U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Za postizanje bogobojaznosti potrebna je Božija pomoć

Kratki sadržaj

Zajednici koju je Allah započeo kroz Obećanog Mesiju a.s. data je odlika da je ona pridružena ranim muslimanima. Ovo nije obična odlika ili obična Zajednica. Stotine hiljada ljudi pobožne prirode otišli su s ovog svijeta u nadi da će naći ovo doba. Svaki od nas ko sebe pridružuje Ahmadija Džematu treba se zamisliti nad ovim stvarima. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. dali su svoj zavjet bai’ata i zbog  njegove moralne obuke osnovali su vezu s Bogom takve veličine da Allah kaže u Časnom Kur’anu:         A ima i onaj koji bi prodao sebe da traži Allahovo zadovoljstvo; (2:208) Ashabi r.a. stavili su svoje živote u sklad s tim da traže Božije zadovoljstvo i Allah ih je zauzvrat također uveliko blagoslovio. Njihova odlučnost i revnost da praktikuju naredbe Kur’ana bila je takva da su pitali Časnog Poslanika s.a.v.s. kako da još čine dobra djela, u tolikoj mjeri da ih je Allah kroz objavu zaustavio od ovoga govoreći da će, ako budu pitali dok se objavljuje Šerijat, možda sebe staviti u teškoću, ako im budu date određene naredbe. Allah drži dobrotvorno oko na Svojim slugama i izuzetno je Samilostan prema onima koji su uvijek spremni da Njegove naredbe stave u praksu. Ljudi koji se drže Njegovih naredbi, nastoje i poprime Božije atribute na ljudskom stepenu, oni su ljubazni i nježni prema Božijem stvaranju. Takva su učenja istinskog islama: ona povezuju čovjeka s Bogom i onda čovjeka okreću da služi čovječanstvu. Ovo je put kojim su ashabi r.a. slijedili i ovo je ono čemu je Obećani Mesij a.s. došao da nas poučava. Zato mi treba da razmišljamo o sebi i analiziramo se. Zatim je Huzur pročitao nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji skreću našu pažnju na samoispitivanje. Objašnjvajući suvremenu situaciju, Obećani Mesija a.s. je rekao da stanje vjerskih vođa ovog vremena pristaje Kur’anskoj izjavi:         O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne radite? (61:3) Njihovo vjerovanje u Kur’an je samo po imenu. Hadisi su predskazali da će doći vrijeme kad će se Kur’an uzdići na nebesa i Obećani Mesija a.s. je rekao da je siguran da je to vrijeme došlo. Istinska čistoća i bogobojaznost su napustili svijet. On je rekao: ‘Zašto bi  Allah osnovao Ahmadija misiju?’ Naši protivnici ovo ne prihvataju, ali doći će dan kad će se osvjedočiti da će istinitost obećanog Mesije a.s. biti jasna kao svjetli dan. On je rekao da je Allah Lično pripremio Zajednicu koja će prihvatiti Kur’an i svaka vrsta prljavštine bit će uklonjena iz te Zajednice i da će biti stvoren zdravi skup ljudi. Obećani Mesija a.s. nam je naredio da se u cjelosti držimo svih naredbi, da ne bi neko posrnuo gledajući na nas. On je rekao da kad se Božiji blagoslovi prosipaju na Zemlju, skupa sa korisnim biljem raste također i štetno (otrovno) bilje. Huzur je objasnio da ovo znači da će se također pojaviti neki koji će pogrešno tvrditi (da su od Boga). Obećani Mesija a.s. je dalje rekao da je ova Zajednica bazirana na Kur’anskim učenjima i hadisima i da je potpomognuta i potvrđena nebeskim i zemaljskim znakovima. On je rekao da ko god dođe od Boga, mora doći u potčinjenosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. i djelovat će samo pod njegovim pečatom. Savjetujući svoj Džemat Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘O moji ljudi, da Svemogući Allah bude s vama. Da vas Moćni Dobročinitelj pripremi za putovanje na Ahiret kao što su ashabi Časnog Poslanik s.a.v.s. bili pripremljeni. Imajte na umu da ovaj svijet nije ništa. Proklet je život koji je samo za ovaj svijet i nesretna je osoba čiji je sav bol i tuga radi ovog svijeta. Ako ima takvog u mom Džematu, uzaludno je da on sebe smatra da je u mom Džematu, jer on je kao suha grana koja neće donijeti nikakvog ploda. (Tazkirat-uš-Šahadatain, RuhaniKhaza’in, tom 20, str. 63 – Bit islama, tom IV, str. 277-278) Obećani Mesija a.s. je napisao, da je za njega plemenit način da se očistimo taj da odbacimo sve oblike oholosti. Bilo da je to radi učenosti, porijekla ili bogatstva. Kad Allah podari osobi pronicljivost, ona vidi da sve svjetlo koje može osloboditi od ovih zala dolazi s nebesa i čovjek je sve vrijeme ovisan o nebeskom svjetlu. Baš kao što fizičko oko ne može vidjeti ukoliko nema sunčevog svjetla sa nebesa, slično tome unutrašnje oko/pronicljivost koja uklanja sve vrste mraka i nadomješta ih svjetlom čistoće i bogobojaznosti je s nebesa. On je rekao da uistinu čovjekova bogobojaznost, ibadet, čistoća, sve dolazi sa nebesa i ovisi o Božijoj milosti. Sažimajći, Huzur je rekao da sve dolazi od Boga, zato se čovjek treba uvijek okretati Allahu i samo Njemu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je istinska pronicljivost u tome da osoba sebe smatra  potpuno beznačajnom i pada na sedždu na Božijem pragu i traži Božiju milost i ono duhovno svjetlo koje spaljuje sebični ego i sebične želje. Kad čovjek jednom dobije jednu mjeru Božije milosti i tada ima uvjerenje u srcu, onda se ne smije osjećati oholim zbog toga. Umjesto toga njegova skromnost i poniznost trebaju porasti. Što više osoba sebe smatra beznačajnijom, veće će biti svjetlo koje se spušta na njega. Pridržavajući se ovog vjerovanja, nadat se je da će čovjekovo moralno stanje postati savršeno. Oholost je smatrati sebe nečim važnim u svijetu i to vodi tretiranju drugih s prezirom. Huzur je rekao da svi mi trebamo da se zamislimo o sebi da li nastojimo i slijedimo li ovaj izvanredni savjet. Pozivajući svoj Džemat, Obećani Mesija a.s. je rekao da oni trebaju slijediti učenje koje mu je dato za spas ljudi. Oni ne smiju pripisivati partnere Bogu, bilo sa nebesa ili sa Zemlje. Rekao je da Allah ne zabranjuje ljudima da koriste ovosvjetska sredstva ali oni koji napuste Boga i samo se oslanjaju na ovosvjetska sredstva su idolopoklonici. Allah je uvijek govorio, od početka, da nema spasa ukoliko čovjek ne očisti svoje srce. Prema tome, čovjek se treba osloboditi sebične zlobe i ljutnje. Postoje mnoge vrste nečistoća u čovjeku koji potiču na zlo (Nafse Ammarah) ali najgora nečistoća je oholost (arogantnost). Obećani Mesija a.s. je rekao da niko na svijetu ne bi ostao nevjernik da nije bilo oholosti. On je rekao: ‘Budite mehkog srca, općenito saosjećajni prema ljudima kad im propovijedate da traže Džennet.’ Objašnjavajući ovo, Huzur je rekao da naši vjerski učenjaci, oni koji pozivaju ljude Bogu, obavljaju velike službe. Međutim, ponekad, kad stvari postanu lične, oni su zaboravni. Ponekad, oholost i svoje ‘ja’ preuzima vodstvo. Kao što Obećani Mesija a.s. objašnjava naprijed, kad osoba propovijeda drugima da traže Džennet, kako može ovo propovijedanje biti ispravno ako onaj ko propovijeda želi im zlo na ovom svijetu? Obećani Mesija a.s. nastavlja i kaže da Božije obaveze moramo uzeti sa iskrenim strahom ili ćemo inače biti odgovorni. On je savjetovao da u toku namaza obilato molimo Allaha tako da On privuče Sebi i očisti srca. Potrebna je Božija pomoć da ukloni svako pojedino zlo. Stvarnost islama je da svaka duša svake osobe pada na sedždu na Božijem pragu i daje prednost Njemu nad svemu drugom. Huzur je rekao da ovih dana svaki Ahmadi musliman treba da posvoji ovo stanje tako da privučemo Božije blagoslove. Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘O vi, moje drage džematlije! Vjerujte čvrsto u činjenicu da se svijet približava svom kraju i počela se pojavljivati korjenita promjena. Nemojte, zato, varati svoje duše i odmah se okrenite postizanju savršenstva u čistoći i bogobojaznosti.  Učinite Časni Kur’an svojim istinskim vodićem i stecite istinsko svjetlo iz njega za svaku svoju potrebu. Ne smijete uopće zanemariti hadise Časnog Poslanika s.a.v.s. i ne smijete smatrati da su beskorisni. Ne, oni su također najvažniji (poslije Kur’ana) i sakupljeni su i sastavljeni po cijenu ogromnih napora i teškoća. Budite na oprezu, kad se dogodi da se hadis  ne slaže sa Časnim Kur’anom, potpuno ga zanemarite tako da se spasite od skrenetanja s Pravog puta. Allah je učinio da Časni Kur’an stigne do vas u svojoj prvobitnoj čistoći, zato dadnite najveću važnost Božijoj Riječi i nemojte dozvoliti da bilo šta uzme prednost nad tim, jer su sva istina i bogobojaznost bazirani na tome. Narod smatra i ima vjeru u opomene (savjetovanja) ljudi prema mjeri njihove pobožnosti i bogobojaznosti.’ (Tazkirah-uš-Šahadatain, ‘Neke riječi savjeta mom Džematu’ – alislam.org.) Obećani Mesija a.s. je savjetovao da sigurno bogati ljudi koji dobro jedu i imaju lijepo odijelo nisu Bogu mili. Umjesto toga, oni koji daju prednost vjeri nad svjetskim stvarima su ti koji su Bogu mili. On je rekao da ako gledamo sadašnje stanje Džemata, rastužuje ga da ga vidi tako slabim, da još treba preći mnoge stepene (stadije). Pa ipak, rekao je, kad razlisli o Božijim obećanjima koje mu je dao, njegova tuga se preokrene u nadu. Među obećanjima je i ovo: ..i dat ću da oni koji tebe slijede budu iznad onih koji ne vjeruju, do Sudnjeg dana..                                                                                                                     (3:56) Huzur je rekao: ‘Ako se ovako osjećao Obećani Mesija a.s., koliko veća treba biti naša briga u sadašnje vrijeme?’ Obećani Mesija a.s. je rekao da, iako je istina da će njegovi sljedbenici biti pobjednici, no svako ko dadne žavjet bai’ata neće moći biti uključen u njegove sljedbenike, ukoliko ne bude potpuno i savršeno poslušan njemu i ne bude smatrao sebe bezvrijednim. On je rekao da je Allah želio da mu dadne Džemat koji će se rastopiti u poslušnosti njemu i u potpunosti ga slijediti. Ovo mu je dalo sigurnost i nadu. On je rekao da on nije bio zabrinut o tome da mu je data takva zajednica –  Božije obećanje koje mu je dato je da će mu biti data takva zajednica nalik toj. Njegova briga je bila o neizraslom stepenu na kakvom je Zajednica bila u to vrijeme. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovosvjetska osoba koja je uključena u Njegov Džemat nije u stvarnosti iz njegovog Džemata u Božijim očima. Samo ona osoba je uključena u njegov Džemat koja je slobodna od ovog svijeta. On je rekao da niko ne treba umišljati da će ovaj Džemat biti oslabljen (umanjen) zbog ovoga; takva misao osobu udaljava od Allaha. Allah ne dozvoljava da ikada bude izgubljena osoba koja u cjelosti postane Njegova, zapravo On Lično omogućava za takvu osobu. Osoba koja nešto izgubi na Božijem putu, stiče jednaku vrijednost tome. Allah voli one koji slušaju Njegove naredbe i samo je njihovo potomstvo blagoslovljeno. Istinski Bogu poslušna osoba ili njegovo potomstvo nikada nisu uništeni. Ljudi koji napuste Boga i naklonjeni su svijetu-njihov svijet bude uništen. Savjetujući svoj Džemat Obećeni Mesija a.s. je rekao da trebaju biti saosjećajni prema ljudima bez razlike, nije važno kojoj vjeri pripadaju jer je ovo to što Časni Kur’an poučava: i hrane siromaha, siroče i zatvorenika, za Njegovu ljubav. (76:9) Obećani Mesija a.s je rekao da su zatvorenici u ranim danima islama bili zaista nevjernici. Rekao je da ga je boljelo kad bi povremeno čuo da je taj i taj uradio ovo ili ono. Smatrao je da je njegov Džemat kao dijete koje koraci jedan korak naprijed a dva koraka nazad. Ali je bio čvrst u vjerovanju da će Allah usavršiti Džemat. Zato je podsticao: ‘Vi također učinite napor; ostanite zauzeti u planiranju, duhovnim vježbama i ibadetu tako da vas Uzvišeni Allah blagoslovi jer se ništa ne može postići bez Njegovih blagolsova. Kad se milost spusti On otvara sve puteve.’ Huzur je rekao da je, s Božijom milošću Džemat sazreo u nekim svojstvima ali što je protok vremena od dana Obećanog Mesije a.s. duži neke bolesti poprimaju korijen: kao što je oholost, sebičnost. Na nekim mjestima je ovo zamjetljivo; kao uzajamna zloba, odvođenje jedni drugih na sud itd. Huzur je rekao da ako neko želi da bude poznat po tome da zaslužuje dio ove Zajednice mora držati oko na sebi cijelo vrijeme. Kakva je korist od znanja ako nije korisno u prikladno vrijeme? Obećani Mesija a.s. je rekao da ponekad napori u prenošenju poruke nisu u skladu stanjem pojedinaca. Samo je ono znanje od koristi koje se odražava na čovjekovoj ličnosti. Naše znanje je beskorisno ukoliko ne pokazuje naše unutrašnje/uzajamno veze kao jedno. Danas, kad je opozicija protiv Džemata vrlo jaka, mi moramo lične želje čuvati u pozadini i predstaviti uzoran primjer jedinstva na svakom nivou. Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, Bog želi da ovaj Džemat bude uzor ashaba r.a. Da nas Allah osposobi da tako činimo. Huzur je rekao da su mu, poslije dugog napada kašlja u toku zadnje hutbe, mnogi  pisali zabrinuti, uključujući iz arapskih zemalja. Huzur je rekao da su mu ljudi poslali mnoge lijekove i Huzur se našalio da bi se možda više razbolio da ih sve proba. Rekao je da moli Allaha da nagradi sve koji su mu pisali i da bolest treba vremena i da se liječi sa homeopatik lijekovima; da vas Allah sve blagoslovi. Huzur je tražio da ga spominjemo u dovama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp