U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Namaz je ključ za ličnu procjenu i popravak

Kratki sadržaj

Huzur Akdas je dao izlaganje na temu reforme vjere koju slijedi reforma prakse. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. želio da njegov Džemat prođe kroz dvije vrste reforme i napravi revolucionarne promjene, jer bez ovoga veličanstveni cilj njegovog dolaska ne može biti postignut. Čitajući iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je objasnio da se trebamo zamisliti o sebi sa mikroskopskom predanošću. Bog želi da pogotovu očisti one ljude koji su se pridružili Džematu Obećanog Mesije a.s. i mi se radi ovoga trebamo zamisliti nad sobom do najmanjih detalja. Dok popravljamo i reformišemo svoju vjeru također trebamo reformisati svoju praksu. Mikroskop mnogostruko uvećava sve i to je vrsta razmišljanja kakvu je Obećani Mesija a.s. želio od nas da poduzmenmo. Tvrdnja da smo Ahmadi muslimani nije obična tvrdnja i Džemat koji je osnovao Obećani Mesija a.s. nije običan Džemat. Bog želi da očisti ljude ovog Džemata i tako ga učini čistom zajednicom i zato je poslao Obećanog Mesiju a.s. Svaki Ahmadi musliman treba nastojati da živi životom bogobojaznosti i čistoće jer će samo život koji se živi u skladu s ovim napraviti revolucionarne promjene. Ova revolucionarna promjena ne može se ostvariti bez popravljanja svoje vjere kao i bez popravljanja svoje prakse. Huzur Akdas je pročitao isječke iz plemenitog pisanja  Obećanog Mesije a.s. koji ističu kratki sadržaj naše vjere. To je vjerovanje u Jednog Boga i Muhammeda s.a.v.s. kao njegovog poslanika; naše vjerovanje je da je on Pečat svih poslanika i najbolji među svim poslanicima i da je kroz njega ljudima pokazan Pravi put. Naše vjerovanje je da je Časni Kur’an konačni i potpuni Šerijat iz kojeg čak ni najmanja tačka ne može biti oduzeta ili dodana. Naše vjerovanje da duhovna istaknutost najosnovnije prirode kao i visokog reda je sada samo kroz pokornost Časnom Poslaniku s.a.v.s. i šta god se dogodi dogodi se na način odražavanja/sjenke ove slave. Obećani Mesia a.s. je objasnio da je pet stubova islama naša vjera i mi slijedimo Kur’an onako kako nam je naređeno da ga slijedimo. Gdje god je bilo kakva suprotnost/sukob između hadisa i Kur’ana mi dajemo prednost onome šta Kur’an kaže. On je rekao da mi vjerujemo da nema boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s. Njegov poslanik i Pečat svih poslanika. Mi vjerujemo u meleke i vjerujemo u Sudnji dan, vjerujemo u Džennet i Džehennem, i vjerujemo da je istina sve što je rečeno u Kur’anu i šta god je rekao Časni Poslanik s.a.v.s. Također vjerujemo ako bilo koja osoba doda ili oduzme najmanji dio iz Šerijata ili napravi ikakvu izmjenu, da se ta osoba okrenula od islama.Obraćajući se svom Džematu Obećani Mesija a.s. je rekao da trebaju živjeti i umrijeti za La illaha illellah Muhammedur Rasuulu llAah i trebaju vjerovati u sve poslanike i sve knjige o čijoj istinitosti svjdoči Kur’an i trebaju ispunjavati obaveze posta, namaza, zakata i hadža kao i svega što su Allah i Njegov Poslanik s.a.v.s. naredili. Obećani Mesija a.s. je rekao da je naše vjerovanje da je hazreti Isa a.s. bio ljudsko biće i da ga je Bog spasio od smrti na križu i da je kasnije umro. Nigdje u Kur’anu nije rečeno o njegovom drugom dolasku, zato mi ne vjerujemo u ovo vjerovanje. Obećani Mesija a.s. je rekao da u terminima vjere nema razlike između Ahmadi i drugih muslimana. Poslije dolaska Obećanog Mesije a.s. neki dijelovi glavne struje muslimana takođe počeli vjerovati u smrt hazreti Isa a.s. i također je promijenjen koncept ‘krvavog Mehdija’. U ovom smislu u njima se dogodila izvjestna ispravka bazirana na vjeri. Hazreti halifatul Mesih II r.a. dao je seriju hutbi petkom u kojima je objasnio da je poslije dolaska Obećanog Mesije a.s. vrlo mali procenat među obrazovanim muslimanima Indije vjerovao da je hazreti Isa a.s. živ na nebu kao i teorija opozivanja Kur’anskih ajeta izgubila je svoju jačinu. Huzur Akdas je rekao da je ovo također slučaj danas. Zapravo su neki vjerski učenjaci čak rekli da koncept džihada nema isto značenje u sadašnjem dobu. Prema tome, neki njihovi temeljni koncepti su se promijenili poslije dolaska Obećanog Mesije a.s. bilo da ga oni prihvate ili ne.  Glavni argument koji sada preostaje je o poslanstvu Obećanog Mesije a.s. Huzur Akdas je dodao da će i ovo, inšaAllha biti rješeno. Kad naši klevetnici ostanu bez riječi unatoč našeg zdravog zaključivanja oni pribjegavaju fizičkom nasilju i ubistvu, i ovo se događa u Pakistanu i do nekog stepena u Indiji. Huzur Akdas je rekao da se niko ne može boriti sa dokazima i zdravom zaključivanju Ahmadi muslimana. Oni Ahmadi čije je znanje ograničeno trebaju ga također ojačati. MTA  programi, kao što su ‘Rah e Huda’ prenose se za ovu svrhu. Ahmadi ne trebaju imati nikakvog osjećaja niže vrijednosti. Allahovom milošću, većina Ahmadi muslimana su snažne vjere a oni koji nisu trebaju zapamtiti da je vjera kojoj nas je Obećani Mesija a.s. poučio stvarni islam i ljudi izvana nemaju moći da to odbace. Huzur Akdas je rekao da reforma vjere nije dovoljna. Obećani Mesija a.s. je također došao da reformiše djela i praksu. Ljudi izvana budu naklonjeni prema Džematu kroz naše prakse. Kao takvi, naša praksa je nijemo prenošenje poruke. Neki ljudi koji budu vrlo blizu Džematu i skoro budu spremni da daju zavjet bai’ata bivaju okrenuti zbog toga što postupak Ahmadi muslimana uzrokuje da oni posrnu. Zbog toga, skupa sa čuvanjem vjere jako je važno čuvanje prakse. Mi smo dobili bitku vjere ali ako prakse nisu u skladu s tim, postepeno vjera ostaje samo u imenu, kao što je kod većine drugih muslimana. Oni ne vode brigu o namazu, laž je uobičajena praksa i nečasnost je široko raširena. Huzur Akdas je rekao da se sreo s nekim izvan Džemata ko mu je rekao da ne razumije osjećaj časti ekstremista prema islamu. Dok kažu da žele uvesti islamsku vladu, ubijaju nevine žene i djecu. Ova osoba je rekla Huzuru kako se tamo u Islamabadu (Pakistan) na glavnom putu nalazi tvornica piva ali da nije bila meta ekstremista, kojih također izgleda nije briga o prostotama koje se pokazuju na televiziji. A Časni Poslanik s.a.v.s. je prokleo one koji proizvode alkohol, one koji ga čuvaju, koji ga prodaju i one koji ga piju. Huzur Akdas je rekao da je za njih prihvatljivo prokletstvo Poslanika no za njih nije prihvatljivo da Ahmadi musliman izgovara kelime-i-šehadet. Pošto smo mi dio društva to može utjecati na nas. Zato trebamo biti vrlo pažljivi i posvetiti dužnu brigu svojoj praksi. Pogotovu odrasli trebaju paziti na mlade i na djecu. Ovih dana ‘neprijatelj’ ulazi u kuće u formi TV kanala i interneta. Ako ne budemo vodili džihad protiv ove svoje prakse past ćemo u krilo šejtana. Zato trebamo ustati protiv ovog problema. Radi ovoga moramo pozivati Boga, nije dovoljno jednostavno reći da vjerujemo u Boga. Huzur je naveo anegdotu jednog starijeg čovjeka čiji sine je bio student i uskoro je napuštao kući poslije završenog obrazovanja. Otac ga je pitao ima li tamo šejtana gdje on ide. Student je odgovorio da je šejtan svuda. Otac je rekao ako stavi u praksu sve što ga je načio o religiji i ako ga šejtan napadne, šta će uraditi? Student je odgovorio da će se boriti s njim. Otac ga je pitao još nekoliko puta o tome šta će uraditi ako ga šejtan nastavi napadati i svaki put je student odgovarao da će se nastaviti boriti s njim. Onda je otac pitao šta će uraditi ako ode da vidi svog prijatelja ali ga na vratima prijateljeve kuće počne napadati pas. Student je odgovorio da će prepasti psa. Otac je pitao šta će uraditi ako pas ponovo napadne i student je rekao da će ponoviti ono što je prije uradio. Otac je onda pitao šta će uraditi ako ga pas nastavi napadati. Student je rekao da će pozvati svog prijatelja da dođe i pomogne mu. Na ovo je otac rekao studentu da je šejtan Božiji pas i da bi se zaštitio od njegovog napada trebamo kucati na Božija vrata i pozivati Ga. Huzur je rekao da ne trebamo umišljati da smo stekli vjersko znanje, upoznali se sa moralom i da također obavljamo namaz – na koji god način. Šejtan će nastaviti da nas napada ako zadržimo takvo razmišljanje. Ono što je potrebno je da se okrenemo Bogu sa iskrenošću i tražimo Njegovu pomoć i nije dovoljno jednostavno dati zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. i ispraviti svoju vjeru da bismo stvorili vezu s Bogom. Za ovo trebamo pozivati Boga u pomoć, učiniti praktično nastojanje, pokajti se i zauzeti se u istighfaru, i što je najvažnije obavljati namaz. Huzur Akdas je rekao da Kur’an stavlja veliki naglasak na namaz i da je Časni Poslanik s.a.v.s. namaz nazvao vrhuncem vjernika. Uspješan vjernik čuva svoj namaz i za ovo je potrebna zaštita od šejtana. Kur’an kaže: Zaista, namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari… (29:46) Ovo je namaz koji se obavlja čisto radi traženja Božijeg zadovoljstva i ogromno je sredstvo zaštite protiv napada šejtana. Ogromna je potreba da obavljamo namaz u današnjem okruženju izuzetno prednom zadovoljstvima. Djeci ovo treba reći ali prije nego što im bude kazano stariji trebaju voditi računa o svojoj praksi. Časni Kur’an se poziva na namaz u džematu kao na obavljanje namaza. Huzur je primijetio kad se sat pomjeri na ljetno vrijeme smanji se broj ljudi u džamiji u vrijeme fadžr (sabah) namaza i ovo se dogodilo nedavno. Ovome treba posvetiti pažnju. Lijenost zbog promjene vremena nije dobro vladnje za Ahmadi muslimane. Huzur Akdas je rekao da vršioci dužnosti trebaju postaviti primjer u pogledu obavljanja namaz. Ako vršioci dužnosti na svakom nivou, u svakoj pomoćnoj organizaciji poprave svoje obavljanje namaza i dođu u džamiju, okruženje u džamiji će se poboljšati. Ovo će imati pozitivan dojam na djecu i na mlade. Također uvijek trebate zapamtiti da dužnost ne donosi položaj, ono što je bit  toga je da se stekne Božija ljubav i da bude učinjen napor da to postignemo kroz ono što je najviša tačka vjernika, a to je namaz. Naš uspjeh je u obavljanju namaza. Ne samo da imamo vjeru da je hazreti Isa a.s. umro, da ni jdan ajet Kur’ana nije izmijenjen, da su svi Božiji poslanici bili čisti i da je Obećani Mesija a.s. zaista očekivani Mehdi. Naš uspjeh je da napravimo živu vezu s Bogom a ne da budemo upleteni u skriveni širk neobavljanja svog namaza. Drugi dobar posao na koji je Bog skrenuo našu pažnju je da ispunimo dužnosti prema drugima. Velika je sramota i za žaljenje kad Huzur primi pisma od ljudi izvan Džemata koja kažu da ga je taj i taj Ahmadi prevario. Ove stvari ometaju prenošenje poruke i mogu izazvati da novi Ahmadi posrnu. Huzur Akdas je nedavno čuo od jednog Ahmadi Arapa da želi napustiti Džemat. Pronašli smo da je ovaj čovjek bio uznemiren vladanjem nekih Ahmadi muslimana premda se njegova vjera u Obećanog Mesiju nije promijenila. Dok je pogrešno za ovog čovjeka da želi napustiti Džemat zbog vladanja nekih, Ahmadi mslimani trebaju također voditi računa – neki od njih su vršioci dužnosti – da su uzrok nečijeg posrtanja i da tako čine grijeh. Huzur je rekao da želi skrenuti posebnu pažnju na plaćanje zakata. Iako su Ahmadi muslimani vrlo velikodušni u davanju ipak je zakat jedan aspekt finansijskog davanja kojem treba posebno posvetiti pažnju. Pogotovu žene koje imaju nakit ili oni koji imaju ušteđevinu više od jedne godine možda ne posvećuju onoliko pažnje plaćanju zekata koliko trebaju. Ima nekih koji plaćaju članarinu i zekat ispravno do zadnjeg penija ali neki ne plaćaju zekat. Možda finansijski sekretari ne podsjećaju ljude više o ovome. Ogromna je potreba da ovo bude urađeno. Huzur Akdas je rekao da Kur’an naređuje da odbacimo svako zlo i da posvojimo svaku pobožnost. Obećani Mesija a.s. nam je rekao da se trebamo pokoravati svakoj od 700 naredbi Kur’ana. Naš napor treba uvijek biti da izbjegnemo i najmanje grijehe. Kako je Obećani Mesija a.s. rekao mi trebamo napraviti mikroskopsku analizu da iznađemo svoje slabosti. Kur’an također naređuje da lijepo postupamo premo rodbini. U ovom pogledu prvo dolaze roditelji, žena i djeca, i onda druga rodbina. Huzur Akdas je posebno skrenuo pažnju da u ovo vrijeme nedostaje tolerancije i kod muškaraca i kod žena i ovo uzrokuje razvode brakova. Takvi razvodi su u porastu i oni izgleda ne brinu kako to može utjecati na djecu. Huzur Akdas je rekao da svi Ahmadi muslimani trebaju voditi računa da budu istinoljubivi u svakoj stvari. Bilo koje sebično vladanje ne potvrđuje ispunjenje zavjeta bai’ata. Kur’an naređuje da svjedočimo istini čak i ako to bude protiv naših roditelja. Ako se ovo ne stavi u praksu koju vrstu revolucionarne promjene ćemo mi uvesti? Huzur Akdas je rekao da ljudima izvana često citira naredbu Kur’ana u pogledu utemeljivanja pravde i tvrdi da jedino Ahmadija zajednica slijedi ovo Kur’ansko učenje. Međutim, ako ljudi izvana doživljavaju nešto suprotno ovome kakav će utjecaj to imati na njega? Huzur Akdas je rekao da će reforma naše prakse biti potpuna kad se zamislimo nad svakim aspektom i budemo nastojali da to popravimo. Samo onda ćemo ispuniti dužnosti prema svom zvajetu bai’ata, inače ćemo prihvatiti jedan dio a drugi odbaciti. Važno je da poprimimo i najmanja pobožna djela. Hadisi nam govore da je Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao ljudima različite stvari koji su od njega tražili da im kaže koje je veliko djelo vrline. On je nekima rekao da čine džihad na Božijem putu, drugima da služe roditelje a nekima da obavljaju tahadžud namaz. Ovo je bilo iz razloga što je prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. najveća pobožnost za nekog pojedinca ono što je tom pojedincu neodostajalo. Naprimjer osoba koja ne pazi dobro svoje roditelje i porodicu služenje vjeri nije velika vrlina. Moguće je da je njegovo služenje samo radi pokazivanja.Zato oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema svojim porodicama a vršioci su dužnosti, trebaju voditi brigu o svoji porodicama da bi bili nagrađeni za svoje služenje vjeri. Ima nekih koji su vrlo dobri u finansijkom davanju ali nisu tako dobri u obavljanju namaza, i za njih će obavljanje namaza biti velika vrlina. Slično tome, ima nekih vrlina koje su za neke obične vrline dok su za neke velike. Namaz je velika vrlina ali on također nije primljen kad je obavljen radi pokazivanja, kad osoba koja obavlja namaz otima prava drugih njegov namaz ne može biti vrlina. Bilo bi bolje da on ispunjava prava drugih i onda obavlja namaz,  da bi bio primljen. Svaki korak čovjekovog života treba biti poduzet s velikom brigom imajući u vidu Božije zadovoljstvo, sa snažnom vjerom i pročišćenim praksama što pravi jasnu razliku između Ahmadi muslimana i drugih u svjetu. Mi trebamo voditi računa da izbjegavamo svako zlo i poprimimo svako dobro. Trebamo biti uzori za mlade kao i za svoje porodice i drugove. Svaka mlada i stara osoba treba ovo posvojiti do stepena koji će izbrisati svaku vrstu lošeg. Ako svi i svaki član Džemata sebe potpuno ne reformiše uvijek će postojati jedno ili drugo sjeme zla u Džematu i razvit će se prije ili kasnije. Ono što je potrebno za svakog od nas je da potpuno istrijebimo sve vrste zla iz sebe. Samo onda može postojati istinsko predstavljanje reforme. Ovo će nas voditi da doživimo pobjedu, našim dovama će biti odgovoreno i steći ćemo Božiju blizinu. Da nas Allha osposobi za ovo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp