U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izgradnja džamija, jedinstvo i sklad

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je svoju hutbu petkom održao u Baitur Rahman džamiji u Valenciji, Španija. Na početku hutbe je proučio slijedeće ajete iz Časnog Kur’ana:

‘I držite se čvrsto, svi, Allahovog užeta i ne razilazite se; i sjetite se Allahove blagodati nad vama kad ste bili neprijatelji jedni drugima. A On je ujedinio vaša srca, i zbog Njegove milosti postali ste braća; i bili ste na rubu vatrene provalije i On vas je od toga spasio. Ovako vam Allah objašnjava Svoje znakove da budete upućeni.

I neka među vama bude jedna zajednica koja će pozivati dobru, i naređivati pravednost i odvraćati od zla. Oni su ti koji će uspjeti.’  (Ali-Imran, 3:104-105)

‘Pozivaj putu Gospodara svoga mudrošću i lijepim savjetom, i raspravljaj s njima s najboljim argumentom. Sigurno, Gospodar  tvoj najbolje zna ko je zalutao s Njegovog puta; i On zna one koji su ispravno upućeni.’ (An-Nahl, 16:126)

S Božijom milošću prošlog petka je u Španiji otvorena i druga džamija. Džemat bio je vrlo sretan zbog toga i ostaje sretan. Hazreti Halifatul Mesih je prošlog petka održao hutbu u pogledu nove džamije i želio je da danas dalje skrene pažnju na neke stvari.

Obećani Mesija a.s je rekao: “U ovo vrijeme naša Zajednica ima veliku potrebu za džamijama. [Džamija] je kuća Božja. U kojem god je gradu ili selu naša džamija izgrađena, smatrajte da je (tamo) položen temelj za napredak Zajednice. Ako je to grad ili selo s vrlo malo ili uopće nema muslimana i  potreban je napredak islama, tamo treba biti izgrađena džamija. Bog će lično privući muslimane njoj. Međutim, uvjet je da je džamija izgrađena s iskrenom namjerom i podignuta samo radi Boga. Pod uvjetom da tu nema nikakvog elementa sebičnih motiva ili bilo kakvog zla, Bog će to blagosloviti.” (Malfuzat, Vol. 6, str. 119. 1984. izdanje)

Ovaj isječak je bio mnogo puta ranije predstavljen, ali on sadrži toliko značajne tačke da se Ahmadi muslimani neprestalno trebaju zamisliti nad tim. Prvi aspekt koji on spominje je da je džamija Božija kuća.  S Božjom milošću svaki Ahmadi vjeruje u Boga; ovo uvjerenje treba dalje usmjeriti pažnju prema časti Božije kuće i načinima da je popunimo. Kada se takva pažnja posvećuje radi Boga onda je osoba također privučena  ispunjavanju prava Božjeg stvaranja jer se zaista traži da s njima njegujemo vezu ljubavi i naklonosti. U tom pogledu Obećani Mesija a.s. je rekao u vezi sa džamijama: ‘Ljudi Džemata se svi trebaju okupiti i obavljati namaz u džematu u ovoj džamiji. Mnogo je blagoslova u namazu u džematu i u skladnosti. Raštrkavanje stvara razdor, a ovo je vrijeme da se uveliko unaprijede jedinstvo i harmonija. Treba zanemariti i preći preko nevažnih stvari koje su uzrok razdora. ‘

Dakle, ovo je Božija kuća i Ahmadi muslimani ovog područja [Valencia] trebaju ispuniti dužnost namaza u džematu ovdje dok održavaju veze ljubavi i harmonije. Obećani Mesija a.s. je ovo proglasio prije 108 godina, iako je on lično poučavao svoje ashabe u duhovnosti. Njihov standard Taqwe (bogobojaznosti) bio je izuzetno visok u poređenju sa standardom danas. Imali su veći strah od Boga,  i do velikog stepena su vodili računa o namazu. Ustvari,  ljudi koji su prihvatili Obećanog Mesiju a.s. bili su oni koji su imali posebnu vezu s Bogom. Pa ipak, posao je Božijeg Poslanika da rasvijetli prefinjenije detalje bogobojaznosti i uputi ljude. To je razlog zbog kojeg je skretao pažnju svojim ashabima na ove stvari. On je bio zabrinut ako bogobojaznost ne bude uvećana u ranoj fazi, neće biti primjera za one koji dođu kasnije da ga slijede.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da serija iznošenja događaja ashaba Obećanog Mesije a.s. koje je započeo (u svojim hutbama petkom) još čeka. Nisu preneseni događaji svakog ashaba i oni koji su preneseni vrlo su kratki. Pa ipak pokazuju tako visoke standarde da smo privučeni da činimo dove za ove ljude. Ako ovdje (u Valenciji) ima porodica ashaba Obećanog Mesije a.s. oni trebaju moliti Allaha za svoje starije. Zaista, treba uraditi mnogo posla u ovoj zemlji. Stanovništvo koje je u prošlim stoljećima izgubljeno treba povratiti i ljudi trebaju biti okupljeni pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. Da biste ovo uradili, najvažniji je ibadet Bogu iza kojeg trebaju slijediti aktivnosti širenja poruke obavljene kao aktivnosti ujedinjene zajednice.

Mi smo iznijeli veliku tvrdnju u ovoj zemlji; zato prije svega trebamo usaditi visoke standarde u sebi. Ako vršioci dužnosti i Džemat ne budu jedinstveni, onda neće ispunjavati dužnosti prema Božijoj kući. Hazreti Halifatul Mesih je ponovio ono što je također ranije rekao da je ljepota džamija vidljiva kad je duh onih  koji dolaze u džamiju vidljiv, kad su njihova uzajamna ljubav i sklad vidljivi. Prvi ajet proučen danas zaista naređuje uzajamnu ljubav i skreće pažnju da je Božija naklonost da nas je učinio kao jedno. Svaki istinski vjernik treba razmisliti nad svakom naredbom, svakom Božijom komandom.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da niko nije izuzet od Božijih naredbi; ni on ni bilo ko drugi; bilo da su to vršioci dužnosti Džemata, misionari Džemata, Ahmadi muškarci i žene. Sve dok se čvrsto držimo ‘Allahovog užeta’ i budemo prakticirali svaku naredbu Časnog Kur’ana i budemo pamtili Božiju naklonost da nas je učinio Ahmadi muslimanima, ispunjavat ćemo dužnosti prema Njemu kao i dužnosti prema Božijoj kući. Sve dok se budemo čvrsto držali učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. i učenja njegovog revnog poklonika, Obećanog Mesije a.s., ispunjavat ćemo dužnosti prema Božijim naklonostima. Poslije svog zavjeta odanosti (bai’ata) sa Halifom vremena, sve dok svaki od nas bude ne samo slušao njegove riječi nego ih također bude stavio u praksu, pokazivat će zahvalnost za Božije blagoslove. Treba zapamtiti da su Časni Kur’an, Časni Poslanik s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. i Halifat Ahmadija,  svi ‘Allahovo uže’. Svako ko zanemari bilo koju od ovih veza (ovog užeta) ići će ponovo bliže vatrenoj provaliji. Držanje čvrsto za Allahovo uže i pamteći Božije naklonosti vodit će tome da riječi budu prevedene u praksu. Uzajamna ljubav, sklad i bratstvo učinit će da Ahmadi muslimani budu istinski upućeni i među onima koji se spašavaju od vatrene provalije. Istinski Ahmadi muslimani izbjegavaju svaki način egoističnih stvari i voljet će jedan drugog radi sticanja Božjeg zadovoljstva. Sretni su oni koji svoje riječi i djela drže na ovaj način. Pozivanje drugih Bogu može samo biti uspješno obavljeno kad osoba stekne ove standarde.

Danas je ogroman broj ljudi udaljen od religije i mnogi na Zapadu odbijaju postojanje Boga. Međutim, ljudi u Španiji su naklonjeni religiji. Prije dva dana je održan prijem u Valenciji za Španski narod. Predsjednik parlamenta Valencije došao je na ovaj prijem i u toku razgovora izrazio svoju zabrinutost što se ljudi okreću od religije i o potrebi da budu dovedeni religiji. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da među svim ljudima ovog položaja koje je do sada sreo na Zapadu, ovo je bila jedina osoba koja je izrazila brigu za religiju.

Allah je jasno rekao da je sada jedino islam istinska religija. Zato ni jedna druga religija ne može čovjeka dovesti blizu Bogu; ni jedna druga religija nema jačine da to učini. A oni čija je dužnost da šire islam i oni koji su blagoslovljeni ‘Allahovim užetom’ zaista su Ahmadi muslimani.  Ako oštetimo svoje jedinstvo i stvorimo podjele, zasigurno ćemo biti odgovorni pred Bogom. U zadnjoj hutbi je spomenuto da na hiljade Španaca čiji su preci bili muslimani ponovo ulaze u islam. Pa ipak, oni nisu upoznati sa istinskim  islamom. Mi ih trebamo upoznati. Mnogi Evropljani Ahmadi muslimani su primili islam u svom duhovnom traganju ali ih ulema (vjerske vođe) nisu uputili duhovnosti koju su tražili. Ovi ljudi su dalje tragali i konačno prihvatili Ahmadijat. Svaki Ahmadi musliman treba biti upoznat da svaki novopridošli u Ahmadijat nalazi duhovni mir poslije primanja Ahmadijata i dugogodišnji Ahmadi muslimani trebaju  sebe analizirati u ovom pogledu. Ako dugogodišnji Ahmadi, pogotovu oni porijeklom iz Pakistana ne ispune svoje odgovornosti oni će odvraćati ove tragače za istinom.

Na naprijed spomenutom prijemu u Valenciji, hazreti Halifatul Mesih je dao kratki govor u pogledu islamskih učenja. Jedna gospođa sa šalom na glavi došla je kasnije da ga vidi. Ona je izgledala kao  Španjolka ali se predstavila kao muslimanka. Rekla je kako je lijepo islamsko učenje bilo objašnjeno na vrlo lijep način. Kad je hazreti Halifatul Mesih primijetio da je izgledala kao Španjolka, sin maulvi Karam Illahi sahiba, koji je bio tamo objasnio je da ona jeste Španjolka i da je preobraćena u islam. Ova gospođa je objasnila da ona nije ‘preobraćena’ u islam u tom smislu; zapravo se vratila vjeri svojih predaka. Ima mnogo Španaca koji tragaju za vjerom svojih predaka i svojim korijenima. Mi trebamo raditi s velikim naporom u takvim oblastima i među takvim ljudima. Međutim, hazreti Halifatul Mesih je rekao da će  opet iznova ponoviti ako očekujemo da ovaj posao bude blagoslovljen trebamo svoje stanje prilagoditi Božijim naredbama. Obećani Mesija a.s. je rekao da je džamija cigla za gradnju napretka ali je također podsjetio da za ovo namjere trebaju biti iskrene. Prema tome, iskrenost je to što je istinski od koristi ne pamet ili znanje, premda oni rade ruku pod ruku no, iskrenost je temeljna. Kad misli budu lišene egoizma, Basharat džamija (u Pedro Badu) i ova džamija proizvest će dobre rezultate.

Prijem održan radi džamije u Valenciji bio je prvi takav veliki događaj koji je organizovao džemat Španije. Prijemu su prisustvovali komšije, dobro obrazovani ljudi, vladini službenici i političari. Svi su imali pozitivno mišljenje o prijemu i mnogi su rekli da su prvi put čuli lijepo učenje islama. Mnogi su se osjećali dirnuto. U stvari jedan gost ateista rekao je kako je naučio mnogo o religiji. Dr. Mansoor sahib je izvijestio da su se njegovi poznanici/kolege liječnici osjećali dirnuto na prijemu. Danas, samo sljedbenici Obećanog Mesije a.s. mogu prenositi vjerovanje u postojanje Boga i ljepotu vjere; oni su ljudi za koje je Bog omogućio da se drže ‘Allahovog užeta’. Detalji prijema bit će objavljeni u formi izvještaja i također će biti emitovana na MTA koja je snimila ovaj događaj i također je uzela intervjue itd. Govornik parlamenta Valencije je na dan prijema otišao u Madrid. Madrid je dva sata vožnje vozom. Pošto je kasnio njegov ured je obavijestio da neće prisustvovati prijemu. Međutim, govornik je došao na prijem. Tražio je od svog vozača da ga sa željezničke stanice vozi pravo na prijem. On je cijenio značaj ovog programa. Mislio je da će tu prisustvovati samo za oko pola sata  ali je ostao duže. On je rekao da je Hazreti Halifatul Mesih prenio vrlo lijepa učenja islama. Slično tome je bilo i drugih gostiju, uključujući i političare, pravnike, liječnike i članove Parlamenta. Ukupan broj gostiju bio je 108, uključujući i susjede koji su nam se prethodno suprotstavljali. Ovaj govor se dotakao prava susjeda u islamu, i nakon slušanja govora njihove sumnje su bile uklonjene. Svijet sada gleda i mi moramo odigrati svoju ulogu. Potrebno je da  razumijemo tu odgovornost.

Drugi ajet proučen na početku kaže: “Neka među vama bude skupina ljudi koji ćepozvati na dobro… i odvraćati od zla”. U pogledu ovoga, prvi su misionari Džemata jer ih je Halifa vremena odredio svojim predstavnicima u stvarima odgoja i širenja poruke. Oni su prenosioci poruke koji savjetuju ljude. Ako misionari sami ne postave visoke standarde kako mogu savjetovati druge? I odgoj Džemata i širenje poruke su njihovi zadaci a to zahtijeva visoku odlučnost. Također je neophono postaviti visoke standarde strpljenja, visoke standarde da su poslušni i da primaju poslušnost, visoke standarde podudarnosti između riječi i prakse. Oni su predstavnici Halife vremena radi vjerskog i duhovnog napretka Džemata i trebaju ispuniti ovu odgovornost. Tokom svoje službe suočavaju se s teškim vremenima, bit će vremena kad će zbog ljudi njihova strpljivost biti kušana do krajnjih granica, ali se u takvo vrijeme odmah trebaju okrenuti ibadetu i biti svjesni činjenice da su svoj život posvetili radi Boga i da svijet trebaju dovesti  pod zastavu Poslanika s.a.v.s. Dakle, ništa što bilo tko kaže neće ih pokolebati od postizanja njihovog cilja. Njihov zavjet će biti pred njima i samo Božija Veličanstvenost, a ne njihova vlastita volja. Tolerisanje neispravnog vladanja vršioca dužnosti će ih učiniti primaocima Božijeg zadovoljstva, jer će u svakoj situaciji postupati po ‘pozivaju na dobro’. Oni trebaju sačuvati ne samo sebe od prepirke i nesklada, nego također moraju spasiti svijet od toga. Druga skupina ljudi na koje se ovaj ajet odnosi su vršioci dužnosti Džemata. Njima je također dato povjerenje za koje će biti odgovorni. Za ovo njihove riječi i praksa moraju biti podudarni, u sebi prisutne visoke uzore iskrenosti i odanosti kao i moraju učiniti da drugi slijede ove prakse. Ako njihovi primjeri ne vode članove Džemata pobožnosti i ako postoji sukob između njihove riječi i prakse drugi će im reći u  lice da trebaju ispraviti svoje moralne vrijednosti, ispraviti svoje duhovno stanje, ispraviti svoje svjetovne odnose, usaditi nježnost da se širi poruka Džemata. Oni trebaju poštivati ​​misionare koji su predstavnici Halife vremena. Zaista, vršioci dužnosti  trebaju biti prvi u poštivanju misionara. Ukoliko oni ne učine da njihova vidljiva i unutrašnja  ličnost  budu u skladu ne mogu reći da su među onima koji: ‘pozivaju dobru i naređujupravednost i zabranjuju zlo’. Vršioci dužnosti Džemata na svakom nivou trebaju sami sebe analizirati i  posmatrati se gdje god da budu, pogotovu predsjednik Džemata i Amir Džemata, inače izazivaju podjele. Poštivanje misionara prvo treba doći od predsjednika Džemata i Amira Džemata. U to vrijeme misionari ne trebaju smatrati da je njihovo pravo da budu poštovani, zapravo ovo u njima treba stvoriti dalju poniznost i oni trebaju biti dalje privučeni samo-popravljanju. Kad ovi standardi budu postignuti na svakom nivou, bit će riješena pitanja našeg odgoja, InshaAllah i naši napori širenja poruke će postići izvanredne uspjehe. Jedinstvo, poštovanje i harmonija će blagosloviti svaki naš zadatak. Hazreti Halifatul Mesih je također objasnio da uzajamni odnosi vršioca dužnosti također trebaju biti visokog standarda, to je važno za naše zadatke da budu blagoslovljeni. Podjele, egoistična stajališta i nedostatak strpljenja samo proizvode negativne rezultate.

Hazreti Halifatul Mesih I r.a. je u objašnjenju ovog ajeta prenio jedan događaj: Netko je prigovorio  jednom plemiću kako ga je njegov prijatelj, neki bogati čovjek verbalno povredio. Plemić je pozvao ovu osobu i počeo ga verbalno vrijeđati. Onda ga je pitao zašto je ranije verbalno vrijeđao drugog čovjeka. On je odgovorio da mu je taj drugi čovjek  rekao neugodne stvari  koje nije mogao podnijeti. Plemić je rekao: ‘Ja te vrijeđam i ti slušaš bez riječi zato što imaš tolerantnost da slušaš bez riječi. Međutim, kad je drugi čovjek bio neugodan prema tebi, ti si ga verbalno vrijeđao zato što si smatrao da je na manjem društvenom položaju od tebe. Mogao si pokazati toleranciju, kao što si pokazao preda mnom. Ja sam samo iskušavao tvoju tolerantnost.” Takvi su standardi tolerancije i strpljenja. Baš kao što tolerišemo one iznad nas, tako trebamo tolerisati one koji su nam podređeni  ili one koji su nam ravni, i samo ovo stajalište će stati u kraj neslozi i sukobima. Mi savjetujemo svijet ali kad dođe vrijeme pupušta nam strpljenje i tolerancija.

Članovi džemata ne bi trebali iz ovoga misliti da su ovo dužnosti samo onih koji su posvetili svoje živote i vršioca dužnosti. Međusobni sklad i harmonija, prakticiranjem onoga što Bog i Njegov Poslanik s.a.v.s. kažu, uvećanje standarda bogobojaznosti u skladu s učenjem Obećanog Mesije a.s. i pokoravanjem onome što Halifa vremena kaže je odgovornost svakoga. Obaveza je svake osobe da poštuje vršioce dužnosti. Odgovornost je svakog Ahmadi da pokazuje visok moral kod kuće i izvan kuće. Kad svi i svaki Ahmadi musliman bude ispunjavao svoje odgovornosti samo onda će biti spašeni od vatrene provalije! Bog nije rekao da je širenje poruke samo za misionare i vršioce dužnosti. Pozivanje drugih Bogu je zadatak svakoga. U trećem ajetu proučenom na početku Bog kaže da je to  odgovornost svakoga i također je objašnjen metod. Rečeno je da druge pozivamo Bogu s mudrošću.

Sada kada se širi predstavljanje nove džamije u Valenciji, otvaraju se novi putevi za prenošenje poruke.  Novine su počele objavljivati izvještaje; sada je vrijeme za prenošenje poruke. Riječ hikmah ili mudrost koja je upotrijebljena zajedno sa riječju pozivanje [u ajetu 16:126] ima mnogo značenja/konotacije. Prvo, vrlo je važno imati vjersko znanje koje se može steći iz Časnog Kur’ana i njegovih komenatara; kroz njih trebate ojačati argumente i razumijevane. Zatim, tu su hadisi, kroz njih također treba ojačati argumente.  Trebate doći do snažnih argumenata da pobijete prigovore protiv ličnosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Hikmah također znači pravda. Naše razmišljanje ne treba se temeljiti na prigovorima, odnosno naši argumenti ne trebaju biti povod nepravde. Kad neahmadi gube argumente, oni se spuštaju na verbalno vrijeđanje. Obećani Mesija a.s. nas je ojačao ispravnim i utemeljenim znanjem tako da nema nikakvog ptanja o tome da ikada bilo šta izražavamo nepošteno ili okrutno. Za ovu svrhu je vrlo važno da čitamo pisanja Obećanog Mesije a.s. Ovo će nam pomoći ne samo u stvarima prenošenja poruke nego također i u pitanjima odgoja. Riječ hikmah se također upotrebljava za nježnost i strpljivost. Novi Ahmadi često pitaju s krajnjim bolom kako mogu prenijeti poruku svojim bližnjim i dragim? Kad njihovi bližnji reaguju ljutito, oni trebaju ostati smireni i nježni. Mnogi ljudi budu pridobiveni nježnošću. Neki pišu i kažu da se njihovo strpljenje isplatilo i da je ta i ta njihova rodbina  dala Bai’at.

Hikmah, riječ koja je upotrijebljena u Kur’anu,  objašnjena je u leksikonu kao nešto što odvraća od neznanja. Oni koji prenose poruku trebaju koristiti takve načine i osigurati da sve što oni kažu ne vodi druge u dalje neznanje. Iako ima nekih ljudi, nekih vjerskih učenjaka čija su srca otvrdnula i oni su osuđeni da umru u neznanju, ali ako se u toku prenošenja poruke koristi mudrost i ljudima se priđe prema njihovom znanju i prirodi, srca mogu biti omekšana. Na kraju krajeva, ako ljudi ne prihvate barem prestanu prigovarati. Anti-religijska srca budu omekšana a neznalice odustanu od prigovora.

Na prijemu u Valenciji su bili prisutni mnogi ateisti. Jedan takav par slušao je stvari koje je hazreti Halifatul Mesih objasnio pozivajući se na Kur’an i hadise, i rekli su da su željeli nastaviti slušati. Oni su se kasnije sastali s Huzurom. Učenje islama je tako prepuno mudrosti kad se objasni  u skladu sa situacijom, to bude najdjelotvornije. Hazreti Halifatul Mesih je ponovio da je sada napravljeno predstavljanje Džemata ovdje u Valenciji, treba se marljivo provesti dalji posao.

Hikmah (mudrost) također zahtijeva da se uvijek kaže istina. Islam je vjera istine i nema mjesta ni za šta unaokolo. Mi nismo od one uleme koja kaže da upotrijebimo neistinu za hikmah. Doista, gdje postoji neistina, nema pravde i poštenja, i ovo stvara zlo i nered, a to nije islam.

Velika je odgovornost na svakom Ahmadi muslimanu kad Bog kaže da ispunimo  nephodnost hikmah (mudrosti).  Unaprijedite nivo znanja i svoj standard pravednosti i usadite sposobnost da prepoznate prirodu ljudi. Važna je vještina da prepoznate prirodu ljudi i prenošenje poruke se ne može obaviti bez toga. Sve ovo će vas osposobiti da dajete ‘lijep savjet’. Ovo znači nešto što smekšava srce. Dakle, nešto što ispunjava zahtjeve hikmah (mudrosti), omekšava srca. Ovdje žive ljudi različitih nacionalnosti i trebaju biti osmišljeni različiti načini prenošenja poruke njima. Mi smo također upućeni ka ovom aspektu: “i raspravljaj s njima s najboljim argumentom’.  Naš zadatak je da prenosimo poruku a na Bogu je da proizvede rezultate. To je razlog zbog kojeg je izuzetno važno da mi promijenimo svoje stanje.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ista stvar kad je rečena u određenom kontekstu može osobu učiniti vašim prijateljem a kad je rečena u drugom kontekstu može ga učiniti vašim neprijateljem. On je rekao da uvijek praktikujemo: “i raspravljaj snjima s najboljim argumentom’ i rekao da je to doista bio razlog da ga je Bog nazvao Hikmah.

Korištenje mudrosti  (hikmah) je važno za naše međusobne stvari kao i za prenošenje poruke. Božija milost je otvorila puteve za prenošenje poruke, sada je na ljudima da imaju koristi od njih. Novine su dale izvještaje na vijestima da je Halifa rekao da su muslimani bili protjerani u sedamnaestom stoljeću i da ćemo ih mi sada vratiti. Naš cilj nije postignut samo objavljenim vijestima. Slične vijesti su prenesene  o hazreti Halifatul Mesih IV r.h. u vrijeme otvaranja Basharat džamije, Pedro Abad. Ali šta smo mi postigli u prošlih trideset godina? Ljudi koji postižu ciljeve ne budu obradovani samo vijestima. Mi trebamo neprestalno samokritički gledati na sebe, planirati nove programe i staviti ih u praksu sa jedinstvenošću i ne stati dok ne postignemo svoje ciljeve.

Za Ahmadi muslimane sitna stvar treba biti beznačajna. Oni ne trebaju iznalaziti šta je Amir Džemata ili predsjednik Džemata rekao o njima. Oni kažu onima koji im ove stvari  donose da ih oni smatraju beznačajnim. Oni kažu da su dali zavjet odanosti Imamu ovog doba i da ga žele ispuniti dajući prednost vjeri nad svjetovnim stvarima i da će takve sporedne stvari rastjerati njihove misli i učiniti da zaborave svoj ​​cilj, i učiniti da govore o podjelama i da će na taj način  oni uništiti njihov svijet kao i njihov kraj. Oni kažu onima koji iznose sporedne stvari ako imaju sažaljenja prema njima i prema Džematu onda ne trebaju spominjati takve stvari bilo kome jer ove stvari se svode na priče/ogovaranje. S takvim mislima će se otvoriti putevi koji vode  revolucionarnim promjenama. Omladnska organizacija – Khudam, organizacija zrelijih muškaraca – Ansar i ženska organizacija – Lajna svi trebaju uzeti u razmatranje iskorjenjivanje svih načina razdora i podjela. Da Allah blagoslovi ovu džamiju u svakom pogledu!

Hazreti Halifatul Mesih je zatražio dovu za ozdravljenje jednog Ahmadi muslimana, na kojeg je pucano u Nawab Shahu, Pakistan. On je kritično bolestan u bolnici u Karachiju i doktori će u narednih nekoliko dana biti u mogućnosti reći da li je izvan opasnosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp