U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ruganje ili sloboda govora?

Kratki sadržaj

U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog.HUTBA PETKOM21. septembar 2012.Koju je održao hazreti Mirza Masroor Ahmad a.t.b.a., HalifatulMesih V, poglavar u svijetu raširenog Ahmadija muslimanskogdžemata, u Bait-ul Futuh džamiji, London, VBPoslije učenja Tašahuda, Tavvuza i sure Al-Fatiha, HalifatulMesih je proučio ajete 57-58. iz sure Al-Ahzab (sura 33. ČasnogKur’ana).Prijevod ovih ajeta Časnog Kur’ana glasi:Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi kojivjerujete! I vi prizivajte milost (salavatima) na njega i mnogoga pozdravljajte selamom.Zaista, one koji vrijeđaju Allaha iNjegovog Poslanika Allah je prokleo na ovom svijetu i na ahiretu, 5i On je za njih pripremio ponižavajuću kaznu.I rekao: sada u muslimanskim zemljama mete snažni talas ljutnjei straha, kao i među muslimanima koji žive u drugim zemljama,zbog okrutnog, uvredljivog i strašnog čina koji su počiniliantiislamski elementi. Muslimani sigurno opravdano izražavajutugu i ljutnju. Bilo da jedan musliman ima odgovarajućupronicljivost u stvarni položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. ili ne, onje bez obzira na to spreman dati svoj život radi poštovanja i častiPoslanika s.a.v.s. Protivnici islama su napravili krajnje sraman iodvratan film o Časnom Poslaniku s.a.v.s., slikovito ga opisujućina krajnje okrutan i uvredljiv način. Time je ljutnja muslimanaprirodna.Poslanik Muhammed s.a.v.s. bio je Mohsin-e-insaanijjat(Dobročinitelj za ljudski rod), Rahmatullil Alamiin (Milost zacijelo čovječanstvo) i Božiji miljenik, koji je ostajao budan cijelunoć u dubokoj brizi za ljudskim rodom da bude spašen odpropasti. On je izražavao takvu duševnu patnju i bol pitajući sekako da olakša boli ljudi da je Bog Nebesa, obraćajući se ČasnomPoslaniku s.a.v.s., rekao: ‘Skoro da ćeš ti sebe na smrt uništitizbog boli za njima ako oni neće da vjeruju u svog Gospodara.›(Časni Kur’an, sura 18: ajet 7)Ovaj film protiv Dobrotvora ljudskog roda koji je ispunjenklevetom i prostotama sigurno će izazvati da srca muslimanakrvare, i zaista se ovo i dogodilo. Ahmadi muslimani supovrijeđeni više nego bilo ko drugi, jer mi smo sljedbeniciistinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. (to jestObećanog Mesije, hazreti Mirze Ghulam Ahmada a.s.), kojije omogućio shvatanje uzvišenog položaja našeg Učitelja,poslanika Muhammeda s.a.v.s. Mi smo odatle rastrgani zbogovog strašnog postupka. Naša srca su slomljena. Mi padamo nasedždu pred Uzvišenim Bogom i molimo da se On osveti ovim 6zlotvorima, da postanu znak upozorenja koji će ostati pouka dokraja vremena. Imam ovog doba nam je omogućio shvatanje oistinskoj ljubavi i predanosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s.,objašnjavajući da se mi možemo pomiriti sa zmijama i divljimzvijerima, ali da se, međutim, nikada ne možemo pomiriti saonima koji tvrdoglavo ustrajavaju u vrijeđanju Časnog Poslanikas.a.v.s., našeg učitelja i Vodiča, Pečata svih poslanika.Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘Muslimani su oni ljudi koji svoježivote daju za čast svog plemenitog Poslanika s.a.v.s. Oni ćeradije prihvatiti smrt nego nepoštovanje i istinsko pomirenje satakvim ljudima i da postanu njihovi prijatelji, sa ljudima koji susebi uzeli za zadatak da dan i noć verbalno vrijeđaju njihovogČasnog Poslanika s.a.v.s. i da u svojim magazinima, knjigama ireklamama njegovo ime navode krajnje uvredljivo i spominju gapotpuno sramotnim i ponižavajućim riječima.’Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Zapamtite, takvi pojedinci nemajudobre namjere prema svom vlastitom narodu i stvaraju zaprekena njihovom putu. Ja uistinu kažem da mi možemo da sepomirimo sa zmijama i zvijerima, ali se ne možemo izmiriti stakvim ljudima koji ne odustaju od vrijeđanja časti svetih Božijihposlanika. Oni vjeruju da je u uvredljivom jeziku i prostotipobjeda, no svaka pobjeda dolazi od Boga.’On dalje kaže: ‘Kroz blagoslov njihovog čistog propovijedanja,oni s čistim govorom na kraju pridobivaju srca i umove, dok onipokvarene prirode nemaju druge vještine osim da na razuzdannačin stvaraju nered i sukob na Zemlji… iskustvo takođersvjedoči da takvi uvredljivi ljudi imaju žalostan kraj. Božija častza Njegove miljenike na kraju pokazuje takva djela.›U sadašnje doba se za ovakvu prostotu pored novina i pamfletaitd. koriste drugi oblici medija. Prema tome, oni koji tvrdoglavoustrajavaju u svom prekršaju i u nastojanju da se bore s Bogombit će, ako Bog da, zgrabljeni Njegovom srdžbom.Godine 2006. kad su neki zlobni ljudi u Danskoj nacrtali prostu 7karikaturu Časnog Poslanika s.a.v.s., ja sam skrenuo pažnjuAhmadija džemata da daju prikladan odgovor i također sam imrekao da su takvi zlonamjerni ljudi postojali i prije i da oni nećestati na tome. Protest muslimana neće imati nikakvog efekta i oniće se nastaviti ponašati na taj način. I mi opažamo da su njihovipostupci postali još prostiji i nepravedniji nego prije. Od tada senjihovo vladanje u ovom pogledu neprestano pogoršavalo. Ovoje njihov pad i poraz pred islamom, koji ih primorava da buduuvredljivi i klevetnici u ime slobode savjesti.Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao: ‹Zapamtite, ovi ljudi nisudobronamjernici čak svom vlastitom narodu. Jednog dana ćeim se njihovo pogrešno obraćanje jasno odbiti o glavu. Oveprostote i bestidnosti koje oni danas čine zapravo štete njihovimvlastitim narodima, jer takvi ljudi su sebični i nepravedni. Osimšto ispunjavaju svoje vlastite želje, oni nisu zainteresovani ni zašta drugo.›Sigurno u ime slobode govora političari i drugi na nekim mjestimaotvoreno i krajnje indirektno govore njima u prilog. Povremenoneki također govore za muslimane. Međutim, zapamtite da jeovaj svijet sada postao jedno globalno selo. Ove stvari moguuništiti mir u ovim zemljama ako se bezbožnost otvorenone proglasi zlobom, a njih će pored ovoga pogoditi Božijasrdžba. Zapamtite govor Imama ovog doba, da sve pobjededolaze s neba i da je proglašeno na nebesima da će Poslanikkojeg oni nastoje poniziti prevladati nad svijetom. Kao što jeObećani Mesija a.s. rekao, on će prevladati pridobivajući srcajer čisto propovijedanje ima djelotvornost. Čisti govor ne tražipoduzimanje ekstremnih mjera ili da se prostotom odgovara naprostotu.›Ovi ljudi su potakli i započeli prezirno vladanje i prost govor ioni će se, ako Bog da, brzo završiti. Bog će također postupati saovim počiniocima i na Ahiretu.U ajetima koje sam proučio iz Časnog Kur’ana Svemogući Bog 8je također skrenuo pažnju vjernika na njihove dužnosti, daje njihova dužnost da uče salavate (šalju selam i blagoslove)na Časnog Poslanika s.a.v.s. Ove prostote, zlobe i ruganje ninajmanje i ni na koji način, oblik ili formu ne utječu na čast idostojanstvo Časnog Poslanika s.a.v.s. On je tako uzvišenPoslanik s.a.v.s. na kojeg čak Bog i Božiji meleki šalju salavssDužnost je vjernika da neprestano uče salavate (prizivanjablagoslova i selama) na Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad neprijateljprelazi granice u prostom postupanju, onda učite salavate naČasnog Poslanika s.a.v.s. više nego ikada prije.‹O Allahu, blagoslovi Muhammeda i narod Muhammedovkao što si blagoslovio Ibrahima i narod Ibrahimov; zaista si Tihvale vrijedan, Uzvišen. Unaprijedi, o Allahu, Muhammeda inarod Muhammedov kao što si unaprijedio Ibrahima i narodIbrahimov; zaista si Ti hvale vrijedan, Uzvišen.›Prema tome, samo ovo je salavat (prizivanje blagoslova i selama)i samo je ovo Poslanik s.a.v.s. za kojeg je određeno da pobijediu svijetu. Ahmadi musliman izražava odvratnost, duboku bol iljutnju na ove proste postupke, ali on također nastoji da skrenepažnju samih ovih zlotvora da odustanu od ovih postupaka ipažnju onih na vlasti da ih zaustave. Sa svjetske perspektive,ahmadi musliman nastoji da učini pojedinačan napor da svijet 9obavijesti o stvarnosti naspram ove zavjere i da predstaviprelijepe aspekte blagoslovljenog uzora Časnog Poslanikas.a.v.s. Ahmadi musliman nastoji da kroz svaki svoj postupakpokaže blagoslovljeni primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. i da takou praksi svijetu predstavi njegov istinski lik. Zaista muškarci,žene, mladi, stari i djeca više nego ikada trebaju posvetiti većupažnju salavatima (prizivanju selama i blagoslova) i moraju timeispuniti atmosferu svog okruženja. Svako treba učiniti da njegovipostupci budu uzor islamskih učenja. Ovo je prelijep odgovorkoji trebamo dati.Što se tiče kraja ovih zlobnika, Allah je objasnio u drugomajetu (proučenom na početku), da će Allah lično riješiti s onimakoji povrijede Poslanika ili slome srce vjernika ovog dobaklevetanjem Poslanika. Ovo su ljudi koje je Uzvišeni Allah prokleou ovom životu i zbog ovog prokletstva oni će nastaviti daljetonuti u nečistoći i bestidnosti. I za ovakve ljude je Allah odredioponižavajuću kaznu poslije smrti. Obećani Mesija a.s. je objasnioda se ovaj predmet odnosi na kraj onih ljudi koji upotrebljavajuprost jezik, da njihov kraj sigurno neće biti dobar. U ovom životunjih će zadesiti njihova sudbina u formi Božijeg prokletstva, ana Ahiretu će to biti u formi ponižavajuće Allahove kazne. Drugimuslimani također, u skladu sa naredbama i učenjima UzvišenogAllaha, trebaju reagovati tako da svoju zemlju, svoju oblast isvoju atmosferu ispune salavatom na Časnog Poslanika s.a.v.s.Ovako muslimani trebaju reagovati. Beskorisno je reagovatipaljevinama i paljenjem imetka ili posjeda vlastite zemlje iliubijanjem svojih zemljaka ili da policija bude primorana da pucana svoje vlastite stanovnike kao na protestante i ubija ih.Kroz medij i novinske izvještaje pokazalo se da često iskreni ljudiZapada, i u SAD-u i ovdje, izražavaju odvratnost i nezadovoljstvona ovaj okrutni postupak. Međutim, s jedne strane, rukovodstvoproglašava da je ovo pogrešno, a s druge strane to podržavau ime slobode izražavanja i slobode govora. Ovi dvostruki 10standardi se ne mogu nastaviti. Zakon o slobodi govora nijesveto slovo. Prema tome, kao što sam rekao u svom obraćanjupolitičarima u SAD-u, zakoni koje je čovjek napravio su sklonigreškama i nedostacima. Dok se ovi zakoni donose, određeniaspekti mogu biti neopaženi zato što čovjek ne posjeduje znanjenevidljivog, dok je Svemogući Bog Znalac nevidljivog. Zakonikoje je Bog stvorio su bez nedostatka.Nemojte, zato, smatrati da su zakoni koje je čovjek napraviosavršeni tako da se ne mogu popraviti i promijeniti. Dok zakon zaslobodu govora postoji, niti u jednoj zemlji niti u povelji UN-a nenalazimo zakon koji kaže da ni jednoj osobi neće biti dozvoljenoda povrijedi religijska osjećanja drugih ili uvrijedi svete ličnostidrugih religija. Ovo nije napisano nigdje u zakonu i zbog ovogase uništava mir u svijetu. Ovo izaziva izbijanje lave mržnje i svese više šire jazovi između zemalja i religija.Dok je donesen zakon za slobodu govora koji pojedincu dajeslobodu koja je uredu, ne treba postojati zakon koji odobravaigranje sa osjećanjima drugih. Ovo je upravo razlog zašto UNnema uspjeha. Oni stvaranje ovog jalovog zakona smatrajuvelikim ostvarenjem.Međutim, pogledajte Božiji zakon. Zakon Uzvišenog Bogakaže da čak ne vrijeđamo kipove drugih ljudi da oni ne bi,zauzvrat, u neznanju, činili isto vašem Svemoćnom Bogukorištenjem uvredljivih riječi koje će vaša srca ožalostiti, uvećatineprijateljstvo i mržnju, i voditi izbijanju sukoba, svađa i neredau zemlji. Prema tome, ovo je prelijepo učenje koje je dao Bogislama, Bog ovog svijeta i Bog svemira. Onaj Bog nam je dao ovoučenje koji je poslao Svog miljenika, Časnog Poslanika s.a.v.s.sa savršenim zakonom i učenjem za reformu ljudi i da utemeljiljubav i sažaljenje. On mu je dao titulu Rahmatullil Alemiin(Milost sveg čovječanstva) i tako poslao Muhammeda s.a.v.s.kao milost za sve ljude.Zbog toga obrazovani ljudi svijeta, političari i oni na vlasti 11trebaju razmisliti da li i oni, ne postupajući oštro sa ovih nekolikopokvarenih ljudi, također učestvuju u ovom neredu? Ljudi usvijetu općenito također trebaju razmisliti da li i oni, igrajućise religijskim osjećanjima drugih i slaganjem sa onih nekolikonečistih stvorenja, također imaju ulogu u uništavanju svjetskogmira?Mi, koji smo ahmadi muslimani, činimo sve što možemo daslužimo ljudima. U SAD-u bila je potreba za davanjem krvi i takosu prošle godine ahmadi dali 12.000 boca krvi i oni ovih danaprovode akciju davanja krvi i ove godine. Ja sam im rekao dami ahmadi muslimani dajemo svoju krv da bismo dali život, dokvi činite da naša srca krvare zbog takvih prezrivih postupaka isvojim slaganjem sa onima koji su ih počinili.Ovo je odgovor ahmadi muslimana – istinskog muslimana. I sdruge strane, ovo je odgovor određenog dijela ljudi koji misleda utemeljuju pravdu. Oni okrivljuju muslimane da postupajupogrešno. Tačno je da je reakcija nekih muslimana pogrešna.Šteta i razaranje, paljenje stvari, ubijanje nevinih, ostavljanjediplomata bez zaštite ili njihovo ubijanje su potpuno pogrešni.Međutim, ruganje i ponižavanje nevinih Božijih poslanikatakođer je veliki grijeh.U oponašanju je nedavno jedan francuski magazin objaviouvredljive karikature koje su još gore od prethodnih. Ovi svjetskiljudi misle da je ovaj svijet sve i ne shvataju da je ovaj svijetsamo povod njihovog uništenja.Ja ovdje želim kazati da muslimanske vlade vladaju nad velikimdijelom svijeta. Svemogući Allah je mnogim muslimanskimzemljama dao prirodne resurse. Muslimanske zemlje su takođerdio Ujedinjenih nacija. Oni uče i vjeruju u Časni Kur’an, koji pružasavršeni i potpuni zakonik vladanja za svaki aspekt života. Zaštomuslimanske vlade ne učine napor da saopće svijetu prelijepaučenja Časnog Kur’ana na svakom nivou? Zašto oni ne pokažusvijetu da je, prema učenjima Časnog Kur’ana, igranje religijskim 12osjećanjima drugih ili nastojanje da se osramote Božiji poslanicinajveći prijestup i najveći grijeh? Zašto oni ne postupaju na ovajnačin?Za svjetski mir je neophodno da u poglavlje o miru UN dodajupravilo da ni jedna zemlja članica neće dozvoliti svojimstanovnicima da se igraju religijskim osjećanjima drugih ida neće dozvoliti da svjetski mir bude uništen u ime slobodegovora. Međutim, nažalost, sve ovo se već jako dugo događa.Muslimanske zemlje nikada nisu učinile zajednički napor dasvijet obavijeste o časti Časnog Poslanika s.a.v.s. i svih drugihposlanika i oni ovo nikada nisu potvrdili na međunarodnomnivou.Slično kao i druge povelje UN-a, ni ovo neće biti provedeno,a koja je povelja UN-a o miru sada prikladno provedena? Unajmanju ruku će, međutim, bar nešto biti javno i službenoizneseno.Osnovana je OIZ (Organizacija islamskih zemalja), ali ona nikadanije učinila odlučne napore u nastojanju da utemelji čast idostojanstvo muslimana u svijetu. Umjesto toga muslimanskevođe se bave svojim interesima. Oni nisu zabrinuti za čast iveličanstvenost vjere. Da su naše muslimanske vođe učinileodlučne napore, onda javnost ne bi reagovala neprikladno kaošto se sada događa u Pakistanu i drugim zemljama, jer bi bilizadovoljni znajući da će se njihove vođe, koji su bili određeniza ovaj zadatak, boriti da ostvare ovo pravo i da će, za odbranučasti Časnog Poslanika s.a.v.s. i časti svih poslanika ustati nasvjetskom forumu na takav način da će svijet morati prihvatitinjihove odgovore.Ovdje je ogroman broj muslimana koji žive na Zapadu i usvakom dijelu svijeta. Muslimani su druga najveća sila svijetapo broju stanovništva i religije. Da su se pridržavali naredbiSvemogućeg Allaha, mogli su postati najveća sila u svakomsmislu i u takvom primjeru antiislamske sile se nikada ne bi ni 13usudile da razmatraju ili počine takva srceparajuća djela. Osimmuslimanskih zemalja, veliki broj muslimana živi u svakoj zemljisvijeta. U Evropi je na milione samo muslimana Turske. Zapravoje na milione muslimana u svim zemljama Evrope. Slično tome, idruge muslimanske etničke grupe došle su iz Azije u VB, Kanadui sve dijelove Evrope. Da svi odluče da će glasati za one političarekoji su ne samo verbalno izrazili vjersku tolerantnost nego suto također pokazali praktično, i osudili su ljude koji su počiniliprostote i napravili takve filmove, čak bi se i onda iz ovih svjetskihvlada podigla grupa da javno prekori ovu prostotu. Prema tome,da su muslimani razumjeli svoju važnost, oni bi izveli duhovnurevoluciju u svijetu i mogli bi omogućiti zakone koji se odnosena poštivanje vjerskih osjećanja u zemljama. Međutim, žalosnoje da oni ne vode računa o ovome.Ahmadija muslimanski džemat je usredsređen na ovo, paipak mu se muslimani suprotstavljaju i umjesto toga jačajupoložaj klevetnika. Da Svemogući Allah podari razum i mudrostmuslimanskim vođama, političarima i vjerskim učenjacima takoda ojačaju sebe, prepoznaju svoju vrijednost i vode računa oislamskim učenjima.Moralno propadanje onih koji su podigli sramne optužbeprotiv Časnog Poslanika s.a.v.s. i napravili ili radili za ovaj filmmože se procijeniti iz izvještaja medija o njima. Glavna osoba upozadini filma kažu da je Kopt katolik koji živi u SAD-u po imenuNakoula Basseley, za koga je preneseno da ima kriminalnuprošlost i bio je u zatvoru 2010. zbog prevare. Osoba koja jerukovodila filmom je direktor za pornografske filmove i sviglumci koji su prikazani u filmu jesu glumci pornografskihfilmova. Pretjeranost pornografije je tolika da je to izvan zamisli.Ovo je stepen njihove moralnosti. Ovako nisko su se oni sagnuliu nečistoću i nepristojnost, pa ipak pokazuju kritikovanje oneosobe čiji su visoki moral i čistoća potvrđeni čak i od Boga.Čineći ovu bestidnost oni sigurno nastavljaju pozivati Božiju 14srdžbu. Pokrovitelji i pomagači ovog filma također ne moguizbjeći Božiju kaznu, uključujući jednog kršćanskog svećenikakoji je neprestano, radi jeftine lične reklame, u SAD-u nastojaospaliti Časni Kur’an.‹Naš Gospodaru, razbij ih u komadiće, potpunim razbijanjem iučini ih prašinom.›Neki mediji su osudili ovaj film i također su osudili reakcijumuslimana. Neprikladne reakcije zaista trebaju biti osuđene,ali također treba obratiti pažnju na to ko je ovo započeo. Kaošto sam rekao, nesreća je muslimana da se ovo dogodilo zatošto muslimani nemaju jedinstva i nemaju rukovodstva. Uprkostome što tvrde da imaju žarku ljubav i naklonost prema ČasnomPoslaniku s.a.v.s., oni su udaljeni od vjere. Oni možda tvrde dasu snažne vjere, ali ne znaju o religiji i također neprestano slabeu svjetskom smislu.Ni jedna muslimanska zemlja nije oštro protestvovala bilo kojojdrugoj zemlji u ovom pogledu. Tamo gdje su podignuti protestibili su tako slabi da ih mediji nisu ni primijetili. Dio izvještaja uvijestima koji je dat o protestima i prigovorima muslimana bioje da je 1.8 biliona muslimana reagovalo na djetinjast način.Pošto nema nikoga na kormilu i raštrkani su i idu izgubljeni,ova će reakcija onda biti djetinjasta. Ovo je bio ciničan i drzakkomentar, ali je on također razotkrio stvarnost. Da Allahosposobi muslimane da konačno sada pokažu neku neugodnosti stid. Drugi ljudi su duhovno slijepi i ništa ne znaju o položajuposlanika. Oni ostaju nijemi čak i kad se omalovažava položajposlanika Isaa a.s. Zato oni ljubav muslimana prema ČasnomPoslaniku s.a.v.s. smatraju djetinjastom.Kao što sam ranije rekao, ja sam 2006. također skrenuo pažnjuda treba napraviti odlučan i sveobuhvatan plan djelovanja dase ubuduće niko ne usudi da na ovaj način vrijeđa, ali ako semuslimani obazru na ovo. Svaki pojedini ahmadi muslimantakođer treba uložiti napore da prenese ovu poruku. 15Kratkotrajnim protestovanjem muslimana i onda šutnjomproblem neće biti riješen.Iznesen je jedan prijedlog (ljudi često iznose razne prijedloge)da se svi muslimanski advokati svijeta trebaju udružiti i napravitipeticiju. Kad bi samo muslimanski advokati međunarodnogugleda razmislili kako se ovo može izvesti ili kad bi mogli pronaćidrugi put. Koliko ćete još dugo gledati tako proste i bestidne postupke?Koliko dugo ćete i dalje protestvovati i izazivati štetu i razaranjesamo da zanijemite poslije toga? Ovo neće imati nikakvog utjecajana zapadni svijet ili na režisere ovog filma. Potpuno je suprotnoučenjima islama napadati nevine ljude u zapadnim zemljama,prijetiti im ili nastojati ih ubiti i napadati ambasade. Islam ovone dozvoljava ni na koji način i ni u kojoj formi. Postupanjemna ovaj način davat ćete priliku za podizanje prigovora protivČasnog Poslanika s.a.v.s. Prema tome, ekstremizam nijeodgovor. Odgovor je, kao što sam ranije objasnio, da popravitesvoja djela, da učite salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s., koji jespasitelj za čovječanstvo. Odgovor je u ujedinjenju muslimanai da muslimani koji žive na Zapadu steknu moć svojim pravomglasa.Članovi Ahmadija džemata moraju raditi na ovaj način gdje godda budu. Oni se također moraju boriti da uvjere svoje neahmadipoznanike da idu ovim putem; trebaju graditi svoju moć utakvim zemljama kroz moć glasanja. Predstavite svijetu prelijepeaspekte blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s. Danassvijet diže galamu nad slobodom govora. Oni navode da u islamunema slobode govora kao naprimjer u sadašnjim muslimanskimzemaljama gdje stanovnici nemaju slobodu govora. Ako je ovoslučaj sa muslimanskim zemljama, to nema nikakve veze saislamom i njihova je nesreća što ne provode islamska učenja.U historiji postoje primjeri ljudi koji su se grubo obraćaliČasnom Poslaniku s.a.v.s. i bez ikakvih pravila pristojnosti ili 16poštovanja. Uprkos ovome, Časni Poslanik s.a.v.s. pokazaoje takvu neusporedivu popustljivost i toleranciju kao nigdje usvijetu. Ja ću predstaviti nekoliko primjera takvih iznošenja, koji,iako se normalno predstavljaju vezano za veliku darežljivosti velikodušnost Časnog Poslanika s.a.v.s., također pokazujunjegovu neustrašivost, odlučnost i popustljivost.Hazreti Džabair bin Muatam r.a. prenio je da je jedanput biosa Časnim Poslanikom s.a.v.s. i neki drugi ljudi su također bilis njim. Časni Poslanik s.a.v.s. vraćao se sa Hunejna. Beduinisu opkolili Časnog Poslanika s.a.v.s. iznoseći mu tako upornezahtjeve da je bio primoran da se pomakne prema trnovitomdrvetu i ogrtač mu se zapleo u trnje. Časni Poslanik s.a.v.s. jezastao i rekao: ‹Vratite moj ogrtač. Da sam ja imao toliko kamilakao divljih drva, ja bih ih dao vama i tako me ne biste smatrališkrtim, nepravednim i kukavicom.›U drugom hadisu hazreti Anas r.a. kaže: ‹Jedanput sam bio udruštvu Časnog Poslanika s.a.v.s., koji je na sebi imao ogrtač sagrubim ivicama. Jedan beduin je tako snažno povukao njegovogrtač da su ivice ostavile znak na njegovom vratu. Onda je onrekao: ‹O Muhammede (s.a.v..s.)! Od imetka koji je SvemogućiAllah tebi dao, natovari nešto od toga na ove moje dvije kamilejer nećeš dati od svog imetka niti iz imetka svog oca.› Napočetku je Časni Poslanik s.a.v.s. šutio. Onda je rekao: ‹Imetakje Božiji, a ja sam Božiji rob.› Onda je Poslanik s.a.v.s. rekao:‹Odmazda će biti izručena iz boli koju si mi izazvao.› Onda jebeduin rekao: ‹Ne.› Poslanik je rekao: ‹Zašto da ne bude uzetaodmazda?› Beduin je odgovorio: ‹Zato što ti ne odgovaraš zlomna zlo.› Časni Poslanik s.a.v.s. se nasmijao. Onda je naredio daječam bude natovaren na jednu od beduinovih kamila, a hurmena drugu.›Prema tome, ovo je najviši stepen tolerancije i strpljenja ČasnogPoslanika s.a.v.s. On ovo nije pokazivao samo prema svojimsljedbenicima, nego čak i prema neprijateljima. Njegovi visoki 17moralni standardi obuhvataju darežljivost, sažaljenje, strpljenje,podnošljivost i također pokazivanje velike tolerancije. Pa ipak,neuki klevetnici, bez razmišljanja ili obzira, izlaze i optužuju daje Rahmatullil Alamiin (Milost za cijelo čovječanstvo) s.a.v.s. biooštar, grub i tako dalje.U ovom filmu, koji ja nisam lično vidio, ali sam čuo od ljudi,također su iznesene optužbe protiv Časnog Kur’ana. Film navodida je Kur’an napisao rođak hazreti Hatidže r.a., Varaka bin Naufal,kojem je hazreti Hatidža r.a. odvela Poslanika s.a.v.s. nakon što jeprimio svoju prvu objavu. U toku života Časnog Poslanika s.a.v.s.kafiri (nevjernici) su stalno iznosili navode o tome zašto mu jeKur’an objavljivan dio po dio, umjesto da bude cio objavljennajednom. Takvi bijedni ljudi potpuno su lišeni znanja i istinskihhistorijskih činjenica. Ovi kršćani koji u ovo doba sebe smatrajuobrazovanim zapravo su potpune neznalice. Varaka bin Naufal jezapravo rekao: ‘Volio bih da budem živ kad te tvoji ljudi istjerajuiz tvog doma.’ Kratko vrijeme poslije ovoga on je umro.Takvi kršćanski svećenici, kao što sam rekao, potpuno suneobaviješteni o isitnskim historijskim činjenicama. Orijentalistise uvijek bave raspravama o mjestu gdje su sure (poglavljaKur’ana) bile objavljene, je li to bilo u Meki ili Medini. A ipak, onitakođer vjeruju da je Varaka napisao Časni Kur’an. Časni Kur’anje sam dao poziv: ‘Ako oni vjeruju da ga je (Kur’an) napisao nekodrugi, onda neka iznesu poglavlje slično tome.’U pogledu brige o osjećanjima drugih Časni Poslanik s.a.v.s.također je bio bez premca. Iako je Časni Poslanik s.a.v.s. višiod svih drugih poslanika, ipak je iz obzira prema osjećanjimaJevreja jedanput rekao: ‘Nemojte meni davati prednost nadMusaom a.s.’Zatim imamo primjer Poslanikove s.a.v.s. brige za osjećanjasiromašnih i poštovanje prema njihovom položaju. Jedanputje, naprimjer, njegov vrlo imućan ashab izrazio svoju nadmoćnad drugima. Časni Poslanik s.a.v.s. je ovo čuo i rekao: ‹Da li vi 18vjerujete da ste svoju snagu, svoju moć, imetak i posjede, svestekli kroz svoje lične napore? Apsolutno ne! Vaša plemenskasnaga kao i moć vašeg imetka sve je stečeno zbog siromašnih.›Danas, oni koji promoviraju slobodu govora utemeljuju pravasiromašnih i nastoje da ih očuvaju. Međutim, Časni Poslaniks.a.v.s. je prije 1400 godina utemeljio ova prava kad je rekaoda radniku treba biti plaćena njegova zarada prije nego što muse znoj osuši. Prema tome, kako je uopće moguće da se oninadmeću s Dobrotvorom čovječanstva? Bezbroj je primjeraPoslanika s.a.v.s. Uzmite bilo koji aspekt njegovog života iu svakom pogledu ćete naći najviši moralni primjer koji jeutemeljio Časni Poslanik s.a.v.s.Drugi navod koji je iznesen je da je Časni Poslanik s.a.v.s.,neuzubillah, bio ženskaroš, i izneseni su navodi protiv njegovihbrakova. Svemogući Allah je, međutim, znao da će biti iznesenetakve optužbe i da će u budućnosti biti postavljana pitanja i zatoje omogućio takve događaje koji odbijaju ove navode.O Esmi bint Noumaan bin Abi-Joun kažu da je bila među najljepšimženama od Arapa. Kad je ona došla u Medinu, njenu ljepotu jehvalila svaka žena koja ju je vidjela. One su govorile da nikadanisu vidjele tako lijepu ženu u svom životu. Po želji njenog oca,obavljen je njen nikah (vjersko vjenčanje) sa Poslanikom s.a.v.s.uz vjenčani dar od 500 drahmi. Kad je Časni Poslanik s.a.v.s.otišao k njoj, ona je rekla: ‘Ja tražim Božije utočište od tebe.’Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Ti si tražila utočište VelikogUtočišta› i otišao. Onda je rekao jednom od svojih ashaba, AbuUsaidu, da je vrati njenoj porodici. U historiji je zabilježeno daje njena porodica bila izuzetno sretna što se njihova kći udalaza Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad se ona, međutim, vratila svojojporodici, oni su bili izuzetno uzrujani. Prema tome, ovo je bilata veličanstvena osoba o kojoj su iznesene strašne optužbe da jebio ženskaroš; ovo je bio njegov postupak, mada je bio oženjenprema Božijoj naredbi.19Obećani Mesija a.s. je objasnio: ‹Da Časni Poslanik s.a.v.s. nijeimao žena i djece, i da se nije suočio sa kušnjama i teškoćamavezanim za to, koje je on izrazio i proživio, i da svoje žene nijetretirao krajnje ljubazno, kako bismo mi onda drugačije naučilio njegovom primjernom uzoru u vezi s ovim? Svako djeloPoslanika bilo je radi Božijeg zadovoljstva.Također su izneseni navodi o hazreti Ajši r.a. da je bila tretiranakao miljenica i također o njenim godinama. Časni Poslaniks.a.v.s. je u određenim noćima govorio hazreti Ajši r.a.: ‹Ja želimda cijelu noć činim ibadet Bogu, Koji mi je najdraži.› Dakle, ljudikoji imaju izopačene umove zaista će iznijeti takve navode kaošto su to činili u prošlosti i možda će to nastaviti i u budućnosti.Kao što sam ranije rekao, Svemogući Allah je već proglasio daće napuniti Džehennem takvim ljudima. Oni i njihovi pomagačitrebaju se bojati Božije kazne.Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao: ‹Svemogući Allah imaveliku čast za Svoje miljenike. U ovo doba On je poslao SvogMesiju i Mehdija i skrenuo je pažnju svijeta prema reformi(popravljanju). Ako oni ne odustanu od prijestupa i vrijeđanja iponižavanja, onda je također Božija kazna oštra.›Danas prirodne nesreće također prevladavaju i svuda jerazaranje. Vjetrovi i uragani izbijaju u SAD-u mnogo češće negoprije. Ekonomska kriza se pogoršava. Nekim stanovnicimana Zemlji prijeti opasnost da budu potopljeni vodom zbogglobalnog zagrijavanja. Tako je svijet progutan u pogibelji iopasnosti. Ovi prijestupi trebaju skrenuti pažnju takvih ljudiprema Bogu umjesto prema nepristojnostima. Nažalost, događase suprotno. Oni nastoje da čine prijestupe preko svih granica.Imam ovog doba je već otvoreno svakoga upozorio. On je jasnorekao – ako svijet ne povede računa i ne posluša, onda će ih svakikorak koji poduzmu voditi prema uništenju. Poruka ObećanogMesije a.s. je takva poruka i nešto što se treba stalno ponavljati.Ovo je često ponavljano i predstavljeno i ja ću to ovdje ponovo 20predstaviti.On je rekao: ‹Zapamtite da me je Bog općenito obavijestio odolasku zemljotresa. Zato zapamtite sigurno da će, prema ovompredskazanju, zemljotresi doći u Ameriku i također u Evropu.Oni će se također pojaviti u raznim dijelovima Azije. Neki od njihće biti tako strašni kao smak svijeta. Smrtnost će biti tolika da ćerijeke teći krvlju. Čak ni ptice ni životinje to neće izbjeći. Zemljuće pogoditi takvo razaranje kakvo se nikada nije desilo otkadje čovjek rođen. Većina mjesta bit će izvrnuta naglavačke kaoda nikada nisu bila nastanjena. Tu će također biti druge strašnenesreće i na nebesima i na Zemlji, i svaka razumna osoba ćeshvatiti da ovo nisu obični fenomeni i nikakvog traga od njihneće se moći naći u knjigama astronomije ili filozofije. Onda ćeljude uhvatiti nemir i pitat će se šta će se dogoditi. Mnogi će bitispašeni, a mnogi će nestati. Ovi dani su blizu. Zaista su ovi danina pragu, kad će svijet biti svjedok slike smaka svijeta. Tu će bitine samo zemljotresi nego će se također pojaviti i druge strašnenesreće; neke s neba, a neke sa Zemlje. Ovo će se dogoditi zatošto je čovjek napustio obožavanje svog Gospodara i sve njihovemisli i planovi, i sva njihova odlučnost skrenuti su prema ovomsvijetu. Da ja nisam došao, ove nesreće bi možda bile odgođeneza neko vrijeme, ali s mojim dolaskom su se manifestovalitajni planovi Božije srdžbe koja je dugo bila skrivena. Kao štoje Uzvišeni Allah rekao: ‹Mi nikada ne kažnjavamo dok nepošaljemo poslanika.› Oni koji se pokaju naći će sigurnost i onimakoji se poboje prije nego što ih nesreća savlada bit će pokazanamilost. Je li vi mislite da ćete biti sigurni od zemljotresa? Ili da semožete spasiti svojim vlastitim planovima? Ne, ne možete. Togdana će svi ljudski planovi biti dokrajčeni. Nemojte zamišljati daje samo Amerika uzdrmana zemljotresom i da će vaša državabiti spašena od toga jer vi ćete možda doživjeti još veće nesreće.O Evropo! Ti nisi u miru! O Azijo! Ti također nisi sigurna! O vi kojiživite na ostrvima, nikakav vještački bog vam neće doći u pomoć! 21Ja vidim gradove da padaju i vidim naselja u ruševinama. Jedan iJedinstveni je dugo šutio. Počinjene su strahote pred Njegovimočima i On je šutio, ali sada će On otkriti Svoje lice na strašannačin. Onaj ko ima uši da čuje neka čuje. Ovaj sahat nije daleko.Ja sam pokušao da sve okupim pod Božiju zaštitu, ali odredbasudbine mora biti ispunjena. Pred vašim očima će se pojavitidoba Nuha i vidjet ćete svojim očima šta se dogodilo zemlji Luta.No, Bog je spor u srdžbi. Pokajte se tako da vam bude pokazanamilost. Onaj koji napušta Boga je crv, a ne čovjek, i onaj ko se neboji Njega je mrtav, a ne živ.›Da Svemogući Allah dadne svijetu mudrost i osposobi ih daodustanu u svom griješenju i nepravednim putevima. Da ih Ontakođer osposobi da ispune svoje odgovornosti.Halifatul Mesih je završio učenjem Hutba-e-Saniyah i ondapredvodio džumu-namaz.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp