U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vizije i snovi ashaba o Halifatul Mesihu II

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će održati zadnju hutbu u seriji hutbi koje se odnose na iznošenja ashaba Obećanog Mesije a.s. Ova predanja su sakupljena pod raznim temama i iznesena su u hutbama. Zaduženom odjeljenju je naloženo da ponovo prođe kroz izvještaje i ako su bilo koja iznošenja bila ispuštena bit će iznesena drugi put.

Odlična je podudarnost da se ova serija hutbi završava u februaru i sa iznošenjima o hazreti Musleh Maudu r.a. Nekoliko takvih predanja izneseno je prošle sedmice no, sva predanja koja će biti iznesena danas su u pogledu Musleh Mauda r.a. Poslije pet dana Džemat će proslaviti dan Musleh Mauda da obilježimo ispunjenje predskazanja o Musleh Maudu koje je bilo dokaz istinitosti Obećanog Mesije a.s. Ovo nije dan njegovog rođenja, Hazreti Musleh Maud r.a. zaista nije rođen 20. februara.

Predanja koja će biti iznesena danas pokazuju kako je ljudima dato Božije uvjerenje u pogledu halifata hazreti Musleh Mauda r.a. i kako su neki, koji su se pridružili Lahori odcjepljenoj grupi, bili upućeni i vraćeni da daju zavjet bai’ata (halifat e Ahmadijata). Hazreti Musleh Maud r.a. je prošao kroz vremena izuzetnih teškoća i napora. U vrijeme njegovog izbora podignuta je strašna prepirka, kad su oni koji su bili poznati kao veliki učenjaci u Džematu i također bili blizu Obećanom Mesiji a.s. napustili Kadian uzimajući sa sobom sve fondove i drugu pokretnu imovinu Džemata. Podignute su također i druge vanjske i unutrašnje prepirke ali je Božija pomoć uvijek bila  s njim i ova krajnje odlučna osoba je sa svim tim postupala izuzetno smiono. Božijom milošću Džemat je nastavio napredovati i mi danas vidimo kako nastavlja napredovati.

Hazreti Sheikh Ismail sahib r.a. je dao bai’at 1894. On iznosi svoj san:

Ja sam ovaj san usnio u toku života hazreti Halifatul Mesiha I r.a. obzirom na Halifat hazreti Mahmooda. Vidio sam kako je hazreti Halifatul Mesih I r.a. povrijeđen i navukao neku bolest. Ja sam stavio ruku na ruku Mian Mahmooda i proglasio da sam njegov prvi sljedbenik. On je odgovorio da ne razumije. Baš onda je neko rekao da sam ja preko objave i sna obaviješten: ‘Mi smo Mahmooda odredili Halifom.’

Hazreti Ameer Muhammed Khan sahib r.a.: jedan njegov rođak je pisao da kaže da je ovo njegovo puno ime premda je u predanjima njegovo ime zapisano samo kao Ameer Khan. Međutim, njegovo pismo potvrđuje da je ovo bilo njegovo puno ime. Njegov bai’at je dat 1903. On prenosi:

U novembru 1913. ja sam u snu vidio kako neke suhe mahune vise na drvetu i njihovo šuštanje je tako glasno da je teško čuti bilo šta drugo.Upravo tada je počela padati vrlo jaka kiša i sve suhe mahune su otpale od drveta. Hazreti Musleh maud r.a. je rekao da je šejtanova kuća uništena, da će sada zelen rasti na zemlji i rasti će plodovi. Pitali su ga zašto je to nazvao šejtanskom kućom, na šta je on odgovorio da je to Obećani Mesija a.s. tako nazvao. Neko je glasno počeo navoditi predskazanja Obećanog Mesije a.s. koja su se ispunila i slušanje ovih imalo je vrlo spokojan dojam na slušaoce. Alhamdulillah, ovaj san se ispunio u vrijeme drugog Halifata kad su maulvi Muhammed Ali i njegovi drugovi stvorili mnogo galame ali su onda napustili Džemat i također otišli iz Kadiana.

U snu, februara 1912. ja sam vidio kako je hazreti Halifatul Mesih I r.a. rekao da je predskazanje Obećanog Mesije a.s. bilo kad dođe onaj blagoslovljeni obećani, za njega će biti održano krunisanje. Mi smo mislili da je ovo bilo o krunisanju kralja Džordža V. Sada znamo da se taj izraz ‘blagoslovljeni obećani’ odnosio na Sahibzadu Mian Mahmooda i krunisanje se odnosilo na njegovu službu halifata. Hazreti Halifatul Mesih I r.a. je gledao obradovan spominjanjem halifata Sahibzade Mian Mahmooda i ja sam također bio sretan. Ja sam smatrao da će se manifestacija blagoslovljenog obećanog dogoditi nekad kasnije i bio sam zahvalan Bogu da sam to doživio. Također sam u snu bio upoznat o tome kako Mian Mahmood može biti halifa kad je hazreti Halifatul Mesih I bio halifa; tada sam bio obaviješten da on neće doživjeti vrlo stare godine jer Božiji miljenici ne žive do krajnje starih godina.

Kad je hazreti Halifatul Mesih II r.a. otišao na hadž prije njegovog halifata, ja sam u snu vidio kako su muslimani pod opsadom nevjernika. Jedan od nas je odletio do nebesa i doveo dole vrlo snažno stvorenje koje je uklonilo nevjernike. Ja sam svoj san napisao hazreti Halifatul Mesihu II i rekao da je to označavalo njegovo putovanje i da će se možda meleki spustiti zbog njegovih dova.

1913. ja sam na iša (jaciji) namazu molio Allaha da mi u snu pokaže Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog Mesiju a.s. Vidio sam mnoge evlije okupljene u polju i svi su bili zauzeti u ibadetu. Hazreti Halifatul Mesih II je bio među njima. Tu je bilo cvijeće jasmina ispred nas i mi smo uživali njegov miris. On mi je rekao kad mirišemo cvijeće trebamo ga držati na razdaljini od nosa tako da ga mirišemo na elegantan način.

U drugom snu 1913. vidio sam kuće koje su bile uronjene u more i stigle blizu propasti u neznanju (o tome). Ovaj san je bio ispunjen odbijanjem poricatelja  Halifata.

1930. ja sam u snu vidio kako se penjem uz stepenice i hazreti Ummul mumineen r.a. ide iza mene. Vidjevši moju paniku ona me uvjeravala da sam ja kao njeno dijete. Otišao sam drugim stepenicama i ušao u drugu kuću koja je također bila kuća Obećanog Mesije a.s. Tamo sam našao zaposlenje da radim za porodicu Obećanog Mesije a.s. i moja plata je bila manja od plate na mom poslu zamjenika inspektora. Ali ja sam prihvatio ovaj posao; neko me je pitao zašto sam napustio prethodni posao i ja sam odgovorio da me neko prevario na poslu. Onda me je pitao zašto sam stigao kasno i ja sam mu rekao da sam imao neke goste kod kuće koji nisu bili dobro i ja sam se brinuo o njima. Hazreti Ummul mumineen je rekla kako nadgledanje bolesnih ljudi oduzme vrijeme. Ja sam onda vidio kako su neki ljudi ušli u kući hazreti Halifatul Mesiha II r.a. i htjeli da stvore problem. Ja sam u svojoj ruci imao sablju i natjerao sam ih da se povuku. Upravo tada je došao drugi čovjek mašući sabljom. Ja sam svojom sabljom presjekao njegovu. Neki drugi ljudi su opkolili hazreti Halifatul Mesiha II koji me je pozvao i ja sam rastjerao ove ljude i pokušao da ubijem osobu koja je huškala na belaj i uspio sam u tome. Hazreti Ummul mumineen i hazreti Halifatul Mesih II su mi dali mlijeko da popijem a neko je pitao zašto pijem mlijeko na što sam ja odgovorio da je mlijeko dobro za vas.

Ja sam napisao pismo navodeći svoj san Halifatul Mesihu i primio odgovor iz kancelarije hazreti Halifatul Mesiha u kojem je rečeno da je ovo bio dobar san i da će me Allah osposobiti da na neki način služim Džemat. Nekoliko mjeseci kasnije napisao sam drugo pismo Halifi u kojem sam rekao da su zla Mistri prepirke i pokudno postupanje policije za mene poražavajući. Ja sam Halifatul Mesih uputio na moje ranije pismo i njegov odgovor u kojem je rekao da ću biti u stanju služiti Džemat. Rekao sam da sam izuzetno zabrinut o tome hoću li biti u stanju da služim ali nisam imao pojma kako će se ovo dogoditi i tražio sam dove da mi Bog uskoro dadne priliku da budem od koristi. Sedam godina kasnije moj san je bio ispunjen u svakom smislu. 1924. napustio sam posao na prijedlog službenika visokog položaja koji mi je rekao da i on također napušta posao ali nije napustio nego je ostao na tom poslu. Moja plata u ovom poslu je bila daleko veća nego što primam od Džemata baš kao što sam vidio u snu. Ja radim za Tahrik e džedid koji je program osobit hazreti Halifatul Mesihu II r.a.

Hazreti Khair Din sahib r.a. je dao bai’at 1906. On prenosi san:

Ja sam vidio kako je ruka hazreti Musleh Mauda r.a. jako porasla i bila je oko 55 stopa duga. Ovo označava da mu je Bog dao izvanrednu moć koju niko neće dostići. Vidio sam kako u ovom stanju sjedi na niskom zidu i jeca. Ja sam ga pitao zašto jeca na što je on odgovorio: ‘Da me ljudi ne bi počeli obožavati.’

Ja sam u snu vidio kako hazreti Musleh Maud r.a. daje ljudima pisma u skladu sa njihovim nebeskim položajem. Ja sam ga pitao da li i ja također imam mjesto na nebu na što je on rekao: ‘Jeste.’ Ja sam iz svega ovoga zaključio šta god sam vidio da je bilo odlikom odsjaja svjetla poslanstva.

U drugom snu sam vidio da je s jedne strane hazreti Halifatul Mesiha II čovjek po imenu Jusuf a na drugoj strani je čovjek po imenu Sher Muhammed. Allah me je obavijestio da su neki ljudi zavidni zbog napretka hazreti Halifatul Mesiha II r.a. ali je Božija izvanredna moć uz njega, tako da ga niko ne može povrijediti.

U vrijeme nemira Mistrisa ja sam u snu vidio kako hazreti Halifatul Mesih II r.a. šeta u nebesima, što znači da je njegov položaj tako visok da ga nije moguće dostići i da ga niko ne može povrijediti.

Hazreti Nur Din sahib r.a. je dao bai’at 1891. On prenosi:

1941. u viziji sam vidio dijete. Svi su ga jako voljeli. Ja sam ga uzeo u ruke i pomilovao ga. Iako je dijete bilo malo, ljudi su rekli da je star 43 godine. Ja sam bio inspirisan i shvatio sam da je 41. godine hazreti Halifatul Mesih II r.a. bio 43 godine star i u poetičnoj strofi Obećanog Mesije a.s. na urdu jeziku koja govori o predskazanju o sinu, upotrijebljena je riječ ‘aik’. Riječ ‘aik’ označava broj 41 prema aranžmanu arapskog pisma gdje svako slovo ima brojčanu vrijednost (i kad se uzmu brojčane vrijednosti svakog slova: a, i, n, dobije se broj 41). Duhovna zrelost također počinje poslije 40-te godine i zato je u viziji ovo dijete bilo pokazano da je staro 43 godine.

Hazreti Rehm Din sahib r.a., sin Đamal Din sahiba je dao bai’at 1902. On prenosi:

Mjesec poslije davanja bai’ata hazreti Halifatul Mesiha II r.a. neko me je poveo da diskutujem o poslanstvu sa maulvi Muhammed Alijem. Bila je to prijateljska diskusija koja je trajala oko dvadeset minuta. Te noći ja sam molio Boga da pazi na moje srce jer sve što je maulvi Muhammed Ali rekao meni je imalo smisla. U snu sam te noći vidio kako Obećani Mesija a.s. hitro dolazi prema meni i zabrinut je i traži od mene da gledam. Ja sam vidio kako golub letač ljutito gleda na goluba koji je otišao i sjeo na okrilje drugog goluba letača. Obećani Mesija a.s. je objasnio da golub letač ima prezir za one golubove koji sjede na okrilju drugih golubova letača. Zato ti također ne trebaš ići u Paingham zgradu (mjesto gdje se sastaju oni ‘Ahmadi’ koji su negirali Hilafet e Ahmadija). Ja sam rekao da neću ići. Probudio sam se i zahvalio Bogu za Njegovu milost.

Hazreti dr. Abdul Ghani sahib r.a. je dao bai’at 1907. On prenosi:

Ahmadi muslimani u Najrobiju dali su bai’at hazreti Halifatul Mesiha II r.a. ali ja i nekoliko drugih ostali smo lišeni toga. Kasnije, ja sam otišao u Indiju i pošto je izbio rat ostao sam tamo i zaposlio se. Posjećivao sam Paigham zgradu da klanjam namaz i da diskutujem o stvarima. Neko je tamo rekao da su svi intelektualci bili na našoj strani. Ponekad sam išao u radnju čiji je vlasnik bio hadži Musa sahib i on je tamo često raspaljivao diskusiju sa Munshi Mehboob Alam sahibom. Jedan dan me je pitao zašto sam išao u Paigham zgradu i ja sam mu rekao da sam išao da slušam ders. On je od mene tražio da mu se tog dana pridružim i idem s njim na ders, i ja sam otišao. Maulana Rajiki je u to vrijeme davao ders. Tog dana je davao ders o drugom dijelu Časnog Kur’ana na tako razuman i rječit način da takav nikad prije nisam slušao. On je izgledao glupan ali ja sam bio iznenađen kako su njegove riječi bile pune duhovnog znanja. Kad sam ga pohvalio rečeno mi je da je on zaista bio čovjek koji je maulvi Muhammed Ali sahiba poučavao Časnom Kur’anu. Ja sam u ovim danima bio u stanju neodlučnosti i vidio sam san.

U snu sam vidio sebe da sam u džamiji i otišao sam da uzmem abdest ali tamo nije bilo vode. Otišao sam tražeći vodu i našao se u džamiji koja je izgledala kao Paigham zgrada i tu sam našao vodu. Otvorio sam česmu i na početku je potekla čista voda ali je onda postala prljava i imala algi u sebi i onda je prestala teći. Ja sam odlučio da se vratim u prvu džamiju i kad sam se penjao preko zida da bih tamo otišao neko je zgrabio moju nogu i pitao me zašto sam išao u onu džamiju i da se ne vraćam, na što sam ja odgovorio da nemam potrebe da se vraćam. Onda sam otišao natrag u prvu džamiju i tamo našao jarak čiste vode i maulana Rajiki je davao ders o hadisima. Ja sam se pitao  kako sam mogao da ne vidim toliku vodu koja je tu bila dostupna. Opazio sam kako neko stoji do mene sa sabljom i ja sam zamišljao da ga je poslao hazreti Halifatul Mesih II r.a. da me ubije zato što sam licemjer. Ja sam im rekao da sam musliman (istinski vjernik). Prizor se promijenio i ja sam vidio sebe kako držim sablju; izgledalo je kao da je bilo vrijeme muharema mjeseca i neki mladi dječaci su se se bičevali. Ja sam ih natjerao da pobjegnu. Onda je izgledalo da je došla policija da pretrese kuću mog sina i ja sam zamišljao da su došli da traže moju sablju za koju nisam imao dozvole ali sam onda mislio kako sam sablju kupio u Africi. Onda sam se probudio. Poslije toga sam dao bai’at hazreti Halifatul Mesihu II r.a.

Hazreti dr. Nehmat Khan sahib r.a. je dao bai’at 1896. On iznosi:

Nakon što je bio izabran za Halifatul Mesiha ja sam napisao svoje pismo bai’ata hazreti Musleh Maudu r.a. Međutim, jedan poznanik mi je u to vrijeme napisao da povučem bai’at. Ja sam s njim bio vrlo blizak tako da sam uradio kako je on rekao.

Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da je ovaj čovjek, maulvi Ghulam Hussein iz Peshavara bio punac hazreti  Mirze Bashir Ahmad sahiba koji nije dao bai’at hazreti Musleh Mauda u ranim danima ali je to uradio kasnije, 1940.

Ja sam se pridružio Paighami grupi ali Božijom milošću nisam promijenio moje gledište o porodici Obećanog Mesije a.s. i nikada nisam upotrebljavao neprikladne riječi o njima. Ja sam s ovom grupom ostao dug period.1930. vidio sam u snu neku havaili (palaču) uz more i kako talasi glasno udaraju o njene zidove. Maulvi Muhammed Ali se pojavio iz palače. Pola njegovog lica je bilo bijelo a druga polovina crna. Ja sam zamišljao da je njegovo stanje u vrijeme Obećanog Mesije bilo dobro ali je kasnije postalo mračno. 1932., dok je moja porodica bila odsutna primio sam pismo od rođaka koji je tražio da brzo dođem u Kadian zato što je on morao ići u Ameriku i želio je da odgovornost izgradnje svoje kuće preda meni. Ja sam otišao u Kadian i izgradio kuću. Pridružila mi se i moja porodica. Atmosfera u Kadianu je bila nešto posve drugo. To je imalo takav dojam na mene da su postepeno sve moje sumnje uklonjene i ja sam ispunio bai’at formu i osjećao sam kao da mi je Bog dao ponovo život dok su moji nekadašnji drugovi još uvijek zaglibljeni. Njihova srca znaju istinu ali ih strah od poniženja zaustavlja. Prije dvije godine vidio sam u snu kako zlatni ukrašeni kovčeg dolazi dole iz vasione i lebdi u zraku. Iz vasione se također spuštala zlatna ukrašena kruna i skoro da se spustila na škrinju i ja sam iskočio naprijed da je uhvatim. Čim sam je uhvatio došao je zvuk po cijelom svijetu: ‘pobjeda islama’ i tu je bila takva buka da sam se probudio. U moje srce je stavljeno da je to bila britanska kruna.

Hazreti Mian Sonay Khan sahib r.a. iznosi:

U vrijeme velike bune od strane Ahrar (sekte) ja sam počeo moliti Boga i obilno učiti salavate. U snu mi je bio pokazan Časni Poslanik s.a.v.s. Vidio sam tri kamile, jedna je nosila Časnog Poslanika s.a.v.s. i hazreti Abu Bakr r.a. dok su ostali ashabi bili na ostalim kamilama. Časni Poslanik s.a.v.s. mi je rekao da idem naprijed i da polahko hodam kao da preplašim neprijatelja. Onda mi je rekao da idem natraške jer moje stope prave previše buke. Onda je on sjahao sa kamile i otišao prema džamiji Mesdžid Mubarak (Kadian) i svi ashabi su išli za njim. On je onda ostavio ashabe u džamiji i prošao kroz prozor/ulaz u džamiju i otišao u kuću hazreti Halifatul Mesiha II r.a.

U vrijeme velike bune Ahrara također su podignute optužbe od strane Mistrisa. Ja sam molio Allaha krajnje bolnog srca i vidio sam u snu kako neki čovjek kaže da je došla neka ulema i govore da će potpuno iskorijeniti Ahmadijat. Ja sam uzeo nekoliko Ahmadi muslimana i otišao prema njima. Kad smo stigli do odredišta bilo je vrijeme asr (ikindije) namaza tako da sam ih ja predvodio u namazu. Nekoliko drugih Ahmadi su nam se također pridružili. Ja sam pogledao prema zvijezdama i vidio sam dva mjeseca. Jedan je svijetlo sijao ali je drugi bio bez sjaja. Upravo tada je i drugi mjesec dobio svjetlo i postao tako sjajan kao i drugi. Došao je glas koji je govorio da je prvi mjesec Obećani Mesija a.s. a drugi je hazreti Mirza Bashir ud Din Mahmood Ahmad, Musleh Maud r.a.

Zatim je hazreti Halifatul Mesih ukratko objasnio o strašnoj epizodi Mistri optužbi. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao: ‘Nedavno je protiv mene pokrenut sudski postupak da sam ja odredio neke ljude da ubiju nekoga. Ovi ljudi su povezani sa Mashine Sawyan radnjom i oni su pokrenuli sudski postupak. Drugi sudski postupak je bio da moje jemstvo ubuduće neće biti uzeto.’ On je rekao: ‘Ubistvo je ogromna stvar, ja čak nikada nisam činio dove protiv njih. Međutim, ovi ljudi su napravili ove pretpostavke o sebi. Oni su nedavno, zbog nekih razloga koje su izumili na način prikazivanja slika osjećali da ja činim pokušaje protiv njih. Zbog nekih razloga koji su objavljeni u novinama, ovi ljudi su poduzeli sve vrste neopravdanih postupaka.’ On je također rekao: ‘Ljudi koji su postali moralno upropašteni bezobzirno streme da osvete svoju zlobu kroz nemoralne puteve. Zato su započeli ove stvari koje su o navodima i optužbama.’

Kratki sadržaj onoga što Tareekh e Ahmadija (Historija Ahmadijata) navodi o Mistri nemiru glasi: Zbog uspjeha Ahmadija džemata i rastuće popularnosti hazreti Halifatul Mesiha II r.a. u svakom sloju društva, oni koji se nisu mogli pomiriti sa visokim položajem Zajednice i njene popularnosti započeli su snažno suprotstavljanje. Kao sredstvo za ovu svrhu iskorišteni su neki Mistris (kvalifikovani radnici) Kadiana koji su vodili Machine Sawyan radnju. Osim podnošenja tužbe za ubistvo protiv hazreti Halifatul Mesiha II r.a. oni su izabrali novine pod nazivom ‘Mubahila’ i napravili opake i sramne napade na njegovu časnu ličnost. Sa svojim uvredljivim i potpirujućim načinima stvorili su buku protiv Džemata. Ova buna i metež zapravo su bili rezultat duboke zavjere iza koje su radili anti-Ahmadija elementi. S ciljem da ozloglase Ahmadijat, da ga zapravo satru, oni su pokušali svaku vrstu podlih i niskih trikova. Dok je ova stvar razotkrila nečisti i malodušni mentalitet klevetnika Ahmadijata, ona je slično (hazreti) Jusufu pokazala slavu hazreti Halifatul Mesiha II r.a. On je predstavio tako besprimjeran uzor strpljenja i otvoreno pokazao  njihovu mržnju i ravnodušnost prema onima koji se bacaju blatom.

Na Đelsi salani 1927. hazreti Halifatul Mesih II r.a. je rekao: ‘Allahov je put da Božije zajednice doživljavaju takve stvari. One ne trebaju izazivati zabrinutost. Naša obaveza je da obavljamo svoj zadatak, naš zadatak nije da budemo zbunjeni ili uznemireni smutnjom neprijatelja. Bog će Lično dati pobjedu onome što je Njegovo. Uzvišeni Allah pazi Lično na Svoje stvari. Da je Ahmadija džemat stvoren od čovjeka, kako bi mogao trajati ovoliko dugo? Ovo je Božija zajednica. Jedini On je pazio na nju ranije i Jedini On će to činiti i u budućnosti. Bog me je obavijestio da će uskoro doći doba slave, sigurnosti, povlastica i napretka. Neko je rekao da će se pobrinuti da Džemat ne napreduje. Ali ja ću  također vidjeti je li se ispunila riječ mog Boga ili ove osobe!’

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je zaista cijela stvar bijedno izumrla s onima uključenim u okretanje jednog protiv drugog. Čak i danas kad oni planiraju nešto protiv nas i ako je umiješana vladina pomoć, oni se okrenu protiv vlade. Da Allah čuva Džemat sigurnim od svih vrsta nemira i nastavi nam pokazivati napredak. Da Allah uzdigne položaj svih ashaba koji su danas navedeni i da njihove porodice budu primaoci njihovih dova i da idu njihovim stopama. Da Allah dadne da svi članovi Džemata budu sigurni od svake vrste zla i da On osposobi svakog pojedinca da održava snažnu vezu s Halifatom Ahmadija.

Hazreti halifatul Mesih je najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu u odsustvu za sardar Muhammeda Parwana sahiba koji je umro sa 73 godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp