U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Putevi do Bašči Dženneta

Kratki sadržaj

Hazreti halifatul Mesih V a.t.b.a. održao je hutbu petkom u Internacionalnom centru, Mississauga, Kanada, prilikom đelsa salane Kanade 2012. Poslije učenja sure Al-Fatiha Huzur a.t.b.a. je započeo hutbu izražavajući svoju zahvalnost Svemogućem Allahu da je omogućio džematu Kanade da održava đelsa salanu. Ove đelse su povod primanja mnogih blagoslova u životu jednog Ahmadi muslimana, zato što je to uzvišena prilika koja se održava samo da bi se ljudi okupili radi vjerske svrhe, gdje je pojedincima omogućeno da spominju Allaha, da budu u društvu onih koji spominju Allaha i da steknu Njegove naklonosti. Svi ovi razlozi zaista postaju izvor blagoslova od Svemogućeg Allaha. Časni Poslanik s.a.v.s. također je rekao da oni koji prisustvuju takvim prilikama i skupovima koji se održavaju da se stekne Allahova blizina postaju nasljednici naklonosti Svemogućeg Allaha i odvode ih prema Džennetu. On je također rekao: ‘Borite se da koračate u baščama Dženneta.’ Kad su ashabi tražili da objasni ovaj koncept, hazreti Muhammed s.a.v.s. je rekao da su skupovi koji se održavaju da se spominje Allah takve bašče. Svrhe ovih đelsi su u stvarnosti da se spominje Allah i da se borimo u napredovanju prema Allahovoj ljubavi, sa usredsredsređenošću i pažnjom prema namazima i dovama i da sebe dalje obrazujemo o tome kako postići Allahovu blizinu. Slično tome, moramo također posvetiti posebnu pažnju na svoje obaveze prema drugim ljudima da bismo stekli zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Onda će nas, ova usredsređenost na namaze, na obaveze i ibadet voditi prema baščama Dženneta. Zapravo, ispunjavanje obaveza prema drugim ljudima ima dva aspekta: jedan je da osoba koja ispunjava ove obaveze ubire nagradu, a drugi je da osoba čije su obaveze ispunjene također priznaje blagoslove ovih duhovnih skupova zbog kojih su njegova prava bila data (dodijeljena). Ovo treba biti krajnja slika takvih blagoslovljenih okupljanja gdje zahvalnost Allahu, uzajamni odnosi i odličnosti u ibadetu mogu cvjetati i napredovati. Sretni među nama su oni koji su došli na đelsu s ovim duhom i namjerom, i provde ovu praksu i kao rezultat toga otključavaju kapije Dženneta ne samo za sebe nego također osposobljavaju druge da idu ovim baščama. Jedan pobožan postupak vodi mnogim takvim pobožnim postupcima, koji skupljaju nagrade od Svemogućeg Allaha za sve one pojedince koji su započeli ove pobožne postupke. Naš Allah je drag Allah koji stotinu i stotine puta više nagrađuje ispravna djela. Zbog toga svaki pojedinac treba da se bori da traži ovu ljubav prema dragom Bogu. Uvođenjem đelse Obećani Mesija a.s. nam je dao priliku da postignemo ovaj cilj: da prolazimo ovim baščama Dženneta. Prema tome, sretni su oni koji će steći  ove nagrade i blagoslove Svemogućeg Allaha postizanjem istinske svrhe ovih skupova. Svaki pojedini učesnik đelsa salane, muškarci, žene, mladi i stari, moraju se boriti za ovaj konačni cilj (rezultat). Obećani Mesija a.s. je osjećao veliki bol za članove svog Džemata i molio je Allaha s velikom strepnjom za njih ovim riječima: ‘Ja molim do svog zadnjeg daha da Svemogući Allah očisti srca mog Džemata i da On ispruži ruke Svoje milosti tako da se njihova srca okrenu prema Njemu i da On ukloni svu zlobu i zlo iz njihovih srca i da njihova srca ispuni ljubavlju i čistoćom.  Ja imam čvrstu vjeru da će moje dove biti primljene i da Bog neće dati da moje dove budu uzalud. Ja također molim Boga ako u ovom Džematu postoji pojedinac koji nema namjeru sticanja blizine Allahu da onda bude otsječen od njega i u zamjenu ga treba nadimjestiti pobožna duša čije je srce mehko i naklonjeno prema Bogu.’ Ovo su riječi koje odražavaju stanje srca Obećanog Mesije a.s. i trebaju učiniti srce njegovih istinskih sljedbenika krepkim i prinuditi ih da se okrenu prema istighfaru i teobi i da ih nakloni da se sagnu pred Bogom tražeći oprost i milost. Ove riječi ih trebaju primorati da shvate o svojim obavezama i dužnostima prema drugim ljudima. Zato, u toku ovih dana svaki od nas i svi pojedinci trebaju se okrenuti teobi, istighfaru, spominjanju Allaha i učenju salavata. Da Svemogući Allah čuva našu vjeru, da nas, zapravo, osposobi da napredujemo u svojoj bogobojaznosti. Da naš istighfar bude čist i koristan. Da naši namazi i ibadet postanu uistinu predani i vjerni. Da svrha naših dužnosti prema drugim ljudima bude uistinu da steknemo zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Ukoliko i dok naše sedžde ne budu ispunjene potpunom predanošću, naše dove neće donositi plod. Baš kao što meso i krv kurbana ne stiže do Svemogućeg Boga i samo bogobojaznost stiže do Boga, slično tome, fizičko padanje na sedždu lišeno je bilo kakve nagrade ukoliko naša srca nisu ispunjena bogobojaznošću. Naklonjenost srca znači da se osoba mora u potpunosti pokoravati Božijim naredbama, saginjanje srca znači da se osoba mora pokoriti Božijoj volji a sedžda srca znači da osoba mora napustiti svoju vlastitu volju da stekne zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Ovo je želja Obećanog Mesije a.s. da svoje sljedbenike vidi čvrsto na putu bogoobjaznosti i radi ovoga je revno i obilato molio Boga. Da nas Allha osposobi da postignemo ovaj položaj. Da se nadamo da naše svjetske naklonosti ne postanu zapreka na putu ove religijske revolucije koja je bila svrha dolaska Obećanog Mesije a.s. Da steknemo zadovoljstvo Svemogućeg Allaha i da postanemo primaoci blagoslova dova Obećanog Mesije a.s. svaki i svi od nas treba obnoviti svoj zavjet s novom energijom i krepošću da će učiniti svaki napor da uzdigne svoje standarde postizanja bogobojaznosti. Časni Kur’an na mnogim različitim mjestima upravlja vjernike prema putu da postignu izvanredno stanje bogobojaznosti. Bogobojaznost znači da svaki isitnski Ahmadi musliman mora učiniti svaki mogući napor da ostane daleko od grijeha i nemorala, zato Allah kaže da će vas namaz obavljen u njegovoj potpunoj biti čuvati od sveg zla. Neka bude jasno da ibadet u svojoj istinskoj biti usađuje strah od Allaha u srcu osobe ali ovaj strah je zbog ljubavi istinskog klanjača i istinski vjernik osjeća prema Svemogućem Allahu, što ga vodi sticanju zadovoljstva Svemogućeg Allaha, što je konačna svrha samog stvaranja. Svemogući Allah kaže: ‘Ja nisam stvorio čovjeka i džinne nego da Mene obožavaju.’ Huzur a.t.b.a. je rekao da su samo-stvoreni životni ciljevi krajnje jalovi jer sakrivaju svrhu stvaranja kako je rekao Allah. Svjetski ciljevi i želje su sve što je ostalo u životu ljudi koji slijede samo-stvorene ciljeve. U stvarnosti, svrha našeg stvaranja, kako je rečeno u Kur’anu je prepoznavanje Allaha i predanost i obožavanje Allaha. Čovjek nema nikakve kontrole nad svojim rađanjem i smrti; samo Bog ima kontrolu nad ovim. Slično tome, Bog je Onaj Koji je izložio svrhu čovjekovog života koji je iznesen naprijed. Ovo je standard koji se svaki Ahmadi musliman treba boriti da postigne. Ovih dana zapadne zemlje su izumile mnoge načine da postignu svjetska zadovoljstva koja ne vode ničemu do razvratu i nemoralu, koji su zauzvrat izloženi cijelom svijetu. Ovaj razvrat je obilježen zabavom i zadovolstvom. Ovo su ljudi koji ne razumiju i nemaju oči i srca da vide istinu i svrhu koju je Bog izložio za njih. Oni ne mare za Božije naredbe i slijede svoje tjelesne nagone, koji ih čine gorim od životinja, da ne govorimo o ljudskim bićima. Oni su otišli na krivi put i slijede svoje svjetske želje. Obećani Mesija a.s. kaže da su ovi ljudi zaboravili Boga i Njegove naredbe, i nastoje da traže i utemelje svoju vlastitu svrhu i ciljeve u životu. Konačno boravište ovih ljudi je Džehennem. Huzur a.t.b.a. je objasnio da je Allahova milost sveobuhvatna ali mnogi ljudi se ne okoriste od Božije milosti i sebe uvuku u svjetske aktivnosti do te mjere da duhovno nestanu. Ovaj način ka tragičnom kraju je kad čovjek ne slijedi Božije naredbe i ne obožava Ga na način na koji se On mora obožavati. Čovjek je sebe zauzeo u ispraznim i razvratnim aktivnostima. Pornografski video snimci su na raspolaganju besplatno tako da je čovjek sebe preokrenuo u životinju gledajući ovo. Huzur a.t.b.a. je rekao da ponekad prima prigovore da mladi ili Ahmadi srednjih godina također su upleteni u gledanje takvih video snimaka ili nečeg sličnog ali sigurno beskorisnih motiva. Ove aktivnosti vode do uništenja porodica i nastaju razvodi. Huzur a.t.b.a. je opomenuo sve članove Džemata da se boje Svemogućeg Allaha koji je učinio jasnim da su takvi ljudi koji su otišli na krivi put određeni za Džehennem. Obećani Mesija a.s. također je objasnio ako želite da ostanete u mom Džematu onda morate napustiti ove beskorisne i lične želje inače ostanite dalje od mog Džemata. Huzur a.t.b.a. je rekao da su takvi ljudi općenito udaljeni od Džemata i ne učestvuju u đelsama, međutim, ako prisustvuju ili slušaju ove naredbe onda trebaju nastojati da se poprave ili se trebaju odvojiti od Džemata prije nego što Džemat poduzme korake protiv takvih pojedinaca. Huzur a.t.b.a. se obratio također mladim govoreći da ponekad nisu upoznati s pravilima Džemata ili nemogu razlikovati između pravog i krivog. Zato se također moraju uzdržati od razvijanja prijateljstva s takvim pojedincima koji su upleteni u razvratu i nemoralnim postupcima, o kojima mogu postati ovisni kad jednom počnu. Obećani Mesija a.s. kaže da Bog kaže da su ljudi stvoreni da budu gorivo za Džehennem; međutim, ovaj džehennem je stvoren rukama samih ovih ljudi. Oni su pozvani ka Džennetu sa čistim srcima ali oni ne mare. Mnogi misle da su vrlo bistri (dosjetljivi) i pokušavaju da utemelje svoj vlastiti put do ‘Dženneta’, ali ne stižu nigdje osim do Džehennema. Za takve ljude ovaj svijet također će biti kao džehennem i njihovo krajnje odredište također će biti Džehennem. Obećani Mesija a.s. također je rekao da ne mislite da će ovi svjetski luksuzi i odnosi biti izvor zadovljstva vašeg srca. Uopće ne. Zadovoljstvo i mir srca ne dolaze od svjetskih i materijalnih predmeta; on samo može doći  kad osoba poništi svoje ‘ja’ u ljubavi prema Allahu. Žeđ za svjetskim ciljevima nemože biti ugašena, ona se zapravo samo beskonačno uvećava, tako da će ljudi koji idu za njima na kraju nestati. Ova vatra je također kao vatra Džehennema koja ne samo neda osobi da stane nego nasuprot stvara ovaj gladni (pohlepan) apetit za više i više dok ne podlegnu svojim željama. Zato, moji prijatelji, obratite pažnju na ove naredbe. Ova vatra koja spali srca i preokrene ih u mrak, kao mrak ugljena, ta sve proždiruća vatra je ova ljubav za materijalnim svijetom. Huzur a.t.b.a. je rekao da istinski vjernik mora imati namjeru sticanja Allahovog zadovoljstva u svakom svom postupku, i skršiti idole unutar svog srca koji ga naklanjaju prema svjetskim željama. Samo onda musliman može postati mumin (istinski vjernik). Prema tome, u toku ovih dana đelse Bog nam je dao priliku da napravimo popravke tako da se svaki od nas usredsredimo na vlastito stanje i nastojimo da ga popravimo, bez obzira koliko da su velike ili male nesavršenosti. Ponekad mala pogrešna djela vode osobu većim zlima. Ostanite zauzeti u spominjanju Allaha. Postignite blizinu Allahu činjenjem istighfara i učenjem salavata. Očistite svoja srca od skrivenih idola. Budite zahvalni Allahu, što će usaditi ljubav prema Allahu u vašim srcima. Nastojte da svjetske naklonosti koje su vam date u ovoj zemlji učinite sredstvom  sticanja Božijih naklonosti. Svemogući Bog je rekao da će vaša bogobojaznost biti izvor vašeg poštovanja, a ne vaš novac ili svjetski položaj. Bog kaže da je najbolji među nama onaj ko je najbolji u bogobojaznosti. Mnogi sukobi koji izbijaju između članova Džemata bit će riješeni ako ove naredbe stavimo u praksu. Obećani Mesija a.s. kaže da je sprečavanje (odvraćanje) od zla najbolji način da sebe zaštitite od tog zla. Svemogući Allah će nas nagraditi za naše najmanje postupke koji su poduzeti s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva. Najviši po veličini nije onaj ko je stekao svjetske luksuze, nego onaj ko je postigao bogobojaznost. On također kaže da nikada ne bacamo ponizan pogled na onu braću koji su u podređenom položaju. Nemojte sebe smatrati višim od drugih zbog imetka ili kaste. Prema Svemogućem Allahu samo onaj koji je viši je onaj ko je mutaqi (bogobojazan). On je dodao da spas ne ovisi o naciji osobe, niti o imetku, nego da Svemogući Allah gleda na naše postupke. Na drugom mjestu je Obećani Mesija a.s. upozorio strogim riječima govoreći da je u očima Svemogućeg Allaha samo poštovana ona osoba koja je bogobojazna. Bog će spasiti samo bogobojazne. Ovo je osjetljivo stajalište i osoba koja je bogobojazna nemože biti na istom mjestu kao osoba koja je nečista. Svemogući Allah će spasiti bogobojazne a uništiti zlobne. Samo Bog zna ko je bogobojazan i nesretan je proklet. Ovaj govor Obećanog Mesije a.s. treba biti dovoljan da duhovno oživi Ahmadi muslimana. Jedini način da sebe zaštiti od zla je da osigura da su njegovi ili njeni postupci i riječi jedno te isto, tako da bude ubrojan među one koji su stekli spas. Obećani Mesija a.s. je nabrojao tri načina postizanja ovog spasa. Prvi je da činimo dobra i ispravna djela, drugi je da svaki korak koji poduzmete treba biti prema bogobojaznosti (slijedite uzor Časnog Poslanika s.a.v.s.) čiji su postupci bili samo Kur’an, prema tome ovdje je poruka da se okrenete prema Časnom Kur’anu. Treći način je da svoje postupke uljepšate potpuno se potčinjavajući Allahovoj volji i poslušnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da za ovaj Džemat nije određeno ništa do uspjeh. Prema tome, sretni su oni koji razumiju ove temeljne koncepte. Hiuzur a.t.b.a. je rekao da su zaista mnogi članovi Džemata na ovim ispravnim putevima, i to je očito kroz njihovo postupanje prema drugim članovima Džemata. Međutim, ima mnogo prostora za popravak. Da Svemogući Allah osposobi svakog od nas da razumijemo i u svojim životima primjenimo ove bisere zlatnog savjeta i da postanemo primaoci blagoslova koje je Svemogući Allah obećao bogobojaznim, koji nisu ništa nego nagrada dobrote. Obećani Mesija a.s. kaže da osoba mora napustiti puteve razvrata, nemoralnosti, ljubomore, zlobe, ponosa, samodopadanja i svih drugih zala i zapamtiti da će samo pobožni postići uspjeh. Huzur a.t.b.a. je rekao da okruženje koje je stvoreno đelsom omogućava za nas jedinstvenu  priliku da osiguramo da smo poduzeli korake u pravcu čuvanja sebe od svih vrsta nemoralnosti i zlih naklonosti i to nam također daje priliku da uzmemo učešće u ispravnim djelima koji nas vode Božijem zadoovljstvu i Njegovim naklonostima. Skupni i zajednički napori na Allahovom putu navlače uvećane blagoslove Božijih naklonosti. Mi ćemo postati svjedoci ispunjenja ovih obećanja koja su podarena Obećanom Mesiji a.s., kao što je da će pobjeda biti data Božijem Poslaniku. Ako želimo da osjetimo ukus (slast) scena ove pobjede, onda svaki Ahmadi musliman se mora boriti za napredak svog duhovnog stanja. Obećani Mesija a.s. kaže da moramo zapamtiti da su ispravni obaviješteni o svojoj nagardi u toku svojih života.  On je rekao da u početnim periodima Allahov Vjerovjesnik nailazi na velike nesreće, jednu za drugom, ali rezultati ovih teškoća i kušnji nisu ništa nego uspjeh i konačna pobjeda. On je također pretskazao napredak Džemata ovim riječima: ‘Ja primama radosne vijesti o uspjehu Džemata, tako da su moja tuga i moje brige uklonjene od mene i ove radosne vijesti ojačaju moju vjeru.  Ja već mogu namirisati miris konačne pobjede Džemata.’ Huzur a.t.b.a. je ponovo istakao da su ovaj napredak i pobjeda već suđeni za Džemat. Mi zato moramo podići svoje standarde bogobojaznosti tako da možemo  biti svjedoci ovih uspjeha. Svaki Ahmadi musliman treba se okoristiti u toku dana đelse i dolazećeg mjeseca ramazana, i poboljšati se čineći svaki ljudski mogući napor. Da Allah osposobi svakog i sve od nas da tako činimo i da osposobi svakog od nas da okupimo blagoslove ove uzvišene prilike. Da budemo nasljednici dova koje je Obećani Mesija a.s. namjenio u prilog učesnika đelsa salane. Slušajte tiho govore i prisustvo mora biti stalno u toku svih govora i primijenite upute koje su date u toku obrazovnih i duhovnih izlaganja koja su predstavljena u toku đelse. Učesnici trebaju sarađivati sa organizatorima i vršioci dužnosti također moraju ispuniti svoje dužnosti s punom odgovornošću. Svi učesnici i vršioci dužnosti trebaju ostati upoznati o svom okruženju cijelo vrijeme. Da Svemogući Allah ospsobi sve vas da tako činite. Da vas Svemogući Allah sve

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp