslov Ahmadijata.

Hazreti  Halifatul Mesih je rekao da je sreo nekoliko ljudi na đelsi Australije, par njih su bili sa Fidžija, koji su bili novi na svojim zaposlenjima ali su napustili posao da bi došli na đelsu, dok neki ljudi u Australiji nisu prisustvovali đelsi kad su trebali.

Umer sahib sa Obale slonovače napisao je kako su se približavali dani đelsa salane na Obali Slonovače ali da on nije imao sredstava da putuje na đelsu. Molio je Boga govoreći kako je Allahov Mehdi istinit i da želi putovati na đelsu i molio je Allaha da mu omogući sredstva (troškove) za put. Za to vrijeme mu je jedan ne-Ahmadi poznanik rekao da i on također želi prisustvovati đelsi. Umar sahib je zapisao oba imena na đelsa listu. Ostalo je još dva dana ali još uvijek nije bilo novca za put i on je nastavio moliti Boga.Umar sahib je trebao ići u obližnje selo gdje mu je neko dao 20.000 franaka i rekao da je novac bio za njega: 16.000 plaćeno za put za dvoje i ostatak novca za druge troškove. Takva Božija milost sigurno uvećava vjeru. Isto tako, sumnje se također mogu roditi u onim vjerom ispunjenim srcima da je, Bože sačuvaj, Ahmadijat neistinit ili neka sumnja o Božijm postojanju, no ovi ljudi napreduju u svojoj vjeri!

Naš misionar iz Švicarske piše o jednoj Ahmadi mladoj ženi koja živi u Evropi. Ona je sticala profesionalno obrazovnje dok je također radila u firmi. Bila je jedini musliman u firmi i omogućeno joj je mjesto da klanja namaz. Dok je bila tamo, njena firma je iznenada porasla i oni su dodali dvije nove zgrade i uposlili nove ljude. Ova mlada žena je odbila da u toku sportskog perioda koledža gdje se školovala pliva zajedno s muškarcima. Uprava koledža je vršila pritisak na nju u pogledu ovoga i prigovarali su njenim poslodavcima koji su također vršili pritisak na nju i rekli joj da rizikuje da bude otpuštena. Mlada žena je ostala čvrsta na svojoj vjeri i zbog uznemiravanja je na koncu sama napustila posao i pridružila se privatnom koledžu. Kad je napustila firmu, Bog je pokazao nešto iznenađujuće. Firma je otišlau gubitak i zaposleni su morali dobiti otkaz. Zakazan je sastanak da diskutuju uzrok gubitka i neko na sastanku je rekao da izgleda kao da je gubitak nastao radi kletve nevinog. Neko iz firme joj je poslao mail da je bila tema njihovog razgovora nekoliko dana nakon što je otišla ali da je onda zaboravljena. Sada kad je MD na sastanku rekao da izgleda da je gubitak firme bio zbog kletve nevine osobe, o njoj su ljudi ponovo diskutovali u firmi i svako se slagao da je ona zaista bila nevina osoba koja je loše tretirana od strane firme. Za to vrijeme njen direktni menadžer koju ju je uznemiravao bio je otpušten. Ova mlada žena je položila svoje ispite s dobrim ocjenama. Ona je dala prednost Božijem zadovoljstvu i njene svjetovne želje su također bile ispunjene.

Hazreti Halfatul Mesih je rekao: ‘U tome je pouka za naše mlade žene i djevojke da Božiji blagoslovi dolaze na vaš put ako se dadne prednost vjeri nad svjetovnim stvarima. Nije neophodno da posvojite sve odavde (sa Zapada). Posvojite dobre stvari a izbjegavajte njihove loše stvari. Djevojčicama nije zabranjeno da plivaju, one sigurno trebaju plivati ali ne u mješovitoj situaciji-djevojke trebaju plivati samo sa djevojkama. Plivanje je dobro i svako trebaznati plivati. Sada je plivanje u modi za djevojke ali je moja nena meni govorila da je bila vrlo dobar plivač. Tamo nije bilo plivačkih bazena u ovo vrijeme i plivalo se u kanalima. Ona je plivala prije više od sto godina i bila vrlo dobar uzvodni plivač. Naše žene trebaju plivati ali to treba biti urađeno pod aranžmanom ‘samo za žene’. Ovo može biti urađeno, ja sam vidio na mnogim mjestima u Evropi da su učinjeni napori i ovo je omogućeno.’

Jedan iskren prijatelj koji je sudija visokog suda i jedan sudija suda za žalbe u Gani mu je odao počast tamo. Rečeno je da, iako je ljudsko biće što znači da je bio pogrešiv, ali da nikada nije primio nikakvo podmićivanje (podkupljivanje) bilo koje vrste i da čak nije primao ni poklone zahvalnosti. On nije imao nikakvog elementa podmićivanja (iskvarenosti) u sebi. Udruženje prigovora Gane smatra ga i tvrdi da je iskren, vrijedan i nepotkupljiv sudija. Ovo je vrsta revolucije koja dolazi u životima onih koji prihvate Obećanog Mesiju a.s. i  razumiju stvarnost bai’ata. Ovo je put posve suprotan onom kako sudije u Pakistanu rade. Oni dolaze do odluka i onda ih prepravljaju iz straha od hodža. Donesene su mnoge odluke u prilog Džemata, u prilog tlačenih/žrtava od strane Visokog suda i Vrhovnog suda ali su kasnije bile prepravljene. Zaista ječast Džemata da niko ne može podići prst krivnje na njih i svaki Ahmadi musliman treba nastojati i postići ovo.

Jedan od deset uvjeta bai’ata je da će pojedinac nastojati da koristi ljudima koliko najviše može Bogom datim sposobnostima i snagom. Predsjednik Siera Leone je prisustvovao i obratio je njihovoj 52-goj đelsa salani i odao počast Džematu. On je rekao da je bio tamo da oda počast službi Ahmadija džemata ovom narodu i da je kao predsjednik želio spomenuti poštovanje koje vlada i ljudi ove zemlje imaju prema Džematu. On je rekao da je to bilo praktično pokazivanje mota ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’, da je bez pravljenja ikakve razlike pruženo obrazovanje kroz škole i bez ikakve razlike je omogućena zdravstvena briga kroz bolnice. Rekao je da se zahvaljuje Džematu u svom svojstvu kao predsjednik.

Hazreti halifatul Mesih je rekao kako oni koji imaju imetak od nafte nisu došli da  pomognu u ovoj oblasti ali  su sada, vidjevši utjecaj Džemata tamo, predstavnici nekih Arapa počeli dolaziti tamo s obećanjima o školama, koledžima i bolnicama. Da Allah održi osjećaj pravde ljudi ove oblasti i da oni nikada ne budu nepravedni.

Jedan političar iz Siera Leona također je govorio na 52-gojđelsa salani ove zemlje. On je rekao da je mnogo puta prisustvovao đelsi VB i da je upoznat o visokim odlikama ljudi tamo i njihovim praksama u skladu sa islamskim učenjem. Rekao je da ga je sve ovo navelo da vjeruje da će budućnost islama biti svjetla zbog Džemata Ahmadija. On je rekao ako se oni (ovi koji kleveću) nisu mogli pridružiti Džematu, također ne trebaju govoriti netačne stvari o Džematu rođene iz nedostatka znanja. On je rekao u svjetlu teme đelse i postera i plakata koji su postavljeni, Ahmadi zaista vole Časnog Poslanika s.a.v.s.

Jedna gospođa, Ajša sahiba iz Španije, koja je novi Ahmadi pisala je hazreti Halifatul Mesihu da su ona i njen muži živjeli s njegovim roditeljima koji nisu bili Ahmadi. Kad su sjedili zajedno njihovo ogovaranje ju je jako zaboljelo. Nakon davanja zavjeta bai’ata ona se prestala rukovati sa muškarcima i ovo se nije dopalo njenoj svekrvi i svekru. Ona je napisala da su ona i muž živjeli u ovoj situaciji sa strpljenjem i tražili dove da im Allah dadne odvojenu kuću gdje će moći slobodno prakticirati učenja Imama ovog doba.

Jedna neAhmadi mlada žena ne trebaimati bilo kakvog kompleksa bilo koje vrste što se ne mogu pozdravljati s muškarcima. Kad rukovanje s muškarcima nije dozvoljeno onda to treba slijediti. Slično tome, muškarci trebaju nastojati i ne rukovati se sa ženama. Akohoćemo da imamo Božiju milost onda trebamo slijediti sve naoko male naredbe.

Jedan gospodin iz Indije piše  da neahmadi ulema (vjerski učenjaci) i ekstremisti su napali našu misionarsku kuću i preuzeli je i rekli da će voditi namaze i da Ahmadi mogu da im se pridruže ako žele. Ni jedan jedini Ahmadi nije klanjao namaz iza njih i ostali su ustrajni i čvrsti. Kako se može klanjati namaz iza imama koji ne prihvata Imama ovog doba koji je poslan od Boga?

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja vrlo dobro znam da nije moj zadatak da ove stvari stavim u srca drugih. I ja nemam nikakvu takvu aparaturu  s kojom bih mogao uvjeriti srca o onom što kažem.’ On je rekao: ‘Hiljade su se razvili u ljubavi i iskrenosti ali zbog starih navika ili ljudske slabosti oni do te mjere sudjeluju u svjetovnim stvarima da je vjera zanemarena.’ On je također rekao: ‘Naša svrha je za njih da budu očišćeni i nesebični do te mjere da u poređenju s vjerom svjetovne stvari ne smatraju velikim (ne uzimaju u obzir mnogo svjetovne stvari).  I sve vrste nemara koje su izvor (povod) udaljavanja od Boga budu uklonjene. Ukoliko ovo nije usađeno situacija je opasna i nezadovoljavajuća.’

Mi trebamo da pogotovo sami sebe analiziramo i posvojimo živote u skladu sa Božijim zadovoljstvom. Da nas Allah osposobi za to!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp